• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Розвиток програми мікрокредитування як засіб підтримки малого та середнього бізнесу в Житомирській області

Предмет:Информатика
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:121
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:малого, бізнесу, середнього, розвитку, підприємництва, підприємств, підтримки, малих, області, діяльності, від, середніх, банку, підприємства, його
Процент оригинальности:
87 %
Цена:4000 руб.
Содержание:

ВСТУП2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН5

1. 1. Малий та середній бізнес в системі ринкових відносин5

1. 2. Фінансово – кредитне забезпечення суб’єктів малого та середнього бізнесу15

1. 3. Особливості мікрокредитування банківськими установами25

Висновки до 1 розділу31

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПРОГРАМИ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ34

2. 1. Аналіз стану та динаміки малого та середнього бізнесу Житомирської області34

2. 2. Процедура мікрокредитування малого та середнього бізнесу комерційними банками Житомирської області51

2. 3. Перспективи розвитку програми мікрокредитування для покращення діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу в Житомирській області77

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ЗА ПРОГРАМОЮ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ84

3. 1. Шляхи удосконалення комерційними банками оцінки кредитоспроможності мікропозичальників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3. 2. Оптимізація скорингової системи оцінки платоспроможності позичальників комерційних банків із застосуванням ЕОМ97

3. 3. Розрахунок економічної ефективності від впровадження скорингової системи оцінки кредитоспроможності позичальників104

ВИСНОВКИ113

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

ДОДАТКИ

Вступление:

Після набуття Україною незалежності і статусу країни з ринковою економікою, розпочався тривалий процес впровадження тієї ж ринкової економіки та усіх притаманних їй рис у життя. Хоча цей процес триває вже понад 13 років, результати почали з’являтись лише нещодавно. Однією з ознак розвинутої ринкової економіки є розвиток малого та середнього бізнесу, малого підприємництва, яке є основою успішного розвитку країни в цілому. Підвищення ефективності функціонування економіки, створення необхідної інфраструктури неможливо забезпечити без використання та подальшого розвитку кредитних відносин. Без кредитної підтримки неможливо забезпечити швидке та цивілізоване становлення господарств, підприємств, впровадження нових видів підприємницької діяльності на внутрішньодержавному та зовнішньому просторі.

В сучасному підприємницькому середовищі суб’єкти господарювання здійснюють свою діяльність, які тісно переплітається з співпрацею комерційних банків, вкладаючи кошти, позичаючи, відкриваючи поточні рахунки для ведення розрахунків. Такі операції, що лягають в основу активно-пасивних, безперечно, пов’язані з ризиками, як підприємства так і комерційного банку, тому розгляд цієї теми з такої сторони є також актуальним на сьогодні.

Однією з найприбутковіших операцій комерційного банку є кредитування.

Використання банківських кредитів підприємством є показником нормальної фінансової діяльності, бо вкладення власних фінансових ресурсів у активи (як основні, так і оборотні) повинно відбуватися лише у межах постійної потреби, яка не знає коливань у бік зменшення. Для покриття тимчасового збільшення потреби у фінансових ресурсах раціонально використовувати банківський кредит. Тому в ринковій економіці саме на нього припадає значна частина позикового капіталу.

Але завжди поряд з великими прибутками знаходяться великі ризики , що пов’язані зі втратою чи недоотриманням цих прибутків. Один із найважливіших принципів банківського кредитування полягає у поверненні наданого кредиту у чітко обумовлені строки. Дотримання цього принципу є запорукою успішної діяльності банку. Цілком очевидно, що при наданні кредиту перед банком стає проблема невизначеності того чи буде його повернуто вчасно і більше того чи буде його повернуто взагалі. Звідси випливає, що основною задачею банка при наданні позики є перетворення невизначеності в ризик і його детальний аналіз. Отже кредитний ризик банку можна визначити як ймовірність отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди. Слід зазначити, що кредитний ризик формується з декількох самостійно діючих видів ризику.

Метою цієї роботи є висвітлення питання мікрокредитування комерційними банками суб’єктів малого та середнього бізнесу, а також висвітлення методів оцінки кредитоспроможності позичальника комерційними банками. В загальному вигляді метод будь-якої науки — це спосіб дослідження явищ, процесів, систем тощо. Під час написання роботи були використані методи теоретичного дослідження, а також методи, які використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівні дослідження, а саме аналіз і синтез, індукція та дедукція.

Заключение:

Виважена диференційована податкова та грошово-кредитна політика має вирішальний вплив на формування та подальший розвиток суб’єктів підприємницької діяльності. Реальні труднощі з фінансуванням є сьогодні однією з найголовніших проблем для малого та середнього бізнесу.

Відсутність достатнього капіталу у потенційних підприємців, складність, невигідність, а подекуди неможливість одержати кредит гальмують розвиток малого та середнього бізнесу. Створення передумов, що стимулюють інвестиції у мале та середнє підприємництво, повинно здійснюватися двома взаємопов’язаними шляхами: допомога у формуванні стартового капіталу для відкриття підприємства та забезпечення сприятливих умов для подальшого його розвитку. Малі і середні підприємства постійно потребують додаткового фінансування для вирішення питань розширення бізнесу, оновлення технологій.

Отримання кредитів за доступними процентними ставками залишається життєво важливим питанням для малих та середніх підприємств та можливе за умов:

—розширення участі комерційних банків у наданні позик малим підприємствам;

—відкриття в області представництв банків, які спеціалізуються на кредитуванні малого бізнесу і, як наслідок, підвищення конкуренції на ринку мікрокредитування;

—регулювання і контролю за наданням банками позик малим підприємствам;

—мікрокредитування небанківськими спеціалізованими установами;

—вдосконалення системи забезпечення кредиту.

Протягом останніх років в країні почалося формування системи кредитування та надання гарантій суб’єктам малого та середнього бізнесу із залученням банківських та небанківських фінансових установ. Ця система отримала назву мікрокредитування, що передбачає собою кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу в рамках певної суми на певний термін.

Мікрокредити надаються суб'єктам господарювання як юридичним так і фізичним особам. Кредитування позичальників здійснюється на умовах платності, строковості та поверненості на основі кредитного договору. Мікрокредитування передбачає собою підготовку та реалізацію програми полегшення доступу суб’єктів малого та середнього бізнесу до кредитних ресурсів шляхом створення гарантійних фондів, спеціалізованих кредитних установ безпосередньо з мікрокредитування та розробки часткової компенсації суб’єктам малого та середнього бізнесу високої ставки за кредит. На сьогодні програму мікрокредитування активно підтримують комерційні банки, які співпрацюють з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку та Німецько-Українським фондом.

В Житомирській області, як і у державі в цілому, малий і середній бізнес як самостійна соціально-економічна система розвивається в складних умовах. Однак, попри всі негаразди, позитивна динаміка його росту за останні роки свідчить про значний внутрішній потенціал.

Малий і середній бізнес розвивається в багатьох галузях господарського комплексу області. Традиційними для Житомирської області є виготовлення молочних продуктів, безалкогольних напоїв, консервування плодів та овочів, виготовлення хлібобулочних, макаронних та борошняних кондитерських виробів, переробка м'яса. Невеликі цехи при сільськогосподарських підприємствах, міні-пекарні, м’ясо переробні цехи малої та середньої потужності за наявності сировинної бази та трудових ресурсів спроможні на даний час задовольняти попит місцевого населення на окремі види продукції, але обладнання та технології дозволяють таким підприємствам виготовляти її в невеликому асортименті.

Розбудова розгалуженої та сучасної системи фінансово-кредитної підтримки малого і середнього бізнесу в області сприятиме усуненню об’єктивних перешкод для його розвитку, серед яких основними є відсутність майна, як ліквідної застави для забезпечення гарантій повернення кредиту, регулярна потреба в мінікредитах для поповнення оборотних коштів, а також в фінансових ресурсах для започаткування власної справи тощо.

Взагалі підтримка програми мікрокредитування державою є перспективним напрямком в сфері малого та середнього бізнесу, про що свідчать очікувані результати від підтримки мікрокредитування комерційними банками державою та, відповідно, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні. На сучасному етапі в Житомирській області найбільшим попитом користуються кредити на розвиток бізнесу, тобто мікрокредити, що пояснюється стрімким розвитком в Україні малого та середнього бізнесу, а саме підприємництва.

Надання таких кредитів є ризиковим в силу того, що українське підприємництво ще досить слабо стоїть на ногах, тому тут присутня велика ймовірність дефолту. В той самий час, надання саме таких кредитів є цікавим предметом дослідження у ракурсі кредитних ризиків та скорингу кредитоспроможності позичальників.

В роботі було проаналізовано роботу комерційних банків по кредитуванню суб’єктів малого та середнього підприємництва за програмою мікрокредитування. На основі отриманих даних та вивчення роботи комерційних банків в сфері мікрокредитування була розроблена модель скорингової оцінки кредитоспроможності позичальника. В ході аналізу до уваги приймалось три групи факторів: дані особистого характеру, фінансові показники бізнесу та вивчення забезпеченості кредиту заставою. В залежності від значимості тих чи інших факторів при прийнятті рішення по кредитній справі кожній групі характеристик присвоєно ваговий коефіцієнт. В результаті скорингова оцінка розраховується за допомогою множення суми балів по кожній групі на її ваговий коефіцієнт. Після отримання скорингової оцінки, позичальника можна віднести до однієї з трьох груп ризику неповернення кредиту, виходячи з цього приймається рішення про надання кредиту чи відмову у кредитуванні.

Система кредитного скорингу є потужним аналітичним інструментом, який допоможе комерційним банкам підвищити ефективність діяльності в видача мікрокредитів, що відповідно впливатиме на розвиток малого та середнього бізнесу регіону в зв’язку з залученням додаткових коштів.

Список литературы:

1. Господарський кодекс України

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 2001 року.

3. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва”, 19 жовтня 2000р.

4. Закон України “Про підприємництво”, 1991 р.

5. Указ Президента України “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності”, лютий 1998 р.

6. Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва”, травень 1998 р.

7. Положення НБУ “Про порядок формування банківською системою України обов’язкових резервів” від 31. 01. 96 р.

8. Інструкція НБУ № 17 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затверджена Правлінням НБУ 6. 06. 1996 р.

9. Рекомендації щодо визначення фінансового стану позичальників, затверджені постановою Правління НБУ від 29. 09. 97 № 323

10. Процедура мікрокредитування, додаток 1 до приказу №1054 від 14. 10. 2003 р. , друга редакція. Дніпропетровськ, 2003 р.

11. Баланбаков И. Основы финансового менеджмента. - М. : ФиС, 1996. – 654 с.

12. Банки и банковские операции / под ред. Жукова Е. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 256 с.

13. Банківська справа: Підручник / Під ред. О. Лаврушина. – М. : Фінанси і статистика, 1998. – 576с.

14. Банковские операции: Учетно-ссудные операции и агентские услуги банков: Учеб. Пособие. – Ч. 2 / Под ред. О. Лаврушина. –М. : Инфра-М, 1996.

15. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7. 050106 “Облік і аудит”/ Вид. 2-ге, доп. і перер. Житомир: ЖІТІ, 2000. -640с.

16. Бутинець Ф. Ф. , Чижевська Л. В. , Береза С. Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7. 050201 “Менеджмент організацій”/ За ред. Проф. . Ф. Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. -672с.

17. Гаврилюк Л. І. Економіка підприємства: Навчпально-методичний посібник для сам. вивч. дисципліни — Житомир: ЖІТІ, 2000. –152с.

18. Гридчина М,В. Фінансовій менеджмент. Курс лекцій – К. : МАУП, 1999 – 136 с.

19. Яненко Р. А. Год микрокредитования для ООН и для ПриватБанка // Мир денег, 2005. – №2.

20. Заверуха І. Банківське право: Посібник для студентів та аспірантів. – Львів: Астрологія, 2002. – 222с.

21. Зиадат М. Выбор конкурентной стратегии малого предприятия // Проблемы формирования антикризисной политики и механизма банкротства предприятий. Сб. науч. тр. - Донецьк : ІЕП НАН України, 1998. — С. 223 - 226.

22. Интервью с председателем правления ПриватБанка Александром Дубилетом / В. Головин // Бизнес. -07. 03. 05, №10. -C. 42-43.

23. Кальцев О. Банківські послуги на Українському ринку. - Щотижневик “Бізнес”№ 4, лютий 2003.

24. Кириченко О. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. /О. Кириченко, І. Геленко, А. Ятченко. – К. : Основи, 1999. – 671 с.

25. Ковалев В. Финансовый анализ. – М. : ФиС, 1996. - 348 с.

12. Комп’ютерні правові системи: конспект лекцій – навч. Посібник (укладач Сердюк А. ). – Житомир: ЖІТІ, 2002.

26. Костюченко О. Банківське право: Підручник. – 3-те вид. – К. : Видавництво А. С. К. , 2003. – 928с.

27. Корнієнко Т. Управління ризиками як складова управління активами та пасивами. Вісник НБУ №6, 2003. – с. 28-31.

28. Кравцова Е. Олигархов уже не кредитуют // Деловая столица. -07. 03. 05, №10. -C. 19.

29. Кубай Н. Є. Види і джерела фінансування малого бізнесу в Україні // Фінанси малого бізнесу / Під ред. С. К. Реверчука. - анал. -інформ. посібник. - Львів: "Діалог", 1996. - С. 34-47

30. Кубай Н. Є. Теорія життєвого циклу фірми: стиль і стратегія управління. // Анатомія малого бізнесу / Під ред. С. К. Реверчука. - анал. -інформ. посібник. - Львів: "Діалог", 1996. - С. 46-53.

31. Кубай Н. Є. Фінансові проблеми діяльності малих підприємств в Україні // Тези доповідей науково-практичної конференції "Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України". - Луцьк, 1998. - С. 178-180.

32. Кубай Н. Є. Фінансові аспекти державної підтримки малого бізнесу в Україні // Фінанси України. - 1998. - №5. - С. 116-120.

33. Маркова О. , Сахарова Л. , Сидоров В. Коммерческие банки и их операции: Учеб. Пособие. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 456 с.

34. Маслеченков Ю. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Кн. 2: Технологический уклад кредитования. – М. : Перспектива, 1996. – 191 с.

35. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків - К. : Основи, 1998. – 963 с.

36. Несторова Т. Банковские операции. Ч. 4: Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности: Учебн. пособие. - М. : Инфра-М, 1996. - 456с.

37. Нортон М. Нервный бизнес//Банковские технологии. 1995. № 3. С. 73.

38. Основы банковского дела/ авт. кол. под рук. Мороза А. - К. : Либра, 1994. - 478с.

39. Осовський О. А. Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва: Дис. кан. наук: 08. 10. 01. – Житомир, 2003. - 154 с.

40. Програма розвитку малого підприємництва в Житомирській області на 2005-2006 роки.

41. Полякова Л. Д. Развитие малого и среднего бизнеса как фактор єкономического роста. – еженедельние «Бизнес» № 26, 2004.

42. Реверчук С. К. , Кубай Н. Є. Програми підтримки МП: суттєвий внесок у розвиток // Діло. - 1995. - №43. - С. 14.

43. Реверчук С. К. , Кубай Н. Є. , Крупка М. І. Мала приватизація. - анал. -інформ. посібник. - Львів: "Діалог", 1996. - С. 32-93

44. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Певод а английского. М. , “Дело Лтд”, 1995.

45. Савлук М. Гроші і кредит : Підручник. –Київ: Знання, 2001. - 586с.

46. Сальников О. М. , Зіадат М. Малий бізнес як необхідна умова становлення конкурентного середовища // Торгівля і ринок України. Тематич. зб. наук. праць. -Донецьк: ДДКІ, 1997. - С. 27-28.

47. Статистичні довідники Житомирської області

48. Сергиенко Н. Многие банки сделают это // Киев Weekly. -04-11. 03. 05, №8. -C. 7.

49. Шахмалов Ф. Мале підприємництво в системі ринкових реформ: проблеми зростання або виживання. "Питання економіки", 1993,

50. Шелудько В. Фінансовий ринок: Навч. Посіб. – К. : Знання- Прес, 2002. -535с.

51. Шеремет А. Д. , Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. – М, ИНФРА-М, 1998. – 343 с.

52. Шульга Н. П. , Мамонтова Н. С. Оцінка кредитоспроможності клієнта: рекомендації банку при видачі кредиту. К. 1995. - 59 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: