• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Організація і методика економічного аналізу

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:58
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:аналіз, підприємства, періоду, звітного, його, кінець, активи, тис, пасиви, зобов’язань, стану, початок, баланс, економічного, ліквідності
Процент оригинальности:
82 %
Цена:200 руб.
Содержание:

Вступ. 3

1. Аналіз фінансового стану підприємства. 4

Аналіз ліквідності та платоспроможності. 4

Аналіз фінансової стійкості. 8

Аналіз ділової активності підприємства. 10

2. Аналіз прибутку і рентабельності. 13

Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності. 13

Аналіз рентабельності продукції та капіталу. 15

3. Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції. 21

4. Аналіз використання трудових ресурсів. 23

Аналіз продуктивності праці. 23

Аналіз оплати праці. 27

5. Аналіз структури, стану і ефективності використання основних засобів. 31

6. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. 37

7. Аналіз витрат діяльності та собівартості продукції. 39

Аналіз динаміки собівартості продукції. 39

Аналіз витрат за економічними елементами. 41

8. Аналіз інвестиційної діяльності. 44

Висновок. 49

Перелік посилань. 51

Додаток А. Фінансова звітність. 52

Додаток Б. Внутрішня та статистична звітність . 58

Вступление:

Перейшовши від командно-адміністративної до ринкової економіки, українські підприємства стали приділяти увагу підвищенню ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції на основі ефективного управління виробництвом, застосування новітніх технологій виробництва і т. д.

Важливе значення при цьому належить економічному аналізу, з допомогою якого формується необхідна інформація для прийняття управлінських рішень. Саме аналітичне обґрунтування управлінських рішень сприяє отриманню суб'єктом господарювання максимально-можливого економічного результату за умови оптимального використання всіх видів ресурсів. Особливо актуальною постає ця проблема в зв'язку з ростом дефіциту сировини, посиленням конкуренції, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків [1, с. 7].

На функціонування підприємств впливають, як зовнішні, так і внутрішні фактори. З одного боку, ринкові механізми, що постійно змінюються під впливом макроекономічних процесів на національному та світовому ринку, з іншого боку, - конкретні особливості і специфічних задач певного підприємства. Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення, якими воно керується для досягнення успіху на ринку, цим факторам. Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень стає економічний аналіз діяльності підприємства [2, с. 10].

Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу».

Завдання курсової роботи:

- виконати аналіз даних фінансової, статистичної і оперативної звітності суб’єкта господарювання з використанням методів економічного аналізу;

- на основі отриманих даних сформулювати загальний висновок про економічний стан суб’єкта господарювання, діагностувати основні проблеми його розвитку, виявити напрямки вдосконалення та обґрунтувати управлінські рішення.

Заключение:

Проаналізувавши діяльність підприємства за звітний період можна зробити наступні висновки.

Підприємство у звітному році спрацювало зі збитком у розмірі 878,0 тис. грн. На дану ситуацію вплинуло багато факторів.

Так, у звітному році був спад виробництва і реалізації продукції, товарів, послуг. Обсяг випуску продукції скоротився на 1460,0 тис. грн. або 6,11%, а обсяг реалізації – на 349,0 тис. грн. або 1,86%. Негативно на обсяг випуску продукції вплинули: вартість основних засобів і доля активної частини їх, відповідно зменшивши обсяг випуску на 1340,0 і 211,0 тис. грн. ; матеріаловіддача зменшила обсяг випуску на 9625,0 тис. грн. На збільшення обсягу випуску продукції вплинули фондовіддача активної частини основних засобів і ріст матеріальних витрат відповідно на 91,0 і 8165,0 тис. грн. .

Валова рентабельність впала на 20,58%. На це вплинули чистий дохід та собівартість. Але значною мірою спад рентабельності був обумовлений збільшення собівартості продукції, вона зменшила валову рентабельність на 19%.

Продуктивність працюючих зменшилася на 7,22%, в той час як фонд оплати праці був збільшений на 0,98%. Тобто продуктивність праці зростає повільніше, чим рівень оплати праці. Отже, спостерігається зниження ефективності виробництва.

На підприємстві неефективно використовують основні засоби і матеріальні ресурси. Показники ефективності їх використання в динаміці зменшуються. Так фондовіддача зменшилася на 0,42%, а матеріаловіддача на 30%. Загалом спостерігається збільшення операційних витрат на 9,25%, зокрема дуже сильно збільшилися собівартість на 26,09% і адміністративні витрати на 20,22%. Значне збільшення інших витрат в 6 разів у порівняні з базисним періодом. Підприємство є дуже матеріаломістким.

Не дивлячись на все вище перераховане, підприємство є платоспроможним, фінансово стійким, фінансово незалежним і має досить задовільну ділову активність.

Підприємству для подальшої своєї діяльності потрібно приділити увагу наступним питанням:

- аналіз собівартості продукції, шляхи її зниження або оптимізації;

- пошук нових покупців на продукцію, товари, послуги, налагодження роботи з дебіторами;

- аналіз продуктивності праці і пошук шляхів її підвищення;

- аналіз структури працівників, доцільно мати таку кількість працюючих для виробництва продукції;

- заміна застарілих основних фондів, використання більш ефективного обладнання;

- оптимізування кількості запасів, шляхи покращення їх оборотності;

- аналіз операційних витрат, шляхи їх зниження, зокрема адміністративних витрат.

Розглянувши вище перераховані питання, дасть змогу підприємству оптимізувати свою діяльність і стати прибутковим.

Список литературы:

1. Економічний аналіз: навчальний посібник / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль: Астон, 2010. - 592 с.

2. Коробов, М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / М. Я. Коробов . ? 3-тє вид. , перероб. і доп. ? К. : Знання, 2002 . ? 295 с.

3. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2001, 540 с.

4. Білик М. Д. , Павловська О. В. , Притуляк Н. М. , Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2005. — 592 с.

5. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид. , переробл. і допов. – К. : МАУП, 2004. – 328с.

6. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посібник / Б. Є. Грабовецький . ? К. : Центр учбової літератури, 2009 . ? 256 с.

7. Економічний аналіз : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / [Ф. Ф. Бутинець, С. І. Шкарабан, Є. Ф. Мних та ін. ] ; за ред. Ф. Ф. Бутинця . ? Житомир : Рута, 2003 . ? 679 с.

8. Економічний аналіз : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін. ; за ред. М. Г. Чумаченка . ? 2-ге вид. , перероб. і доп. ? К. : КНЕУ, 2003 . ? 556 с.

9. Клименко С. М. , Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник. — К. : КНЕУ, 2005. — 252 с.

10. Чемарєв В. В. Інструменти та методи оцінки ризиків активів небанківських фінансових установ при фінансуванні ними інновацій / В. В. Чемарєв // Економіка і право. Вісник донецького університету. – 2007. - №2. – С. 360-366.

11. Гетьман О. О. , Шаповал В. М. Економіка підприємств: навч. посіб. — 2-ге видання. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы: