• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика, як макроекономічні чинники розвитку економіки країни

Предмет:Экономика
Тип:Курсовая
Объем, листов:28
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:набула, один, вигоди, відомі, умовах, початку, стан, україни, список, розділ
Процент оригинальности:
75 %
Цена:300 руб.
Содержание:

Вступ. . 3

Розділ І. Економічна сутність зовнішньої торгівлі . 5

Розділ ІІ. Сучасний стан зовнішньої торгівлі України . 20

Висновки. 27

Список використаної літератури. 29

Вступление:

На початку третього тисячоліття в умовах прискореної глобалізації ключового значення набула зовнішня торгівля як один з важливих макроекономічних чинників розвитку сучасних економік. Вигоди зовнішньої торгівлі відомі і визнані давно. Переконливим доказом цього є те, що з’явилася вона ще на зорі людства. Виникнувши як звичайна форма обміну між країнами, зараз зовнішня торгівля визначається як підприємницька діяльність, яка здійснюється її учасниками у сфері товарного обігу, що відбувається на зовнішньому ринку, побудована на взємовідносинах між ними, спрямована на реалізацію певної продукції за цивільно-правовими договорами, що передбачають передачу права власності на товари, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

Ефекти зовнішньої торгівлї як на мікро- так і на макрорівнях достатньо описані в науковій та навчальній літературі. Міжнародний товарообмін має широкий спектр дії на економічну систему і позначається на функціонуванні багатьох її складових. З огляду на це постає питання про ефективність міжнародного товарообміну, його вплив на розвиток соціально-економічних процесів у державі. З’ясування цих питань є важливим у зв’язку із формуванням зовнішньоекономічної політики, вибором моделі економічного розвитку країни.

Проблема формування зовнішньоторговельної політики є нагальною для України, адже утвердження її державної незалежності започаткувало фактичний вихід нашої країни на світову арену як суб'єкта міжнародних економічних відносин. Тому важливим напрямом розвитку для України є її ефективна інтеграція до світового економічного простору. Від успіху зовнішньоекономічної діяльності України залежить її подальший економічний і соціальний розвиток як підсистеми світової економіки, що і визначає актуальність данної теми.

Мета роботи – дослідити сутність зовнішньої торгівлі та її принципи, етапи та систему показників розвитку зовнішньої торгівлі, розглянути методи її регулювання, вплив експортно-імпортних операцій на ВВП та шляхи формування зовнішньоторговельного прибутку, а також розглянути та проаналізувати сучасний стан зовнішньої торгівлі України.

Завдання даної роботи безпосередньо відповідають поставленій меті, а саме:

• встановити економічну сутність зовнішньої торгівлі;

• визначити її основні етапи розвитку та принципи функціонування;

• крізь призму дії групи обсягових індикаторів розвитку зовнішньої торгівлі визначити її вплив на загальний стан економіки країни;

• проаналізувати методи державного регулювання зовнішньої торгівлі;

• вивчити макроекономічний підхід щодо отримання зовнішньоторговельного прибутку;

• описати сучасний стан зовнішньоторговельного балансу України.

Об’єктом дослідження роботи є зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика, як макроекономічні чинники розвитку економіки країни.

Предметом дослідження даної роботи є економічні відносини в системі купівлі і продажу, що здійснюються між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. з приводу формування сучасної системи зовнішньоторговельних зв'язків.

Методи пізнання даних міжнародних явищ і процесів, наукових досліджень зовнішньої торгівлі в основному такі ж, як і методи інших економічних наук, а саме: пошуковий, описовий, метод порівняльного аналізу, метод наукових абстракцій, метод аналізу та синтезу, метод історичного і логічного, метод кількісного обгрунтування.

Заключение:

Отже, підводячи підсумки до роботи приходимо до висновку, що зовнішня торгівля є історично першою і найважливіою формою економічних зв’язків між народами і країнами, яка відображає зв'язок між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. Зовнішня торгівля включає експорт і імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним балансом. В процесі формування зовнішньої торгівлі виокремлюють 5 етапів розвитку.

На сучасному етапі зовнішню торгівлю можна охарактеризувати такими тенденціями:

• збільшенням частки готових виробів та напівфабрикатів і зниженням частки сировинних та продовольчих товарів;

• зростанням частки машин, обладнання і транспортних засобів у світовому товарообороті;

• інтенсифікацією обміну продукцією інтелектуальної праці (ліцензії, ноу-хау, інжинірингові послуги);

• динамічним зростанням експорту (імпорту) послуг, особливо нових видів — консультаційних, банківських, інформаційних, зв'язку, оренди тощо.

В роботі розглянута система показників зовнішньоторговельного розвитку як група обсягових індикаторів, до складу якої входять експорт, реекспорт, імпорт, реімпорт, зовнішньоторговельний обіг, генеральна торгівля, спеціальна торгівля, фізичний обсяг торгівлі та інші.

Експортно-імпортні операції мають значний вплив на економічну ситуацію в окремих галузях і в економіці в цілому. Вплив експорту на ВВП нічим не відрізняється від впливу на нього з боку споживання, валових інвестицій і державних закупок. Незважаючи на те, що певна частка товарів і послуг, які виробляються в країні, продаються за кордон, витрати на їхнє виробництво – це витрати іноземців на вітчизняний ВВП. Чим більший експорт, тим більше витрат несуть іноземці на виробництво національного ВВП. Тому збільшення експорту збільшує сукупні витрати і ВВП країни. Імпорт, навпаки, означає, що певна частка вітчизняних витрат на споживчі та інвестиційні товари є витратами на виробництво іноземного ВВП.

Щодо українських реалій у сучасних світогосподарських тенденціях, то вони полягають у тому, що Україна вже певним чином втягнута у світове господарство. Як суб'єкт зовнішньоторговельних відносин Україна співпрацює з багатьма міжнародними організаціями та інтеграційними об'єднаннями, торгує з 215 країнами світу, що лише пришвидшує її входження у світове господарство. Сучасний стан зовнішньої торгівлі України відображає тенденції минулих років, які полягають у від’ємному сальдо зовнішньоторговельного балансу, переважанню сировинної складової експорта, збільшенням обсягів імпорту товарів та послуг, зменшеням частки експорту до країн СНД та інші.

Отже, з наведених даних можна зробити висновок, що підвищення конкурентоспроможності вітчизняного експорту має бути головним приорітетом у сфері зовнішньоекономічної політики. Головними напрямками діяльності в цій галузі має бути:

• переорієнтація виробництва на основі інноваційно-промислової політики;

• добровільне страхування експортних кредитів;

• вдосконалення промислової політики;

• перехід від вертикальної промислової політики,як фундаменти командно-адміністративної системи, до горизонтальної промислової політики, характерних для транснаціональних корпорацій (ТНК) та країн ЄС;

• створення та ефективне впровадження гнучких законодавчих норм.

Сьогодні також особливо гострою є потреба удосконалення механізму торгової політики України з країнами ЄС, оскільки ЄС є найбільшим її торговельним партнером. Для цього необхідно гармонізувати відповідні правила, стандарти, інструменти реалізації зовнішньоторговельної політики, що, у свою чергу, сприятиме формуванню прозорості виробничо-комерційної діяльності на національному ринку.

Список литературы:

1. Бернар И. , Колли Ж. - К. Толковій экономический и финансовый словарь. В 2-х т. – Т. 2: пер. с фр. – М. : «Международные отношения». – 1994. – С. 53.

2. Василенко Ю. Експортна діяльність України // Економіка України. - 2003. - №7. - С. 17-20.

3. Василенко Ю. Роль зовнішньої торгівлі в платіжному балансі України // Вісник НБУ. – 2006. - №9. – С. 9-15.

4. Вахненко Ю. Платіжний баланс як дзеркало внутрішньоекономічних процесів та зовнішньоекономічних відносин України // Тенденції української економіки. - 2007. - №2. – С. 4-13.

5. Вступ України до СОТ: новий виклик економічній реформі / За ред. І. Бураковського Л. Хандріха, Л. Хоффманна. – К. : Альфа-Принт, 2004. – 274 с.

6. Дворник О. Міжнародна торгівля послугами: тенденції та перспективи розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка, 2008. - №3. – С. 40-44.

7. Дібич О. Стоуктурні реформи у зовнішній торгівлі перехідних економік // Регіональна економіка, 2005. - №1. – С. 40-51.

8. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. В. М. Гейця. – К. : Ін-т екон. прогнозування: Фенікс, 2003. – 342 с.

9. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня ківтня 1991 року № 959-ХІІ.

10. Костюк Т. Й. Зовнішня торгівля України: стратегія в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка, 2004. - № 5/6. – С. 79-84.

11. Матвєєва В. Зовнішньоторговельна детермінанта інтеграції України до системи світового господарства // Вісник КНТЕУ, 2008. - №2. – С. 24 -31.

12. Мельник Т. Вплив зовнішньоторговельної політики на економічний розвиток країни в умовах посилення глобалізації // Вісник КНТЕУ, 2005. - № 2. – С. 32-38.

13. Міхєєва О. Г. Роль міжнародного права у здійсненні митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності України: Автореф. дис…канд. юр. наук: 12. 00. 11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. , 2007. – 19 с.

14. Основи економічної теорії: Підручник / Климко Г. , Нестеренко В. та ін. - К. : Вища школа, 2002. - 328с.

15. Основні макроекономічні показники розвитку України у 2008р. // Вісник Національного банку України. - 2006. - №9. – С. 39.

16. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / За ред. Б. Є. Кваснюка. – К. : Ін-т екон. прогнозування; Х. : Форт, 2003. – 256 с.

17. Філіпенко А. , Шнирков О. Новий етап зовнішньоекономічних зв'язків України // Економіка України. - 2002. - №1. – С. 11-14.

18. Юшина І. Суть державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2004. - №4. – С. 38- 44.

19. Яремко Л. А. Напрями підвищення зовнішньоторговельного ефекту: макроекономічний аспект // Актуальні проблеми економіки, 2005. - №1. – С. 111-118.

20. Яремко Л. А. Імпорт та його вплив на макроекономічні процеси // Фінанси України, 2005. - №7. – С. 75-82.

21. www. me. gov. ua - державний сайт Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

22. www. ukrstat. gov. ua - державний сайт Комітету статистики України.

Бесплатные работы:

Готовые работы: