• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Ритмическая организация прозы на примере английских сказок

Предмет:Литература
Тип:Курсовая
Объем, листов:30
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:тексту, ритму, твору, художнього, ритм, його, дослідження, тексті, структури, прозового, ритмічної, організації, одиниць, він, можна
Процент оригинальности:
96 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Вступ

1. Теоретичні засади з дослідження ритмічної організації англійських казок

1. 1. Загальний огляд особливостей структурної та смислової організації тексту англомовної казки

1. 2 Ритмічність художньої мови і віршування

2. Особливості ритмічної організації англійських казок

2. 1 Логіко-композиційна специфіка тексту англомовної казки

2. 2 Характерні ознаки ритмічної організації англійських казок

Висновок

Список літератури

Вступление:

Мовознавчі дослідження останніх років характеризуються зростанням уваги лінгвістів до питань когнітивно-комунікативного аспекту тексту взагалі та впливу ритму тексту на його смислове сприйняття реципієнтом зокрема.

За останні роки з’явився ряд робіт, які свідчать про те, що інтерес до проблеми ритму художньої прози значно зріс (М. А. Борисова, Г. М. Гумовська, Т. А. Гур’янова, Г. М. Іванова, М. В. Давидов, Я. В. Яковлева, Н. О. Позднякова). У цих дослідженнях ритм розглядається як компонент інтонації, властивістю якого є взаємодія відносної виділеності наголошених та ненаголошених складів у часі. Однак ритм як явище, що поєднує у собі комплекс сегментних і просодичних ознак тексту, ще не повністю вивчений.

У лінгвістиці проблема ритму вивчається в різних аспектах: фонетичному (А. А. Ліпгарт, Г. П. Ситюк, В. Б. Черницький), лексичному (А. Є. Бочкарьов, В. В. Налімов, С. В. Прокопенко), синтаксичному (Л. А. Гаєвий, Н. Л. Гаспаров, К. Т. Кононенко). Дослідження сегментного рівня ритму найбільш повно й послідовно проведено в окремих частинах тексту (О. М. Брик, Ю. Ф. Кочерган, С. Адамс, М. Дейвіс, С. Джон-Льюіс, В. Всеволодський-Гернгросс) або в цілому тексті (Л. Є. Фрадкіна, Дж. Скот, Ф. Ф. Зелінський). Так, проблема функціонування ритму вивчалась у ряді праць на матеріалі наукової (О. Р. Валігура, О. В. Долгова, Т. Н. Шишкіна, Н. Є. Ніколаєва, О. С. Ахманова) і художньої (В. В. Васильєва, Н. В. Черемісіна-Єніколопова) прози. Серед робіт, присвячених вивченню впливу ритму на створення цілісності художнього тексту, слід відзначити дослідження з поетичного мовлення (А. Бєлий, С. І. Гіндін, В. М. Жирмунський, О. А. Зоз, Ю. Б. Орлицький). Аналізу ритмо-просодичних особливостей цілого прозового твору не приділялось достатньої уваги, і ритміко-просодична організація цілого художнього прозового твору дотепер майже не була предметом спеціального дослідження (нам відома лише одна робота Н. Ф. Немченко з дослідження ритмо-просодичної організації англійської казки).

Актуальність теми зумовлено загальною тенденцією сучасних лінгвістичних пошуків, спрямованих на розкриття когнітивної семантики художнього тексту, зокрема на виявлення етномовної специфіки структурно-семантичних та функціонально-прагматичних особливостей казкового жанру в англійській дитячій літературі.

Об'єктом дослідження було обрано англійські казки та їх переклади, а предметом аналізу стало їх інтонаційне забарвлення й мовлення.

Відповідно до поставленої мети було окреслено таке коло завдань:

– визначити логіко-композиційну специфіку тексту англомовної казки;

– встановити перцептивні та акустичні параметри ритмічних одиниць прозового художнього твору, які характеризують функціонально-стильову віднесеність оповідання до текстів малої епічної форми художнього стилю;

– виявити зв’язок логіко-семантичної структури тексту з особливостями його ритмічної оформленості;

– розкрити закономірності функціонування ритмічних одиниць тексту в ієрархії ритмічної структури тексту англомовного казкового жанру та обґрунтувати зумовленість просодичної форми ритму сприйняттям смислу тексту.

Заключение:

Казка, як продукт творчості, є багатим матеріалом для аналізу особливостей психічного розвитку. Тож проаналізувавши кілька англійських казок, ми визначили, що казка спирається на традиції того або іншого народу, заснована на фольклорних, міфологічних, епічних джерелах, або цілком придумана письменником, але в кожному разі підлегла його волі; чудеса й чарівництво допомагають вибудувати в казці сюжет, охарактеризувати персонажів, втілити його ідеї й мрії.

Літературна казка – один з найпоширеніших жанрів дитячої літератури. Як уже зазначалося вище, вона, з одного боку, опирається на традиції народної казки, а з іншого боку, несе на собі відбиток авторської індивідуальності. Співвідношенням цих двох початків і визначається жанрова своєрідність літературної казки.

Ступінь присутності фольклорного початку в авторській казці може бути різним. Автор може запозичити сюжет народної казки й запропонувати його оригінальну версію. Напроти, літературна казка може мати зовсім самостійний сюжет і при цьому використати фольклорні способи організації художнього простору казки.

Аналізуючи художній світ літературної казки, ми визначили, що він складний для опису й вивчення, для всіляких класифікацій, але доступний і відкритий для сприйняття. І причина цього криється «не тільки в його універсальності, але й в пізнанні». Входячи в цей зачарований світ, ми приймаємо всієї його умовності, закони й у різноманітті персонажів і сюжетів легко виявляємо повтори, «інваріанти, схему», здійснення якої завжди приводить до торжества Добра, загибелі злих, темних сил».

Художній світ сучасної англійської казки – це особлива модель, умовна структура світопорядку, створена письменниками на основі синтезу традиційних елементів народної казки й осмислення нелегкої сучасної письменникам дійсності на основі різних ідейно-естетичних позицій.

Що ж стосується англійської літератури, то вона за сто років (із другої половини ХIХ до другої половини ХХ століття) випустила цілу обійму чудових зразків казкової прози – Ч. Кінгслі, У. Теккерея, Л. Керролла, Р. Кіплінга,

Дж. М. Баррі, А. – А. Мілна, П. Треверс та інших таких же блискучихавторів,

які дали нам можливість насолоджуватися читанням їх прекрасних творів.

Особливості ритмічної організації англійських казок ще раз підкреслюють унікальність англійського народу. Тому що, як би дивно це не звучало, англійська казка ? це дзеркальне відображення життя англійців, їхніх звичок, манери спілкування й, авжеж, світогляду.

Недарма, слухаючи англійську казку ми повністю поринаємо в її казковий світ, хоча інтонація цього літературного жанру практично не відрізняється від інтонації звичайної розповіді.

Вивчивши цю роботу, можемо зробити висновок, що казка по-своєму складний літературний жанр, але й по-своєму зовсім легкий для написання, треба всього лише мати прекрасну фантазію й ентузіазм. Казка буде існувати вічно, адже вона спрямована на сприйняття й повчання навіть дорослих людей, а для дітей казка завжди була прикладом поведінки й основних правил життя.

Список литературы:

1. Абрамов С. Р. Воздействие текста на читателя как герменевтическая проблема // Речевое воздействие в разных формах речи: Тез. докл. Ростов н/Дону,1996. Вып. 4. ? 74 с.

2. Антипова А. М. Направления исследований по речевому ритму в современной лингвистике // Проблемы фонетики и фонологии: Материалы Всесоюзного совещания. – М. ,1986. ? 203 с.

3. Антипова А. М. Ритмическая организация английской речи: Автореф. дис. . . . д-ра филол. наук. – М. ,2010. ? 29 с.

4. Антипова А. М. Ритмическая система английской речи. – М. , 1984. ? 226 с.

5. Арнольд И. В. Стилистика английского языка. – Л. : Просвещение, 1981. ?133 с.

6. Бонди С. М. О ритме // Контекст – 1976. – М. , 1977. ? 214 с.

7. Будасов Ю. Л. Ритмическая организованность художественной и разговорной речи // Проблемы семантического синтаксиса. – Ставрополь, 2001. ? 114 с.

8. Дворжецкая М. П. Обучение выразительному чтению на английском языке. К. : Радянська школа, 1986. ? 102 с.

9. Задорнова В. Я. Восприятие и интерпретация художественного текста. М. : Высш. шк. , 2000. ? 87с.

10. Немченко Н. Ф. К проблеме ритмических единиц текста (На материале английской сказки) // Ритмическая и интонационная организация текста. М. ,2004. Вып. 196. ? 113с.

11. Немченко Н. Ф. Ритм как форма организации текста (На материале англоязычной сказки): Автореф. дис. . . . канд. филол. наук / Моск. пед. ин-т иностр. яз им. М. Тореза. – М. , 1985. ? 31 с.

12. Петрова О. В. Введение в теорию и практику перевода (на материале английского языка). Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2002. ? 201 с.

13. A Fiery Dragon/ Ed. By Edith Nesbit: Harmonds worth, 1967. ? 38 с.

14. Carr, Philip. English Phonetics and Phonology. An Introduction. : Blackwell Publishers,1999. ? 127 с.

15. Clark, John and Yallop, Colin. An Introduction to Phonetics and Phonology. Series: Blackwell Textbooks in Linguistics, 1995. ? 118 с.

16. Johnson, Keith. Acoustic and Auditory Phonetics: Blackwell Publishers, 1996. ? 74 с.

17. Miln A. A. Winnie-The-Pooh and All, All, All. [электронный ресурс], 2006 г. – режим доступа http://www. machaon. ru/pooh/

18. Phonological Theory. The Essential Readings/Ed. By John A. Goldsmith. Series: Linguistics: The Essential Readings,1999. ? 540 с.

19. Phonology. Critical Concepts in Linguistics/Ed. Charles W. Kreidler. : Routledge,2000. ? 103 с.

20. Spencer, Andrew. Phonology. Theory and Description. Series: Introducing Linguistics. : Blackwell Publishers,1995. ? 209 с.

21. The story of Doctor Dolittle/ Ed. By Hugh Lofting: Yanson, 2004. ? 79 с.

22. http://www. readcentral. com/book/James-M-Barrie/Read-Peter-Pan-Online. 24. 03. 2012 20. 41

23. http://www. ego4u. com/en/read-on/literature/alice-wonderland. 24. 03. 2012 20. 50

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: