• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Статистичний аналіз фінансової стійкості підприємства

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:38
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:його, від, капітал, коштів, запасів, стану, стан, інші, аналізу, період, власних, аналіз, або, джерел, акцій
Процент оригинальности:
61 %
Цена:400 руб.
Содержание:

ВСТУП 3

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗІЗУ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6

1. 1. Суть та зміст стійкості підприємства 6

1. 2. Інформаційне забезпечення статистичного дослідження стійкості підприємства 9

1. 3. Статистичні показники оцінки в стійкості підприємстві 14

2. СТАН ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 17

2. 1. Техніко - економічна характеристика підприємства 17

2. 2. Аналіз рентабельності, ліквідності підприємства 24

3. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 28

ВИСНОВОК 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

ДОДАТОК А 33

ДОДАТОК Б 37

Вступление:

Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонуваня підприємства, потребою в їх розміщенні і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хороший фінансовий стан.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок – погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Стійкий фінансовий стан в свою чергу здійснює позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена на забезпечення планомірного надходження і використання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і залученого капіталу і найбільш ефективного його використанння. Головна мета фінансової діяльності- вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку [3].

Для того щоб вижити в ринкових умовах і не допустити бункрутства підприємства, необхідно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, які частку повинні займати власні кошти, а яку- залучені. Необхідно знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, ступінь ризику, ефект фінансового важелю і інші, а також методику їх аналізу.

Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей проведення аналізу стійкості на діючому підприємстві.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій [6].

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Об'єктом курсової роботи є аналіз стійкості підприємства ВАТ „Роси Буковини”.

Аналізом фінансового стану займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, а і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеню ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджету, тощо. У відповідності з цим аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і залучені кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних ресурсів, контролюючими органами на основі публікуємо звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати [10].

Заключение:

Фінансова стійкість характеризує такий обсяг фінансових ресурсів і такий ступінь їх використання, при якому підприємство, вільно і ефективно маневруючи грошовими коштами забезпечує безперервність і розвиток процесу виробництва та реалізації продукції за рахунок зростання капіталу при збереженні платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

Фінансова стійкість – це така властивість підприємства, яка дозволяє функціонувати і розвиватися в умовах мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища, долати всі виробничо-економічні перешкоди і зберігати своє фінансове положення.

Основними завданнями оцінки фінансової стійкості підприємства є: вивчення відповідності між засобами і їх джерелами фінансування, раціональності їх розміщення та ефективності використання; загальна оцінка стійкості фінансового стану та факторів її зміни; визначення основних резервів зміцнення фінансової стійкості; прогнозування фінансової стабільності підприємства на перспективу. Оцінка фінансової стійкості має відповідати вимогам однозначності, комплексності і лояльності.

Для оцінки фінансової стійкості слід використовувати аналітичний баланс, який являє собою групування статей і розділів у форму, що полегшує розрахунок основних показників. Створення сприятливого зовнішнього середовища для підвищення фінансової стійкості підприємств слід здійснювати за напрямками: формування багатоукладної аграрної економіки, забезпечення свободи вибору нових організаційно-правових форм господарювання на основі удосконалення земельних та майнових відносин власності; надання правовому забезпеченню більшої динамічності, якості і соціально-економічної результативності; удосконалення системи управління аграрною сферою; удосконалення системи оподаткування, цінової політики, кредитної системи; ліквідація заборгованості і належний страховий захист сільськогосподарських товаровиробників; розвиток інфраструктури агропромислового ринку.

Список литературы:

1. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности. Учебное пособие. – М. : «Дело и сервис», 2000. – 314 с.

2. Абрютина М. С. Грачев А. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебно-практическое пособие. – М. : «Дело и сервис», 1998. – 256 – 261 с.

3. Антикризисное управление: Под ред. Э. М. Короткова. – М. :ИНФРА-М, 2002. – 424с.

4. Афанасьев Н. В. Экономика предприятия – Харьков. ХГЭУ, 1999 – 125 – 131 с.

5. Бланк И. А. Управление прибылью. — К. , Ника-Центр. - 1998. — 544 с.

6. Иваниенко В. В. Финансовый анализ – Харьков. ИНЖЕК, 2003 г.

7. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. -М. : Финансы й статистика, 1996. -429 – 513 с.

8. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкина, Н. Г. Данилочкина и др. ; Под ред. Н. Г. Данилочкиной. — М. : Аудит, ЮНИТИ,1998. – 279 с.

9. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. -К. : КНЕУ, 1999. – 132 – 231 с.

10. Мних Е. В. , Буряк П. Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Наука, 1998. – 220 - 320 с.

11. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. Підручник - К. : КНЕУ, 2000. - 460с. ;

12. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 200 с.

13. Стражев В. Н. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. – Минск: Высшая школа, 1999. – 398 - 520 с.

14. Суторміна В. М. , Федосов В. М, Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К. : Либідь, 1993. - 248 - 300 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: