• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Міжнародна торгівля

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:56
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:торгівлі, торгівля, міжнародної, ринку, країн, світового, зростання, міжнародна, світової, країни, між, розвитку, нафти, відносин, зовнішньої
Процент оригинальности:
84 %
Цена:500 руб.
Содержание:

ВСТУП3

РОЗДІЛ I ТЕОРІТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

1. 1 Міжнародна торгівля: поняття та основні форми5

1. 2 Закономірності розвитку міжнародної торгівлі10

1. 3 Кон’юнктура світового ринку нафти: національні та регіональні чинники14

РОЗДІЛ II СТРАТЕГІЯ АДАПТАЦІЇ КРАЇНИ ДО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТИ

2. 1 Формування світового ринку нафти20

2. 2 Аналіз тенденції розвитку міжнародною торгівлею нафтою25

2. 3 Аналіз основних показників міжнародного ринку нафти

30

РОЗДІЛ III БЛИЗЬКИЙ СХІД ЯК СВІТОВИЙ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ НАФТОЮ

3. 1 Специфіка позицій країн-імпортерів нафти

39

3. 2 Оцінка стратегій країн Близького Сходу на світовому ринку нафти

43

3. 3 Заходи адаптації країн-імпортерів до змін світового ринку нафти48

ВИСНОВКИ

54

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА56

Вступление:

Актуальність теми курсової роботи обумовлена тим, що міжнародна торгівля представляє собою складний і суперечливий процес. Міжнародна торгівля - найстаріша форма міжнародних економічних відносин. Вона існувала ще за довго до формування світового господарства і була його безпосередньою попередницею. Саме розвиток міжнародної торгівлі створило економічні умови для розвитку машинного виробництва, що найчастіше могло рости лише на базі імпортної сировини і масового заморського попиту. Зростання прибутку обумовлений застосуванням машин, визначив появу щодо надлишкового капіталу і вивіз його за кордон, що поклало початок формуванню світового господарства, прискорило процес інтерналізації продуктивних сил.

Міжнародна торгівля займає провідне місце в системі всесвітніх економічних відносин. Міжнародної торговий обмін є одночасно і передумовою, і наслідком міжнародного поділом праці, виступає важливим фактором формування і функціонування світового господарства. У своїй історичній еволюції він пройшов шлях від одиничних зовнішньоторговельних операцій до довгострокового великомасштабного торгово-економічного співробітництва. В умовах міжнародного торгового обміну здобуває усе більше значення. Своєрідність цих процесів у післявоєнний період особливо рел’єфно відкривається при аналізі довгострокових тенденцій, особливостей, форм і методів спільної торгівлі.

Метою роботи є вивчення світового ринку нафти та аналіз основних показників торгівлі нафтою у світі та на Близькому Сході.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі будуть дозволені такі завдання:

1. Розгляд кон’юнктури світового ринку нафти

2. Вивчення понять міжнародної торгівлі, основних форм міжнародної торгівлі та закономірності її розвитку;

3. Визначення рушійних сил і сфер глобалізації світової економіки;

4. Розгляд структури світового ринку нафти;

5. Розгляд сучасного стану нафтової галузі

6. Проведення аналізу інфраструктури, запасів і цін на ринку нафти;

Об'єктом дослідження є сучасний світовий ринок нафти та торгівля нафтою у різних країнах.

Предметом дослідження є міжнародна торгівля нафтою на Близькому Сході, а також у всьому світі.

Методами дослідження в даній курсовій роботі виступають: різні загальнонаукові методи, у тому числі системний, порівняльний, історичний аналізи; методи побудови схем, таблиць, графіків; методи статистичного аналізу.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, використаної літератури (17 джерел). У роботі представлено 6 таблиць та 12 малюнків.

Заключение:

Розвиток і ускладнення міжнародної торгівлі знайшло відображення в еволюції теорій, що пояснюють рушійні сили цього процесу. Огляд теоретичних пояснень міжнародного обміну товарами показує, що традиційні зовнішньоторговельні теорії недостатні для пояснення сучасного міжнародного обміну товарами, але, тим не менш, вони є базовими у теоретичних дослідженнях західних вчених і пояснюють виникнення і спрямованість світової торгівлі товарами порівняльними перевагами внаслідок товарної диференціації та відмінностей у наборах чинників окремих країн.

Торгівля нафтою забезпечує значний внесок у формування позитивного торговельного балансу і податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів. Цей внесок істотно вища за частку комплексу в промисловому виробництві.

Нафтові кампанії роблять дуже масштабні інвестиції. За темпами приросту вкладення в нафтовидобуток більш ніж в 4 рази перевищують середньогалузеві по промисловості.

Але основні фонди галузі значною мірою зношені, особливо велика ступінь їх зносу в нафтопереробці. Капітальний ремонт у нафтопереробці майже дорівнює обсягу інвестицій. Недостатність інвестицій у технічне переозброєння збільшує ймовірність техногенних катастроф. Для збільшення обсягів нафтовидобутку, а також для модернізації нафтопереробки комплекс потребує великих капіталовкладень. Є підстави вважати, що для підтримки та розвитку виробництва нафтові кампанії роблять значно більші капітальні вкладення, ніж відображено у статистичній звітності. За авторитетним заявам керівників нафтового бізнесу, а також виходячи з проведених нами економічних розрахунків, реальний обсяг інвестицій приблизно на 30% перевищує обсяг, зафіксований у звітності. Причини заниження обсягу інвестицій в основний капітал криються в надмірно обтяжливою російської податкової системи та загальної політико-правової невизначеності діяльності нафтових кампаній. Фінансовим джерелом для додаткових інвестицій у нафтовий комплекс в значній мірі є кошти, зекономлені при використанні механізмів трансфертного ціноутворення.

Для модернізації нафтового комплексу в найближчі 5 років в нього потрібно вкласти, за різними оцінками, 25-40 млрд. дол Найбільш пріоритетними напрямками інвестицій у нафтовий комплекс на найближчу перспективу слід вважати:

- Інвестиції в транспорт нафти на експортних напрямах, включаючи далекосхідне;

- Інвестиції в промислову інфраструктуру нафтовидобутку, включаючи трубне господарство нафтових кампаній;

- Інвестиції в нафтопереробку, маючи на увазі, що реалізуються тут капіталомісткі та тривалі проекти вимагають кардинального поліпшення інвестиційного клімату.

Список литературы:

1. Бінат Ю. Г. , Пельменева А. А. , Ушвіцкій Л. І. Формування і розвиток локального ринку нафти і нафтопродуктів. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2007. С. 182

2. Міжнародні економічні відносини: підручник / Під ред. І. П. Фаминский. - 2-е вид. , Перераб. і доп. - М. : Економіст, 2009

3. Світова економіка: введення в зовнішньоекономічну діяльність: Навчальний посібник для вузів / М. В. Ялиново, Є. К. Муравйова та ін; Під ред. А. К. Шуркаліна, Н. С. Ципін. - М. : Логос, 2008

4. Іванов А. С. Міжнародна торгівля товарами в 2005 р. в умовах підвищення цін на енергоресурси / / Зовнішньоекономічний вісник. - 2009. - № 7 С. 34-36

5. Шишков Ю. Рівень бідності в сучасному світі: методологічні спори / / Світова економіка і міжнародні відносини. 2009. № 1. С. 3-14;

6. Масюк О. В. Тенденції розвитку світового ринку нафти в умовах глобалізації. - М. , 2006. С. 172

7. Рибалкін В. Є. Міжнародні економічні відносини, підручник. М. : 2007 С. 56-59

8. Світова економіка: Підручник / За ред. проф. А. С. Булатова. - М. : МАУП, 2008 С. 23-25

9. Бобильов Ю. М. , Четвериков Д. М. Фактори розвитку ринку нафти. - М. : ІЕПП, 2007. С. 349.

10. Ломакін В. К. Світова економіка. Вид. 3-є, перероб. і доп. М. : ЮНИТИ. 2007, С. 123.

11. Пухов С. Світовий ринок нафти - тенденції та перспективи / / Експерт, 2009 . - - № 5.

12. Кирилов В. І. , Туманова Є. В. Фінансово-ринкові аспекти поведінки нафтових цін / / Світовий ринок нафти і газу. 2009. С. 34

13. Гайдар Є. Т. Регулювання нафтового ринку в ХХ столітті. - В кн. : Гайдар М. : РОССПЕН, 2008. - С. 108-120.

14. Фомішін С. В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. Київ. : 2007р.

15. Офіційний сайт ОПЕК [Електронний ресурс] / / Режим доступу:

16. Офіційний сайт ІЕА [Електронний ресурс] / / Режим доступу:

17. Офіційний сайт WEO [Електронний ресурс] / / Режим доступу:

Бесплатные работы:

Готовые работы: