• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Розвиток ринкових відносин в Україні

Предмет:Экономика
Тип:Контрольная работа
Объем, листов:47
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:обліку, від, продукції, підприємства, витрат, бухгалтерського, ват, діяльності, «радсад», витрати, маси, рахунку, живої, доходів, вартість
Процент оригинальности:
83 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. с. 6

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЕМСТВІ. с. 11

РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА У ВАТ «РАДСАД». с. 17

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА У ВАТ «РАДСАД». с. 21

РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. с. 27

РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, БАНКАМИ, ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ. с. 29

РОЗДІЛ 7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ. с. 33

РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ВАТ «РАДСАД». с. 37

РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ВАТ «РАДСАД». с. 44

ВИСНОВКИ

Вступление:

Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств та організацій.

Функціонування господарства України поставило нові завдання перед бухгалтерським обліком. Найважливішим з них стала необхідність повного відображення бухгалтерським обліком необхідних показників за допомогою заздалегідь визначеної системи рахунків для відображення господарських операцій.

На сьогоднішньому етапі розвитку бухгалтерського обліку роль бухгалтера не зводиться тільки до чіткого виконання інструкцій та вказівок. Йому надається широке поле для професійної творчості, розвитку його професійної думки. Водночас із збільшенням прав зростає і відповідальність бухгалтера.

Організація бухгалтерського обліку - це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу на підприємстві.

Тому, мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків з організації бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах країни.

Даний звіт виконаний на 46 аркушах друкованого тексту, містить 9 розділів, 5 таблиць. В кінці звіту знаходяться висновки, у зв’язку з проведеними дослідженнями та додатки.

Заключение:

Бухгалтерський облік призначений забезпечити зацікавлених осіб (користувачів) інформацією про діяльність підприємства, необхідною для прийняття рішень зовнішніми та внутрішніми користувачами. Користувач фінансової звітності - юридична або фізична особа, яка потребує інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Більшість відомостей, необхідних для користувачів, формує саме бухгалтерський облік. Завданням бухгалтера є надання відповідних відомостей у форматі, зрозумілому користувачам, оскільки вони можуть не мати знань, необхідних для правильного трактування бухгалтерських записів. Для цього бухгалтерська служба підприємства складає звітність про різні об'єкти бухгалтерського обліку та відповідно до запитів різних користувачів.

Бухгалтерська звітність - звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

До звітності висувається ряд вимог, основними з яких є достовірність, оперативність підготовки та своєчасність надання. Для забезпечення їх дотримання потрібною є чітка організація взаємодії між бухгалтерами, а також суворий контроль за виконанням їх обов'язків.

У процесі організації складання і надання звітності впливу суб'єкта організації бухгалтерського обліку підлягають декілька основних об'єктів.

Такі об'єкти є основними складовими процесу складання звітності та призначені забезпечити його успішність.

Датою подання бухгалтерської звітності для підприємства вважається день фактичної передачі її за належністю.

Якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, то термін подання звітності переноситься на перший після вихідного робочий день.

Бухгалтерські звіти на підприємстві ВАТ «Радсад» підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства, установи, а за відсутності на підприємстві, в установі бухгалтерської служби - спеціалістом, який веде облік.

Річна фінансова звітність підприємства, установи до подання її вищезазначеним органам, організаціям і учасникам розглядається й затверджується у порядку, визначеному установчими документами.

Звітність на підприємствах, в організаціях, установах використовується для контролю за виконанням планів, аналізу господарської діяльності, формування прогнозів, бізнес-планів тощо.

Звітність необхідна вищим організаціям для контролю за виконанням роботи підлеглими організаціями, виявлення недоліків у роботі, аналізу їх господарської діяльності, а також для керівництва їх роботою.

Звітність підприємств використовують фінансові органи для контролю за правильністю та своєчасністю розрахунків з бюджетом.

Фінансова звітність ВАТ «Радсад» складається з:

1. Балансу, форма №;

2. Звіту про фінансові результати, форма №2;

3. Звіт про рух грошових коштів, форма №3;

4. Звіту про власний капітал, форма №4;

5. Приміток до річної фінансової звітності, форма №5;

6. Додатку до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами», форма №6.

Платники єдиного податку повинні вести Книгу обліку доходів і витрат. Книгу обліку доходів і витрат прошнуровують, нумерують сторінки, на останній із них зазначають загальну кількість сторінок. Потім цей запис завіряють печаткою і підписом керівника підприємства і печаткою органу державної податкової служби, в якому підприємство зареєстроване. Якщо книга закінчиться, то слід завести нову. При цьому дата першого запису в новій Книзі повинна припадати на день, що настає за останнім днем запису, зробленого в попередній Книзі.

Основними правилами внесення записів до Книги є:

1. Касовий метод. Доходи і витрати відображають у Книзі не в момент їх нарахування, а на дату надходження або витрачання коштів (готівкових і безготівкових).

2. Хронологічний порядок. Записи роблять у міру зростання дати проведення господарських операцій.

3. Відображають операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді. Якщо ж внаслідок помилки або з будь-якої іншої причини господарські операції за минулі податкові" періоди (квартали) не були відображені в Книзі, їх слід відобразити у поточному періоді.

4. Наявність первинних документів.

5. Відображення коштів, що надійшли або витрачені, у гривнях та копійках.

6. Щомісячне проведення підсумків наростаючим підсумком з початку року: окремо за кожний місяць, окремо за кожний квартал.

Перехід підприємства на спрощену систему бухгалтерського обліку забезпечує скорочення обсягів роботи бухгалтерів. Це надає можливість керівнику (власнику) скоротити чисельність бухгалтерського апарату та, відповідно, знизити витрати на оплату праці бухгалтерів.

Список литературы:

Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності і повинна розроблятися самостійно, кожним підприємством в Україні, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку. Основна її мета - забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень. При розробці облікової політики головному бухгалтеру необхідно пам’ятати, що вона повинна мати достатність для управління, контролю, аналізу та планування в майбутній господарській діяльності підприємства та знаходити застосування при складанні фінансової та статистичної звітності, одночасно виступаючи основою для всіх видів обліку.

Об'єктом обчислення собівартості в рослинництві є окремі види основної, супутньої і побічної продукції, одержаної від вирощування сільськогосподарських культур. Облік витрат рослинництва ведеться на рахунку № 23 „Виробництво”(субрахунок 231).

Калькуляція - це обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг, а також заготівельної собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат.

На підставі даних Виробничих звітів складається також обороти за рахунками виробничих витрат, які передбачають відображення початкового залишку, обігу за дебетом і кредиту, залишок на кінець звітного періоду для кожного об'єкта аналітичного обліку в рослинництві.

Облік доходів відображається у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Статутний капітал — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Резервний, неоплачений, вилучений капітали дане підприємство не створює.

Бухгалтерська звітність - звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

До звітності висувається ряд вимог, основними з яких є достовірність, оперативність підготовки та своєчасність надання. Для забезпечення їх дотримання потрібною є чітка організація взаємодії між бухгалтерами, а також суворий контроль за виконанням їх обов'язків.

Бесплатные работы:

Готовые работы: