• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Власні ресурси підприємства

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:40
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:тис, грн, році, власного, капіталу, оборотного, роком, порівняно, або, підприємства, капітал, від, оборотних, зменшення, власний
Процент оригинальности:
88 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Вступ. 3

1. Зміст, завдання та методи аналізу власного оборотного капіталу підприємства. 5

2. Фінансово-економічна діяльність Світловодського РСТ за 2008-2010 роки та постановка аналітичної роботи. 9

3. Аналіз та оцінка власного оборотного капіталу підприємства. 18

4. Розрахунок впливу факторів на ефективність використання власного оборотного капіталу. 22

5. Основні напрями поліпшення ефективності використання власного оборотного капіталу підприємства та резерви його збільшення. 29

Висновки і пропозиції. 33

Додатки

Вступление:

Власні ресурси підприємства відіграють важливу роль, оскільки забезпечують фінансову стійкість та майнову і операційну самостійність господарюючого суб'єкта, яка є необхідною для рентабельної діяльності. Власний оборотний капітал – це частина власних ресурсів підприємств, авансованих в обігові активи для забезпечення безперервного виробничого процесу. Для нормального забезпечення господарської діяльності оборотним капіталом його величина встановлюється в межах 1/3 величини власного капіталу. В економічній літературі цей показник ще називають власними обіговими засобами, чистим обіговим капіталом, робочим, працюючим капіталом, чистими поточними активами.

Показник власного оборотного капіталу, що бере участь у розрахунку показника забезпеченості поточної діяльності власним капіталом, також розглядається як міра платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Можна також зустріти думку, відповідно до якої саме визначення оптимального для підприємства розміру власного оборотного капіталу є стрижнем політики фінансування оборотних активів.

Показник власного оборотного капіталу є розрахунковим і залежить як від структури активів, так і від структури джерел фінансування.

В сучасних умовах розвитку економіки підприємства стали більш зацікавлені у використанні переважно власних оборотних засобів, оскільки банки значно ускладнили умови видачі довгострокових позичок і підвищили процентні ставки за користування ними, а короткострокові позикові засоби не можуть бути використані для інвестицій у розвиток виробництва. Таким чином, в господарському обороті підприємств намітилася тенденція відмови від використання позикових засобів.

У разі якщо в підприємства є власні оборотні засоби, воно в змозі не лише сплатити свої поточні борги, але має кошти для розширення своєї діяльності.

Оптимальне значення власних оборотних засобів залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, стану ринку, а їх нестача або надлишок свідчить про незадовільний стан платоспроможності підприємства.

Метою даної курсової роботи є дослідження теоретичних аспектів аналізу власного оборотного капіталу підприємства та знаходження резервів його збільшення.

Визначена мета курсової роботи обумовлює виконання наступних завдань:

- розкрити зміст, завдання та методи аналізу власного оборотного капіталу підприємства;

- навчитися аналізувати та оцінювати власний оборотний капітал підприємства;

- розрахувати вплив факторів на ефективність використання власного оборотного капіталу;

- розробити основні напрями поліпшення ефективності використання власного оборотного капіталу підприємства та резерви його збільшення

Предметом дослідження є методи і підходи, що забезпечують формування та ефективне використання власного оборотного капіталу.

Об`єктом дослідження даної курсової роботи є власний оборотний капітал досліджуваного підприємства.

Практичне значення роботи полягає в тому, що рекомендації і результати аналізу можуть бути використанні для поліпшення використання та збільшення власного оборотного капіталу.

Заключение:

1. Власний оборотний капітал - це кошти, які постійно знаходяться в розпорядженні підприємства для створення мінімальних запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, незавершеного виробництва, готової продукції на складі та інших матеріальних цінностей.

Найхарактернішою ознакою власного оборотного капіталу є авансування вартості: він повністю переносить свою вартість на новостворений продукт і повертається господарюючим суб’єктам у грошовій формі після кожного кругообігу.

Кругообіг власного оборотного капіталу включає такі основні фази: закупівля, виробництво та реалізація.

Поточні активи створюються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб наполовину вони були сформовані за рахунок власного, а наполовину - за рахунок позикового капіталу. У цьому разі забезпечується гарантія повернення зовнішнього боргу.

Для визначення наявності власного оборотного капіталу необхідно від загальної суми власного капіталу (І розділ пасиву балансу) та довгострокових зобов'язань (III розділ пасиву балансу) відняти суму необоротних активів (І розділ активу балансу).

Не слід ототожнювати поняття «оборотний капітал» та «власний оборотний капітал». Перший показник характеризує активи підприємства, його майно (II та III розділи активу балансу). Другий - джерело покриття поточних активів[10].

2. Об'єктом дослідження є Світловодське РСТ, організаційно - правовою формою якого є споживчий кооператив.

Споживче товариство - це добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану.

Воно здійснює торгівельну, заготівельну, виробничу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, сприяє створенню соціально – економічної інфраструктури в зоні свої діяльності.

Діяльність споживчого товариства будується на принципах добровільності членства, демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного господарського функціонування на основі ринкових відносин.

Відносини, пов’язані з створенням і діяльністю споживчого товариства регулюються Законом України «Про споживчу кооперацію», іншими законодавчими актами України і нормативними документами споживспілок та Центральної спілки споживчих товариств (Укоопспілки).

Проаналізувавши фінансово-економічну діяльність Світловодського РСТ можна стверджувати, що досліджуване підприємство має нестійкий фінансовий стан. В 2008-2010 роках зменшився майновий потенціал підприємства, в тому числі власний капітал і власний оборотний капітал, зміна основних фінансових коефіцієнтів мала негативну тенденцію.

3. Аналіз власного капіталу підприємства дає можливість не лише визначити розмір капіталу, але і назвати основні причини його зміни та невідповідності нормативу. Порівняння фактичної наявності оборотних коштів з нормативом дає змогу встановити нестачу або надлишок власних оборотних коштів.

У сучасних умовах господарювання (зміна цін, інфляція, спад виробництва) перевищення фактичної наявності власних оборотних коштів над необхідною — явище в господарській діяльності підприємств досить рідкісне[13].

Обчислення власного оборотного капіталу здійснюється шляхом віднімання від суми власного капіталу та довгострокових зобов’язань залишку необоротних активів за балансом.

Порівнюючи на певну дату різних періодів фактичну наявність власних оборотних коштів з нормативною, можна судити про абсолютну зміну їх величин. Норматив власного оборотного капіталу встановлюється з метою забезпечення підприємству фінансової стійкості, платоспроможності і кредитоспроможності з урахуванням його фінансових можливостей.

Норматив власного оборотного капіталу встановлюється в розмірі фактичної його наявності на початок планового періоду, але не менше мінімально необхідної його частки в планових запасах. У разі, якщо на початок періоду власного оборотного капіталу немає, його мінімальний норматив встановлюється в розмірах не менше 5% від загальної потреби в власному оборотному капіталі.

Протягом досліджуваного періоду (2008-2010 роки) спостерігається позитивне значення власного оборотного капіталу. Проте у 2009 році, порівняно з 2008 роком, цей показник зменшився з 443,4 тис. грн. до 364,8 тис. грн. , а вже у 2010 році обсяг власного оборотного капіталу склав 378,7 тис. грн. , тобто збільшився на 13,9 тис. грн. , порівняно з 2009 роком.

Аналізуючи ситуацію, яка склалась на підприємстві, можна зробити висновок, що підприємство неефективно використовує своє майно, капітал та їх складові частини та не отримає достатнього прибутку для нормальної для забезпечення своєї нормальної діяльності. Крім того таку ситуацію можна пояснити занадто дорогої вартості необоротних активів та «проїданням» власного капіталу.

4. Найважливішим показником, який характеризує ефективність використання власного оборотного капіталу є рентабельність власного оборотного капіталу підприємства.

Рентабельність розраховується за формулою:

РВОК = ?100

На рентабельність власного оборотного капіталу впливають наступні фактори: рентабельність чистої виручки, коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт покриття, питома вага поточних зобов’язань та частка власного оборотного капіталу у сукупному капіталі.

Іншим показником, який характеризує ефективність використання власного оборотного капіталу підприємства є його оборотність.

Оборотність власного оборотного капіталу розраховується за формулою:

ОВОК =

Проаналізувавши рентабельність власного оборотного капіталу підприємства та його оборотність на протязі 2008-2010 років, можна зробити висновки:

підприємство стало ефективніше використовувати власний оборотний капітал, про що свідчить підвищення рентабельності у 2010 році, порівняно з 2009 роком, на 6,12% і вперше за три роки виходу на позитивне значення – 0,4%, а також прискорення оборотності ВОК на 56,39 дня у 2010 році, порівняно з 2009 роком.

5. Підвищення ефективність використання власного оборотного капіталу є одним із пріоритетних завдань для кожного підприємства, оскільки від цього залежить рівень його дохідності, стабільності та успішності.

Найголовнішим показником ефективності використання власного оборотного капіталу є рентабельність ВОК, тобто зростання рентабельності власного оборотного капіталу означає підвищення ефективності його використання. Тому пріоритетним є забезпечення зростання рентабельності власного оборотного капіталу. З цього слідує, що перш за все підприємству треба збільшити чистий прибуток.

Одним із резервів росту прибутку підприємства є збільшення об'єму реалізації товарної продукції. Резервом росту прибутку підприємств є підвищення цін.

У цінах повинні відображатись суспільно-необхідні витрати на виробництво і реалізацію продукції, її споживчі властивості, якість, платоспроможний попит.

Інший метод зростання прибутковості – зниження собівартості продукції, що є найважливішим фактором росту прибутку.

Крім того, треба звернути увагу на фактори, які впливають на рентабельність власного оборотного капіталу і забезпечити їх зростання, а саме:

• рентабельність чистої виручки;

• коефіцієнт оборотності оборотних активів;

• коефіцієнт покриття;

• питома вага поточних зобов’язань.

Одним із резервів росту прибутку підприємства є збільшення об'єму реалізації товарної продукції. Між прибутком та об'ємом реалізації існує пряма залежність, тобто чим більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, і навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток.

Інший метод зростання прибутковості є зниження собівартості продукції є найважливішим фактором росту прибутку. У зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається економія матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприємство.

Дієвим способом підвищення ефективності використання власного оборотного капіталу є його нормування. Під нормуванням розуміється процес визначення норм, процедур, установлення нормативів та їх використання з метою ефективного обернення капіталу протягом відносно тривалого періоду.

Одним із напрямів поліпшення ефективності використання власного оборотного капіталу є зменшення тривалості його обороту у днях, тобто зменшення показника оборотності власного оборотного капіталу у днях.

Список литературы:

1. Закон України « Про споживчу кооперацію» від 10. 04. 1992р. ,№2266 – ХІІ //Відомості Верховної Ради України 1992р. №30;

2. П(С)БО №2 «Баланс». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1991 року за №87 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 25 вересня 2009 року №1125).

3. П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1991 року за №87 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів від 26 вересня 2011 №1204).

4. П(С)БО №7 «Основні засоби». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року за №92 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів від 25 вересня 209 року №1125).

5. П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року за №237 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів від 19 грудня 2006 року №1213).

6. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. 2-ге видання. Навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 328 с.

7. Бланк І. А. Стратегія і тактика управління фінансами / Бланк І. А – К: МП "ИТЕМ Лтд", СП "АДЕФ-Украина", 2000. – 534 с.

8. Бригхем Е. Основи фінансового менеджменту / Бригхем Е. – К. : Молодь, 2003. – 1000 с.

9. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар: Навчальний посібник / Верига Ю. А. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 656 с. ;

10. Власюк Н. І. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / Власюк Н. І. – Л: Магнолія 2006, 2010. – 328с. ;

11. Голова С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. . С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс – Клуб», 2001. – 832 с.

12. Гольцова, С. М. Звітність підприємств: Фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування: Навч. посібник / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус . – К. : ЦНЛ, 2004 . – 292 с.

13. Дедіков О. І. Фінансовий аналіз:[навчальний посібник]/ Дедіков О. І. Дєєва Н. М. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328с. ;

14. Журавель, Г. П. Звітність підприємств : Навч. посібник / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин . – К. : Професіонал, 2006 . – 656 с.

15. Ізмайлова, К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / К. В. Ізмайлова. - К. : МАУП, 2000

16. Кірейцева Г. Г. Фінанси підприємств:[навчальний посібник] Курс лекцій. / Кірейцева Г. Г. – К. : ЦУЛ, 2002. – 268 с. ;

17. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент [навчальний посібник] / Коваленко Л. О. ( 3-тє видання, виправлення і доповнення) – К. : Знання, 2008. – 483с. ;

18. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч. посібник] / М. Я. Коробов . – К. : Товариство "Знання", КОО, 2002. – 378с.

19. Коробко О. М. “Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання”. Автореф. Дисертації канд. екон. наук: 08. 06. 04 / О. М. Коробко; Нац. аграр. ун-т. - К. , 2003. - 20 с.

20. Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз: підручник / Г. О. Крамаренко . – К. : ЦНЛ, 2008 . – 392 с.

21. Круш П. В. Капітал основні та оборотні засоби підприємства [навчальний посібник] / Круш П. В. , Клименко О. В. , Подвігіна В. І. , Гулевич В. О. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 328с. ;

22. Кузьмін В. В. Фінансові основи підприємництва: [навчальний посібник] / Кузьмін В. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. ;

23. Кузьменко А. Ф. “Виправлення помилок у фінансовій звітності”. Наукова робота. - Х. : ХНТУ, 2008.

24. Кузьменко, Л. В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Л. В. Кузьменко, В. В. Кузьмін, В. М. Шаповалова. - Херсон, 2003

25. Кучеренко, Т. Є. Звітність підприємств: підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко . – К. : Знання, 2008 . – 492 с.

26. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств [навчальний посібник] / Лахтіонова Л. А. - К. : КНЕУ, 2005. – 365с. ;

27. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: [монографія]/ Л. А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. - 250с.

28. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства. [підручник для вузів] / Мазаракі А. А. – К. : «Хрещатик», 1999. – 800с. ;

29. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: [ навч. посібник] / B. O. Мец. - К. :Вища шк. ,2003. - 278c.

30. Мних Є. В. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства[монографія] / Мних Є. В. , Бутко А. Д. , Большакова О. Ю. – К. : КНЕТУ, 2005. –232с. ;

31. Подольська В. О. Фінансовий аналіз [навчальний посібник] / Подольська В. О. , Яріш О. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488с. ;

32. Салига С. Я. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / Дацій Н. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 210 с. ;

33. Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент: [навчальний посібник] / Ситник Л. С. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 352с. ;

34. Сидоренко-Мельник, Г. М. Фінансовий аналіз: конспект лекцій / Г. М. Сидоренко-Мельник. - П. : ПУЕТ, 2011. - 44 с.

35. Уманець Т. В. Економічна статистика: Навч. посібник. / Уманець Т. В. К. Знання, 2006. - 429 с.

36. Цал – Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: [підручник для вузів] / Цал – Цалко Ю. С. – К: Центр навчальної літератури, 2008. – 565с. ;

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: