• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Сучасні операції та послуги банків

Предмет:Банковское дело
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:131
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:від, послуг, банку, або, послуги, банків, коштів, україни, ринку, також, може, банки, банк, надання, інших
Процент оригинальности:
81 %
Цена:3500 руб.
Содержание:

ВСТУП. 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ПОСЛУГ

1. 1. Поняття, особливості банківських послуг та операцій . 7

1. 2. Класифікація традиційних послуг та операцій. 15

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

2. 1. Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Україні. 25

2. 2. Розвиток та розширення спектру банківських послуг на прикладі ПАТ «Укрсоцбанк» . 45

2. 3. Впровадження нових сучасних послуг в ПАТ «Укрсоцбанк» . 66

РОЗДІЛ III. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

3. 1. Розвиток сучасних нетрадиційних банківських послуг. 75

3. 2. Міжнародний досвід розвитку послуг банківських установ. 85

РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЯХ. 92

ВИСНОВОК. 117

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 121

ДОДАТКИ. 128

Використання сучасних інформаційних технологій у банківській діяльності

АНОТАЦІЯ

Вступление:

В сучасних умовах винятково важливе значення для України набуває зміцнення та підвищення ефективності банківської системи, оскільки банки є рушійною силою економічного розвитку та процесу виходу з кризового становища країни . На сьогоднішній день в банківській системі продовжує формуватися та вдосконалюватися ринок банківських послуг, який сегментується на ринок активно-пасивних операцій та ринок банківських продуктів.

Ринок банківських послуг охоплює широкий спектр послуг від розрахунково-касових до зберігання та перевезення цінностей, який не передбачає відчуження ресурсів банку і не несе ризиків, притаманних банківським операціям.

Розвиток та функціонування світової економіки особливо в ситуації світової кризи характеризується значним розвитком сфери послуг в порівнянні з сферою виробництва. Аналогічні об'єктивні перетворення відбуваються і в банківському секторі, де спостерігається випереджаючий розвиток сфери банківських послуг порівняно з його операціями. Послуги займають значну долю сукупних доходів банків, яка нерідко перевищує їх долю доходів від операцій.

Частка послуг в діяльності українських банків неухильно зростає. Тому все більшого значення набуває вивчення банківських послуг як різновиду банківських продуктів, їх специфічної природи та місця в діяльності банків, механізму їх формування і розвитку.

В період становлення банківської системи і розвитку ринку послуг окремі питання функціонування останнього привертають до себе все більшу увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників банківської сфери. Серед вітчизняних економістів та спеціалістів з країн СНД найбільше уваги ринку банківських послуг приділено в працях Дзюблюка О. В. , Жукова Є. Ф. , Качаєва Ю. Д. , Коробова Ю. І. , Лаврушина О. І. , Мороза А. М. , Мируна М. І. , Савлука М. І. , Солдаткіна В. , Усоскіна В. М. , Уткіна Е. А.

Дослідженням ринку банківських послуг займались також відомі економісти: Валдес С. , Гавальда К. , Джозлин Р. , Заутер В. , Котлер Ф. , Роуз П. , Сондерс Дж. , Стенлейк Дж. , Стуфле Ж. та інші.

Разом з тим досліджень ринку банківських послуг у вітчизняній науковій думці виявляється недостатньо, що невпинно впливає на характер та ефективність функціонування всієї банківської системи.

В літературі не сформувалось єдине трактування сутності банківської послуги, не існує достатньої кількості та адаптованих для сучасного положення України стратегій розвитку та розширення, створення нових банківських послуг, з урахуванням потужних маркетингових досягнень і світових напрацювань, немає планів та прогнозів розвитку сфери банківських послуг на перспективу. На практиці це призводить до відсутності комплексних підходів в дослідженні ринку банківських послуг та в роботі комерційних банків.

Розвиток цього ринку на сучасному етапі відбувається переважно за рахунок практичних напрацювань окремих банків без відповідних науково-методологічних узагальнень та обґрунтувань і законодавчого підкріплення, що негативно впливає на банківську систему в цілому.

В умовах кризи та зменшення доходності багатьох банківських операцій, що пов'язано передусім зі високою обліковою ставкою Національного банку України, ставок по кредитах комерційних банків, нерозвиненості ринку цінних паперів і ринку міжбанківських кредитів тощо, банківські послуги можуть стати надійним, довгостроковим джерелом доходів українських банків.

Об'єкт дослідження: банківська діяльність щодо створення і впровадження банківських послуг через ринкові механізми до учасників фінансового ринку.

Предмет дослідження: кредитні, депозитні, інвестиційні, консультаційні, трастові, гарантійні та інші види банківських послуг.

Мета дослідження - розкрити сучасний стан ринку банківських послуг в Україні та виявити напрямки його розвитку.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

? уточнити сутність банківських послуг та підходи щодо їх поділу;

? проаналізувати стан ринку банківських послуг в Україні;

? дослідити сучасні тенденції щодо створення і надання клієнтам депозитних банківських послуг;

? розглянути сучасні ринкові механізми банківського поточного обслуговування клієнтів;

? проаналізувати світові тенденції розвитку послуг іноземними банками, з врахуванням новітніх технологій з обслуговування клієнтів та інших контрагентів;

? вказати на перспективи подальшого розвитку ринку банківських послуг в Україні.

Методологічною і теоретичною основою магістерської дипломної роботи є закони та постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів, нормативні акти Національного банку України, економічна література з питань банківської справи, аналітичні, економіко-математичні, статистичні збірники, матеріали періодичної преси, статистичні методи дослідження а також Фінансові звіти банку в динаміці по рокам.

Наукова новизна полягає у розкритті сучасних тенденцій розвитку та можливостей комерційних банків щодо їх стратегічного планування та вдосконалення гнучкого і адекватного реагування на запити ринку, що ґрунтується на аналітичному опрацюванні значного фактичного матеріалу.

Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, зроблені в процесі дослідження, можуть бути використанні в діяльності українських комерційних банків.

Приведений передовий світовий досвід у сфері надання та розширення послуг банками може бути критично опрацьований та творчо використаний в Україні.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків, розділу «Використання сучасних інформаційних технологій в банківській справі» та анотації.

Заключение:

В результаті проведеного дослідження в дипломній роботі ми зробили висновки,що:

1. Послуги комерційних банків можна визначити як проведення банківських операцій за дорученням клієнта на його користь за певну плату. Послугами найчастіше є активно-пасивні операції банків (це комісійні, посередницькі операції, що виконуються банками за дорученням клієнтів за певну плату - комісію).

2. До активно-пасивних операцій належать операції з інкасування дебіторської заборгованості (отримання грошей за дорученням клієнтів на підставі різних платіжних документів), перевізні операції, торгово-комісійні, консультаційні, довірчі (трастові) операції, бухгалтерське обслуговування клієнтів, здача в оренду сейфів і осередків та інші.

3. Для поліпшення процесу надання послуг комерційними банками потрібно: підвищити ефективність управління, впливаючи на попит і пропозицію на банківські послуги. Стимулюючи попит і видозмінюючи пропозицію банківських послуг, банки зможуть підтримувати на постійно високому рівні свою рентабельність.

4. Розширення спектру банківських послуг може здійснюватися як на основі модифікації послуг, які вже надаються банками населенню, так і шляхом упровадження нових їх видів. Зокрема, з метою підвищення привабливості розміщення вільних грошових коштів приватних клієнтів можуть коректуватися умови раніше діючих внесків, передбачатися введення додаткових механізмів збільшення зацікавленості вкладників, регулюючих розмір процентної ставки, умови розміщення внеску, можливість капіталізації відсотків, пролонгацию внеску, умови дострокового отримання окремих внесків або їх частини без втрати прибутковості.

5. Модифікація банківських послуг може здійснюватися також шляхом надання їх на новій технологічній основі: з використанням систем видаленого доступу - Інтернету, засобів мобільного зв'язку - послуга SMS-банкінг, через банкомати - надання пластикових карт, інфокіоски - здійснення комунальних і інших платежів з використанням пластикових карт в автоматизованому і on-line режимі в крупних супермаркетах. Зокрема, перевагою інфокіосків є їх сучасні функціональні можливості: погашення кредиту, поповнення рахунку, оплата різних банківських послуг, надання інформації клієнтам про стан рахунку, курси валют, послуги банку, система голосового супроводу і рекламна інформація про банк.

6. Упровадження нових послуг в області електронного банкінга, послуг з управління грошовою готівкою спроможних клієнтів з урахуванням їх індивідуальних потреб. Однією з ефективних форм організаційної структури управління інноваційними процесами в банку може стати створення фінансового супермаркету. В крупних містах на основі високотехнологічних офісів доцільна організація фінансових супермаркетів за допомогою альянсу банку, компанії страховки і фінансово-промислової групи. В такому супермаркеті клієнту буде запропонований максимальний набір послуг як в банківському обслуговуванні, так і у фінансовому консалтингу і страхуванні.

Таким чином клієнт фінансового супермаркету отримає доступ до комплексу фінансових послуг в одному місці і затрачуватиме на цей мінімальний час, не вдаючись до послуг додаткових служб.

В дипломній роботі був проведений аналіз фінансового стану ПАТ «Укрсоцбанку» і аналіз послуг, що надаються відділенням фізичним особам.

Розглянувши динаміку результатів фінансової діяльності відділення, було відзначено зростання активів на 45% в основному за рахунок активної кредитної політики відділення. Зростання пасивів було забезпечено збільшенням ресурсів (залучених коштів) відділення за рахунок розширення клієнтської бази та залучення коштів клієнтів (некредитних організацій).

Прибуток банку в 2012 році в кілька разів перевищила показник 2011 року. Темпи зростання прибутку перевищили темпи зростання активів і капіталу відділення, що сприяло збільшенню показників його діяльності.

Рентабельність активів склала 5,57%, а рентабельність капіталу - 33,87%, що в 1,12 рази більше, ніж аналогічні показники 2011 року. Все це свідчить про те, що відділення постійно вдосконалюється, намагаючись вижити у важких умовах конкуренції, нарощує спектр надаваних послуг, покращує якість вже наявних і розробляє абсолютно нові. Слід зазначити, що для банків ситуація на сьогоднішній день склалася не з простих. З одного боку, спостерігається поява на ринку «блукаючих» клієнтів, які займаються пошуками кращого банківського сервісу в розрізі РКО (в даному випадку мається на увазі безперешкодне проходження платежів) або ресурсної бази (кредитів і кращих умов їх видачі). З іншого боку, перед співробітниками клієнтського блоку банку керівництвом кредитно-фінансового інституту ставиться завдання нарощування пасивів банку (тобто залучення грошових коштів клієнтів).

Отже, українським банкам доводиться сьогодні працювати в жорсткому конкурентному середовищі, тому що надані ними продукти і послуги досить схожі. Тому банки намагаються використовувати для свого розвитку все нове та інноваційний, щоб, вигідно відрізнятися на тлі інших фінансово-кредитних установ.

ПАТ «Укрсоцбанк» здійснює різноманітні операції і надає своїм клієнтам різного роду банківські послуги. Вони досить конкурентоспроможні, оскільки мають ряд переваг, по відношенню до послуг банків-конкурентів. Серед них:

1. Наявність інформаційно-платіжних терміналів самообслуговування, за допомогою яких можна здійснювати оплату кредитів, комунальні та інші платежі, що дозволяє знизити навантаження на працівників банку, які приймають платежі. Платежі через термінали самообслуговування відбуваються за тими ж тарифами, як якщо б вони відбувалися через касирів банку і без справляння додаткових комісій.

2. Розширено спектр послуг з використанням «Мобільного банку». За допомогою цієї послуги стало можливим переводити гроші з однієї карти на іншу.

Також на досить високому рівні знаходиться обслуговування клієнтів. Все це сприяє залученню нових клієнтів банку та збереження вже наявних, що в свою чергу сприяє збільшенню прибутковості відділення, збереженню іміджу на високому рівні.

У зв'язку з тим, що банки намагаються надавати клієнтам найбільший спектр послуг, стати універсальним банком, здатним задовольнити потреби як юридичних, так і фізичних осіб були розроблені наступні пропозиції:

- впровадити нові види депозитних вкладів;

- замінити наявні сейфи (банківські сейфи), призначені для зберігання цінностей і документів на більш сучасні;

- необхідно створити окрему зону (окремий зал) для обслуговування VIP - клієнтів;

- здійснювати оплату різних платежів через інформаційно-платіжний термінал самообслуговування (ІПТС) готівкою;

- розширити спектр платежів через ІПТС (можна додати здійснення таких платежів: за дитячу школу мистецтв, за охорону і технічне обслуговування сигналізації квартир, розширити спектр податків);

- зробити можливим здійснювати платежі через ІПТС за допомогою банківських карт інших банків;

- вдосконалити послугу «Мобільний банк»;

- розширювати сучасні інтернет-послуги.

Список литературы:

1. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики. – К. : Вид-во КНЕУ, 2008. - 276 с.

2. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. - 471 с.

3. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. - М. : Финансы и статистика, 2007. – 576 с.

4. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. Мороза А. М. - К. "Ельтон", 1997. - 328 с.

5. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; Заг. Ред. А. М. Мороза. – 2-ге вид. , випр. і допов. – К. : Вид-во КНЕУ, 2008. – 476 с.

6. Банківські операції і послуги: Підручник / Л. П. Снігурська . – К. : МАУП, 2006. – 456 с.

7. Барановський А. Рынок банковских услуг в Украине / Финансовая Украина. - 1999. - № 28. С. 44.

8. Бутенко О. Ермакович В. Банки Украины: вчера, сегодня, завтра // Финансовая Украина. - 2002. - №12 . С. 18-19.

9. Бюлетень Національного банку України - 2012. - № 2.

10. Бюлетень Національного банку України - 2012. - № 3.

11. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. Посіб. – К. : Знання, 2008. – 174 с

12. Васюренко О. В. Банківські операції: — 6-те вид. , перероб. і допов. — К. : Знання, 2011. — 318 с.

13. Вовк В. Особливості формування конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг // Вісник НБУ. – 2011. - № 9 – С. 20-26.

14. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Відп. ред. М. І Савлук. - К. : Лібра, 2005. – 344 с.

15. Гладких Д. М. Цінова структура банківських послуг і кредитних ресурсів в Україні // Вісник НБУ. - 1999. - № 3 - С. 50-53.

16. Головко В. , Тетерук А. Квартальні фінансові рахунки України: методологічні та практичні аспекти складання // Вісник НБУ. – 2011. - №8 – С. 12-18.

17. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – К. : КНЕУ, 1999. – 404 с.

18. Даниленко А. , Домрачев В. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української економіки у 2011 – 2012 роках // Вісник НБУ. – 2011. - № 5 – С. 10-14.

19. Денисенко М. П. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посіб. – К. : Алеута, 2004. – 478 с.

20. Дзюблюк О. В. Про деякі напрями розвитку ринку банківських послуг в Україні // Фінанси України. - 2001. - №1. - С. 86-91.

21. Дзюблюк О. В. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Вісник НБУ. - 2010. - № 9. - С. 55-56.

22. Дик В. В. , Суспицын В. Ю. Банковские операции в Интернет: Учебное пособие. – М. : МГУ, 2008. – 254 с.

23. Жуков Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учеб. пособие. – М. : АО «Арго», 2004. – 291 с.

24. Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учеб. пособие. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.

25. Зайцев О. Email Paymant - хит сезона в американском банковском бизнесе // Банковская практика за рубежом. - 2003. - № 8. - С. 72-75.

26. Зайцев О. Мировой частный банковский бизнес: перемены неизбежны // Банковская практика за рубежом. - 2009 № 9. - С. 74-77.

27. Заруба О. Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. - К. : Знання, 1999. - 172с.

28. Иванов А. Н. Инвестиционные и консультационные услуги иностранных банков // Деньги и кредит. - 2003. - №5. - С. 61-65.

29. Івасів І. , Корнилюк Р. Вплив іноземних банків на банківську систему України // Вісник НБУ. – 2011. - № 10. – С. 84-91.

30. Каджаева М. Р. , Дубровская С. В. Банковские операции: Учебное пособие. - М. : Издательский центр «Академия», - 4-е изд. , 2008. — 400 с.

31. Капран В. І. , Кривченко М. С. , Коваленко О. К. , Омельченко С. І. Банківські операції: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с.

32. Кириленко В. Б. Статутний капітал банку: особливості формування // Фінанси, облік і аудит. - 2010. - № 15 - С. 257-264

33. Кириченко О. , Гіленко І. , Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч посіб. для вищих навчальних закладів. - К. : Основи, 2002. - 671с.

34. Кифяк Р. Альтернативні канали продажу банківських продуктів як пріоритетний напрям розвитку банківського бізнесу // Вісник НБУ. - 2011. - № 10. - С. 106-110.

35. Коваленко Н. , Човнюк Ю. Тенденції розвитку лізінгу: світовий досвід і реалії в Україні // Банківська справа. – 2000. - №6. – С. 29-32; 2001. - № 1. – С. 47-51.

36. Компанієць С. Довіра до банківської системи зміцнюється // Вісник НБУ. - 2009. №4. - С. 18-20.

37. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа. – 2008. № 1. – С. 49-52.

38. Косова Т. Д. , Циганок О. P. Банківські операції: Навч. посіб. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 372 с.

39. Коцовська Р. Р. , Павлишин О. П. , Хміль Л. М. Банківські операції: Навч. посіб. – К. : УБС НБУ: Знання. - 2010. - 390 с.

40. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа. – 2010. - №4. – С. 31, 41.

41. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання: Теорія, практика, інформативна база. – К. : Козаки, 2006. – 144 с.

42. Кредитна система України і банківські технології: Навч. посіб. : У 3 кн. / В. С. Стельмах, А. В. Шаповалов, В. Л. Кротюк та ін. ; За ред. І. В. Сала. – Львів, 2002.

43. Курилин Б. И. Безопасность банковских операций: Оценка и минимизация рисков. – К. , 1995.

44. Лаврик М. Ю. Риски факторинговых операций // Банковское дело. – 2004. - № 7. – С. 45-47.

45. Лапко Н. Т. Роль банківських установ у поліпшенні платіжної дисципліни // Вісник НБУ. - 2001. - №8 С. 15-19.

46. Левченко О. Класифікація банківських кредитів // Сіверянський літопис. – 1999. - № 1. – С. 179-191.

47. Лисенков Ю. , Педь І. Акредитиви: практика застосувань у зовнішньоекономічних операціях // Вісн. НБУ. – 2003. - № 3. – С. 18-23.

48. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін. ; Заг. ред. М. І. Савлука. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 392 с.

49. Маланчук Т. В. Проблеми споживчого кредитування в умовах фінансової кризи // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. - № 1. - С. 2-5.

50. Мирун Н. И. , Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий и населения. - К. : Национальная академия управления, 2000. - 280 с.

51. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції: Навч. посіб. : - МАУП, 2004. - 204 с.

52. Міщенко В. І. Банківські операції: Навч. посіб. : К. : Знання, 2007. - 796 с.

53. Мозалев А. А. Необходимость внедрения электроных услуг в коммерческих банках // Банковские услуги. – 2003. - № 3. – С. 14-19.

54. Мороз А. М. Банківські операції Підручник. — К. : КНЕУ, 2008. — 608 с

55. Мороз А. М. , Савлук М. І. Банківські операції: Навч. посіб. : За ред. Н. Царик. — К. : КНЕУ, 2002. — 384 с.

56. Мороз А. М. , Савлук М. І. , Пуховкіна М. Ф. та ін. Банківські операції: Навч. посіб. : За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К. : КНЕУ, 2000. — 384 с.

57. Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку // Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - С. 36-43.

58. Новашина Т. С. , Криворучко С. В. Операции банков с ценными бумагами: Навч. посіб. : М. : Московская финансово-промышленная академия, 2005. - 367 с.

59. Овсейко С. В. Международные банковские операции: Учеб. пособ. : М. : Право международной торговли , 2003. - 316 с.

60. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К. : Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003- 500с.

61. Осташ С. Управління банківськими послугами // Вісн. НБУ. – 2002. - №10 – С. 47-50.

62. Петрашко Л. П. Валютні операції: Навч. посіб. - К. : КНЕУ, 2001. - 204 с.

63. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. посіб. / За ред. Ф. Ф. Бутинця. - К. : Кондор, 2007. - 466 с.

64. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2011 рік // Вісник НБУ. - 2011. - № 3 - с. 2-7.

65. Поляков В. В. Розничные банковские услуги: продуктовый подход: Моногр. - Иркутск: Издательство БГУЭП, 2011. - 164 с.

66. Примостка Л. , Береславська О. Роль і функції строкового ринку в економічній системі // Вісн. НБУ. – 2004. - № 8. – С. 16-17.

67. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07. 12. 2000 № 2121 – III // ВВР України. – 2001. 0 № 5, 6. – Ст. 36.

68. Про Національний банк України. Закон України від 20. 05. 99 № 679 – XIV // Уряд. Кур’єр. -2001. – 4 трав.

69. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. Закон України від 12. 07. 01 № 2658 – II // Уряд. Кур’єр. -2010. – 12 верес.

70. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Закон України від 07. 05. 96 № 184/96 – ВР (із змін. і допов. ) // ВВР України. – 1996.

71. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12. 07. 01 № 2664 – III // Уряд. Кур’єр. -2001. – 23 серп.

72. Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах. Інструкція затв. постановою Правління НБУ від 12. 11. 03 № 492.

73. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Інструкція затв. постановою Правління НБУ від 28. 08. 01 № 368.

74. Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами. Положення затв. постановою Правління НБУ від 06. 08. 03 № 246.

75. Про порядок здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. Положення затв. постановою Правління НБУ від 03. 128. 03 № 516.

76. Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України. Положення затв. постановою Правління НБУ від 16. 12. 02 № 246.

77. Руденко Л. В. Органіхація міжнародних кредитно – розрахункових операцій в банках: Навч. посіб. - К. : Академія, 2002. – 376 с.

78. Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу: міжнародний досвід та перспективи для України // Банківська справа. – 2000. -№ 1. – С. 40-46.

79. Савлук М. І. Вступ до банківської справи. – К. , 2008.

80. Сохань П. Становлення банківської системи України // Банківська справа. - 2010. - № 3 - C. 34-46.

81. Стойко О. Я. Банківські операції підручник за ред. О. Я. Стойко. - К. : КУНЕС, 2009 .

82. Тавасиев А. М. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов: Учеб. пособ. (под ред. Тавасиева А. М. ). М. : Финансы и статистика, 2005.

83. Тавасиев А. М. , Бычков В. П. , Москвин В. А. Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учеб. пособ. М. : Финансы и статистика, 2005. — 304 с.

84. Тишина Л. С. , Тен В. В. Учёт и операционная деятельность в банках Методические указания, программа и контрольные задания. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 24 с.

85. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции: ИПЦ "Вазар-Ферро", 1994. - 320 с.

86. Циганов С. А. Особливості функціонування комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України - 2003. - № 6 - С. 122 -125.

87. Череп А. В. , Андросова О. Ф. Банківські операції: Київ, 2008. - 408 с.

88. Шатохина З. А. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами: Учеб. пособ. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2007. – 88 с.

89. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч. -метод. посіб. Для самост. вивч. дисц. – К. : Вид-во КНЕУ, 2009. – 276 с.

90. Шимкович В. Банковские операции…по телевизору // Банковская практика за рубежом. - 2003. - № 5 - С. 71-73.

91. Шимкович М. Путь к международному банку лежит через Интернет // Банковская практика за рубежом. - 2011. - № 1 - С. 24-25.

92. Юрчук Г. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник НБУ. - 2008. - № 3. - С. 21-27.

93. Яременко Ю. Незамінний компонент банківських послуг // Вісник НБУ. 2010 - № 4. - С. 22-23.

94. http://www. bank. gov. ua

95. http://www. aub. com. ua

96. http://news. finance. ua

97. http://banki. ua

98. info@unicredit. ua

99. http://www. usb. com. ua

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: