• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Державне регулювання інвестиційними процесами комерційних банків

Предмет:Экономика
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:43
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:регулювання, діяльності, інвестиційної, банків, державного, комерційних, банківської, дослідження, розвитку, процесами, перспективи, держава, інших, системи, інвестиційними
Процент оригинальности:
90 %
Цена:650 руб.
Содержание:

Вступ. . ………………………………………………………………………. 4

Розділ 1. Теоретичні аспекти державного регулювання інвестиційними процесами комерційних банків……………………………………………………. 6

1. 1. Визначення сутності інвестиційної діяльності комерційних банків. . 6

1. 2. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки…………………………………………………………. 9

1. 3. Cтан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності банків в Україні………………………………………………………………………………13

1. 4. Cутність та розвиток державного регулювання банківської інфраструктури в Україні…………………………………………………………. 22

1. 5. Механізм та інструменти державного регулювання банківської інвестиційної діяльності, її нормативна база……………………………………26

Висновки…. . ………………………………………………………………38

Список використаної літератури…………. . ……………………………40

Розділ 2. Фінансово - економічний аналіз діяльності банку

2. 1. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу банків……………………………………………………………………………….

2. 2. Аналіз активів банку………………………………………………. . . .

2. 3. Аналіз пасивів банку…………………………………………………

2. 4. Аналіз доходів, витрат і прибутку банку…………………………. .

2. 5. Основні показники ефективності діяльності банку………………. . .

Розділ 3. Перспективи розвитку та удосконалення державного регулювання інвестиційними процесами комерційних банків

3. 1. Інвестиційна діяльність банків: зарубіжна практика та українські перспективи………………………………………………………………………. . .

3. 2. Основні напрями вдосконалення інвестиційної діяльності банків України……………………………………………………………………………. .

3. 3. Шляхи активізації інвестиційної діяльності банків та вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності банків України……………………………………………………………………………….

Вступление:

Актуальність теми. Органи регулювання та нагляду у всіх країнах світу несуть відповідальність за нормальне функціонування банків та інших фінансових установ, а також збереження стабільності фінансової системи. Основними причинами задля яких держава займається регулюванням діяльності фінансових установ, є захист інтересів споживачів банківських послуг та забезпечення фінансової стабільності.

Грошово-кредитна політика є частиною економічної політики держави, що розробляється та реалізується центральним банком. 3 цієї позиції вона полягає у діяльності центрального банку, направленій на регулювання обсягу грошової маси, грошово-кредитних потоків, що надходять з банківської системи в економіку, вартості користування грошима. Діяльність центрального банку як регулятора організується та здійснюється у двох формах що мають загальну природу та єдину ціль грошово-кредитної політики: монетарне регулювання (грошово-кредитне регулювання на макрорівні) та пруденційне регулювання (грошово-кредитне регулювання на мікрорівні). [19, с. 56]

Однією з важливих умов стабільності та надійності економічної системи країни є банки, а в процесі відтворення української економіки банківська система здатна забезпечити вагомий обсяг інвестицій яких потребує держава. При цьому держава відіграє першочергову роль в регулюванні та координації цього процесу.

Банківські установи відіграють важливу роль у розвитку фінансового сектору економіки країни. В інвестиційному процесі країни банки мають стати головними учасниками, отже державне регулювання банківського інвестиційного процесу підлягає аналізу та вдосконаленню, оскільки проблемою є недосконалість регулювання інвестиційних процесів. [23, с. 55]

Заслуговують на увагу результати досліджень у сфері інвестиційної діяльності банків О. В. Дзюблюка, І. О. Лютого, А. М. Мороза, А. А. Пересади, Л. О. Примосткої, М. І. Савлука, І. В. Вєтрова та інших. Основні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності банків знайшли висвітлення у наукових працях вітчизняних вчених: В. Я. Шевчука, Г. І. Башнянина, В. Г. Федоренка, А. І. Загороднього, І. Р. Михасюка, М. І. Крупки, А. С. Гальчинського та ін. Серед зарубіжних вчених, які присвятили свої публікації даній проблематиці, можна виокремити: У. Шарпа, Г. Александера, Дж. М. Кейнса, Г. Марковіца, П. Роуза, Д. Сінкі та інших. [17, с. 16]

Метою дипломної роботи є аналіз і дослідження механізму державного регулювання банківської інвестиційної діяльності та визначення основних напрямів її покращення.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

1. Визначення сутності інвестиційної діяльності комерційних банків та дослідження їх політики;

2. Проаналізувати стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності банків в Україні

3. Дослідити державні регулятори інвестиційної діяльності банків;

4. Розробити заходи з підвищення їх дієвості.

Об’єктом дослідження є банківська система України.

Предметом дослідження є державне регулювання інвестиційних процесів комерційних банків України.

?Методи дослідження, що використовувались при написанні магістерської роботи:

?Аналітичний;

?Порівняльний;

?Вивчення наукових публікацій і статей;

?Узагальнення.

Заключение:

Інвестиційна політика банку - це сукупність заходів організації і управління інвестиційною діяльністю, які направлені на забезпечення оптимальних обсягів, структури та прибутковості інвестиційних активів.

Сталий розвиток та ефективне функціонування економіки України можливе лише за умови залучення достатніх обсягів інвестиційних вкладень

Розвиток державного регулювання та нагляду банківської системи є одним з найактуальніших і гостро дискусійних питань, які тепер доводиться вирішувати Україні. Розуміючи всю глибину і складність проблем, які постали перед країною, необхідно визнати, що вирішити їх належним чином без глибокого теоретичного вивчення практично неможливо. Проте, проводячи економічну політику регулювання економіки, уряд молодої суверенної держави за відсутності достатнього досвіду такої роботи повинен бути особливо уважним, обережним та виваженим. Дослідження регулювання банківської діяльності лежить у площині макроекономіки, економічної політики Центрального банку, а також фінансового менеджменту кожного комерційного банку.

На інвестиційну політику держави впливають такі фактори як структура економіки, рівень її розвитку, стан та ефективність використання основних виробничих фондів, фінансові можливості, рівень науково – технічного розвитку.

У межах інвестиційної діяльності банки виконують декілька функцій: мобілізують значні кошти, необхідні для інвестицій; здійснюють перерозподіл вільних ресурсів на фінансових ринках; забезпечують безперервність процесу суспільного відтворення загалом.

Для самих банків інвестиційна діяльність є інструментом диверсифікації активів, засобом підтримки ліквідності, важливим джерелом одержання прибутку.

Державне регулювання інвестиційної діяльності банків покликане сприяти розширенню сфери банківського інвестування, підвищенню його ефективності та захисту інтересів вкладників. Створення сприятливих умов для здійснення інвестиційної діяльності банків пов’язане з макроекономічною політикою держави. Державні органи здійснюють регулювання банківського інвестування у межах своїх повноважень. Державне регулювання інвестиційної діяльності банків набирає все чіткіших форм і має всі можливості результативно впливати на ефективність діяльності банків.

Усі види інвестиційної діяльності в державі повинні перебувати у межах, чітко визначених Законом України «Про інвестиційну діяльність».

Список литературы:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-3 від 07. 12. 2000 року.

2. Закон України «Про державне регулювання цінних паперів в Україні» №283/97 від 22. 05. 1997 року.

3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» №1560-12 від 18. 09. 1991 року.

4. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» №2740-3 від 20. 09. 2001 року.

5. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-4 від 23. 02. 2006 року.

6. Воробйова О. І. Оцінка рівня кредитно – інвестиційного потенціалу банків України // Економіка та держава. – 2010. - № 11. – С. 10 – 12.

7. Воробйова О. І. Основи формування і використання кредитно – інвестиційного потенціалу банків України. // Фондовий ринок. – 2011. - № 1. – С. 10 – 17.

8. Воробйова О. І. Основні напрямки вдосконалення кредитно – інвестиційної діяльності банків України // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - № 3. – С. 7 – 11.

9. Герасимова С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи України // Фінанси України. – 2009. - № 9. – С. 67-77.

10. Глущенко С. В. Інвестиційні послуги банків: Зарубіжна практика та українські перспективи // Фінанси України. – 2007. - № 5. С. 96 – 104.

11. Кльоба Л. Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 5. С. 13 – 16.

12. Кльоба Л. Г. Принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. - № 9. - С. 11 – 16.

13. Криклій А. С. Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності банків в Україні. // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 16. – С. 2 – 5.

14. Криклій А. С. Інвестиційна діяльність і капіталізація банків: питання теорії і практики: // Економіка та держава. – 2005. - № 11. – С. 21 – 25.

15. Матвієнко П. В. Формування інвестиційного потенціалу вітчизняних банків // Економіка та держава. – 2007. - № 4. С. 50 – 55.

16. Матвієнко П. В. Інвестиційна діяльність вітчизняних банків // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. - № 9. С. 3 – 10.

17. Мехтієв Е. О. Державне регулювання інвестиційної діяльності банків // Інвестиції: Практика та Досвід. – 2010. - №24. – С. 16 – 18.

18. Понеділко О. В. Розвиток державного регулювання та нагляду банківської системи // Економіка та держава. – 2010. - № 5. – С. 40 – 42.

19. Савенко Т. В. Методичні підходи до аналізу та оцінки регулювання банківської діяльності // Інвестиції: Практика та досвід. – 2011. - № 20. – С. 56 – 58.

20. Старовойт К. І. Визначення сутності інвестиційної діяльності комерційних банків // Фінанси України – 2005. - № 9. – С. 151 – 157.

21. Старовойт К. І. Організаційні моделі оптимізації фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. - № 5. С. 69 – 72.

22. Федик М. В. Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні // Регіональна економіка. – 2010. - № 4. – С 91 – 97.

23. Філіпова Н. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності банківського сектору // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. - № 7/8. – С. 55 – 58.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: