• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Аналіз валового прибутку підприємства

Предмет:Финансы и кредит
Тип:Курсовая
Объем, листов:35
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:підприємства, від, прибутку, продукції, аналізу, діяльності, роботи, грн, прибуток, його, реалізації, тис, аналіз, факторів, інформації
Процент оригинальности:
88 %
Цена:300 руб.
Содержание:

ВСТУП………………………………………………………………………………. . 3

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ…………………4

1. 1. Економічна сутність доходів та особливість їх формування на підприємстві……………………………………………………. . 4

1. 2. Значення, завдання та інформація для проведення аналізу…. . 7

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ВАЛОВОГО

ПРИБУТКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2. 1. Аналіз чистого прибутку…………………………………. . . . . . . . 12

2. 2. Аналіз валового прибутку……………………………………. . 14

2. 3. Організація економічного аналізу на підприємстві…………. 18

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ…………………. . . 23

3. 1. Резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції……………………………………………. 23

3. 2. Резерви зростання прибутку за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції…………………………………………25

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………. . . 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………. . . 32

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………. .

Вступление:

Тема курсової роботи «Аналіз валового прибутку підприємства» є актуальною на сьогодні для підприємств будь-якої галузі, бо цей показник дає змогу об’єктивного оцінити результат господарської діяльності що ведеться, надає змогу до отримання реальної картини щодо фінансових результатів при співставленні валових витрат із прибутком, що отримується.

Метою курсової роботи є всебічне (теоретичне та практичне) висвітлення змісту показника валового прибутку на підприємстві, у якості такого підприємства взято підприємство ПАТ ХК «Бліц-Інформ».

Предметом цієї роботи є безпосередньо показник валового прибутку, механізм його отримання та раціонального розподілу на підприємстві.

Завданням роботи є:

• визначення економічної сутності доходів та особливість їх формування на підприємстві;

• розкрити значення, завдання аналізу та визначити інформаційну базу для його проведення;

• здійснити аналіз чистого та валового прибутку;

• описати процес організації економічного аналізу на підприємстві;

• виявити резерви зростання прибутку як за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції так і за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції.

Предметом цієї роботи є безпосередньо показник валового прибутку, механізм його отримання та раціонального розподілу на підприємстві.

Об’єктом дослідження цієї роботи є підприємство ПАТ ХК «Бліц-Інформ» та результати його фінансового стану, та як один з головних елементів що характеризують цей стан – визначення динаміки валового прибутку.

Інформаційною базою показників є фінансова звітність підприємства, його статистичні дані, наукова література та законодавчі акти.

Основними методами дослідження є метод порівняння та перерахування показників.

Заключение:

Кінцевим результатом, який створює торговельному підприємству фінансові ресурси, що необхідні для розширення його діяльності, необхідні для формування його сталості і конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг, є прибуток. Саме на основі одержаного прибутку кожне комерційне підприємство незалежно від форми власності та виду діяльності виконує свої функції, спрямовуючи кошти на власний розвиток, на соціальні потреби, у фонд матеріального заохочення та на інші цілі . Тому у сучасному господарюючому механізмі прибуток стає не тільки важливим показником, а й ціллю роботи комерційних підприємств, об'єднань та інших ринкових структур.

У ході аналізу було виявлено, що ПАТ ХК «Бліц-Інформ» за рахунок своїх виробничих потужностей та правильної економічної політики покращило свої економічні показники за досліджуваний період.

В курсовій роботі розглянуті показники та фактори, які впливають на формування валового прибутку підприємства. Також були проведені розрахунки щодо економічних характеристик підприємства та проаналізовані резерви збільшення прибутку.

Підсумовуючи роботу необхідно відмітити той факт що прибуток ПАТ ХК «Бліц-Інформ» має стійку тенденцію до збільшення за останні роки.

В результаті було визначено що, враховуючи виробничі потужності підприємства, значно збільшити прибуток можна за рахунок зменшення виробничих витрат.

Список литературы:

1. Податковий кодекс України зі змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-14 від 16. 07. 1999 р. зі змінами та доповненнями

3. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» : затверджено наказом Мінфіну України від 31. 03. 99. № 87. , с. 25

4. Абротина М. С. Экономика предприятия : ученик. – М. : Дело и Сервис, 2004. – 515 с.

5. Баканов М. И. , Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М. : Финансы и статистика, 2005. – 536 с.

6. Бандурка А. М. , Червяков И. М. , Посылкина О. В. Финансово-экономический анализ: Учебник. — Харьков: Ун-т МВД, 2007. — 394 с.

7. Бутинець Ф. Ф. , Бухгалтерський фінансовий облік. — Житомир: Рута, 2006. — 544 с.

8. Боднар Н. М. Економіка підприємства: навч. посіб. – К. : А. С. К. , 2004. — 304 с.

9. Воскобаєва О. Прибуток як основне джерело саморозвитку підприємств торгівліі. — Торгівля і ринок України. – 2002. — 327 с.

10. Захожай В. Б. , Базась М. Ф. , Матюха М. М. , Базась В. М. Бухгалтерський облік у галузях економіки. – К. : МАУП, 2005. — 968 с.

11. Кривицька О. Р. Фінанси України. – Київ: Міністерство фінансів України, 2005. — 54 с.

12. Литвин Б. М. , Стельмах М. В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. — Київ Хай&Тек Прес, 2008. — 336 с.

13. Мельник В. М. Основи економічного аналізу: Навч. посіб. — Ірпінь: Академія ДПСУ, 2000. — 536 с.

14. Нескреба А. М. Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник: Пер. з рос. – Вища шк. , 2006. — 270 с.

15. Серединська В. М. , Загородна О. М. , Федорович Р. В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. — Тернопіль: Астон, 2010. — 624 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: