• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Фінанси державних підприємств

Предмет:Финансы и кредит
Тип:Курсовая
Объем, листов:36
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:підприємства, підприємств, діяльності, фінансових, фінансової, державних, фінансового, капіталу, планування, формування, використання, ресурсів, управління, фінансів, від
Процент оригинальности:
81 %
Цена:300 руб.
Содержание:

Розділ 1. Основи функціонування фінансів державних підприємств

1. 1 Роль фінансів у діяльності державних підприємств

1. 2. Принципи організації фінансів державних підприємств

Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності ДП «Державна картографічна фабрика»

2. 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ДП «Державна картографічна фабрика»

2. 2 Аналіз джерел фінансування підприємства ДП «Державна картографічна фабрика»

2. 3 Аналіз показників фінансового стану підприємства ДП «Державна картографічна фабрика»

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективного використання фінансів державних підприємств

Вступление:

Державне підприємство – це самостійна господарська одиниця з правами юридичної особи, яка функціонує на основі держаної форми власності у різних галузях народного господарства[1].

В умовах трансформації економіки є доцільним вивчення діяльності підприємства, його забезпечення та стан розвитку, а особливо фінансові ресурси – основні фонди та оборотні кошти. Тому саме фінанси державних підприємств є одною із складових фінансової бази країни.

Актуальність вивчення даної теми полягає в тому, що за останні роки підприємства державного сектору економіки України мають досить низький рівень ефективності господарювання. Це пояснюється тим, що фінансові ресурси забезпечуються здебільшого доходами, а це досить негативно впливає на грошові кошти у капіталі підприємства. І тому актуальним є питання дефіциту капітало забезпечення.

Метою дослідження є вивчення теоретичних та методичних засад використання фінансових ресурсів, їх розподіл та джерела формування. Для цього були визначені такі основні питання, як принципи організації фінансів державних підприємств, фінансове планування та забезпечення. Основним завданням є виявлення негативних факторів, що впливають на збільшення дефіциту та шляхи підвищення ефективного використання фінансової бази.

Об’єктом дослідження - є економічні та фінансові відносини, які виникають в процесі діяльності підприємства.

Теоретичну та методологічну базу дослідження склали закони України, нормативні документи, теоретичні висновки економісті та фінансистів, в яких розглядаються питання формування і використання фінансів державних підприємств.

Робота включає вступ, три розділи, висновки і пропозиції та список використаних літературних джерел. У вступі розкривається сутність та доцільність виконання курсової роботи з питань аналізу формування джерел фінансування державного підприємства на прикладі ДП «Державна картографічна фабрика».

В першому розділі розкривається роль, принципи організації, фінансове планування та забезпечення на державних підприємствах. Другий розділ показує аналіз фінансової діяльності на прикладі ДП «Державна картографічна фабрика». Третій розділ присвячений шляхам підвищення ефективного використання фінансів державних підприємств. У висновках підведені підсумки курсової роботи та обґрунтовано доцільність ролі державних підприємств.

Курсова робота містить 38 сторінок, 6 таблиць, 25 джерел опрацьованої літератури.

Заключение:

В процесі реформування форм власності державні підприємства ще протягом довгого часу буде займати досить відчутне, а в деяких галузях – домінуюче місце в реальному секторі економіки України. Це зумовлює актуальність розробки концепції довгострокового розвитку і забезпечення ефективного функціонування державних підприємств в умовах переходу до ринкових відносин, удосконалення форм і методів управління ними, в тому числі управління фінансами . Проблема розвитку методології управління фінансами державних підприємств потребує попереднього уточнення деяких існуючих та визначення нових категорій і понять, що пов’язані із механізмом здійснення цього управління.

Формування концепції розвитку державних підприємств визначило необхідність теоретичного дослідження особливостей фінансового управління ними у порівнянні із підприємствами альтернативних форм власності[5].

Багатоплановість фінансової діяльності державних підприємств обумовлює необхідність проведення оцінки результативності фінансового управління нею за окремими функціональними напрямками. На базі уточнення методологічних принципів проведення такої оцінки ми запропонували загальну систему оціночних показників результативності управління фінансами державних підприємств. Конкретну систему показників кожної групи з їх розподілом на основні та допоміжні визначено в процесі дослідження.

В процесі дослідження визначені сучасні тенденції розвитку активів і капіталу державних підприємств, формування структури власних фінансових джерел, оцінені в динаміці рівень їх фінансової стійкості та платоспроможності, розглянуті показники рентабельності і оборотності власного капіталу тощо. Результати дослідження фінансового розвитку державних підприємств дозволили визначити основні напрямки подальшого вдосконалення управління їх фінансовою діяльністю.

Подальше зростання ефективності фінансової діяльності державних підприємств обумовлює широке застосування сучасних ринкових методів управління формуванням і розподілом прибутку, розробки диференційованої політики управління оборотними активами, проведення активної інвестиційної політики. Методи цього управління , ми запропонували в процесі дослідження, адаптовані до умов перехідної економіки і спрямовані на реалізацію стратегічних задач розвитку підприємств державного сектору[3].

Проведене дослідження дозволяє визначити пріоритетні напрямки фінансового розвитку державних підприємств, а запропоновані теоретичні підходи та практичні рекомендації дають змогу підвищити ефективність управління фінансами цих підприємств, адаптувати сучасні форми і методи цього управління до складних умов економіки перехідного періоду.

Список литературы:

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К. : Просвіта, 1996. – 80с.

2. Закон України «Про підприємства в Україні» від 21. 03. 1991. - №887- ХII// Збірник законодавства з підприємницького права України. – К. : Атіка,2000. – С. 37-51.

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємства в Україні» від 04. 02. 98р. №72/98.

4. Азаренкова Г. М. , Журавель Т. М. , Михайленко Р. М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид. , випр. і доп. – К. : Знання – Прес, 2006. – 287с.

5. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократизації : Вступ до фінансової науки : Навч. Видання / Пер. З нім. С. І. Терещенко, О. О. Терещенко. – К. : Либідь, 2002. -655с.

6. Звітність підприємств : Навч. посіб. / Ю. А. Верига, Д. М. Фесенко, З. М. Шевченко та ін. – К. : Центр навч. л-ри, 2005-656с.

7. Власова Н. О. , Крунова О. А. , Безгінова Л. І. Фінанси підприємств. Навч. посіб. - К. : Знання, 2008. -348с.

8. Гринькова В. М. , Корда В. О. Фінанси підприємств : Навч. посіб. – 3-тє вид. – К. : Знання – Прес , 2006. - 423с.

9. Карлін М. І. Державні фінанси України : Навч. посіб. – К. : Знання, 2008. -348с.

10. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. -224с.

11. Леоненко П. М. , Юхименко П. І. , Ільєнко А. А. Теорія фінансів : Навч. посіб. / за заг. ред. О. Д. Василика. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 480с.

12. Навч. посіб. з курсу «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності «фінанси» заочної форми навчання. / укладач к. е. н. , Марченко О. І. , - Вінниця, 2008. -204с.

13. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посіб. – К. : Вища шк. , 2003. -278с.

14. Організація та планування діяльності підприємств. – К. : Видавничий дім «Корпорація», 2005. – 502с.

15. Партин Г. О. , Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид. , перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. -379с.

16. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навч. посіб. – 3-тє вид. , випр. і доп. –К. : Знання, 2007. - 668с.

17. Фінанси підприємств: Підручник. / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - 7-ме вид. , без змін. –К. : КНЕУ, 2008. - 552с.

18. Шило В. П. , Ільїна С. Б. , Доровська С. С. , Барабанові В. В. Фінанси підприємств: теор. – практ. посібник . –К. : ВД «Професіонал», 2006. - 288с.

19. Білик М. Д. Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування // Фінанси України. - №9. – Вересень 2006 року. – с. 128-142.

20. Білик М. Д. Фінансові проблеми державних підприємств // Фінанси України. – 2004. - №6. – с. 70-82.

21. Біла О. Г. Фінансове планування і фінансова стабільність // Фінанси України. – 2007. - №4. – с. 112-118.

22. Мотриченко В. М. Сфери людської діяльності та функції державних підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №5(71). – с. 120-127.

23. Удовицька Є. А. Комерціалізації державних промислових підприємств : теорія і практика // Економіка та держава. – 2006. - №4 . – с. 73-74.

24. Http: // www. ac-rada. gov. ua

25. Http: // www. minfin. gov. ua