• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Термінологія з галузі культурології в сучасній українській мові

Предмет:Культура
Тип:Курсовая
Объем, листов:52
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:термін, терміна, термінології, мови, термінів, поняття, української, або, його, науки, слова, терміни, лексики, визначення, дослідження
Процент оригинальности:
98 %
Цена:200 руб.
Содержание:

ВСТУП. 3

РОЗДІЛ 1 . Науково-лінгвістичні засади дослідження термінологічної лексики. 6 1. 1. З історії вивчення української наукової термінології. 6

1. 2. Поняття терміна в сучасному мовознавстві. 11

1. 3. Культурологія як наука. 19

РОЗДІЛ 2. Характеристика культурологічної термінології сучасної української мови. 21

2. 1. Предметно-тематична характеристика культурологічної . лексики. 21

2. 2. Лексико-семантична характеристика культурологічної термінології. 28

2. 2. 1. Синонімія. 29

2. 2. 2. Полісемія. 33

2. 2. 3. Омонімія. 36

2. 3. Неологізми у культурологічній термінології. 39

ВИСНОВКИ. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 44

ДОДАТОК А. 48

ДОДАТОК Б. 50

ДОДАТОК В. 52

Вступление:

Український термін як національно-культурне явище і досі не став предметом спеціального наукового дослідження. Мовознавці здебільшого розглядають його як особливий знак серед лексем національної мови або використовують для ілюстрації теоретичних засад загального термінознавства. Через це особливу увагу звертають на семантику терміна і особливості прояву парадигматичних відношень (синонімічних, омонімічних, паронімічних і родо-видових) в термінній лексиці, а також на пошуки доказової бази, що підтверджувала б його тенденцію до однозначності.

Сьогочасну українську ситуацію в галузі термінологічного нормування ускладнює та обставина, що серед теоретиків і практиків термінотвору існують прихильники принаймні двох термінотворчих традицій, кожна з яких передбачає різний національнокультурний вибір: одні зорієнтовані на використання усіх наявних в українській мові способів і засобів, а інші віддають перевагу калькуванню з мови російської.

Дослідженню термінології присвятили свої праці вчені В. М. Русанівський, Г. П. Мацюк, О. О. Реформатський, Т. І. Панько, Л. О. Симоненко та ін.

Берегти українське мовне довкілля сьогодні означає не тільки шукати способів і засобів уникати російськомовних термінів. Великомасштабні глобалізаційні процеси висунули на перше місце в світовій комунікації мову англійську, яка не тільки збагачує словник українського науковця, але ж витісняє з нього питомі слова і вирази. Так формується почуття меншовартості рідної мови, її неспроможності обслуговувати найвищі прояви людського духу, до яких, безсумнівно, належить і наукова сфера. Страх українського вченого перед українською мовою породжений невмінням чи небажанням засвоювати її засоби, щоб перекодовувати новітні наукові інформаційні потоки, що пливуть до нас не в рідномовній одежі. Мислення мовними кліше, відсутність опірності чужомовним словам і брак зусиль у пошуку відповідних українських мовних засобів вираження наукової думки знижує науковий потенціал українського вченого, робить його піддатливим до наукових схем та ідей, нав'язаних іззовні.

В Україні проблема термінології певних галузей, зокрема культурологічної, в теоретичному аспекті вивчена недостатньо. Спеціальна термінологія – одне із важливих джерел поповнення словникового складу мови.

У даний час культурологія являє собою галузь науки; таким чином, разом з цим процесом стає багатшою її мова, складається сукупність термінів, які вживаються для пояснення процесів, які зараз наявні у сучасній культурі. На даний час дуже необхідні вивчення і опрацювання термінологічної мови.

З огляду на сказане, термінологія з галузі культурології у сучасній українській мові потребує поглибленого й розширеного вивчення. Цим зумовлена актуальність обраної теми.

Метою курсової роботи є предметно-тематичний та лексико-семантичний аналіз культурологічної лексики.

Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань:

1) розглянути історію вивчення і формування української наукової термінології;

2) дослідити шляхи формування української культурологічної термінології у зв'язку з історією розвитку культурології;

3) систематизувати наявні в сучасному мовознавстві класифікації груп культурологічної лексики;

4) визначити лексико-семантичні особливості культурологічних лексем.

Матеріалом дослідження виступають термінологічні одиниці культурологічної терміносистеми, вилучені шляхом суцільної вибірки із Нового тлумачного словника української мови в 3-х томах, укладеного В. Яременком та О. Сліпушко [Новий тлумачний словник української мови в 3-х т. \ Укладачі Яременко та О. Сліпушко, - К. : Аконіт, 2008], також були використані такі джерела: Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень \ Уклали: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. - К. : Довіра, 2006; Культура в термінах від "А" до "Я". Культурологічна абетка [http://www. franko. lviv. ua/faculty/Phil/Kaf_kult/abetka_posibnyk. pdf].

Об'єктом вивчення є мовні одиниці, що називають реалії культури, які функціонують у спеціальних текстах і зафіксовані у словниках та енциклопедіях.

Предметом аналізу стали лексико-семантичні особливості та предметно-тематична характеристика культурологічних термінів.

Методологічною основою вивчення є діалектичний підхід до мови, розгляд її у нерозривному зв'язку з історією народу, з його культурою, мовою.

Основними методами дослідження є структурно-семантичний, описовий, семантико-стилістичний, а також прийоми систематизації, класифікації, зіставлення мовних явищ.

Матеріали можуть знайти практичне застосування при упорядкуванні культурологічної терміносистеми, на заняттях з лексикології, стилістики сучасної української мови, а також на уроках та факультативних заняттях з української мови при вивченні термінології гуманітарних наук, зокрема, культурології.

Заключение:

1. Наукова термінологія має довгу історію і сягає ще часів Київської Русі, коли тільки писемність була на початкових етапах. На сучасному етапі термінологічна система мови поповнюється новими елементами та вдосконалюється.

2. Наукова лексика твориться протягом розвитку науки, на її формування вплинуло багато факторів. Формування української наукової мови відбувалося під тиском постійних політичних перешкод і заборон. Особливістю нашого часу є те, що нарешті після багатьох років поневірянь та утисків українська наукова мова знову зайняла своє достойне місце в усіх сферах життєдіяльності, і зокрема у науковій галузі.

3. У сучасних монографічних дослідженнях терміни визначаються як номінанті системи понять науки і техніки, офіційної мови та їх відображення у виробництві, суспільному житті та їх окремих сферах; причому кожний термін у конктретній галузі має суспільно усвідомлене значення. Визначаючи системність, як одну з основних ознак терміна, слід пам'ятати, що системні відносини термінів дійсні лише в межах термінології однієї галузі знань. Одним з найсуттєвіших лінгвістичних джерел системності в термінологічній сфері виступає системність морфології і словотвору. Терміни в своїй більшості, як і звичайні слова, утворюються на базі засобів загальної мови.

4. Культурологія є інтегративною сферою знання, народженою в широкому багатоаспектному діалозі на перетині філософії, історії, психології, мовознавства, етнографії, релігієзнавства, соціології культури та мистецтвознавства.

5. Сучасний стан термінологічної науки, а як наслідок і культурологічного термінознавства, спирається на великий та багатий термінологічний фонд і практичні досягнення в сфері аналізу наявних терміносистем. Вивчення лексики культурології репрезентує предмет культурології як семіотичну систему. Наголос при цьому робиться на технічних механізмах породження, фіксації, трансляції і розкодування інформації, а саме на змісті інформації, що міститься в певних символах та текстах культури.

6. Специфіка культурологічної лексики полягає в тому, що, з одного боку, вона входить у лексичну систему сучасної української літературної мови, але разом з тим являє собою чітко сформовану систему. Культурологічна терміносистема та сучасна українська літературна мова співвідносяться, як частина та її ціле, між якими немає чіткої межі.

7. Культурологічна терміносистема, судячи з особливостей номінації, що залежить від предметно-логічних зв'язків відповідних реалій, поділяється на відповідні предметно-тематичні групи.

8. Лексико-семантичний аналіз лексичного складу культурології виявив, що в даний час культурологія представляє собою галузь науки, що формується; таким чином, разом з цим процесом стає багатшою мова, складається сукупність термінів, які вживаються для адекватного пояснення процесів, які існують в сучасній культурі. Існує необхідність розробки термінологічної мови.

9. Культурологічній термінології як складовій частині мовної системи притаманні синонімічні, омонімічні та полісемічні відношення між лексичними одиницями.

10. Для української мови характерним є поповнення її лексичного складу неологізмами у зв'язку із активним розвитком суспільства. Культурологічна термінологія як підсистема мови теж не лишається осторонь цих змін. Серед проаналізованого нами матеріалу, шляхом суцільної вибірки було виявлено певну кількість неологізмів.

Список литературы:

Ахманова О. С. Cловарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Издательство «Советская єнциклопедия», 1970. – 655 с.

Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. / А. А. Белик. – М. : Российский гос. гуманит. ун-т. М. ,1999. - 241 с.

Білодід І. К. Граматика слов’янська І. Ужевича / І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький. – К. : Наукова думка, 1970. – 715 с.

Бондар О. А. Сучасна українська мова: фонетика. Фонологія. Орфоепіка. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикрграфія. / О. А. Бондар, Ю. ОКарпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. // навчальний посібник - К. : ВЦ "Академія", 2006. - 300 с.

Булико А. Н. Великий словник іншомовних слів / А. Н. Булико. – М. : «Мартин», 2008. – 704 с.

Васенко Л. А. Фахова українська мова / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримец. // Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

Виноградов. Русский язык. /В. В. Виноградов. // Граматическое учение о слове. – М. Л. – 1947. – 203 с.

Даниленко В. П. Русская терминология: опыт лингвистического описания/ В. П. Даниленко. – М. : Наука, 1979. – 246 с.

Данилюк Н. Культурологічна лексика сучасної української мови. / Н. Данилюк. – Дивослово, 1999. – 35 с.

Ділова українська мова / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко. // [За ред. О. Д. Горбула]. - К. : Т-во "Знання", КОО, 2008. – 258 с.

Ж-Марузо. Словарь лингвистических терминов/ Н. Д. Андреева/ Перевод с французького [под ред. А. А. Реформатского]- М. , 1960. – 589 с.

Жайворонок В. В. Знаки української культури / В. В. Жаворонок // Словник-довідник. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства: навч. посібник / М. С. Зарицький. - К. : Періодика - 2004. – 411 с.

Івченко М. П. Культура української мови. / М. П. Івченко. – К. : Знання, 1963 – 44 с.

Івченко М. П. Сучасна укораїнська літературна мова. / М. П. Івченко. – видавництво Київського університету, 1962. – 192 с.

Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированость терминов. / Т. Л. Канделаки // АН СССР, ком. науч-техн. терминологии. - М. : Наука, 1977. – 500 с.

Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: підручник / Ю. О. Карпенко. - К. : ВЦ "Академія", 2006. – 248 с.

Кононенко В. І. Символи української мови / В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – 272 с.

Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів / М. П. Кочерган. – К. : 2000. – 368 с.

Культурологія / [за ред. Т. Б. Гриценко]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 390 с.

Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии / Д. С. Лотте // Вопросы теории и методики. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 160 с.

Новий тлумачний словник української мови в 3-х томах. / [Уклад. В. Яременко та О. Сліпушко]. - К. : Аконіт, 2008.

Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : Наша культура і наука, 2001. — 440 с.

Подольська Є. А. Культурологія. Навчальний посібник. / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. // К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 155 с.

Реформатский А. А. Что такое термин и термінологія / А. А. Реформатский // Вопросы терминологии . – М. , 1961. – 425 с.

Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – М. : Просвещение, 1985. – 399 с.

Савицкий В. М. Язык процесуального закона: Вопросы терминологии // В. М. Савицкий [Под. ред. А. Я. Сухарева] // АН СССР, Институт государства и права. – М. : Наука, 1987. – 292 с.

Симоненко Л. О. Формування української біологічної термінології / Л. О. Симоненко. - К. : 1991. – 253 с.

Скороходько Е. Українська мова. / Е. Скороходько. -К. : 2008. – 69-79 с.

Суперанская А. В. Общая терминология. Вопросы теории. / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М. , 1989. – 296 с.

Сучасна українська літературна мова: Підручник. / А. П. Грищенко, І. Е. Мацько, М. Я. Плющ; [За ред. М. Я. Плющ]. – К. : Вища школа, 1997. – 366 с.

Сучасна українська літературна мова: Підручник. / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко. Н. Я. Грипас та ін. ; За ред. М. Я. Плющ. - 4-те вид. , стер. - К. : Вища шк. , 2003. – 385 с.

Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень \ [Уклад: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк]. - К. : Довіра, 2006. – 785 с.

Тараненко О. О. Полісемія / О. О. Тараненко. // Українська мова. Енциклопедія; Редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – К. : Укр. енцикл. , 2004. – 955 с.

Тлумачний словник української мови: Понад 12500 статей (близько 40 000 слів) / За ред. Д-ра філологічних наук, прф. В. С. Калашника. – Х. : Прапор, 2005.

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 425 с.

Франко І. Літературна мова і діалекти / І. Франко // Твори: у 50-ти томах. Т. 41. . –– К. :, 1982. –– 309 с.

Цветков О. П. Культура і релігія. / О. П. Цветков. – К. : 2011. – 186 с.

Електронні джерела:

Культура в термінах від "А" до "Я". Культурологічна абетка. – [http://www. franko. lviv. ua/faculty/Phil/Kaf_kult/abetka_posibnyk. pdf].

Лінгвокраїнознавчий словник-довідник «Україна в словах». – [http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/2004_34/01_danylyuk_no. pdf]

Стишов О. Лексичні й стилістичні неологізми з погляду мовної культури. – [http://www. kulturamovy. org. ua/KM/pdfs/Magazine52-1. pdf]

Яшина М. Приемы и методы исследования культурно-маркированной лексики. – [http://go. mail. ru/search?rch=e&q]

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: