• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Аналiз показників господарсько-виробничої діяльності підприємства

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:37
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:від, витрати, витрат, праці, фондів, грн, інших, його, міської, надання, послуг, або, коштів, також, україни
Процент оригинальности:
57 %
Цена:400 руб.
Содержание:

ВСТУП 3

1. Теоретичний розділ 4

1. 1 Організаційна характеристика діяльності підприємства 4

1. 2 Організаційно – управлінська структура підприємства. 11

1. 3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 14

2. Розрахунковий розділ. 15

2. 1. Розрахунок ресурсних моделей виробництва 15

2. 2. Розрахунок витратних моделей виробництва 22

3. Аналітичний розділ. 31

3. 1. Визначення обсягу товарної продукції 31

3. 2. Розрахунок ціни на продукцію 31

3. 3. Обчислення очікуваного доходу і рентабельності виробництва 32

3. 4. Визначення критичного обсягу виробництва 33

3. 5. Аналітична оцінка ефективності виробництва. 35

Висновок 37

Список використаної літератури

Вступление:

Економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.

Вона представляє собою комплекс взаємопов’язаних явищ, що зумовлюють рівень розвитку виробничих сил і конкретні форми виробничих відносин на підприємстві.

Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством. Результативність діяльності підприємства, якість та конкурентоздатність виробленої ним продукції залежать від раціонального використання його ресурсів та здійснення інноваційних процесів.

Основною метою виконання курсової роботи є формування системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Завданнями виконання курсової роботи є:

- Надати цільові характеристики діяльності підприємства на ринку;

- Визначити ресурсне забезпечення виробничої програми;

- Оцінити ефективність економіко-фінансової діяльності підприємства та знайти шляхи її підвищення.

Заключение:

Проаналізувавши виконання курсової роботи, можна зробити висновок, що досліджуване підприємство працює ефективно, так як має такі показники рентабельності: рентабельність продукції – 7%, а рентабельність виробництва складає 13%.

Рентабельність – це відносний показник, що характеризує рівень ефективності (дохідності) роботи підприємства. Границі рентабельності не встановлюються, а основними чинниками підвищення рентабельності можуть бути:

• При оцінці рентабельності виробництва:

- Ріст прибутку

- Зменшення вартості основних фондів та залишки нормованих засобів.

• При оцінці рентабельності окремих видів продукції:

- Зниження собівартості виробів.

Але, з іншого боку, підприємство працює не досить ефективно, так як має велику питому вагу матеріально-технічних ресурсів у собівартості одиниці продукції.

Отже, потрібно досить серйозно ставитися до проблеми купівлі матеріально – технічних ресурсів.

Список литературы:

1. Бойчук І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К: Атіка, 2002. – 480с.

2. Бойчик 1. М. , Харів П. С. , Хопчан М. І. Економіка підприємств. Навч. посібник. -Львів: «Сподом», 2001. -212 с.

3. Бойчик І. М. , Хопчан М. І. , Харів П. С. , Піча Ю. В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене - К. : «Каравела»; Львів: «Новий світ -2000», 2001. -298с.

4. Бондар Н. Н. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К: А. С. К. , 2004. – 400с. : іл. .

5. Гаврилюк Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Житомир: Ж1ТІ, 2000. - 152 с.

6. Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – вид. 2-ге, перероб та доп. – К: КНЕУ, 2005. - 528с. , іл. .

7. Економіка підприємства: Навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З,Бурчевський, М. І. Горбаток та ін. ; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко. - вид. 2-ге, перероб та доп. – К: КНЕУ, 2003. - 556с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: