• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Фінансові ресурси

Предмет:Финансы и кредит
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:98
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:підприємства, капіталу, від, фінансових, ресурсів, грн, власного, діяльності, капітал, коштів, році, управління, фінансові, джерел, отже
Процент оригинальности:
84 %
Цена:4000 руб.
Содержание:

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗДІЛ 2.

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ

РОЗДІЛ 3.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ДП ЕТУ «ВОДЕНЕРГОРЕМНАЛАДКА»

Вступление:

В сучасних умовах господарювання фінансові ресурси видіграють дуже важливу роль. Адже при ефективному у правлінні фінансовими ресурсами, фінансовому планування, при залученні неодхідної кількості грошових коштів та при адекватному визначенні шляхів їх залучення та погашення, підприємство буде стрімко розвиватися, збільшувати своє виробництво та продажі.

Дану тему досліджувало багато авторів, таких як Е. Брігхен, Е. Нікбахт, В. П. Савчук, О. О. Терещенко, Бердар М. М. , Вовк В. М. , Марцин В. С. , Стецюк П. А. , Опарін В. , Г. Азаренкова, В. Буряковський, Г. Вознюк, В. Гриньова, , К. Павлюк, А. Поддєрьогін, В. Д’яченко, А. Бірман, Є. Шохіна, та інші. Актуальність питань оптимізації процесу управління фінансовими ресурсами підприємства визначається його основними завданнями. Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства дозволяє визначити оптимальний обсяг та структуру оборотних активів; мінімізувати витрати на фінансування та підтримку певного їх обсягу; визначити аспекти управління чистим оборотним капіталом підприємства; забезпечити ліквідність та платоспроможність підприємства; сформувати оптимальний обсяг товарно-матеріальних запасів; оптимізувати управління дебіторською заборгованістю та грошовими коштами тощо. Важливим завданням управління фінансовими ресурсами є визначення обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності підприємства. Джерела фінансових ресурсів можуть бути внутрішніми (власний потенціал підприємства) та зовнішніми. Отримати фінансові ресурси із зовнішніх джерел можна за рахунок банківських позик, комерційних (товарних) кредитів, коштів, коштів інвестованих у підприємство зовнішніми інвесторами, бюджетних дотацій та трансфертів, безповоротної фінансової допомоги тощо.

Мета даної курсової роботи – це розкриття сутності додаткових фінансових потреб, визначення основих методів та обрахунок на прикладі підприємства.

Задачі, які були поставлені:

1. Розкрити сутність додаткових фінансових потреб;

2. Дослідити роль додаткових потреб у розвитку підприємства;

3. Проаналізувати залучення додаткових коштів на конкретному прикладі;

4. Визначити шляхи залучення та повернення додаткових коштів.

Предметом дослідження є додаткові фінансові ресурсі. Об’єктом дослідження є ДП ЕТУ «Воденергоремналадка».

Джерелами отримання інформації є підручники, економічні журнали, інтернт ресурси, фінансова звітність підприємства.

Заключение:

Фінансове планування – це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування.

Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності. За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. Головна задача фінансового планування полягає в визначенні додаткових фінансових потреб , які з’являються внаслідок збільшення об’ємів реалізації товарів або надання послуг.

Потреба в додаткових фінансових ресурсах- виражена в грошовому еквіваленті потреба підприємства в грошових коштах і матеріальних засобах, необхідних для виконання поставлених цілей та забезпечення фінансової рівноваги.

Фінансові джерела включають коротко- і довгострокові позики, привілейовані і звичайні акції, а також нерозподілені прибутки. Нерозподілені прибутки, є особливо бажаним джерелом фінансування, здатність розширяти ділові операції з допомогою нерозподілених прибутків є ознакою платоспроможності фірми в тому розумінні, що можливість постійно використовувати ці кошти вказує на її фінансову самодостатність.

Два методи використовуються для оцінки потреб у зовнішніх джерелах фінансування: метод проектованого фінансового звіту та формалізовани метод.

Метод проектованого фінансового звіту – це метод прогнозування фінансових потреб, що базується на прогнозованих фінансових звітах, цей метод дає можливість точно визначити кількість необхідних додаткових коштів. А формалізований метод- застосування формули, це є простіший метод ніж метод проектованої фінансової звітності, він показує приблизне значення.

В даній роботі було проанізовано Державне підприємство Експлуатаційнео-технічне управління «Воденергоремналадка». Було з’ясовано, що підприємство було створене 01. 07. 2003 року шляхом реорганізації. Основна задача підприємства – виробництво електроенергії вітроенергетичними установками (ВЕУ) USW 56-100 потужністю 107,5 кВт та Т 600-48. На 01. 01. 2011 на балансі підприємства знаходяться ВЕУ типу USW 56-100 – 226 шт. та 2 шт. типу Т 600-48. До 1 серпня 2009 року тариф складав 31,91 коп. (без НДС) за 1 кВт-година, а з -1 серпня 2009 року підприємству затверджено «зелений тариф». А це слугувало значному збільшенню виручки та прибутку.

Розглянувши фінансову звітність підприємства, баланс, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів. Розглянувши баланс у 2007 році – 12034300 грн. (зростання на 3,0%), у 2008 - 11859800 грн. (зменшився на 1,5%), у 2009 – 12403500 грн. (збільшення на 4,6%), видно, що він зростає, а отже підприємство працює ефективніше та збільшуеться його каітал. Найвагомішими статтями є необоротні активи, незавершене будівництво у активі балансу та інший додатковий капітал, статутний капітал, цільове фінансування у пасиві балансу. Розглядаючи звіт про фінансові результати можно побачити, що відбувалося стрімке зростання виручки: у 2007 зріс на 0,7% - 5677000 грн. , у 2008 зростання відбулося на 36,8% – 7764000 грн. , у 2009 відбулося найзначніше зростання на 134,2% – 18181000грн. , а у 2009 році зріс більше ніж у два рази з прийняттям у середині року «зеленого тарифу». А отже зі зростанням вируки збільшився та й чистий прибуток : у 2007 – 510000 грн. , у 2008 – 215000 грн. , у 2009 – 6762000 грн. Розглядаючи звіт про рух грошових коштів можно побачити, що чистий рух коштів від операційної діяльності у 2007 був від’ємним 685000 грн. , у 2008 ця сума була вже позитивною – 58000 грн. , у 2009 – 4255000 грн. ; від інвестиційної діяльності зменшувалася з кожним роком, у 2007 – 881000 грн. , у 2008 – сума була від’ємною 159000 грн. , у 2009 – також від’ємна сума 327000 грн. ; у результаті фінансової діяльності, чистий рух коштів склав у 2007 – 196000 грн. , у 2008 - сума від’ємна 101000 грн. , у 2009 – 3776000 грн. , а отже також спостерігалося зростання з усіх видів діяльності.

Провевши розрахунки необхідних додаткових фінансових потреб методом прогнозованої фінансової звітності, з’ясувалося, що необхідно 2296000 грн. Так як підприємство не є акціонерним товариством, а залучити додаткові кошти емісією простих акцій не можливо, то доцільним буде залучити кошти шляхом довгострокових та короткострокових позик, ефективніше буде залучити додаткові кошти за допомогою довгострокових позичок усю суму 2296000 грн. , тому що підприємство ефективно працює і швидко розвивається та зможе швидко повернути додатково залучені кошти. Рентабельність активів, після залучення додаткових коштів, покращилася з 5,57 до 6,0, також збільшення відбувалося і у рентабельності власного капіталу з 7,53 до 8,6. Провевши розрахунок визначення додатково необхідних ресурсів визначено, щоб збільшити продаж на 1818000 грн. , потрібно збільшити активи на 2790000 грн. , ці кошти потрібно профінансувати за рахунок зовнішніх джерел. Це значення відрізняється від суми визначеною за допомогою методу проектованих фінансових звітів, де сума додаткових коштів складає 2296000 грн. , але не суттєво. Також було розраховано мінімальні суми додатково необхідних фінансових ресурсів, в залежності від швидкості обороту грошей, так при обороті в 20 днів- 608000 грн. , 30 днів- 912000 грн. , 45 днів- 1368000 грн. . Звідки й видно, що чим швидше обертаються гроші, тим менше грошових коштів потрібно залучити. Розлнувши залежність додатково необхідних фондів від темпу росту продажу можно побачити, що кошти потрібні більші, в залежності від зростання рівня запланованої виручки. А так як більший рівень виручки досягається більшою вироботкою електроенергіі, а для цього потрібні зачні залучення коштів, так як всі додатково залучені кошти мають піти на будівництво основних засобів (вітряків), а отже спочатку це більші витрати ніж виручка, а вже потім отримання значно більшої виручки. Підприємство працює ефективно та стрімко розвивається, тому залучені додатково кошти, будуть швидко повернуті та принесуть подальший розвиток підприємству.

Список литературы:

1. Закон України «Про електроенергетику», від 16. 10. 1997 № 575/97-ВР

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії», від 1. 04. 2009 № 1220-6

3. Наказ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», від 01. 2006 № 14

4. Бердар М. М. Організація бухгалтерського обліку фінансових ресурсів в управлінні підприємством/ М. М. Бердар//Економіка. Фінанси. Право – 2011 - №6 – с. 7-11

5. Бердар М. М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу/ М. М. Бердар//Актуальні проблеми економіки – 2008 - №5 – с. 133-138

6. Білик М. Д. фінансові результати підприємства державного сектора економіки в умовах планування/ М. Д. Білик// Фінанси України – 2006 - №9 – с. 128-143

7. Бланк И. А. Управление формированием капитала. – К. : "Ника-Центр", "Эльга", 2000. – 512 с.

8. Бригхем Ю. , Эрхарт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. Под ред. К. э. н. , Е. А. Дорофеева, СПб. : Питер, 2007. – 960с.

9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: пер. с англ. – М. :Финансы и статистика. 1996. – 800 с.

10. Вітлінський В. В. , Наконечний С. І. , Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. – К. : ІЗМН, 1996. – 400 с. ;

11. Вовк В. М. Аналіз фінансових ресурсів підприємства з використанням узагальнюючого показника ліквідності/ В. М. Вовк// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. № 182 – Дніпропетровськ: ДНУ -2003- с. 405-412

12. Гибсон Д. , Иванцевич Д. , Доннели Д. Организации: поведение, структуры, процессы / Пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 662 с.

13. Горбаньова М. М. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування//Фінанси, облік і аудит: Наукова збірка, випуск 9 – К. 2007, с. 41-48

14. Грідчіна М. В. , Захожай В. Б. , Осіпчук Л. Л. , Ходаківська В. П. та ін. Фінанси: теоретичні основи. – Київ. : МАУП, 2002. - 280с.

15. Євтушевський В. А. Стратегія корпоративного управління/ В. А. Євтушевський, К. В. Ковальська//К: Знання – 2007 – с. 287

16. Керанчук Т. Л. Методичний підхід до оцінки фінансової стабільності підприємства/ Т. Л. Керанчук//Економіка і підприємництво:стан та перспективи: збірник наукових праць – К: КНЕУ – 2005 – с. 177-179

17. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализз отчетности. – 2-е изд. , перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 512 с. :ил. ;

18. Ковтун О. А. Напрямки оптимізації фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільного середовища/ О. А. Ковтун// Інвестиції: практика та досвід – 2011 - №7 – с. 47-50

19. Крайник О. П. ,Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. - Львів: Державний університет ”Львівська політехніка”. Київ:”Дакор”,2001. - 260с.

20. Марцин В. С. Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства/ В. С. Марцин//Актуальні проблеми економіки – 2008 - №12 – с. 153-160

21. Мендрул О. Г. , Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник / Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 1998. - 150с.

22. Нікбахт Е. , Гроппелі А. Фінанси. / Пер. с англ. -К. : Вік, Глобус, 1992.

23. Опарін В. Фінансові ресурси, проблеми їх визначення та ефективності використання /В. Опарін// Фінансова система України – К. 2006 – с. 128-145

24. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. Киев. :Издат. дом “Максимум”,2001- 600с.

25. Семенов Г. А. Фінансове планування і управління на підприємствах. /Навчальний посібник- И. : ЦУЛ, 2007,c. 432

26. Стецюк П. А. Економічна сутність фінансових ресурсів/ П. А. Стецюк// Фінанси України – 2007 - №1 – с. 129-143

27. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.

28. Тимошенко И. И. , Соснин А. С. Менеджер организации. – Изд–во Европ. ун–та,2000. – 350 с.

29. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2003. - 554 с.

30. Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб. / Під ред. Ю. М. Воробйова і Б. І. Холода. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. –288 с.

31. Управління фінансовими ризиками/ І. А. Бланк//Київ, Ніка – 600 с.

32. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / за ред. . проф. . Г. Г. Кірейцева. – К. : “Центр навчальної літератури”, 2004. –531 с.

33. Финансы предприятий: Учебник/ Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др. ; Под ред. Н. В. Колчиной. – М. : Финансы, ЮНИТИ,1998. - 413 с.

34. Фінанси підприємств / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. : кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 7-ме вид. , [без змін. ]. – К. : Вид-во КНЕУ, 2008, – 552 с.

35. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / За ред. проф. Кірейцева Г. Г. Видання третє, перероблене і доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 531с.

36. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент/ В. М. Шелудько//підручник – К. Знання, 2006 – 439 с.

37. Шпанько А. Про сутність поняття «стратегічна конкурентоспроможність»/ А. Шпанько// Економіка України – 2007 - №6 – с. 45-49

38. Economic. lviv. ua/resursi/formuvannya – finansovi-resurs-v. html

39. www. rusnauka. com/1_N10_2008/economics/25537. doc/html

40. www. nbuv. gov. ua/portal /soc_gum/knp/126/knp/126_20-21. pdf

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: