• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Электросинтез и редокс характеристики гибридных пленок на основе полианилина и полипиррола как электрокатализаторов окисления спиртов

Предмет:Химия
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:68
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:основі, плівки, платини, плівок, ппі, реакції, цва, його, також, рис, типу, якості
Процент оригинальности:
68 %
Цена:2500 руб.
Содержание:

Вступ.

Розділ 1. Наукова частина.

1. 1. Огляд літератури.

1. 1. 1. Електрохімічний синтез та властивості поліаніліну та поліпіролу.

1. 1. 2. Метанол та його використання в паливних метанольних елементах.

1. 1. 3. Використання платиновмісних композитів в якості

електрокаталізаторів окислення метанолу.

1. 2. Методики проведення експерименту.

1. 3. Обговорення результатів експерименту.

1. 3. 1. Дослідження наноструктурованих композитних матеріалів на основі поліаніліну та поліпіролу як електрокаталізаторів окислення метанолу.

1. 3. 2. Одержання та функціональні властивості гібридних плівок типу електропровідний полімер (або його композит) – іонпровідний співполімер на основі частково сульфованого полістиролу .

Розділ 2. Охорона праці та навколишнього середовища.

Вступ.

2. 1. Аналіз шкідливих та небезпечних факторів, діючих на працівників

розглядаємого відділу Інституту.

2. 2. Пожежна безпека.

2. 3. Охорона навколишнього середовища.

Розділ 3. Економіко-організаційні розрахунки.

Вступ.

Розрахунок собівартості виконання НДР.

3. 1. Вартість реактивів і матеріалів, що використовувалися при

виконанні НДР.

3. 2. Вартість електроенергії спожитої при виконанні НДР.

3. 3. Амортизаційні відрахування.

3. 4. Розрахунок заробітної плати наукових співробітників.

3. 5. Непрямі витрати.

3. 6. Калькуляція собівартості.

Висновки.

Перелік посилань.

Вступление:

В останній час набули широкого розвитку дослідження зі створення наноструктурованих електропровідних полімерів (ЕПП), а також нанокомпо-зитів на їх основі, що обумовлено значними перспективами застосування та-ких матеріалів у сучасних та майбутніх технологіях. Серед таких матеріалів можна зазначити 1-D наноструктури ЕПП (нановолокна, нанотубули) та гіб-ридні нанокомпозити на основі ЕПП та оксидів перехідних металів, які, зок-рема, можуть бути застосовані як молекулярні будівельні блоки в наноелект-ронних пристроях, транзисторах, сенсорах та актюаторах, енергоперетворю-ючих системах тощо.

Одним з перспективних напрямків використання ЕПП – є створення на їх основі електрокаталізаторів різних процесів, враховуючи, що ЕПП здатні виступати як ефективні носії каталітично активних частинок, зокрема плати-ни, яка є одним з найкращих каталізаторів багатьох електрохімічних реакцій.

Мета першої частини даної роботи полягала у розробці методів форму-вання плівкових, в тому числі структурованих, матеріалів на основі поліпіро-лу (ППі) та поліаніліну (ПАн), з нанорозмірною платиною, а також гібридних композитів на основі ЕПП, оксидів перехідних металів та платини; дослі-дженні їх редокс характеристик та електрокаталітичної активності в реакції окиснення спиртів, зокрема метанолу.

Для ряду електрохімічних застосувань важливою проблемою є нане-сення ЕПП або композитів на їх основі на поверхню електроду, що з успіхом вирішується, зокрема, за рахунок використання суспезії електропровідних матеріалів у розчині іонпровідного полімеру. Дослідження, що проводяться в цьому напрямку сфокусовані головним чином на системах типу ЕПП-нафіон. В той же час відомості про можливість використання інших іонпровідних по-лімерів, в першу чергу комерційно доступних, для створення композитів ти-пу типу ЕПП—іонпровідний полімер, або нанокомпозит на основі ЕПП—іонпровідний полімер є досить обмеженими, що не дозволяє в повній мірі стверджувати про переваги або недоліки таких систем порівняно з традицій-ними на основі нафіону.

Враховуючи викладене, іншим важливим завданням роботи було ство-рення та дослідження електрохімічних характеристик гібридних композицій-них плівок ЕПП (в тому числі структурованих) або нанокомпозиційних мате-ріалів на їх основі з комерційно доступним (Aldrich) іонпровідним співполі-мером на основі частково сульфованого полістиролу, поліетилену та полібу-тилену (sulfonated polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene), а також встановлення можливості прояву ними електрокаталіти-чних властивостей в реакції окислення метанолу.

Заключение:

• Розроблено способи одержання та синтезовано композиційні електроката-лізатори окислення метанолу на основі нановолоконного поліпіролу (ППі) та нанорозмірної платини – ППі/Pt. Виявлено, що нановолоконна морфо-логія полімеру в 1-D гібридних нанокомпозитах забезпечує високу площу поверхні електрокаталізатору, що призводить до зростання величини струмів окислення метанолу та зниження потенціалу їхньої появи, в порі-внянні з аналогічними композитами на основі традиційного ППі.

• Знайдено, що використання в нанокомпозитах ППі/Pt полістролсульфо-нат-аніонів (ПСС) в якості допанту полімеру призводить до високої елект-рокаталітичної активністі таких матеріалів у реакції окислення спиртів, яка може бути обумовлена однорідним розподіленням наночастинок пла-тини на поверхні та всередині полімерної матриці, що забезпечує високу каталітичну ефективність металу, а також можливістю стеричної та елект-ростатичної стабілізації наночастинок Pt в композиті сульфогрупами по-лімерного допанту, що дозволяє запобігти агломерації частинок металу.

• Показано, що нанокомпозити на основі ЕПП (ПАн, ППі), що доповані 12-фосформолібденовою або полістиролсульфокислотою, нанорозмірного ТіO2 та платини (до 5 мас. %) виявляють електрокаталітичну активність в процесі окислення метанолу. Зроблено припущення, що TiO2 та аніони ге-терополікислоти відіграють у нанокомпозитах роль співкаталізаторів пла-тини та сприяють, відповідно, ефективному окисленню інтермедіатів дегі-дрогенізаціії метанолу (в першу чергу СО) та кращому переносу заряда, а аніони ПСС – забезпечують однорідне розподілення наночастинок плати-ни на поверхні та всередині композиту. Завдяки спільній каталітичній дії різних складових компонент одержані наноелектрокаталізатори переви-щують за своєю активністю полімерні метаріали типу ЕПП/Pt (до 5 мас. %), які не містять нанорозмірного TiO2 та специфічних допантів.

• Встановлена можливість використання комерційно доступного іонпровідного співполімеру на основі частково сульфованого полістиролу, поліетилену та полібутилену – [CH2CH(C6H4SO3H)]w(CH2CH2)x [CH2CH(C2H5)]y[CH2CH(C6H4SO3H)]z (СПСПЕПБ) – для створення гібридних систем типу ЕПП (або композит на його основі)–іонпровідний полімер як електрокаталізаторів відновлення кисню та окислення метанолу у водних електролітах з різним значенням рН. СПСПЕПБ, як компонента таких композитів, дозволяє ефективно „закріпити” ЕПП або композити на їх основі на поверхні електроду із збереженням їх електрохімічної активності, хімічної і електрохімічної стабільності та інших функціональних властивостей.

• У дипломній роботі проведені економіко-організаційні розрахунки, а також розроблені заходи з охорони праці та навколишнього середовища.

Список литературы:

1. A. F. Diaz, J. I. Castillo, J. A. Logan, W. -Y. Lee. J. Electroanal. Chem. , 129,115 (1981).

2. Diaz A. F. , Logan J. A. // J. Electioanal. Chem. - 1980. - 11, №1. - P. 111.

3. Rimbu G. A. , Stamatin L. , Jackson C. L. , Scott K. // J. Optoelectron. & Advan. Mat. - 2006. -8, №2. - P. 670.

4. Ефимов О. Н. , Верницкая Т. В. // Успехи химии. - 1997. - 66. - с. 489.

5. Ковальчук Е. П. , Томилов А. П. // Электросинтез на поверхности металлов. - М. : Химия. - 1991 . - c. 224.

6. Тарасевич М. Р. , Хрущёв Е. И. // Электрохимия полимеров –М. : Наука. -1990. – c. 238.

7. Diaz F. , Castillo J. I. , Logan J. A. , Lee W. -Y. // J. Electroanal. Chem. - 1981. - 129. - P. 115.

8. Kanatzidis M. G. // Chem & Eng. News. - 1990. - 68, № 49. - P. 36.

9. Kanazawa K. K. , Diaz A. F. , Geiis R. H. // J. Chem. Soc. , Chem. Commun. -1979. – Р. 854.

10. Тамм Ю. , Йохансон У. , Маранди М. // Электрохимия. – 2004. – 40, №3. – с. 388.

11. Diaz A. F. // Chemica Scripta-1981-17. -P. 145.

12. Б. Эггинс // Химические и биологические сенсоры, Москва, Техносфера (2005) .

13. ?. Lojou, P. Bianko // J. Electroceram. , 16, 79 (2006).

14. C. Van Dijik, C. Laane, C. Veeger, Recl. Trav. Chim. Pays-Bas. , 104, 245 (1985).

15. W. J. Aston, A. P. F. Turner, Biotechnol. Gen. Eng. Rev. , 1, 89 (1984).

16. Zhang D. , Wang Y. Synthesis and applications of one-dimensional nano-structured polyaniline: An overview // Mater. Sci. Engin. B. – 2006. – Vol. 134, № 1. – P. 9–19.

17. Tran H. D. , Shin K. , Hong W. G. ,et al. A Template-Free Route to Polypyrrole Nanofibers // Macromol. Rapid Commun. – 2007. – Vol. 28. – P. 2289–2293.

18. Li D. , Huang J. , Kaner R. B. , Polyaniline Nanofibers: A Unique Polymer Nanostructure for Versatile Applications // Acc. Chem. Res. – 2009. – Vol. 42, № 1. – P. 135-145.

19. G?mez-Romero P. Hybrid organic-inorganic materials–in search of synergic activity // Adv. Mater. – 2001. - Vol. 13, N 3. - P. 163-174.

20. Gangopadhyay R. , De Amitabha. Conducting polymer nanocomposites: a brief overview // Chem. Mater. – 2000. - Vol. 12, № 3. - P. 608-622.

21. Oriakhi C. O. Polymer nanocomposition approach to advanced materials // J. Chem. Education. – 2000. - Vol. 77, № 9. - P. 1138-1146.

22. Помогайло А. Д. Гибридные полимер-неорганические нанокомпозиты // Успехи химии. –•2000. - Т. 69, № 1. - С. 61-89.

23. Zang J. , Li C. M. , Bao S. -J. et al. Template-free electrochemical synthesis of superhydrophilic polypyrrole nanofiber network // Macromolecules. – 2008. - Vol. 41, № 19. - P. 7053-7057.

24. Tamm T. , Tamm J. , Karelson M. Complexes of oligopyrrole dications with inorganic anions: a comparative theoretical HF/post-HF study // Synth. Met. – 2005. - Vol. 149, № 1. - P. 47-52.

25. Hoeben F. J. M. , Jonkheijm P. , Meijer E. W. , Schenning A. P. H. J. About Supramolecular Assemblies of ?-Conjugated Systems // Chem. Rev. – 2005. - Vol. 105, № 4. - P. 1491–1546.

26. Malinauskas A. , Malinauskiene J. , Ramanavicius A. Conducting polymer-based nanostructurized materials: electrochemical aspects // Nanotechnology. – 2005. – Vol. 16, № 1. - P. R51–R62.

27. Laborde H. , L?ger J. -M. , Lamy C. Electrocatalytic oxidation of methanol and C1 molecules on highly dispersed electrodes Part 1: Platinum in polyaniline // J. Appl. Electrochem. – 1994. Vol. 24, № 3. - P. 219–226.

28. Rahim M. A. A. , Hameed R. M. A. , Khalil M. W. The role of a bimetallic catalyst in enhancing the electro-catalytic activity towards methanol oxidation // J. Power Sources. – 2004. Vol. 135, № 1-2. - P. 42-51.

29. Songa S. Q. , Lianga Z. X. , Zhoua W. J. , et al. Direct methanol fuel cells: The effect of electrode fabrication procedure on MEAs structural properties and cell performance // J. Power Sources. – 2005. Vol. 145, № 2. - P. 495-501.

30. Huanga L. -M. , Tanga W. -R. , Wen T. -C. Spatially electrodeposited platinum in polyaniline doped with poly(styrene sulfonic acid) for methanol oxidation // J. Power Sources. – 2007. Vol. 164, № 2. - P. 519-526.

31. Hong L. , Chen N. Proton-conducting polymer membrane based on sulfonated polystyrene microspheres and an amphiphilic polymer blend // J. Polym. Sci. , Polym. Phys. – 2000. Vol. 38, № 11. - P. 1530-1538.

32. Bouzek K. , Mangold K. -M. , J?ttner K. Platinum distribution and electrocatalytic properties of modified polypyrrole films // Electrochim. Acta. – 2000. Vol. 46, № 5. - P. 661-670.

33. Курысь Я. И. , Нетяга Н. С. , Кошечко В. Г. , Походенко В. Д. Нанокомпозит полианилин/12-фосфорвольфрамовая кислота/V2O5 и его платиносодер-жащий аналог – электрокатализаторы восстановления кислорода // Теорет. и эксперим. химия. - 2007. Т. 43, №5. - С. 307-314.

34. Posudievsky O. Yu. , Kurys Ya. I. , Pokhodenko V. D. 12-Phosphormolibdic acid doped polyaniline–V2O5 composite // Synth. Met. – 2004. – Vol. 144, № 2. – P. 107–111.

35. Курысь Я. И. , Нетяга Н. С. , Походенко В. Д. Нанокомпозиционные электро-катализаторы восстановления кислорода для топливных элементов на ос-нове электропроводящих полимеров // Сб. «Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики»: Материалы VII Междунар. конф. - Сара-тов: Изд-во Сарат. ун-та. - 2008. – С. 142-144.

36. Курись Я. І. , Додон О. С. , Походенко В. Д. Розробка фундаментальних засад створення біфункціональних нанокомпозитів на основі електропровідних полімерів – нового покоління електрокаталізаторів відновлення кисню для воднево-кисневих паливних елементів // Тез. доп. наукової звітньої сесії цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України „Фундаментальні проблеми водневої енергетики”. - 12-13 листопада 2008 р. , Київ, Україна. - С. 80.

37. Rajendra Prasad K. , Munichandraiah N. Electrooxidation of methanol on poly-aniline without dispersed catalyst particles // J. Power Sources. – 2002. – Vol. 103, – P. 300-304.

38. Yuana H. , Guoa D. , Qiua X. , et al. Influence of metal oxides on Pt catalysts for methanol electrooxidation using electrochemical impedance spectroscopy // J. Power Sources. – 2009. – Vol. 188, № 1. – P. 8-13.

39. Song H. Q. , Qui X. P. , Guo D. J. , Li f. S. Role of structural H2O in TiO2 nano-tubes in enhancing Pt/C direct ethanol fuel cell anode electro-catalysts // J. Power Sources. – 2008. – Vol. 178, № 1. – P. 97-102.

40. Ribeiro N. F. P. , Mendes F. M. T. , Perez C. A. C. et al. Selective CO oxidation with nano gold particles-based catalysts over Al2O3 and ZrO2// Appl. Catal. A. – 2008. – Vol. 347, № 1. – P. 62-71.

41. Ioroi T. , Akita T. , Yamazaki S. et al. Comparative study of carbon-supported Pt/Mo-oxide and PtRu for use as CO-tolerant anode catalysts // Electrochim. Acta. – 2006. – Vol. 52, № 2. – P. 491-498.

42. Rajesh B. , Thampi R. K. , J. -M. Bonard, et al. Electronically conducting hybrid material as high performance catalyst support for electrocatalytic application // J. Power Sources. – 2005. – Vol. 141, № 1. – P. 35-38.

43. Ferrell III J. R. , Kuo M. -C. , Turner J. A. , Herring A. M. The use of the heteropoly acids, H3PMo12O40 and H3PW12O40, for the enhanced electrochemical oxi-dation of methanol for direct methanol fuel cells // Electrochim. Acta. – 2008. – Vol. 53. – P. 4927–4933.

44. Pron A. Chemical preparation of polyaniline containing heteropolyanions// Synth. Met. – 1992. – Vol. 46, № 3. – P. 277-283.

45. Gong J. , Hua R. , Xie Z. et al. Chemical Syntheses of the Conducting Material Formed by Heteropolyacids and Polyaniline // Polymer J. – 2001. – Vol. 33, № 5. – P. 377-382.

46. Wang F. , Yang R. , Gong J. et al. Synthesis and characterization of polyaniline microfibers by utilizing H4SiW12O40/polyacrylamide microfibers seeding tem-plate method // Eur. Polymer J. – 2006. – Vol. 42, № 9. – P. 2108-2113.

47. Rocchiccioli-Deltcheff B. , Thourenot R. , Franck R. IR and Raman spectra of heteropolyanions with Keggin-type structure, ?-XM12O40n- [X = B (III), Si (IV), Ge (IV), P (V), As (V); M = W (VI), Mo (VI)] // Specrochim. Acta. - 1976. - Vol. 32A, № 3. - P 587-597.

48. Laborde H. , L?ger J. -M. , Lamy C. Electrocatalytic oxidation of methanol and C1 molecules on highly dispersed electrodes Part 1: Platinum in polyaniline // J. Appl. Electrochem. – 1994. – Vol. 24, № 3. – P. 219-226.

49. Андреев В. Н. Синтез и свойства композитных пленок полианилин-нафион, сформированных на платиновой подложке // Электрохимия. - 2001. Т. 37, №6. - С. 710-717.

50. Wang P. , Olbricht W. L. PEDOT/Nafion composite thin films supported on Pt electrodes: Facile fabrication and electrochemical activities // Chem. Eng. J. – 2010. – Vol. 160, № 1. – P. 383–390.

51. Nakano H. , Tachibana Y. , Kuwabata S. Photodeposition of Pt on composite films of Nafion and conducting polymer and O2 reduction using the composite film-coated electrode // Electrochim. Acta. – 2004. – Vol. 50, № 2-3. – P. 749-754.

52. Park H. S. , Kim Y. J. , Hong W. H. , Lee H. K. Physical and electrochemical prop-erties of Nafion/polypyrrole composite membrane for DMFC // J. Membrane Sci. – 2006. – Vol. 272, № 1-2. – P. 28-36.

53. Wang H. -S. , Li T. -H. , Jia W. -L. , Xu H. -Y. Highly selective and sensitive de-termination of dopamine using a Nafion/carbon nanotubes coated poly(3-methylthiophene) modified electrode // Biosensors and Bioelectronics. – 2006. – Vol. 22, № 5. – P. 664-669.

54. G?mez H. , Ram M. K. , Alvi F. , et al. Graphene-conducting polymer nanocomposite as novel electrode for supercapacitors // J. Power Sources. – 2011. – Vol. 196, № 8. – P. 4102-4108.

55. Panteli? N. , Andria S. E. , Heineman W. R. , Seliskar C. J. Characterization of par-tially sulfonated polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene thin films for spectroelectrochemical sensing // Anal. Chem. – 2009. – Vol. 81, № 16. – P. 6756-6764.

56. Курись Я. І. , Походенко В. Д. Оптимізація нанокомпозиційних електрока-талізаторів відновлення кисню на основі електропровідних полімерів та їх скринінг у паливних напівелементах // Тез. доп. наукової звітньої сесії ці-льової комплексної програми наукових досліджень НАН України „Фун-даментальні проблеми водневої енергетики”. - 24-25 листопада 2010 р. , Ки-їв, Україна. - С. 74.

57. Нанокомпозиційні каталізатори на основі електропровідних полімерів для паливних елементів / Курись Я. І. , Додон О. С. , Кошечко В. Г. , Походенко В. Д. // Фундаментальні проблеми водневої енергетики / за ред. В. Д. Походенка, В. В. Скорохода, Ю. М. Солоніна. – Київ, “КІМ”. – 2010. – С. 385-408.

58. Pron A. Chemical preparation of polyaniline containing heteropolyanions// Synth. Met. – 1992. – Vol. 46, № 3. – P. 277-283.

59. Gong J. , Hua R. , Xie Z. et al. Chemical Syntheses of the Conducting Material Formed by Heteropolyacids and Polyaniline // Polymer J. – 2001. – Vol. 33, № 5. – P. 377-382.

60. Wang F. , Yang R. , Gong J. et al. Synthesis and characterization of polyaniline microfibers by utilizing H4SiW12O40/polyacrylamide microfibers seeding tem-plate method // Eur. Polymer J. – 2006. – Vol. 42, № 9. – P. 2108-2113.

61. David S. , Nicolau Y. , Melis E. F. , Revilon A. Molecular weight of polyaniline synthesized by oxidation of aniline with ammonium persulfate and with ferric chloride // Synth. Met. – 1995. – Vol. 69, № 1-3. – P. 125-126.

62. Carrasco P. M. , Grande H. J. , Cortazar M. , Alberdi J. M. , Areizaga J. , Pomposo J. A. Structure–conductivity relationships in chemical polypyrroles of low, medium and high conductivity // Synth. Met. – 2006. – Vol. 156, № 5-6. – P. 420-425.

63. Rocchiccioli-Deltcheff B. , Thourenot R. , Franck R. IR and Raman spectra of heteropolyanions with Keggin-type structure, ?-XM12O40n- [X = B (III), Si (IV), Ge (IV), P (V), As (V); M = W (VI), Mo (VI)] // Specrochim. Acta. - 1976. - Vol. 32A, № 3. - P 587-597.

64. Rajesh B. , Thampi R. K. , Bonard J. -M. and et. al. Pt supported on polyaniline-V2O5 nanocomposite as the electrode material for methanol oxidation // Electrochem. Solid State Lett. - 2002. - Vol. 5. - P. E71-E74.

65. Laborde H. , L?ger J. -M. , Lamy C. Electrocatalytic oxidation of methanol and C1 molecules on highly dispersed electrodes Part 1: Platinum in polyaniline // J. Appl. Electrochem. - 1994. - Vol. 24. - P. 219-226.

66. Курысь Я. И. , Нетяга Н. С. , Кошечко В. Г. , Походенко В. Д. Нанокомпозит полианилин/12-фосфорвольфрамовая кислота/V2O5 и его платиносодер-жащий аналог – электрокатализаторы восстановления кислорода // Теорет. и эксперим. химия. - 2007. Т. 43, №5. - С. 307-314.

67. Преснова Г. В. , Рубцова М. Ю. , Егоров А. М. Электрохимические биосенсо-ры на основе пероксидазы хрена // Рос. Хим. Ж. . – 2008. – Т. 52. – С. 60-65.

68. Malinauskas A. , Malinauskiene J. , Ramanavicius A. Conducting polymer-based nanostructurized materials: electrochemical aspects // Nanotechnology. – 2005. – Vol. 16, № 1. - P. R51–R62.

69. Hong L. , Chen N. Proton-conducting polymer membrane based on sulfonated polystyrene microspheres and an amphiphilic polymer blend // J. Polym. Sci. , Polym. Phys. – 2000. Vol. 38, № 11. - P. 1530-1538.

70. Zheng W. , Angelopoulos M. , Epstein A. J. , MacDiarmid A. G. Experimental Evidence for Hydrogen Bonding in Polyaniline: Mechanism of Aggregate Formation and Dependency on Oxidation State // Macromolecules. – 1997. – Vol. 30, № 10. – P. 2953-2955.

71. Rahim M. A. A. , Hameed R. M. A. , Khalil M. W. The role of a bimetallic catalyst in enhancing the electro-catalytic activity towards methanol oxidation // J. Power Sources. – 2004. Vol. 135, № 1-2. - P. 42-51.

72. Songa S. Q. , Lianga Z. X. , Zhoua W. J. , et al. Direct methanol fuel cells: The effect of electrode fabrication procedure on MEAs structural properties and cell performance // J. Power Sources. – 2005. Vol. 145, № 2. - P. 495-501.

73. Li X. , Zhao Y. , Zhuang T. , et al. Self-dispersible conducting polyaniline nano-fibres synthesized in the presence of ?-cyclodextrin // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2007. - Vol. 295, № 1-3. - P. 146-151.

74. Huanga L. -M. , Tanga W. -R. , Wen T. -C. Spatially electrodeposited platinum in polyaniline doped with poly(styrene sulfonic acid) for methanol oxidation // J. Power Sources. – 2007. Vol. 164, № 2. - P. 519-526.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: