• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Державне регулювання попиту і пропозиції на регіональному ринку праці (на прикладі Житомирської області)

Предмет:Экономика
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:124
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:праця, ринок, робоча, сила, пропозиції, населення, зайнятості, попит, ринок, розвиток, регіон
Процент оригинальности:
99 %
Цена:500 руб.
Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ…………………………………………………………………………………. .

1. 1. Поняття ринку праці, його елементи та функції…………………………. .

1. 2. Фактори впливу та рівні регулювання ринку праці……………………. .

1. 3. Попит та пропозиція на ринку праці ……………………………………. .

1. 4. Нормативно-правове забезпечення попиту та пропозиції на ринку праці

РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ……………………………………………………………………………………. .

2. 1. Соціально-економічна характеристика Житомирської області…………

2. 2. Особливості ринку праці та зайнятості населення Житомирської області. . .

2. 3. Попит та пропозиція на ринку праці Житомирської області …………….

2. 4. Державне регулювання ринку праці в Житомирській області

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3. 1. Напрями удосконалення державного регулювання зайнятості

3. 2. Шляхи удосконалення державного регулювання конкурентоспроможності робочої сили

3. 3. Шляхи удосконалення державного регулювання попиту на робочу силу

3. 4. Економічна та соціальна ефективність державного регулювання ринку праці

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….

Вступление:

Серед ключових напрямів соціально-економічного розвитку України чільне місце посідають проблеми ринку праці та зайнятості населення в період становлення ринкової економіки. Без розв’язання цих проблем неможливі подальший поступ нашої країни на шляху ринкових реформ та повноцінна інтеграція її до системи міжнародних економічних відносин, де вирішальною передумовою конкурентоспроможності країни є висококваліфікована мобільна робоча сила.

Ринок праці та зайнятість населення посідають особливе місце в системі ринкових відносин. Більшість економічних, соціальних, демографічних явищ, що мають місце за ринкової економіки відображають процеси, які існують на ринку праці. Повна зайнятість населення, збалансованість між попитом та пропозицією є основою макроекономічної стабільності, так як є одним із найважливіших факторів, який впливає на обсяги виробництва товарів та послуг, забезпечує максимальне завантаження виробничих потужностей та використання ресурсів, сприяє підвищенню життєвого рівня населення, культурному та соціальному розвитку населення. Можливість задоволення своїх потреб у повному обсязі сприяє збільшенню рівня народжуваності, відтворенню робочої сили працівників, підвищенню освітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу, мобільності та високому рівню конкурентоспроможності робочої сили, що веде до науково-технічно прогресу та визначає розвиненість країни в цілому. Тобто, дослідження ринку праці та ефективна політика зайнятості, забезпечення збалансованості попиту та пропозиції робочої сили, має бути одним із пріоритетних напрямків державної політики, що визначає актуальність дослідження даної теми.

Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні проблем неврівноваженості між попитом та пропозицією на ринку праці Житомирської області, його комплексної оцінки та визначення стратегії регулювання процесів зайнятості. Відповідно до цієї мети в роботі поставлено такі завдання:

– розкрити сутність поняття ринку праці, його елементів та функцій;

– визначити чинники, що впливають на формування попиту та пропозиції робочої сили та зрозуміти механізм функціонування ринку праці;

– дослідження нормативно-правової бази, яка забезпечує функціонування ринку праці;

– здійснити аналіз ринку праці Житомирської області та його кон’юнктури;

– проаналізувати особливості державного регулювання попиту і пропозиції на ринку праці Житомирської області

– визначити основні напрями щодо зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією;

– запропонувати шляхи удосконалення державного регулювання зайнятості, попиту та пропозиції на ринку праці, конкурентоспроможності робочої сили;

– визначити соціальну та економічну ефективність держаного регулювання ринку праці;

Об’єктом дослідження є соціально-економічні процеси та явища, що зумовлюють формування кон’юнктури ринку праці та політика держави щодо забезпечення збалансованості між попитом та пропозицією на ринку праці Житомирської області.

Предмет дослідження – це причинно-наслідкові зв’язки між соціально-економічними процесами та формуванням попиту та пропозиції на ринку праці. В даній роботі були використані методи аналізу та порівняння.

В першому розділі були розглянуті теоретичні аспекти ринку праці, його елементи та функції, фактори впливу на всіх його рівнях, процес формування попиту та пропозиції на робочу силу та нормативно-правове забезпечення. Другий розділ був оснований на статистичних даних, в ньому було розглянуто соціально-економічну характеристику Житомирської області, здійснено аналіз ринку праці, проаналізовано ефективність державної політики щодо забезпечення рівноваги між попитом та пропозицією

У третьому розділі були визначені основні напрямки урівноваження попиту та пропозиції на ринку праці Житомирської області, запропоновані шляхи удосконалення державного регулювання конкурентоспроможності робочої сили та попиту і пропозиції на неї, визначено соціальну та економічну ефективність від висунутих пропозицій.

Заключение:

Отже, проаналізувавши попит та пропозицію на ринку праці Житомирської області, ми можемо зробити висновок, що поставлені перед нами завдання були виконані. Дослідження проводилися на основі даних Житомирського обласного центру зайнятості.

В теоретичному розділі ми розглянули такі аспекти: як поняття ринку праці, його елементи, функції, сегментацію, особливості формування, визначили, основні фактори впливу на всіх його рівнях, особливості формування кон’юнктури та нормативно-правове забезпечення.

Провівши дослідження теоретичного розділу, можна зробити висновок, що ринок праці являє собою інститут або механізм, у якому продавці та покупці здійснюють процес купівлі-продажу робочої сили, здійснюючи відносини товарного обміну. Також ми визначили, що ринок праці не здатний до саморегулювання за рахунок співвідношення попиту та пропозиції, що обумовлено впливом безліччю інших факторів на макро-, мезо-, та макрорівнях. Він відображає також безліч економічних та соціально-демографічних процесів, що відбуваються в країни та окремому регіоні і є похідним ринком від ринку товарів та послуг. Що ж до нормативно-правового забезпечення, можна зробити висновок, що ринок праці регулюється рядом нормативних актів, що мають різну юридичну силу, однак необхідно здійснювати суворий контроль за їх дотриманням.

В другому розділі ми досліджували ринок праці Житомирської області на базі даних обласного центру зайнятості, який веде моніторинг ринку праці, сприяє працевлаштуванню населення, виплачує соціальні допомоги безробітному населенню та бере безпосередню учать у врегулюванні попиту та пропозиції.

Характеризуючи соціально-економічний розвиток Житомирської області та аналізуючи ринок праці, ми дійшли висновку, що існує досить значний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили не тільки за конкретними професіями, спостерігається також значна диференціація між даними показниками в різних районах. На основі виявлених недоліків у формуванні кон’юнктури ринку праці, було запропоновано певні напрямки, які б сприяли врівноваженню попиту та пропозиції на робочу силу Житомирської області: поглиблення співпраці державного центру зайнятості з роботодавцями через чітко визначені економічні інтереси, визначені кадрові проблеми кожного підприємства, установи, організації; забезпечення створення нових робочих місць за рахунок дотацій та збереження існуючих, підтримка малого та середнього бізнесу, надання державної підтримки районам із критичною ситуацією на ринку праці через упровадження особливих умов приватизації, інвестування, оподаткування та кредитування; постійне інформування щодо стану ринку праці, наявність вільних вакантних місць, постійне проведення профорієнтаційних заходів, які б охоплювали всі верстви населення.

Дані заходи мають покращити ситуацію на ринку праці Житомирської області, врівноважуючи попит і пропозицію на ньому. Таким чином, запорукою зростання ефективності процесів у сфері зайнятості населення є підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Список литературы:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р: станом на 1 січня 2006 р. ] – К. : Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.

2. Кодекс законів про Працю України: [Текст]: офіц. текст: [чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2009 р. ]. – К. : ПАЛИВОДА А. В. , 2009. –104 с. – ISBN 978-966-437-059-9.

3. Закон України від 01. 03. 1991 р. “Про зайнятість населення”. -Відомості Верховної Ради України. ,1991. ,№ 14. ,ст. 170.

4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» [Текст]: офіс. текст: [прийнятий Верховною Радою України від 18. 01. 2001 р. , №2240-ІІІ із змінами, внесеними Законом України від 04. 06. 2008] – 213 с.

5. Базилевич В. Д. , Баластрик Л. О. Макроекономіка [Текст]: навчальний посібник / Базилевич В. Д. , Баластрик Л. О. – К. : Атака, 2002. – 368с. – ISBN 966-574-466-6

6. Бородіна О. М. Людський капітал на селі: наукові основи ста, проблеми розвитку [Текст]: навчальний посібник. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 277с. – ISBN 966-567-457-6.

7. Былков В. Г. Маркетингоовая стратегия регулирования регіонального рынка труда[Текст]: учебник. – Иркутск: Изд-во ИГЭА 2000. – 121с. – ISBN 966-567-478-5.

8. Буряк П. Ю. , Карпінський Б. А. , Григорєва М. І. Економіка праці і соціально трудові відносин [Текст]: навчальний посібник / Буряк П. Ю. , Карпінський Б. А. , Григорєва М. І. . – К. : ЦНЛ, 2004. – 440с. – ISBN 966-576-976-7.

9. Волкова О. В. Ринок праці [Текст]: навчальний посібник / Волкова О. В . – К. : центр учбової літератури, 2007. – 624с. – ISBN 966-789-467-2.

10. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості [Текст]: навчальний посібник / Васильченко В. С. . – К. : КНЕУ 2005. – 252с. – ISBN 966-897-765-6.

11. Васильченко В. С. Василенко П. М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика [Текст]: посібник для працівників державної служби зайнятості / Васильченко В. С. Василенко П. М. . Т. 1. – К. , 2000. – 252с. – ISBN 966-589-4567-4.

12. Волківська А. М. Управління процесом регулювання зайнятості на основі оцінки рівня контрольованості сукупних факторів впливу [Текст]: спец. вип. зб. наук. праць за матеріалавми наук. – практ. конф. [«Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практиці»] квітень 2007 р. , квітень 2007 р. ,Київ Т. 2. – К. : КНЕУ, 2007. – с. 112 – 123.

13. Волківька А. М. Регіональне регулювання зайнятості населення: елементи регулювання, важелі та фактории впливу субєктів регулювання [Текст] / А. М. Волківська, Л. П. Керб// Економіка тапідприємництво: зб. наук. праць молодих вчених та аспірантів. Вип. 18 / Відп. ред С. І. Демяненко. – К. : КНЕУ, 2007. – с. 98 – 109. – ISBN 966-894-986-6

14. Герасимчук В. І. Заробітна плата і зайнятість населення України [Текст]: навчальний посібник / В. І. Герасимчук. – К. : Укр. інс-т соц. Досліджень, 1999. - 235 – ISBN 966-574-466-6.

15. Герасимчук В. І. Соціально орієнтований ринок праці і проблеми його становлення [Текст]: навчальний посібник / Герасимчук В. І. – К. : Вид-во принт. експрес 2000. – 32 с. – ISBN 966-897-489-4.

16. Головінова О. М. Людський капітал у системі виробничих відносин: Монографія. – Д: ДонДУЕТ 2004. – 161с.

17. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально трудові відносини [Текст]: підручник / Грішнова О. А. – К. : Знання 2006. – 535с. – ISBN 966-768-877-3.

18. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст]: навчальний посібник. – К. : т-во «Знання » КОО, 2001. – 254с. – ISBN 966-879-443-6.

19. Еськов А. Л. Гуманизация труда и производства в постиндустриальном обществе [Текст]: учебник / Еськов А. Л. . – К. : Наук. світ, 2003. - 55с. – ISBN 966-589-654-6.

20. Завіновська Г. Т. Економіка праці [Текст]: навч. посібник / Завіновська Г. Т. – К. : КНЕУ, 2003. – 300с. – ISBN 966-876-467-6.

21. Заяць Т. А. Пріоритетні напрямки регулювання попиту і пропозиції робочої сили на територіальних ринках праці [Текст]: міжвідомчий науковий збірник «Зайнятість та ринок праці». – Вип. 3. – К. : АТ»» Українська видавнича група»,1995. – с. 35-42.

22. Ким Н. М. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление [Текст]: уч. пос / Ким Н. М. - Х. : ХНУ им. Кармазина 2003. – 250с. – ISBN 966-987-879-6.

23. Кім М. Н. Трудовий потенціал і зайнятість [Текст]: навч. посібник / Кім М. Н. . – Харків: ХДУ. 1993с. – ISBN 966-789-498-6.

24. Міміндусова Г. І. Ринок праці в країні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз) [Текст]: монографія / Міміндусова Г. І. – К. : Інститут соціології НАНУ, 199. – 96 с. – ISBN 966-987-987-8.

25. Маслова И. С. Российский рынок труда [Текст]: навчальний посібник / Маслова И. С. . – М. : Институт экономики РАН 1993. – 189с. – ISBN 966-789-896-2.

26. Осовька Г. В, Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами [Текст]: навч. посібник / Осовька Г. В, Крушельницька О. В. – К. : Кондор, 2003. – 224с. – ISBN 966-987-342-7.

27. Петрова І. Л. Ринок праці: процес сегментації [Текст]: монографія / Петрова І. Л. . – К. : УДПУ 1996. – 178с. – ISBN 966-987-987-4.

28. Петюх В. М. Ринок праці [Текст]: навч. посібник / Петюх В. М. – К. : КНЕУ, 1999. – 288с. – ISBN 966-764-656-8.

29. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість [Текст]: навчальний посібник / Петюх В. М. . - К. : МАУП 1997. – 120с. – ISBN 966-894-236-1.

30. Райзберг Б. А. Лозовський Л. Ш. , Стародубцева Е. Б. Современный экономический словар [Текст]. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 496с.

35. Рофе А. И. , Рынок труда, занятость населения экономика ресурсов для труда [Текст]: учеб. пособие / А. И. Рофе, Б. Г. Збышко В. В. Ишин, - М. : МИК, 1997. – 160 с. – ISBN 966-908-897-2.

36. Савченко А. Г, Пухтаєвич Г. О. , Тітонько О. М. Макроекономіка [Текст]: підручник / Савченко А. Г, Пухтаєвич Г. О. , Тітонько О. М. – К. : Либідь, 1999. – 288с.

37. Маршавин Ю. Н. Соціальне партнерство на ринку праці України [Текст]: навч. посібник/Ю. Н. Маршавин, С. В. Бакуменко, В. М. Данюк, О. С. Зінченко, А. М. Колот Н. В. Мартиненко. К, 1998. – 152с. – ISBN 966-987-984-5.

39. Богиня Д. П. , Куликов Г. Г. , Шамота В. М. , Лисого Л. С. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати [Текст]: колект. монографія / Богиня Д. П. , Куликов Г. Г. , Шамота В. М. , Лисого Л. С. та ін. . - К. :Ін-т економіки НАН України. , 2001. – 300с. – ISBN 966-987-987-5.

. 40. Статистичний щорічник Житомирської області за 2009 рік [Текст] / за ред. Л. О. Рижкової [Головне управління статистики в Житомирській області]. – 2009. – 454 с.

41. Слівінська Н. М. Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіон[Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08. 09. 01 / Н. М. Слівінська. – Донец. Нац. . ун-т. – Донецьк, 2003. – 19с. : рис. – укр. – ISBN 988-598-487-2.

42. Статистический словарь / Гл. Ред. . М. А. Королев. – 2-е узд. Пре раб. И доп. – М. : финансы и статистика. – 1989. – 623 с.

43. Хаффнер Ф. Ринок праці та державна політика щодо стимулювання зайнятості та підтримки безробітних: німецький досвід [Текст]: міжвідомчий науковий збірник «Зайнятість та ринок праці». – Вип. 3. – К. :АТ «Українська видавнича група», 1995. – С. 51-59. – ISBN 966-984-346-5.

44. Шаленко М. В. Ринок робочої сили України: становлення і перспективи розвитку [Текст]: Економіка України. – 19991. - № 3. – с. 3

Бесплатные работы:

Готовые работы: