• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Економіко-математичне моделювання діяльності відділу збуту промислового підприємства

Предмет:Экономика
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:119
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:товарів, обліку, системи, модель, від, процесу, його, також, продаж, фірми, процес, збуту, методи, питання, різних
Процент оригинальности:
69 %
Цена:3400 руб.
Содержание:

ВСТУП .

1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

1. 1. Загальна характеристика підприємства .

1. 2. Організаційна структура на підприємстві .

1. 3. Поняття процесу товароруху обліку продукції, як об’єкта управління.

1. 3. 1. Формування і структура витрат громадського харчування

1. 3. 2. Основні показники, що характеризують фінансовий стан

1. 4. Товарна політика підприєства, її елементи

1. 5. Стимулювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції .

1. 6 Постановка задачі .

2. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТОВАРОРУХУ ОБЛІКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

2. 1. Сутність економіко-математичного моделювання .

2. 2. Моделювання сукупного попиту та пропозиції .

2. 2. 1. Попит як економічна категорія

2. 2. 2. Пропозиція як економічна категорія

2. 2. 3. Аналіз підходів щодо моделювання моделей сукупного попиту та пропозиції .

2. 2. 4. Оцінка попиту-пропозиції добувної промисловості на основі базової моделі сукупного попиту та пропозиції

2. 2. 5. Модель оптимізації закупівель

2. 2. 6. Модель взаємодії фірми з ринком

3. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТОВАРОРУХУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

3. 1. Сутність інформаційного моделювання .

3. 2. Інформаційно-логічне моделювання .

3. 3. Реквізитний аналіз вхідної інформації .

3. 3. 1. Реквізити вхідної інформації

3. 3. 2. Коди номенклатур ознак .

3. 3. 3. Реквізитний аналіз документообігу

3. 3. 4. Характеристика інформаційних масивів

3. 3. 5. Виділення інформаційних об'єктів

3. 4. Визначення зв'язків інформаційних об’єктів й побудова її інформаційно – логічної моделі .

4. ПОБУДОВА ПРОТОТИПУ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

4. 1. Вибір середовища реалізації системи .

4. 2. Розробка сценаріїв діалогів «Оператор-ЕОМ» .

4. 3. Розробка інтерфейсу користувача системи .

ВИСНОВКИ .

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ДОДАТОК А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ДОДАТОК Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ДОДАТОК В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вступление:

В даному дипломному проекті необхідно дослідити процес товароруху обліку продовольчої продукції на підприємстві.

Тема, яка розглядається в роботі, є актуальною,бо кожне підприємство намагається завоювати різного роду переваги перед покупцями, зазнаючи мінімальних втрат. Одним з показників хорошої діяльності підприємства є отримання максимального прибутку підприємства. Щоб отримати максимальний прибуток, необхідно створити ряд умов для покупців (споживачів) з підприємством.

Іноді при збільшенні об’єму закупівлі вигідно знизити ціни, щоб збільшити об’єми закупівель та збільшити об’єми продажів. В деяких випадках краще знизити ціну, щоб отримати великі об’єми продажів.

В цій роботі пропонується розробити систему цін продажів в залежності від об’єму замовлення.

Необхідно створити таку економіко-математичну модель, яка б максимізувала прибуток та показувала оптимальні об’єми закупівель.

Економіко-математичну модель необхідно створити, застосовуючи методи моделювання.

Моделювання – один з найбільш поширених способів вивчення різних процесів та явищ. В теперішній час відомі і широко використовуються в наукових дослідженнях, а також в економічній та інженерній практицібагаточисельні методи і прийоми моделювання. Найбільш широкими можливостями володіє математичне моделювання.

Економіко-математичну модель необхідно створити, застосовуючи методи моделювання.

Моделювання – один з найбільш поширених способів вивчення різних процесів та явищ. В теперішній час відомі і широко використовуються в наукових дослідженнях, а також в економічній та інженерній практицібагаточисельні методи і прийоми моделювання. Найбільш широкими можливостями володіє математичне моделювання.

Під математичним моделюванням розуміють засіб дослідження різних процесів шляхом вивчення явищ, які мають різний фізичний зміст, але які описуються однакоми математичними співвідносинами. При вивченні любого процесу методом математичного моделювання необхідно побудувати його математичну модель. Математична модель реальної системи є тим абстрактним формально описаним об’єктом, вивчення якого можливо математичними методами, в тому числі і з допомогою математичного моделювання.

Під оптимізацієй розуміють процес вибора найкращого варіанту з усіх можливих. З точки зору інженерних та економічних розрахунків методи оптимізації дозволяють вибрати найкращий варіант конструкції, найкраще розподілення ресурсів і т. і. В процесі розрахунку задачі оптимізації часто необхідно знайти оптимальне рішення деяких параметрів, визначаючих данну задачу.

Застосування математики в економіці приймає форму економіко-математичного моделювання. За допомогою економіко-математичної моделі зображуються той чи інший дійсний економічний процес. Така модель може бути сконструйована тільки на основі глибокого теоретичного дослідження економічної сутності процесу. Тільки в цьому випадку математична модель буде адекватна дійсному економічному процесові, буде об'єктивно відображати його.

Заключение:

Випускна робота бакалавра присвячена розробці економіко-математичної моделі товароруху процесу обліку продовольчої продукції та побудові прототипу системи автоматизації обліку товароруху продукції на приватному підприємстві.

Проведені дослідження дозволили вирішити ряд завдань теоретичного та практичного характеру.

Проаналізована діяльність підприємства, його організаційна структура, визначена роль відділу товароруху у системі функціонування підприємства у цілому. Проведений аналіз документообігу підприємства та інформаційних потоків, що циркулюють у системі товароруху.

Побудована економіко-математична модель діяльності відділу товароруху підприємства, у рамках якої визначено сутність економіко-математичного моделювання, розглянуто моделі аналізу собівартості продукції та витрат на виробництво, оптимізації виробничої програми, побудовано модель аналізу споживацького попиту та аналізу товароруху.

Побудована модель дозволяє вирішити питання прогнозування виробництва на основі моделі споживацького попиту та аналізу товароруху.

Інформаційне моделювання системи товароруху включає в себе побудову функціональної моделі діяльності підприємства, діаграм потоків даних відділу товароруху та моделі даних предметної області, що є основною базою для подальшої автоматизації.

У рамках прототипування системи обліку товароруху готової продукції побудовано базу даних системи на основі серверу БД SQL-server, розроблено інтерфейс користувача системи та низка екранних форм засобами RAD-системи Delphi 7, що дозволить довести систему у подальшому до її повного функціонального завершення.

Список литературы:

1. Брешенков А. В. , Губарь А. М. Проектирование объектов баз данных в среде Access: Учеб. Пособие для вузов. – М. : Изд-во МГТУ, им. Н. Э. Баумана, 2006. – 184 с: ил.

2. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных. - М. : Финансы и статистика, 2002.

3. Мишенин, А. И. Теория экономических информационных систем: Учеб. для вузов / А. И. Мишенин. - 4-е изд. , доп. и перераб. -М. : Финансы и статистика, 2001. - 240 с. : ил.

4. Гурвиц Г. Разработка реального приложения в среде клиент-сервер. – “ДВГУПС”, 2005. – 120 с.

5. Дейт К. Введение в системы баз данных/Пер. с англ. М. :Наука, 2005. 463 с.

6. Оскерко В. С. , Пунчик З. В. Практикум по технологиям баз данных. – Мн. : “БГЭУ”, 2004. – 170 с.

7. Фаронов Ф. Д. «Программирование баз данных DELPHI», 2003г.

8. Глушаков В. И. «Программирование в среде Delphi», 2002г.

9. www. delphiworld. ru

10. Ашаров Д. П. «Проектирование и разработка систем автоматизации предприятий», 2009г.

11. Р. Ахаян и др. «Эффективная работа с СУБД», Санкт-Петербург, «Питер», 2007г.

12. Delphi на примерах / Под ред. Пестрикова В. М. , Маслобоева А. Н. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 496 с. .

13. Аппак М. А. , "Автоматизированные рабочие места на основе персональных ЭВМ" - М. , "Инфра-М", 2001.

Андреев В. В. Информационная подсистема оценки рейтинга профессорско-преподавательского состава // Программные продукты и системы. 2009. № 4. С. 135–138.

14. Автоматизированные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. Г. А. Титоренко. — М. : ЮНИТИ, 2000. — 400 с.

15. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. : Навч. посібник. К. :КНЕУ, 1999. — 140с.

16. Бекаревич Ю. Б. , Пушкина Н. В. Самоучитель Microsoft Access 2002. – СПб. : БХВ-СПб. , 2003. – 720 с.

17. Виноградова И. А. , Грибова Е. А. , Зубков В. Г. Практикум на ЭВМ. MS Access: Учебное пособие для студентов заочной (дистанционной) формы обучения. – М. : ГИНФО, 2000. – 124 с.

18. Голицина О. Л. , Максимов Н. В. , Попов И. И. Базы данных: Учебное пособие. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 352 с.

19. Информатика. Базовый курс. /Под ред. С. В. Симоновича. – СПб. : Питер, 1999. – 640 с.

20. Карпова Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб. : Питер, 2002. – 304 с.

21. Петров В. Н. Информационные системы. – СПб. : Питер, 2003. – 688 с.

22. Тихомиров Ю. В. MS SQL Server 2000: разработка приложений. – СПб. : БХВ-Петербург, 2000. – 368 с.

23. Выборнова Е. Н. Анализ и прогнозирование экономического состояния организаций розничной торговли. – Новосибирск, 1999.

24. Гребнев А. И. Экономика торгового предприятия. – М. , 1997.

25. Щур Д. Л. , Труханович Л. В. Основы торговли. Розничная торговля. – М. , 2003.