• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Управління дебіторською заборгованістю у процесі виконання забов’язань підприємства

Предмет:Финансы и кредит
Тип:Курсовая
Объем, листов:44
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:дебіторською, дебіторської, управління, заборгованістю, заборгованості, процесі, виконання, дослідження, стан, підприємства, забов’язань, необхідно, підприємствах, аналіз, дебіторська
Процент оригинальности:
88 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП. 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти та нормативна база управління дебіторською заборгованістю у процесі виконання забов’язань підприємства. 6

1. 1. Нормативно – правова база та теоретичні положення управління дебіторською заборгованістю підприємства. 6

1. 2. Сутність дебіторської заборгованості підприємства. 7

1. 3. Класифікація дебіторської заборгованості підприємства. 10

1. 4. Управління дебіторською заборгованістю у процесі виконання забов’язань підприємствами. 17

РОЗДІЛ 2. Аналіз стану та динаміки дебіторської заборгованості на підприємствах України, а також удосконалення управління дебіторською заборгованістю у процесі виконання зобов’язань підприємствами. 24

2. 1. Стан та динаміка дебіторської заборгованості на підприємствах України. 24

2. 2. Сучасні альтернативні методи управління дебіторською заборгованістю. 27

2. 3. Основні напрямки вдосконалення управління дебіторською заборгованістю на вітчизняних підприємствах. 37

ВИСНОВКИ. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 42

Вступление:

Актуальність теми. Розрахунки між підприємствами й організаціями - один із необхідних складників розширеного відтворення. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми у грошову і навпаки. Розрахунки ґрунтуються на економічній базі кругообігу коштів у процесі виробництва і є суспільним визнанням того, що підприємство виконало свої зобов’язання й намічені цілі. У загальній сумі дебіторської заборгованості на розрахунки з покупцями припадає 80 - 90%.

Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, ухвалюючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства, про стан дебіторської заборгованості та зобов’язань, про законність та обґрунтованість господарських операцій, в результаті яких вона виникла. Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, відверненням їх з господарського обороту, що приводить до зниження темпів виробництва і результативних показників діяльності підприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства. Зобов’язання, хоча є тимчасовим джерелом залученням позикових засобів, в результаті негативно впливають на стан підприємств, оскільки наявність зобов’язань зменшують їх фінансову стійкість та викликають ризик втрати платоспроможності.

Сучасні ринкові вимоги змушують підприємства продавати свої товари в кредит та з відстрочкою платежу. Це необхідно робити для того, щоб витримати жорстку конкуренцію на ринку попиту товарів та послуг. Тому виникнення такого явища як дебіторська заборгованість є цілком об’єктивним та потребує детального вивчення. Перш ніж розробляти заходи з ефективного управління та вдосконалення, необхідно здійснити детальний аналіз дебіторської заборгованості.

На сьогоднішній день питанню теоретичного та практичного дослідження сутності та необхідності аналізу стану дебіторської заборгованості присвячено багато робіт як іноземних, так і вітчизняних авторів. Проте не дивлячись на значний інтерес до цього питання, проблема аналізу стану дебіторської заборгованості на підприємствах України на сьогоднішній день не достатньо вивчене, тому потрібно продовжувати пошук нових методів вирішення кризи неплатежів дебіторської заборгованості та її постійного зростання.

Метою курсової роботи є аналіз і дослідження механізму управління дебіторською заборгованістю у процесі виконання забов’язань підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

1. Визначення нормативно-правової бази управління дебіторською заборгованістю підприємством та її аналіз;

2. Проаналізувати стан та динаміку дебіторської заборгованості на підприємствах України;

3. Дослідити особливості формування кредитної політики управління дебіторською заборгованістю та розробити заходи з підвищення їх дієвості;

4. Розробити шляхи покращення управління дебіторською заборгованістю.

Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємств України.

Предметом дослідження є управління дебіторською заборгованістю у процесі виконання забов’язань підприємства.

Методи дослідження, що використовувались при написанні курсової роботи:

? Аналітичний метод;

? Порівняльний метод;

? Метод спостереження;

? Вивчення наукових публікацій і статей;

? Метод узагальнення;

? Методи формальної логіки (індукція і дедукція);

? Системні методи;

? Логічний метод;

? Структурно – функціональні методи;

? Економіко – математичний метод.

Заключение:

Підводячи підсумки курсової роботи я можу зробити наступні висновки:

Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають також проміжну (квартальну) звітність, то суму дебіторської заборгованості підприємства слід визначати щоквартально.

У сучасній практиці в Україні управління дебіторською заборгованістю є одним із найважливіших і водночас складних елементів управління оборотними активами. Порушення нормального циклічного процесу її утворення та погашення може бути не тільки причиною виникнення проблем для підприємства (зниження рентабельності активів, втрата їхньої ліквідності), а й спричинити розвиток глобальної кризи неплатежів.

Більшість вітчизняних підприємств приймають рішення щодо утворення і погашення дебіторської заборгованості на інтуїтивній основі. Часто з цього питання відсутня навіть більш-менш обґрунтована і постійна політика. Це може призвести до прямих фінансових втрат або до недоотримання частини прибутку. Все це робить дуже актуальною проблему управління дебіторською заборгованістю.

Досягнення більших прибутків за рахунок регулювання товарообороту визначається не тільки політикою ціноутворення, а й політикою реалізації товарів у кредит. При цьому оборотність товарних запасів підвищується, але збільшується обсяг інвестицій у дебіторську заборгованість, що затримує повернення коштів. Тому обґрунтоване управлінське рішення щодо доцільності надання товарного кредиту та його розміру повинно базуватися на визначенні оптимальної дебіторської заборгованості (в абсолютному вимірі та як частки продажу в кредит у загальному товарообороті).

Систему управління найзначнішими чинниками впливу звичайно відносять до категорії "кредитна політика". У цілому політика управління дебіторською заборгованістю являє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства. Вона спрямована на розширення обсягу реалізації продукції та цієї заборгованості та полягає в оптимізації загального розміру й забезпеченні своєчасної її інкасації.

При проведенні аналізу стану дебіторської заборгованості на підприємствах України прослідковується динаміка зростання загального показника дебіторської заборгованості.

Виходячи з вищенаведеного аналізу стану дебіторської заборгованості необхідно значну увагу приділяти управлінню портфелем дебіторської заборгованості для досягнення результатів її зменшення, проте цей процес є досить складним і трудомістким.

У сучасних умовах господарювання основна мета аналізу полягає в розробці класифікації дебіторської заборгованості, що дозволить ефективніше управляти нею на рівні підприємства, та відповідно в перспективі призведе до покращення фінансового стану підприємства.

Проаналізувавши стан дебіторської заборгованості у 2006 та 2007 р. автори дійшли висновку про зростаючу кризу неплатежів на підприємствах.

Аналіз поточної та довгострокової і дебіторської заборгованості на підприємствах України за 2006 та 2007 р. , сприятиме зверненню уваги для вирішення питань по зростанню дебіторської заборгованості та здійсненню подальшого, більш глибокого аналізу не лише на рівні держави, а й на самих підприємствах.

Список литературы:

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01. 02. 2011 р.

2. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16 липня 1999 р.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. „Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 // Галицькі контракти. – 1999. - № 32

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. „Баланс”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 // Галицькі контракти. – 1999. - № 32

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. „Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 // Галицькі контракти. – 1999. - № 32

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4. „Звіт про рух грошових коштів”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 // Галицькі контракти. – 1999. - № 32

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5. „Звіт про власний капітал”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 // Галицькі контракти. – 1999. - № 32

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10. „Дебіторська заборгованість”. Затверджено наказом Мінфіну України від 08. 10. 99 р. № 237

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11. „Зобов’язання”. Затверджено наказом Мінфіну України від 31. 01. 2000 р. № 20

10. Бабаев В. Ю. Управление дебиторской задолженностью предприятий / В. Ю. Бабаев, И. А. Гальченко // Теория и практика государственного управления. - 2011. - №2(33). - С. 203-209.

11. Білик М. Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М. А. Білик // Фінанси України. - 2003. - №12. -С. 24 – 36.

12. Бондаренко, О. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості / О. Бондаренко // Фінанси та кредит. Податки. – 2006. – № 4 (58). – С. 17–23.

13. Глінкіна Д. В. Регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю // Вісник Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. – 2007. - №1 – 2. – С. 80-87.

14. Городянська, Л. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві / Л. Городянська // Бухгалтерський облік та аудит. – 2007. – № 6. – С. 9–16.

15. Дубровська Є. В. Формування підходів щодо класифікації дебіторської заборгованості // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. - №5. – С. 18 – 23.

16. Іванчук Р. М. , Іванчук О. А. Деякі міркування щодо методологічних засад формування інформації про дебіторську заборгованість // Економічний вісник Донбасу. – 2005. -№1. – С. 11 – 22.

17. Коваленко Л. А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Л. А. Коваленко, Л. М. Ремнева. - К. : Знание, 2005. - 485 с.

18. Курта Н. В. Современные проблемы управления дебиторской задолженностью / Н. В. Курта // Государство и регионы. - 2008. - № 6. - С. 370-373.

19. Матицина, Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю / Н. Матицина // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 12. – С. 38–42.

20. Момот Т. В. , Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства / Т. В. Момот, Г. М. Бреславська // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». - 2008. - №85. - С. 201-211. (2. 3)

21. Прус Л. Р. Управление дебиторской задолженностью субъектов хозяйствования / Л. Р. Прус // Вестник Хмельницкого национального университета. - 2010. - №1. - Т. 2. - С. 126-131.

22. Василюк М. М. Механизм управления дебиторской задолженностью в современных условиях хозяйствования // М. М. Василюк. - Вестник Прикарпатского университета. -[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

23. Єдинак Т. С. Проблемы управления дебиторской задолженностью предприятий в условиях финансово-экономического кризиса // Т. С. Єдинак. - Государство и регионы. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

24. Топоркова О. В. , Янчев А. В. Особливості формування кредитної політики управління дебіторською заборгованістю // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

25. Топоркова О. В. , Євлаш Т. О. Аналіз стану та динаміки дебіторської заборгованості на підприємствах України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

26. Юрчук Д. Д. Аутсорсинг как инструмент повышения эффективности антикризисного управление // Д. Д. Юрчук, Б. В. Федінчук. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

27. Официальный сайт Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. . - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: