• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Теоретичні основи дослідження поєднання державного регулювання і ринкової саморегуляції економіки

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:51
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:регулювання, економіки, державного, саморегулювання, розвитку, держави, самоорганізації, ринкової, ринкового, системи, економічної, між, взаємозвязку, саморегуляції, державне
Процент оригинальности:
78 %
Цена:400 руб.
Содержание:

Вступ3

1. Теоретичні основи дослідження поєднання державного регулювання і ринкової саморегуляції економіки5

2. Поняття державного регулювання економіки та характеристика механізмів ринкової саморегулювання економіки, їх переваги та недоліки6

3. Співвідношення державного регулювання та ринкової саморегуляції економіки України в умовах глобалізації6

4. Сучасний стан розвитку економіки України в умовах кризи6

Висновок6

Список використаної літератури6

Додатки

Вступление:

Високорозвинена ринкова економіка - це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів. Державне регулювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання народного господарства.

Розвинена ринкова економіка не означає якоїсь "абсолютної свободи" і "вільної гри" економічних сил, що спрямовуються "невидимою рукою" саморегульованої конкуренції. Необмежена економічна свобода існувала лише на ранніх ступенях розвитку товарного виробництва і формування ринкових відносин, коли (функціонувало безліч порівняно однакових за розмірами капіталу, переважно дрібних і середніх підприємств, між якими точилася конкурентна боротьба за ринок збуту товарів. За умов вільної конкуренції ринкові сили попиту й пропозиції стихійно, через вільне ціноутворення визначали оптимальні пропорції виробництва та його економічну ефективність. Головними регуляторами суспільного виробництва були вільний ринок і конкуренція. Держава лише створювала загальні умови для функціонування приватних капіталів. З розвитком відносин власності та вдосконаленням організації суспільного виробництва розширилися сфера і напрями політики державного втручання в економічні та соціальні процеси. Головним завданням політики централізованого економічного регулювання стало розв'язання суперечностей між частковою монополістичною планомірністю і товарними відносинами, які залишалися загальною формою економічних зв'язків у суспільстві.

Для сучасних умов характерні переплетення ринкових з державними методами регулювання та їх поєднання. Кожен з них має свою сферу застосування і відповідає певним інтересам суб'єктів власності та господарювання. Проте вони збігаються в тому, що і держава, і ринок приводять у відповідність часткові планомірності, властиві окремим господарським одиницям.

Метою роботи є розкриття сутті поняття державного регулювання, його об’єктів та методів методів, визначення механізмів ринкової саморегуляції економіки,їх переваг та недоліків,а також взаємоіснування цих двох понять в Україні .

Мета дослідження визначає основні завдання курсової роботи:

•Проаналізувати теоретичні дослідження поєднання ДРЕ та ринкової саморегуляції;

•проаналізувати наявні тенденції у розвитку державного регулювання економіки;

•визначити умови існування та співвідношення ДРЕ і саморегуляції економіки ;

•визначити основні методи ДРЕ

•пояснити роботу механізмів покладених в основу ринкової саморегуляції;

•проаналізувати сучасний стан розвитку економіки України.

Предметом дослідження виступає поняття державного регулювання економіки та ринкової саморегуляції .

Об’єктом курсової роботи виступає по поєднання використання ДРЕ та ринкової саморегуляції в межах однієї економічної системи.

Питання співвідношення державного регулювання та ринкового саморегулювання досліджували такі вчені як : Е. Кант, Н. Бутко, Л. Подоляк, Р. Грінберг, В. Мамутова, М. Чумаченко, А. Чухно.

Заключение:

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити певні висновки та узагальнення.

Державне регулювання економіки – це система знань про сутність, закономірності діїта правила застосування типових методів та засобів впливу держави на перебіг соціально-економічного розвитку, спрямованих на досягнення цілей державної економічної політики.

Ринкове саморегулювання – це процес формування пропорцій економічного розвитку ринковими методами. Одним із основних методів ринкового саморегулювання є збалансування попиту та пропозиції на відповідні види продуктів та ресурсів і встановлення таким чином рівня ринкових цін на них. Вважають, що таке ринкове саморегулювання економіи оптимально встановлює пропорції економічного розвитку узгоджуючи структуру суспільних потреб і структуру суспільного продукту. Однією із основних функцій саморегулювання є розподіл ресурсів між сферами(галузями, підгалузями, комплексами галузей) неаціонльної економіки.

Регулювання економіки змішаного типу являє собою процес одночасного ринкового саморегулювання й державного регулювання. При цьому зв'язки та відносини між суб'єктами економіки є результатом: з одного боку, спонтанного формування норм, які певним чином структурують поведінку економічних агентів; з іншого боку, організуючої діяльності держави. Ринкове саморегулювання забезпечує автономність і самореалізацію економіки, а державне регулювання – її адаптацію до динаміки матеріальних і соціальних основ сучасного суспільства. Сумарна результативність дії саморегулювання й державного регулювання у випадку креативного способу діяльності людей більше їхб окремої результативності.

Співвідношення між державним регулюванням і ринком – це сугубо практичне питання методу регулювання, а ринковий механізм – лише один із його інструментів.

Оптимальним є поєднання державного регулювання і ринкової саморегуляції. Для цього необхідно прийняти відповідні законодавчі акти щодо балансу державного регулювання і ринкової саморегуляції, «наростити» прийняті кодекси (у т. ч. Господарський кодекс України) новими нормами, які могли б підвищити ефективність правового забезпечення економіки.

Посилення кризових процесів у національній економіці вимагає:

•термінових і узгоджених між собою дій у сфері монетарної та фіскальної політики, спрямованих на розбудову стабільної фінансової системи і модернізації реального сектору економіки, а саме:

1. перехід до політики гнучкого валютного утворення,

2. селективна підтримка та зміцнення банківської системи, розширення її ресурсних можливостей та інструментів економічного зростання,

3. посилення спроможності фінансового сектору до трансформації вільних коштів населення в інвестиційні ресурси,

4. ефективного використання обмежених бюджетних ресурсів, шляхом використання механізмів державного замовлення винятково на кількох пріоритетних напрямках економічного розвитку, зосереджуючи увагу на інфраструктурних проектах.

Список литературы:

1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», від 23 березня 2000 р.

2. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р

3. Закон України “Про державний бюджет України на 2009 рік” (та інші роки)

4. Антошкіна Л. І. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України / М. М. Якубовський (ред. ). — К. , 2005. — 410с.

5. Архієреєв С. Державне регулювання економіки: Навч. посібник для студ. екон. спец. , що вивчають курси "Державне регулювання" та "Економічна політика" / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т" / Сергій Ігоревич Архієреєв (ред. ), Н. Б. Решетняк (ред. ). — Х. : НТУ "ХПІ", 2004. — 205с.

6. Базилевич В. Макроекономіка: Навч. посібник. – К. :Атіка, 2001. - 255с.

7. Богиня Д. Державне регулювання перехідних процесів // Економіка України. - 2010. - № 5. - С. 12-21

8. Бутко Н. Державне регулювання, як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонов / Н. Бутко, Л. Подоляк // Екомоніка України. – 2007. – № 6. – С. 36-44.

9. Воротін В. Державне регулювання економіки України: політекономічний аспект //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 2.

10. Галиця І. Державне регулювання в умовах ринкових відносин //Економіка України. - 2009. - № 6. - C. 52-58

11. Гринберг Р. Держава в економічі знань / Р. Гринберг // Економіка України – 2008. – № 10. – С. 28-39.

12. Гриньова В. Державне регулювання економіки: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. — 736c.

13. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник/ Сергій Чистов, Анатолій Никифоров, Тамара Куценко та ін. ; М-во освіти України; КНЕУ. - 2-ге вид. , доопрац. і доп. . - К. : КНЕУ, 2008. - 316 с.

14. Державне регулювання економіки: Підручник для студ. вуз. / Іван Михасюк, Алла Мельник, Михайло Крупка, Зіновій Залога; За ред. І. Ммхасюка. - Львів: Українські технології, 2005. - 639 с.

15. Дідківська Л. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник/ Любов Дідківська, Людмила Головко,. - 5-те вид. , стереотип. . - К. : Знання , 2006. - 213 с.

16. Долішній М. Моделі державного регулювання в ринковій економіці // Економіка України. - 2002. - № 6. - С. 13-22

17. Кант Е. Критика здатності судження [пер. с нім. ] / Е. Кант. – М. : Мистецтво, 1994. – 365 с.

18. Кущевой Д. Особливості державного регулювання регіональної економіки //Економіст. - 2002. - № 3. - C. 67-69.

19. Лукінов І. Методи і засоби державного регулювання економіки перехідного періоду // Економіка України. - 2004. - № 5. - С. 7-

20. Мамутов В. Про співвідношення державного регулювання та ринкової саморегуляції / В. Мамутов //Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 59-65.

21. Могильний О. Державне регулювання економіки: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — 490с

22. Скрипник А. До питання про державне регулювання економіки //Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 86-93

23. Стефанок І. Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки //Фінанси України. - 2006. - № 5. - С. 149-156.

24. Стеченко Д. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник/ Дмитро Стеченко,. - К. : Вікар, 2007. - 262 с.

25. Черевко Г. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник/ Георгій Черевко,. - К. : Знання , 2006. - 339 с.

26. Чернюк Л. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 322с

27. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі/ А. Чухно // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 14-28.

28. Швайка Л. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник/ Любов Швайка,. - К. : Знання , 2010. - 435 с.

29. www. rubrikon. ru - Електронна енциклопедія.

30. www. ek-lit. agava. ru - (Бібліотека економічної та ділової літератури.

31. http: // www. stat. gov. ua - державна служба статистики України.

32. http://www. kmu. gov. ua – урядовий портал.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: