• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Особливості культури поведінки

Предмет:Культура
Тип:Курсовая
Объем, листов:34
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:поведінки, культури, виховання, роботи, уроках, завжди, людини, учнів, формування, курсової, тому, методика, тим, культура, саме
Процент оригинальности:
99 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП. 4

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ. 4-5

1. 1 Культура поведінки і її складові. 6-7

1. 2 Основні правила культури поведінки . 7-10

1. 3 Головні правила етикету. 10-12

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ РОБОТИ ПО ВИХОВАННЮ КУЛЬТУРИ

ПОВЕДІНКИ. 13

2. 1 Задачі виховання культури поведінки . 13-15 2. 2 Причини невиконання молодшими школярами правил культурної поведінки. 15-18

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОБОТИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ НА УРОКАХ «Я І УКРАЇНА». 19

3. 1. Методика роботи виховання культури поведінки на уроках «Я і Україна». 19-32

ВИСНОВКИ. 33-35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 36

ДОДАТОК

Вступление:

Актуальність та недостатній рівень розробки визначеної проблеми в теорії та шкільній практиці зумовили вибір мною теми курсової роботи.

Мета курсової роботи - теоретично обґрунтувати педагогічні умови та методику формування культури поведінки учнів на уроках «Я і Україна».

Методика формування культури поведінки на уроці «Я і Україна» буде ефективною за таких умов:

- врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів початкових класів;

- єдність вимог зі сторони шкільного колективу;

- культура поведінки вчителя;

- опора на життєвий досвід учнів.

Теоретична значущість курсової роботи випливає з важливих завдань удосконалення виховного процесу у плані підвищення його ефективності.

Проблема виховання культури поведінки завжди була актуальною. Як поводитися вдома, в сім’ї, на вулиці, в колективі, в суспільстві, в природі? Тому, саме вчитель повинен знайти час, визначити зміст, завдання занять з морально-етичного виховання. Такі заняття повинні бути спрямовані на прищеплення дітям елементарних норм культури поведінки вдома, в школі, на вулиці, в громадських місцях, на формування у дітей понять добра і зла, чесності, правдивості, любові до природи, на виховання поваги до свого роду, народу, його традицій, почуття дружби, людської гідності.

Саме за допомогою уроку «Я і Україна» ми можемо прищеплювати дітям вище перелічені норми культури поведінки.

Культуру поведінки неможливо виховувати забороною, оцінками,

заохочуваннями або покараннями. Цього треба вчити так само, як вчать

читати, вчать мови, математики, іноземної мови. Необхідно виробляти в

учнів позитивне ставлення до культури поведінки, роз’яснювати моральні й

етичні вимоги. У молодшому віці душа дитини відкрита до емоційних

впливів. Щоб діти завжди пам’ятали, що вони живуть серед людей і не

забували, що кожний їхній вчинок, кожне їхнє бажання позначаються на

людях, які їх оточують. Щоб вони завжди знали межу між тим, що їм

хочеться, і тим, що можна собі дозволити. Тому, саме вчителю початкових

класів, слід стимулювати пізнавальний інтерес учнів до етичного знання

основ моральної культури. Потрібно розвивати вміння справедливо

оцінювати свої та чужі вчинки.

Заключение:

На мою думку виховання культури поведінки – одна з актуальних проблем морального виховання, яке в сучасних умовах набуває дедалі більшого соціального значення. Культура поведінки є виявом загальної культури людини у її діях, вчинках, ставленні до інших людей. На практиці я переконалася, що показником культури поведінки у трудовій діяльності є дисциплінованість, яка є однією з головних умов сумлінного ставлення до праці, показником моральної надійності людини.

Проходячи переддипломну педагогічну практику я зауважила, що практична реалізація завдань морального виховання учнів сучасної школи стримується теоретичною нерозробленістю його основ, відсутністю експериментальної обґрунтованості. Шкільна практика засвідчує, що вчитель початкових класів, втративши орієнтири у моральному вихованні, відчуває найбільші складнощі саме у розв’язанні завдань становлення і розвитку у молодших школярів першооснов моральної культури. Сучасна школа виявилася нездатною до результативного формування моральної культури з урахуванням досягнень сучасної науки, оскільки практика свідчить: вся робота обмежувалася окремими заходами, виховними “моментами”. В умовах переважання навчальної програми сучасної початкової школи особлива роль у формуванні моральної культури належить позаурочній діяльності, адже вона входить в зазначений арсенал активних форм, специфічних методів і прийомів виховної роботи.

Аналіз шкільної практики виховання дає мені можливість зробити висновок про сильні й слабкі сторони, побачити вузькі місця в роботі, спрямованій на формування першооснов моральної культури молодших школярів. Педагоги прагнуть позбутися формальності стосунків учителів і учнів і будувати їх на засадах взаєморозуміння й тактовності, створювати умови для вияву ініціативи й активності вихованців.

На практиці формування моральної культури школярів я здійснювала у нерозривній єдності процесів навчання й позаурочної роботи. Залучала дітей до різнопланових сфер діяльності, застосовуючи такі форми роботи (з метою формування моральної культури) як бесіда, тематична розповідь, гра тощо. Варто зазначити, що дедалі вагомішою і помітнішою стає позаурочна робота з діяльністю центрів виховної роботи (гурткова робота, міжшкільні конкурси ввічливості, милосердя, вікторини та ін. ).

Водночас у практиці шкільного виховання я виявила і негативні тенденції:

- відсутні цілісність та системність у моральному вихованні, у тому числі в роботі щодо формування першооснов моральної культури з урахуванням загальнолюдських цінностей і народної педагогіки;

- наявне домінування вербальних методів виховання, невиправдано мало уваги приділяється розвиткові емоційної сфери дитини;

- епізодично забезпечується реалізація принципу особистісного підходу до вихованця, молодші школярі недостатньо навчаються особистісно орієнтованого спілкування;

- дітей практично не вчать елементарних прийомів самооцінки, самовдосконалення поведінки, елементарних основ психоаналізу та психокорекції.

Оскільки я мала справу з дітьми молодшого шкільного віку, то з власного досвіду я можу сказати, що визначальне значення для виховання першооснов моральної культури саме в цьому віці має розвиток емоційної сфери, гуманістичних почуттів. Молодший шкільний вік – це особливий

період в житті людини, тому шкільна ланка покликана створити засади моральної культури.

Також для формування моральної культури, її першооснов важливою є тенденція до обґрунтування своїх вчинків і оцінювання їх молодшими школярами.

Усе сказане дає мені змогу зробити висновок про те, що формування засад моральної культури необхідно починати в молодшому шкільному віці, маючи опорою напрацювання дошкільних закладів. Психологічні особливості молодших школярів такі, що саме впродовж цього періоду життя процес становлення першооснов моральної культури відбувається найсприятливіше.

Список литературы:

1. Богданова О. С. и Петрова В. И. «Методика воспитательной работы в начальных класах». – М. , 1975. с. 33 – 40.

2. Збандуто С. Ф. “Педагогіка”. – К. , 1965. с. 21 - 25.

3. “Розкажіть онуку” . – 1998. - №7-8. с. 5-6.

4. “Розкажіть онуку”. – 1998. - №11. с. 8-9.

5. Фіцула М. І. Педагогіка. – К. , 2001. с. 126-132.

6. Збандуто С. Ф. Педагогіка. – К. , 1965.

7. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч посібник. – К. : Либідь, 2002.

8. Гореєва В. М. Виховання культури поведінки школярів. – К. ,1983.

9. Байбара Т. М. , Бібік Н. М. Я і Україна: Підручник для 3 кл. – К. : Форум, 2003. – 176 с.

10. Байбара Т. М. , Бібік Н. М. Я і Україна: Підручник для 3 кл. – К. : Форум, 2004. – 176 с.

11. Бібік Н. М. , Коваль Н. С. Я і Україна: Віконечко. Для 1-го кл. загальноосвітніх шкіл. – К. : А. С. К. , 2002. – 120 с.

12. Бібік Н. М. , Коваль Н. С. Я і Україна: підручник для 2 кл. – К. : Форум, 2002. – 144 с.

13. Горєва В. М. Виховання культури поведінки школярів. – Київ, 1983. С. 3-25.

14. Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу. – Твори в 7 Т. – Т. 5. – К. , 1954.

15. Програма і методичні рекомендації по вихованню культури поведінки, навичок свідомої дисципліни, морально-етичних норм в учнів 1-4 класів. – Київ: Рад. школа, 1986. С. 3-9.

16. Теорія і методика виховання в школі / За ред. Г. І. Щупінос. – К. : Вища школа. , 1977. С. 79.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: