• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Облік і аудит виробничих запасів на підприємстві

Предмет:Экономика
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:111
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:запасів, обліку, виробничих, аудиту, організації, облік, роботи, дослідження, промислових, прат, «югІндустрія», використання, проведення, аудит, підприємстві
Процент оригинальности:
88 %
Цена:1500 руб.
Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАПАСАМИ

1. 1. Загальне визначення та класифікація запасів

1. 2. Оцінка виробничих запасів

1. 3. Інвентаризація виробничих запасів

1. 4. Організація документування операцій із запасами

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЗАПАСІВ НА ПрАТ «Юг-Індустрія»

2. 1. Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства ПрАТ «Юг-Індустрія»

2. 2. Облік надходження запасів

2. 3. Облік виробничих запасів на складах та в бухгалтерії

2. 4. Облік вибуття запасів та облік на позабалансових рахунках

2. 5. Удосконалення бюджетного планування запасів і витрат, пов’язаних з їх придбанням і зберіганням

РОЗДІЛ 3. АУДИТ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПрАТ «Юг-Індустрія»

3. 1. Мета та завдання, предмет та об’єкти аудиту операцій з запасами

3. 2. Особливості аудиту обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) на підприємстві ПрАТ «Юг-Індустрія»

3. 3. Проведення аудиту малоцінних швидкозношуваних предметів на підприємстві ПрАТ «Юг-Індустрія»

3. 4. Робочі документи аудитора

ВИСНОВКИ

Вступление:

Актуальність теми. Економічні перетворення, що здійснюються в Україні, нерозривно пов’язані з пошуком принципово нових методів організації та управління виробництвом. Це вимагає адекватних змін у структурі господарського обліку, і, відповідно, зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу, як головної ланки діяльності господарського суб’єкту, є наявність та раціональне використання виробничих запасів. Велика кількість виробничих запасів використовується в машинобудівній галузі, тому продукція машинобудування відрізняється високою матеріалоємністю. Протягом останніх років фінансовий стан машинобудівних підприємств залишається незадовільним. Важливим резервом в напрямі покращення діяльності підприємств даної галузі є підвищення ефективності використання виробничих запасів.

Практика доводить - процес обліку використання виробничих запасів є доволі трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких - і запущеність в обліку, що веде до великих втрат запасів. Все це зайвий раз підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних з розробкою науково обґрунтованої системи обліку використання виробничих запасів.

Проблеми обліку, оцінки і аналізу використання виробничих запасів розглядалися в працях відомих вітчизняних учених-економістів: Бородкіна А. С. , Бутинця Ф. Ф. , Голова С. Ф. , Завгороднього В. П. , Єфіменка В. І. , Кірейцева Г. Г. , Кужельного М. В. , Литвина Ю. Я. , Сопка В. В. , Ткаченко Н. М. , Чумаченка М. Г.

Отримані протягом багатьох десятиліть результати як теоретичних, так і практичних розробок щодо удосконалення обліку мають вагоме значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. Проте дослідження діючої методики обліку свідчить, що вона є неадекватною сучасним вимогам господарювання. Подальшого дослідження та наукової розробки потребують питання класифікації виробничих запасів, методики їх оцінки при використанні, а також організації економічного аналізу на машинобудівних підприємствах.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку виробничих запасів для забезпечення ефективного управління промислових підприємств.

Для досягнення зазначеної мети в роботі було поставлено такі завдання:

- узагальнено теоретичні основи обліку та аудиту виробничих запасів;

- досліджено особливості організації обліку виробничих запасів на підприємстві;

- узагальнено порядок організації та методику проведення аудиту виробничих запасів;

- запропоновано заходи щодо удосконалення організації обліку виробничих запасів на підприємстві;

- розроблено форми аудиторських документів виробничих запасів.

Об’єктом дослідження є процес організації обліку та проведення аудиту запасів на промислових підприємствах.

Предметом дослідження є методичні та практичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів на підприємстві.

Методи дослідження. У процесі дослідження було використано такі наукові методи: діалектичний, абстрактно-логічний, системного аналізу (теоретичні і методологічні узагальнення, визначення сутності і значення запасів на промислових підприємствах, завдання з обліку і класифікація запасів); загальноекономічні методи – економічних вимірювань, спостереження, економіко-статистичного аналізу.

Теоретичну і методологічну основу досліджень становлять базові положення, законодавчо-нормативні документи, наукові розробки вчених з питань організації обліку надходження та використання запасів на промислових підприємствах, інформація Указу Президента України та Кабінету Міністрів України, дані поточного обліку і звітності на промислових підприємствах.

Обсяг та структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 105 сторінках, списку використаних джерел із 55 найменувань ? 6 сторінок, 4 додатків ? 4 сторінки, 20 таблиць ? 15 сторінок, 8 рисунків ? 6 сторінок.

Заключение:

При організації обліку запасів на підприємствах необхідно керуватися певними законодавчими і нормативними документами, які регламентують методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансових звітах.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування, вид, тип, ґатунок, одиниця виміру, кількість, якість або однорідна група (вид).

Запаси на підприємство можуть надходити різними шляхами: придбання у постачальника, через підзвітну особу, як внесок до статутного капіталу, безоплатне надходження, обмін на подібні або неподібні активи, виготовлення власними силами тощо. З частину, а на окремих підприємствах і всі матеріальні цінності закуповують на інших підприємствах.

При одержанні запасів необхідно перевірити відповідність їх фактичної кількості та якості даним супровідних документів і умов договору.

Розглядаючи питання обліку наявності виробничих запасів, особливу увагу слід приділити малоцінним швидкозношуваних предметів, облік яких має деякі особливості.

Інвентаризація матеріалів, продуктів харчування, пального, продукції підсобних (учбових) сільських господарств і виробничих (учбових) майстерень, інших матеріальних запасів проводиться по місцях і окремо по матеріально відповідальних особах.

Основним джерелом забезпечення підприємства інформацією залишається бухгалтерський облік, оскільки метою його ведення є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про його фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів. , дані бухгалтерського обліку застосовують при складанні стратегічного плану підприємства, в тому числі бюджетного, оскільки одним із чинників, що сприяє збереженню фінансової стійкості та конкурентоздатності підприємства, залишається безперервний процес планування.

Отже важливість бухгалтерського обліку для бюджетування полягає у формуванні інформаційної основи з метою передбачення майбутнього стану підприємства, оскільки саме в ньому (обліку) за кожну господарську операцію, виражену у вартісній або вартісно-кількісній формі.

Одночасно необхідно підкреслити, що саме вміння або здатність відчути і передбачити вплив та значення кожної господарської операції підприємства у загальному потоці інформації притаманне переважно –аналітикам.

Ураховуючи важливість бухгалтерської інформації для формування стратегічного і бюджетного планів, а також прийняття рішень полягає в тому, щоб розглянути методику складання бюджетного плану підприємства:

3) із надходження і використання запасів у двох випадках (при обліку запасів у цінах придбання та у купівельних цінах);

4) щодо витрат, пов’язаних з придбанням та зберіганням цих запасів, у разі застосування підприємством оцінки їх вартості у купівельних цінах.

Доцільність обговорення цього питання полягає в тому, що «фізичний» рух щодо надходження і використання запасів товарно-матеріальних цінностей безпосередньо впливає на забезпечення безперебійного процесу, а «вартісний» рух, тобто грошові кошти, які задіяні в цьому русі, має значення для передбачення і розрахунку фінансових потоків підприємства. Одночасно складання окремого бюджетного плану для витрат на придбання та зберігання запасів дає змогу здійснювати постійний контроль за цими витратами, відповідно сприяє корегуванні непередбачуваних ситуацій.

В процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг разом із засобами праці беруть участь предмети праці, які обслуговуються одні виробничі цехи, а їх вартість повністю включається в собівартість готової продукції (робіт, послуг). Ця особливість робить вплив на організацію обліку предметів праці, званих на практиці матеріально-виробничими запасами.

На кожному підприємстві є значна кількість малоцінних засобів праці, які відносяться до швидкозношуваних предметів. За економічним призначенням вони аналогічні до основних засобів праці, але обліковуються окремо. Це зроблено з метою спрощення планування та обліку, а також вирішення ряду фінансових питань.

До цих і швидкозношуваних предметів відносять предмети, що служать менш як один рік (незалежно від їх вартості) або мають вартість, яка менша від встановленої норми за одиницю (незалежно від строку служби). Водночас є й інші ознаки (спецодяг, спец обладнання тощо), за якими матеріальні цінності відносять до групи оборотних.

Аудиторську перевірку запасів вважаю доцільним проводити за аудиторською програмою.

Велике значення має перевірка своєчасності та правильності проведення інвентаризацій матеріальних цінностей, оформлення результатів інвентаризацій та відображення їх у бухгалтерському звіті.

При перевірці аудитор встановлює, чи по всіх матеріально відповідальних особах та за який період проводились інвентаризації, коли ці особи були в черговій відпустці з передачею матеріальних цінностей іншим працівникам. Аудитор з’ясовує, чи не рахуються цінності за звільненими робітниками та чи передані матеріали до судово-слідчих органів за фактами виявлених нестач і крадіжок.

Під час проведення інвентаризації аудитор збирає докази про правильне здійснення всіх процедур, проводить контрольні перевірки – звертає увагу на багато вартісні, застарілі, та пошкодженні цінності, вивчає правильність відображення в обліку запасів, які належать третім особам, встановлює достовірність визначення залишків цінностей, документів, які відображують рух запасів.

Звертають увагу на стан запасів матеріальних цінностей на базах і складах, додержання встановлених нормативів у вартісному вираженні та затверджених норм запасу за окремими видами продукції. З’ясовують своєчасність поновлення запасів матеріальних цінностей, наявність залишків неходових та залежаних товарів, додержання договірних правил приймання продукції за кількістю й якістю.

Аудиторська перевірка МШП, як правило, проводиться у складі матеріально-виробничих запасів. Її мета полягає в підтвердженні достовірності даних про наявність та рух матеріальних цінностей, встановленні правильності оформлення операцій по МШП відповідно до чинних нормативних актів.

Аудит МШП починається з перегляданням облікової політики, де головна увага приділяється тим елементам, які пов’язані з лімітом по МШП, метод нарахування зносу і метод списання на витрати виробництва. І лише після цього слід перевіряти організацію обліку руху МШП: спочатку на складах, потім в бухгалтерії.

Важливим етапом перевірки є підтвердження достовірності визначення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по нарахуванню амортизації МШП.

В ході всієї перевірки ретельному аналізу підлягає первинна документація.

Бухгалтерський облік забезпечує відображення господарських фактів, а аудит підтверджує їх достовірність, законність та повноту відображення. Розглядаючи завдання аудиту МШП, необхідно пам’ятати, що область аудиторського дослідження виходить за межі бухгалтерського обліку.

Загальне визначення завдання аудиту МШП полягає у встановленні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх господарських фактів відносно залишків і руху малоцінних швидкозношуваних предметів.

Список литературы:

1. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік та аудит» вищих навч. закладів. – 2-ге вид. , перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672с.

2. Бутинець Ф. Ф. , Івахненков С. В. , Давидюк Т. В. , Шахрайчук Т. В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. Ф. Ф. Бутинця. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Житомир, 2002. – 544с.

3. Бутинець Т. А. , Чижевські Л. В. , Береза С. Л. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 383с.

4. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку: Зб. вправ: Навч. посібник / Інститут змісту. – Житомир, 2003. – 589с.

5. Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 224с.

6. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 5-е вид. , доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 578с.

7. Велш Глен А. , Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач-К. , 1999. -943 с.

8. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник. – К. , 2003. – 704с.

9. Гончарук Я. А. , Рудницький О. М. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид. , перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 443с.

10. Грабова Н. М. , Добровський В. М. Бухгалтерський облік в виробничих і торгових підприємствах. : Учб. допомога для студентів вузів/Під ред. М. В. Кужельного. – К. : А. С. К. , 2002. – 624с. – (Економіка. Фінанси. Право).

11. Грабова Н. М. , Добровський В. М. Бухгалтерського обліку в торгівлі/ ред. Кружельного М. В. – К. : А. С. К. , 2004. – 740с.

12. Грабова Н. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / Під ред. М. В. Кружального. – К. : А. С. К. , 2002. – 223с.

13. Гуцайлюк З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація // Бухгалтерський облік та аудит. – 2009. - №10.

14. Давидов Г. М. Аудит: Підручник. – К. : Знання, 2004. – 511с. – (Вища освіта ХХІ століття).

15. Даньків І. Я. , Лучко М. Р. , Остап?юк М. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – 3-тє вид. , перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 243с.

16. Даньків І. Я. , Лучко М. Р. , Остап?юк М. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. Київ 2003. – 206с.

17. Должанський М. І. , Должанський А. М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Л. : Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 494с.

18. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні (з використанням національних стандартів): Учб. Допомога для студентів вузів. – К. : А. С. К. , 2001. – 848с.

19. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні (з використанням національних стандартів): Учб. Допомога для студентів вузів 5-те вид. доп. і перероб. – К. : А. С. К. , 2002. – 847с.

20. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 99 р. – Запоріжжя: Поліграф, 2001.

21. Закон України "Про податок па додану вартість" № 168/97-ВР від 03. 04. 1997р. ;

22. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених та використаних довіреностей па одержання матеріальних цінностей №99, затвердженою наказом Мінфіну України від 16. 05. 1996;

23. Кочерга С. В. , Пилипенко К. А. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 216с.

24. Кужельний М. П. Теорія бухгалтерського обліку. – К. : КНЕУ, 2002. – 353с.

25. Кузнєцова С. Система бухгалтерського обліку: методологічні та правові аспекти формування // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010 р. - №4.

26. Кузьмінський А. М. , Кузьмінський Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К. : «Все про бухгалтерський облік», 1999. – 288с.

27. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база. Навчальні матеріали для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – Чернігів. – ЧДТУ. 2005. – 396с.

28. Лень В. С. , Гливенко В. В. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – К. : Знання – Прес,2005. – 491с.

29. Лишиленко А. В. Бухгалтерський облік: Підручник: 2-ге вид. , перероб. і доп. – Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2006. – 707с.

30. Матвіїв М. Я. , Хомін П. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Київ 2004. – 352с.

31. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів" від 22. 05. 1996 Лі» 145;

32. Наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" від 21. 06. 1996 . №193;

33. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типової форми первинного обліку № 192" від 21. 06. 1996

34. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження

Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної

первинної транспортної документації для перевезення вантажів авто

мобільним транспортом та обліку транспортної роботи" від

07. 08. 1996 № 228/253;

35. Научно-практичний журнал Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. - №1.

36. Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджений наказом Мінфіну України від 20. 10. 1999 № 246;

37. Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом Мінфіну України від 31. 12. 1999 № 318;

38. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова, 2-ге вид. , доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576с.

39. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В. С. Леня – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 696с.

40. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. – Луганськ: «Промдрук» ДСД «Лугань», 2000. – 336с.

41. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. : Київ 1994. – 352с.

42. Пушкар М. С. Розробка систем обліку: Навч. посібник. – Тернопіль, 2003. – 198с.

43. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Київ 2004. – 233с.

44. Сльозко Т. М. Організація обліку: Навчальний посібник – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 224с.

45. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – 3-тє вид. , перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 578с.

46. Сопко В. , Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К. : КНЕУ, 2000. – 260с.

47. Стемальщук А. М. , Смоленюк П. Ф. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 528с.

48. Суйц В. П. Всерединіпідприємницький контроль – М. , 1987, - 127с.

49. Сук Л. К. , Сук П. Л. Бухгалтерський облік : Навч. посіб. – К. : Знання, 2005. – 471с. – (Вища освіта хх століття).

50. Сук Л. К. , Сук П. Л. , Стасишен М. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – К. : Каравела, 2010. – 208с.

51. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий обік, оподаткування і звітність: Підручник. -Вид. 2-ге, доп. і перероб. -К. , 2009. -954с.

52. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий обік, оподаткування і звітність: Підручник. - К. : Алерта, 2010. – 1012с.

53. Фінансовий облік: Підручник / Голов С. Ф. , Костюченко В. М. , Кравченко І. Ю. , Ямборко Г. А. – К. : Лібра, 2005. – 976с.

54. Хоптинський Ю. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №4.

55. Чебанова Н. В. , Єфименко Т. І. Фінансовий облік: Підручник. – К. : 2009. – 704с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: