• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Економічна модель виробництва

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:40
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:депо, основних, фондів, підприємства, управління, від, праці, вартість, діяльності, виробництва, локомотивного, україни, грн, тис, залізниці
Процент оригинальности:
99 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Вступ.

1. Теоретичний розділ

1. 1. Характеристика підприємства в системному підході.

1. 2. Напрямки діяльності підприємства.

1. 3. Правові основи функціонування підприємства.

1. 4. Організаційно – управлінська структура підприємства.

2. Розрахунковий розділ

2. 1. Розрахунок ресурсних моделей виробництва.

2. 1. 1. Визначення чисельності персоналу підприємства.

2. 1. 2. Вартісна характеристика основних виробничих фондів.

2. 1. 3. Оборотні кошти підприємства.

2. 2. Розрахунок витратних моделей виробництва.

2. 2. 1. Визначення умовно-змінних витрат.

2. 2. 2. Визначення витрат на оплату праці виробничих робітників.

2. 2. 3. Умовно-постійні витрати на виробництво.

2. 2. 4. Складання калькуляції собівартості одиниці продукції.

3. Аналітичний розділ

3. 1. Визначення обсягу товарної продукції.

3. 2. Розрахунок ціни на продукцію

3. 3. Обчислення очікуваного доходу і рентабельності виробництва

3. 4. Визначення критичного обсягу виробництва

3. 5. Аналітична оцінка ефективності виробництва

Висновок

Список використаної літератури

Вступление:

Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі котрої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють після продажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства, на яких відбувається така діяльність, є суб'єктами господарювання (підприємницької діяльності) органічно взаємозв'язаної економічної системи.

Економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.

Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством. За формою власності підприємства бувають індивідуальні (засновані на власності особи без права найму робочої сили), сімейні, приватні (засновані на власності сім’ї або осіб з правом найму робочої сили), колективні (засновані на власності трудового колективу, кооперативу чи іншого статутного об’єднання або громадських організацій), державні (засновані на власності держави чи адміністративно-територіальних одиниць), іноземні або спільні (одна із сторін – іноземна).

Економіка залізничного транспорту, вивчаючи найбільш раціональні принципи побудови транспортних тарифів і договірних цін на перевезення з урахуванням попиту в умовах регулювання, розробляють рекомендації по більш повному відображенні в них не тільки суспільно, а й індивідуально необхідних витрат праці на виробництво продукції транспорту при внутрішніх і внутрішньо торгових перевезень вантажів, по економічному стимулюванню більш раціонального розміщення виробництва промислової продукції на території країни і в її регіонах, оптимізації транспортно-економічних зв’язків, удосконаленню якості і підвищенню ефективності перевезень і транспортного обслуговування вантажовласників і пасажирів.

Заключение:

Економіка країни представляє собою складну динамічну систему, що пояснюється необхідністю збалансованості виробничих, техніко-технологічних, інформаційних та соціальних складових її ефективного функціонування. В умовах конкурентної боротьби підприємства змушені нарощувати обсяги виробництва, раціонально використовувати матеріальні, трудові та фінансові ресурси, підвищувати якість продукції та знижувати її собівартість. Тому виникає проблема у збалансованості, яка передбачає наявність пропорцій між матеріально-технічними ресурсами, впровадженими технологіями, персоналом тощо. При цьому, набувають актуальності соціальні проблеми, вирішення яких повинно бути спрямоване на підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Це стосується, перш за все, розвитку соціальної інфраструктури, підвищення рівня матеріального добробуту робітників підприємства. Рішення цих проблем повинно знаходити відображення в стратегії розвитку підприємства. При цьому важливим є дотримання принципу соціальної спрямованості, що включає пріоритет соціальних проблем. Саме у цьому принципі закладено основи структурної й інвестиційної політики підприємства.

Як економічна категорія інвестиції виконують ряд найважливіших функцій, серед яких – забезпечення конкурентоспроможності продукції, що випускається вітчизняними підприємствами, і підвищенням її якості; структурна перебудова промислового виробництва; створення необхідної сировинної бази для ефективного функціонування промислових підприємств; рішення соціальних проблем, у тому числі проблеми безробіття та ін.

Інвестиції необхідні для забезпечення ефективного функціонування підприємств, їхнього стабільного стану, й у цьому зв`язку вони використовуються для досягнення наступних цілей: подальшого розширення і розвитку виробництва; відновлення основних виробничих фондів; підвищення технічного рівня праці і виробництва; рішення соціальних задач; здійснення природоохоронних заходів і придбання цінних паперів, вкладення коштів в активи інших підприємств.

Список литературы:

1. Бойчук І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К: Атіка, 2002. – 480с.

2. Бойчик 1. М. , Харів П. С. , Хопчан М. І. Економіка підприємств. Навч. посібник. -Львів: «Сподом», 2001. -212 с.

3. Бойчик І. М. , Хопчан М. І. , Харів П. С. , Піча Ю. В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене - К. : «Каравела»; Львів: «Новий світ -2000», 2001. -298с.

4. Бондар Н. Н. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К: А. С. К. , 2004. – 400с. : іл. .

5. Гаврилюк Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Житомир: Ж1ТІ, 2000. - 152 с.

6. Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – вид. 2-ге, перероб та доп. – К: КНЕУ, 2005. - 528с. , іл. .

7. Економіка підприємства: Навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З,Бурчевський, М. І. Горбаток та ін. ; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко. - вид. 2-ге, перероб та доп. – К: КНЕУ, 2003. - 556с.

8. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди. К. : Знання-Прес, 2001- 335 с.

9. Економіка підприємства. Навч. -метод. пос. для самостійної роботи. - К. : КНЕУ, 2000- 248 с.

10. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол. : . . . С. В. Мочерний (відп. ред. ) та ін. - К. : Видавничий центр «Академія», 2000- 840 с.

11. Економічний словник-довідник / За ред. Мочерного С. В. - К. :Феміна, 2000-368с.

12. Економічний аналіз: Навч. посіб для студентів ВНЗ спеціальності «Облік і аудит». / За ред. . проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «РУТА», 2003. – 680с.

13. Мних Є. В. . Ференц 1. Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. - Львів: «Армія України», 2002. - 240 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: