• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Управління матеріальними запасами підприємства (на прикладі СТОВ «Старокотельнянське» Андрушівського району)

Предмет:Экономика
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:97
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:запасами, управління, запасів, матеріальних, підприємства, матеріальними, використання, організації, охорони, стов, ресурсів, продукції, матерІальНими, праці, «старокотеляНське»
Процент оригинальности:
74 %
Цена:2400 руб.
Содержание:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ8

1. 1. Матеріальні запаси: сутність та методика їх визначення8

1. 2. Методичні основи управління матеріальними запасами підприємств14

1. 3. Нормативно-правове регулювання використання матеріальних запасів на підприємстві21

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ В

СТОВ «СТАРОКОТЕЛЯНСЬКЕ» АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ26

2. 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства26

2. 2. Фінансово-економічна ефективність господарської діяльності підприємства28

2. 3. Ефективність управління матеріальними запасами в товаристві32

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ В СТОВ «СТАРОКОТЕЛЯНСЬКЕ»33

3. 1. Резерви підвищення ефективності використання матеріальних запасів товариства33

3. 2. Моделювання як напрям удосконалення організаційно-економічного механізму управління матеріальними запасами35

3. 3. Автоматизація управління матеріальними запасами підприємства на основі впровадження інформаційної системи46

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ В СТОВ «СТАРОКОТЕЛЯНСЬКЕ»47

4. 1. Нормативно правове забезпечення охорони праці47

4. 2. Оцінка стану охорони праці в господарстві51

4. 3. Фінансування заходів з охорони праці66

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ69

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Вступление:

Широкого поширення в економічній практиці набуло положення, згідно з яким збільшення обсягів споживання матеріальних ресурсів забезпечує відповідне зростання реалізованої продукції і сприяє одержанню більшого прибутку,що є принципово помилковим та не відповідає умовам дефіциту фінансових ресурсів. Підприємство потребує такої кількості матеріальних ресурсів яка дозволяє ефективно використовувати наявні виробничі потужності і забезпечує ритмічну роботу. Головною умовою здійснення даного положення є постійній оперативний контроль що до відповідності матеріального постачання підприємства його потребам і ресурсній базі. Водночас наявність матеріальних запасів понад необхідного рівня призводить до відволікання коштів з обігу і утворення надлишків матеріальних запасів. Все це викликає збільшення складських витрат,зростання виробничої собівартості продукції і сприяє виникненню збитків підприємства.

Вдосконалення системі управління виробничими запасами повинно враховувати нові особливості економічної теорії а також наявність факторів, які впливають на їх формування і використання. Облік факторів потребує врахування впливу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства що дозволяє здійснити прогнозування і об’єктивну оцінку використання запасів з метою планування матеріальної потреби виробництва. Сутність удосконаленої системі полягає в організації постачань продукції виробничого призначення при якій з одного боку зменшуються кошти по організації постачань,збереження запасів і скорочуються витрати від іммобілізації оборотних коштів, а з іншого боку, мінімізуються додаткові витрати внаслідок дефіциту необхідних матеріалів. Головною функцією управління виробничими запасами повинна бути планування величини запасів шляхом визначення потреби в матеріальних ресурсах і розрахунку нормативів виробничих запасів і оборотних коштів.

Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних питань наукового обґрунтування методів і засобів управління та організації їх використання із застосуванням логістики та управління матеріальними ресурсами зробили: В. Н. Амітан, А. М. Гаджинський, Є. В. Крикавський,

Л. Б. Миротин, Л. С. Сєргеєв, О. М. Тридід, А. Д. Чудаков,Н. І. Чухрай. Теоретична і практична розробка питань, присвячених потоковій організації виробництва, міститься в роботах М. С. Дороніної, А. Р. Радіонова,

В. Г. Шинкаренко та інших. Розвиток концепції реінжиніринга, заснованої М. Хаммером та Д. Чампі, продовжили такі вчені як, М. Абдікеєв, Т. Девенпорт, С. В. Ільдеменов, В. С. Пономаренко, Н. Оболенскі,

Ю. Ф. Тєльнов, С. Ю. Щенников. Дослідженням контролінгу займалися: А. Апчер, Н. Г. Данілочкіна, Р. Манн, Е. Майэр, Д. Хан, Л. А. Сухарєва та інші.

Метою дипломного дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування ефективної стратегії управління матеріальними запасами. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

?Ознайомитися з методологічними засадами основ управління матеріальними запасами в СТОВ «Старокотельнянське» та нормативно-правовою базою, щодо регулювання використання матеріальних запасів на підприємстві.

?Дослідити організаційно-економічний механізм управління матеріальними запасами на прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства.

?Підготувати пропозиції щодо удосконалення системи управління матеріальними запасами.

Об’єктом дослідження є організаційно-економічний механізм управління матеріальними запасами в СТОВ «Старокотельнянське» Андрушівського району Житомирської області. Предметом дослідження є сукупність практичних, теоретичних та науково-методологічних принципів формування механізму ефективного управління матеріальними запасами.

Теоретичні та методичні аспекти удосконалення системи управління матеріальними запасами вивчались за допомогою таких методів: монографічного, аналізу; синтезу; системного аналізу; соціологічного опитування; економіко-статистичний метод; прийом аналітичних групувань, графічний прийом. Дані оброблялись за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel.

Інформаційною базою дослідження були відповідні Закони України, Укази Президента України, нормативні документи Уряду, матеріали Головного управління статистики в Житомирській області, первинна документація СТОВ «Старокотельнянське», періодичні видання, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-аграрників та фахівців із проблеми дослідження, матеріали особистих спостережень автора, а також інформаційні ресурси світової мережі Internet.

Заключение:

В основу соціально – економічних перетворень, що відбуваються останнім часом на селі, було закладено нову ідеологію аграрних відносин, насамперед, надання приватному сільгоспвиробнику самостійності у виборі форм господарювання, каналів реалізації продукції, партнерів по співпраці.

Таких радикальних змін вимагала криза в якій опинився аграрний сектор економіки України. Однією з причин цієї кризи є також недосконалість системи управління сільськогосподарським виробництвом.

Аграрне підприємство як відкрита система, має підсистему управління яка власне і надає даній системі упорядкованого характеру, тобто координує діяльність всіх елементів системи в напрямку досягнення спільної мети.

Аналізуючи пореформений розвиток виробництва, та систему управління в СТОВ “Старокотельнянське” приходимо до слідуючих висновків: природні умови та територіальне розміщення господарства сприяють формуванню виробничої структури скотарсько-зернового напряму, що характерно для зони північного Полісся. Виробничий потенціал підприємства після реформування значно покращився, особливо це помітно в 2009 році, однак у 2010 році знову наступив спад, який можна пояснити порушенням “правил гри” з боку держави, та рядом інших факторів , зокрема недосконалістю системи виробництва в господарстві.

Структура посівних площ та основні види продукції в СТОВ “Старокотельнянське” за три роки мало змінилась хоча загальна земельна площа господарства залишається стабільною та складається з майнових паїв громадян, що здані ними в оренду. Матеріально-технічна база не зазнала ні зачного поліпшення ні погіршення, зміни у показниках забезпеченості основними засобами та оборотними фондами є незначними. Спеціалізація підприємства (зерново-молочно-скотарська) відповідає його призначенню задовольняти попит населення на продукти харчування.

За останні роки можна прослідкувати зменшення урожайності зернових культур, та незначне зростання виробництва молока у тваринництві, нестабільно працюють допоміжні та обслуговуючі виробництва.

Якщо аналізувати склад трудових ресурсів, на даний час максимально скорочено кількість управлінського персоналу, та мінімум залучається сезонних працівників, підприємство намагається оптимізувати витрати на оплату праці, та максимально ефективно використовувати наявні трудові ресурси. На підприємстві сформувалася двоступінчаста бригадна структура управління , яка відповідає діючій організаційній будові. Основне виробництво покладене на 8 первинних трудових колективів (3 рільничі бригади , 1 тракторну бригаду , 3 ферми.

Як і більшість сільськогосподарських виробників СТОВ «Старокотельнянське» перебуває не в накращому фінансово-економічному стані, підприємство не взмозі виділяти значні кошти на модернізацію техніки, навчання персоналу новим технологіям, закупівлю в достатній кількості необхідних добрив, кормових добавок для тварин, засобів захисту рослин. Також непередбачуваність ринкової ціни на паливо-мастильні матеріали, та рівня закупівельних цін на продукцію сільськогосподарського виробництва не дають можливості спрогнозувати рівень прибутку від тої чи іншої культури. Важливу роль, нажаль для наших виробників сільськогосподарської продукції відіграє фактор непередбачуваних природно-кліматичних змін, що часто призводять до неочікуваних збитків.

Єфективнисть сільськогосподарського виробництва на даний час на пряму залежить від його інтенсифікації, використання новітніх технологій, науково-обгрунтованих підходів до вирощування продукції рослинництва і тваринництва, без цього нажаль його ефективність, а відповідно і прибутковість залишається низькою, а рівень продуктивності основних галузей невисоким та непередбачуваним.

Необхідно, щоб підприємства прагнули розвивати та нарощувати потужності, виробляти конкурентоспроможну продукцію, а не боролися за виживання, нажаль без ефективної державної політики у сфері матеріально-технічного постачання галузі, та регулювання збуту сільськогосподарської продукції, це буде досить складно впроваджувати в життя.

Останнім часом досвід ринкової економіки доводить, що виживати і отримувати прибутки набагато легше спеціалізованим господарствам з високим рівнем технологій, що використовують надбання світового досвіду, прагнуть підвищувати рівень конкурентоспроможності власної продукції, займаються пошуком нових ринків збуту, та здатні конкурувати з іноземними виробниками.

Слід також відмітити, що незважаючи на використання в господарстві комп’ютерної техніки та програмного забезпечення ведення обліку товарно-матеріальних цінностей переважно здійснюється в ручному режимі шляхом заповнення відомостей та складання щомісячного звіту про рух товарно-матеріальних цінностей. Це звичайно гальмує здійснення вчасного отримання інформації з метою проведення оперативної закупівлі необхідних матеріалів, контроль за потребою в них та оборотом. Ефективно працювати за таких обставин неможливо єдина база даних, щодо обігу матеріальних цінностей, дала б змогу оптимізувати витрати, не лише матеріалів та сприяла б більш ефективному використанню, а й спростила б систему обліку та контролю, сприяла б більш ефективній роботі персоналу.

Вчасний контроль за обігом товарно-матеріальних цінностей та запасів, дає можливість більш ефективно їх використовувати, планувати закупівлі, попереджати втрати та псування, також зменшує можливість виникнення крадіжок, дає дані для аналізу, з приводу нормування витрат на виробничі цілі.

Отже, СТОВ «Старокотельнянське» слід приділити увагу автоматизації обліку товарно-матеріальних цінностей і запасів, провести аналіз витрат на виробництво, ввести в практику методики аналізу та планування закупівель матеріальних запасів з метою оптимізації матеріальних та фінансових витрат підприємства.

Список литературы:

1. Алексеева Е. Бухгалтерский учет нематериальных активов: [учеб. пособие] / Е. Алексеева. - М: "Корпоративный менеджмент", 2001. - 215 с.

2. Алексеев І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: [навчальний посібник] / І. В. Алексеев, A. C. Мороз, Є. М. Романів, І. Б. Хома. - К. : Видавництво "Бескид Біт", 2003. - 152 с.

3. Аранчій В. І. Фінансова діяльність підприємства: [навчальний посібник] / В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, О. Ю. Смоленська. - Київ: ВД „Професіонал", 2004. - 240 с.

4. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства: [навчальний посібник] / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, ПЛ. Орлов, К. Я. Петрова. - К. : Либідь, 2002. - 344с.

5. Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия: [учеб. пособие] / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр, Эльга, 2003. - 448 с.

6. Біла О. Г. Робочий капітал - передумова поточної ліквідності підприємств // Фінанси України. - 2003. - №10. - С. 56-58.

7. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: [учебник] / Ю. Бригхем, М. Эрхард. 10-е изд. - М. ; 2005. -1000 с.

8. Бухгалтерський фінансовий облік: [навчальний посібник для студентів спеціальності " Облік і аудит"] / Ф. Ф. Бутинець. - Житомир: ПП "Рута", 2005. -756 с.

9. Верига Ю. А. Звітність підприємств: [навчальний посібник] / Ю. А.

Верига. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656 с.

10. Власова Н. О. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / Н. О. Власова, O. A. Круглова, Л. І. Безгінова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с.

11. Гетьман О. О. Економіка підприємства: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2006. - 488 с.

12. Гетьман О. О. Економічна діагностика: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2007. - 307 с.

13. Господарський кодекс України: офіц. текст: за станом на 20 січня 2007 р. - X. : Одіссей, 2007. - 240 с.

14. Грідчина М. В. Управління фінансами акціонерних товариств: [навчальний посібник] / М. В. Грідчина. - К. : А. С. К. , 2005. - 345 с.

15. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: [курс лекций] / М. В. Гридчина. - К. : МАУП, 2004. - 160 с.

16. Дєєва Н. М. Управління корпоративними фінансами: [навч. посібник] / Н. М. Дєєва. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 200 с.

17. Должанський 1. 3. Управління потенціалом підприємства: [навч. посібник] / 1. 3. Должанський. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2006. -362 с.

18. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. (Редокол. : В. В. Мочерний (відп. Ред. ) та ін. - К. : Видавничий центр «Академія», 2000. - 840 с.

19. Економіка підприємств: [підручник] / за ред. П. С. Харіва. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 500 с.

20. Економіка підприємства: [навч. -метод. посібник] / Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний, СМ. Клименко та інш. - К. : КНЕУ, 2000. - 248 с.

21. Економіка підприємства: [ підручник] / За ред. A. B. Шегди. - К. : Знання, 2006. -614 с.

22. Загора Т. О. Економічна діагностика: [навчальний посібник] / Т. О. Загора. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 400 с.

23. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22. 04. 1993р. (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua

24. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 із змінами і доповненими [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua

25. Закон України "Про охорону праці в Україні" від 21. 11. 2002р. (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon. rada. gov . ua

26. Звітність підприємств: [навчальний посібник] / Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова. - К. , 2010. - 623 с.

27. Зятківський І. В. Фінанси підприємства: [навчальний посібник] / І. В. Зятківський. - 2-ге вид. , перероб. та доп. - К. : Кондор - 2003. - 364 с.

28. Зятківський I. B. Фінансове забезпечення діяльності підприємств: [навчальний посібник] / І. В. Зятківський. - Тернополь: Екон. думка, 2000. -215с.

29. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України №90 від 30. 10. 98 р. www. rada. gov. ua

30. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: [навчальний посібник] / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, B. C. Рижиков. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 400с.

31. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: [навчальний посіб] / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. - 2-ге вид. , перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. -485 с.

32. Костирко B. C. Програмне забезпечення фінансового менеджменту: [навч. посібник] / B. C. Костирко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. -192 с.

33. Крамаренко Г. О. Фінансовий Менеджмент: [підручник] / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. - К. : Центр навчально літератури, 2006. - 520 с.

34. Крайник О. П. Економіка підприємства: [навч. посібник] / О. П. Крайник, Є. С. Барвінська. - 2-ге вид. оновлене і доповнене. - Львів: „Інтелект-Захід", 2005. - 296 с.

35. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навчальний посібник] / Н. С. Краснокутська. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2005. - 352 с.

36. Крупі П. В. Економіка підприємства: [навчальний посібник] / П. В. Круш, В. І. Подійна, Б. М. Сердюк. - К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. - 780 с.

37. Литвин Н. Б. Облік у зарубіжних країнах: [навч. посібник] / Н. Б. Литвин. - К. : Атака, 2007. - 208 с.

38. Мельник Л. Г. Економіка підприємства: [навч. посібник] / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 412 с.

39. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: [навч. посібник] /В. О. Мец. - К. : Вища школа, 2003. -278 с.

40. Мних Є. В. Економічний аналіз: [підручник] / Є. В. Мних. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

41. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів" від 21. 06. 96 р. №193 // www. rada. gov. ua.

42. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів" від 1. 07. 1996 р. №145 // www. rada. gov. ua.

43. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження положення про порядок уцінки і реалізації залежаної продукції з групи товарів народного вжитку та продукції виробничо-господарськош призначення" від 1. 07. 1996 р. №145 №120/190 // www. rada. gov. ua.

44. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності" від 16. 05. 1996 р. №99 // www. rada. gov. ua.

45. Пасічник В. Г. Економічне обґрунтування господарських рішень: [навч. посібник] / В. Г. Пасічник, О. В. Алкіна. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 144 с.

46. Петрович И. М. Економіка підприємства: [підручник; 2-ге вид. ] / Й. М. Петрович. - К. : Новий світ, 2009. - 680 с.

47. Петренко Ю. В. Фінансовий менеджмент: [навч. посібник] / Ю. В. Петренко. - К. : Кондор, 2007. - 298 с.

48. Податковий Кодекс України від 02. 12. 2010 № 2755-VI // zakon 1 . rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=:275 5-17

49. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] / В. О. Подольська, О. В. Ярош. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

50. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: [підручник] / С. Ф. Покропивний. - Вид. 2-ге, перер. та доп. - К. : КНЕУ, 2004. - 528 с.

51. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20. 10. 99 р. №246 // www. rada. Rov. ua.

52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15. 07. 99 р. №315 // www. rada. gov. ua.

53. Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей" від 22. 01. 1996 р. №116 // www. rada. gov. ua.

54. Примак Т. О. Економіка підприємства: [навч. посібник] /Т. О. Примак. - Вид. 3-тє, переробл. та доп. - К. : Вікар, 2003. - 176 с.

55. Салига СЯ. Фінансовий менеджмент: [навч. посібник] / СЯ. Салига, Н. В. Дацій, СО. Корецький. - Київ: Центр/навчальної літератури, 2006. - 274 с.

56. Ситник Л. С Фінансовий менеджмент: [навчальний посібник] / Л. С Ситник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с.

57. Семенов Г. А. Фінансове планування і управління на підприємствах: [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Г. А. Семенов. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.

58. Стасюк Г. А. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / Г. А. Стасюк. -Херсон - Олд -плюс, 2004. - 480 с.

59. Слав'юк P. A. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / P. A. Слав'юк. - 3-тє вид. , перероб. і доп. - К. : Наукова думка, 2001. - 367 с.

60. Управління ресурсами підприємства: [навч. посібник] / Під ред. к. е. н. Ю. М. Воробйова і д. е. н. Б. І. Холода. - К. : Центр навч. літератури, 2004. - 288 с.

61. Фінанси підприємств: [курс лекцій] / За ред. д. е. н. , проф. Г. Г. Кірейцева. - Київ: ПУЛ, 2002. - 268 с.

62. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / О. С. Філімоненков. - Житомир, 2000. - 440 с.

63. Фінансовий менеджмент: [підручник] / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. A. M. Поддєрьогін. - К. : КНЕУ, 2005. - 536 с.

64. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: [навч. - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] / О. О. Терещенко, А. П. Куліш, Я. І. Невмержицький та ін. - К. : КНЕУ, 2006. -312 с.

65. Фінанси підприємств: [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Н. О. Власова, O. A. Круглова, Л. І. Безгінова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с.

66. Фінанси підприємств: [курс лекцій] / За ред. д. е. н. , проф. Г. Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

67. Фінансове планування і' управління на підприємствах: [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] /1за ред. Г. А. Семенов. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.

68. Федосін О. О. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. посібник] / О. О. Федосін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. - Київ: КНЕУ, 2004. -316 с.

69. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: [підручник] / Ю. С. Цал-Цалко. -Центр учбової літератури, 2008. - 566 с.

70. Цал - Цалко Ю. С. Статистичний аналіз показників рентабельності. // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. - 2004. - № 1(27). - С. 296 - 308.

71. Шваб Л. І. Економіка підприємства: [навч. посібник] / Л. І. Шваб. -Житомир: ЖДТУ, 2004. - 459 с.

72. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: [навчальний посібник] / Л. А. Швайка. - Львів: „Новий світ - 200", 2004. - 268 с.

73. Шегда A. B. Економіка підприємства: [підручник] / A. B. Шегда. - К. : Знання, 2006. -614 с.

74. Шелухін М. Л. Господарське право: [навчальний посібник] / М. Л. Шелухін. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. -616 с.

75. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / О. О. Шеремет. - Київ, 2005. - 196 с.

76. Шершньов З. Є. Антикризове управління підприємством: [навч. посіб. для студ. усіх форм навчання] / З. Є. Шершньов. - К. : КНЕУ, 2007. -312 с.

77. Шиян Д. В. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. - К. : А. С. К. , 2003. - 240 с.

78. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 528 с.

79. www. rada. gov. ua - [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної ради України

80. www. ukrstat. gov. ua. - [Електронний ресурс]: -Офіційний сайт Державного комітету статистики України.

81. Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення розрахунків витрат кормів худобі та птиці у господарствах усіх категорій" 24. 01. 2008 №18

82. Наказ Державного комітету статистики України "Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарстві України" 26. 04. 2000 №127/53/48.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: