• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Собівартість продукції

Предмет:Маркетинг
Тип:Курсовая
Объем, листов:26
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:витрат, обліку, витрати, облік, від, або, методу, одиниці, гук, системи, норм, його, метод, також, роботи
Процент оригинальности:
70 %
Цена:300 руб.
Содержание:

Зміст.

Вступ.

1. Теоретичні аспекти калькулювання собівартості продукції.

1. 1. Поняття калькулювання та його принципи.

1. 2. Методи калькулювання .

1. 3. Калькулювання повної і виробничої собівартості. .

1. 3. 1. Облік прямих витрат у складі собівартості продукції (робіт, послуг). .

1. 3. 2. Облік непрямих витрат у складі собівартості продукції (робіт,послуг).

2. Калькулювання собівартості продукції в ГУК «АГТМК» .

2. 1 Коротка характеристика установи ГУК «Алтайський державний театр музичної комедії».

2. 2 Формування калькуляції собівартості продукції .

Висновок .

Розрахункова частина.

Список використаних джерел.

Вступление:

Сучасний управлінський облік можна визначити як вид діяльності в рамках однієї організації, який забезпечує управлінський апарат організації інформацією, яка використовується для планування, управління та контролю за діяльністю організації.

Цей процес включає виявлення, вимірювання, збір, аналіз, підготовку, інтерпретацію, передачу і прийом інформації, необхідної управлінському апарату для виконання його функцій.

Управлінський облік являє собою одночасно систему і область досліджень.

Він є важливим елементом системи управління підприємством.

Бухгалтерський управлінський облік - сполучна ланка між обліковим процесом та управлінням підприємством.

В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції, є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємств. Обчислення цього показника необхідно для:

1. оцінки виконання плану по даному показнику і його динаміки;

2. визначення рентабельності виробництва й окремих видів продукції;

3. здійснення госпрозрахунку;

4. виявлення резервів зниження собівартості продукції;

5. обчислення національного доходу в масштабах країни;

6. розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки, технології, організаційно-технічних заходів;

7. обгрунтування рішень про виробництво нових видів продукції і зняття з виробництва застарілих.

У вітчизняній практиці облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції є складовою частиною загальної єдиної системи бухгалтерського обліку.

Якщо раніше обліку витрат особливу увагу приділяли лише на великих

підприємствах, то зараз в умовах ринкової економіки, внаслідок посилення конкуренції, ускладнення виробничих процесів цей напрямок обліку стає все більш актуальним для малих і середніх підприємств та організацій.

Все більше значення для підприємства набуває вирішення таких завдань як:

- Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень;

- Забезпечення бази для ціноутворення;

- Контроль економічної ефективності діяльності підприємства;

- Отримання даних про результати діяльності;

- Розрахунок вартісної оцінки для статей балансу та інші.

З цих позицій обрана тема курсової роботи актуальна.

Мета роботи: розглянути на прикладі ГУК «Алтайський державний театр музичної комедії» порядок формування собівартості і метод, що дозволяє визначити собівартість продукції.

Предметом управлінського обліку ГУК «АГТМК», є виробнича діяльність організації в цілому і її окремих структурних підрозділів.

Об'єктом дослідження обрано ГУК «Алтайський державний театр музичної комедії».

Метод управлінського обліку - це системний оперативний аналіз.

Методологічною основою написання курсової роботи є нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності, навчальна література і дані.

Заключение:

Відомо, що управляти витратами вигідніше, ніж збільшувати обсяг продажів. Тому управління витратами - найбільш розвивається область як економічної практики підприємств, так і західних теоретичних досліджень останніх десятиліть. Розуміння цієї проблеми вже спостерігається, але це лише поняття «витрати» і «собівартість як сума витрат» в обліку самі невизначені. Без додаткових пояснень кожен фахівець може мати на увазі під ними безліч всіляких значень.

Складовими елементами собівартості виробу є як матеріали, так і робота з послугами.

Теоретична основа калькуляції собівартості з повним розподілом витрат передбачає включення в собівартість всіх виробничих витрат незалежно від того, постійні вони чи змінні. В основі такої логіки - розуміння факту, що без постійних витрат випуск продукції неможливий.

Теоретична база калькуляції собівартості по змінним витратам полягає в тому, що постійні накладні витрати не включаються до собівартості продукції, а відносяться безпосередньо до звіту про фінансові результати на той період, коли вони відбулися. Даний метод відштовхується від відсутності безпосереднього відношення постійних витрат до випуску продукції: підприємства несуть їх у будь-якому випадку, незалежно від того, проводиться щось чи ні.

Розглянувши калькуляцію на прикладі ГУК «АГТМК», можна зробити висновок, що в бюджетних організаціях облік всіх витрат так само ведеться, і вимагає більш чіткого контролю за їх розподілом.

Список литературы:

1. Богаченко В. М. Бухгалтерський облік для менеджерів: Підручник. - Ростов н / Д: Фенікс, 2005 р. - 416 с. ;

2. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / Під ред. проa. Ю. А. Бабаєва. - М. , 2001-476 с. ;

3. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / Під ред. проa. Ю. А. Бабаєва. - М. , 2006-527 с. ;

4. Васін Ф. П. Системи організації управлінського обліку: стандарт-кост, нормативний облік, директ-кост / Бухгалтерський вісник, 2006 р. ;

5. Вахрушина М. А. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для вузів-М. : Омега-Л, 2003. -528 с. ;

6. Вещунова Н. Л. , Фоміна Л. Ф. «Бухгалтерський облік на підприємствах різних форм власності» - М. : «МАГІС», 2005. ;

7. Воронова Є. Ю. , Улітіна Г. В. Управлінський облік на підприємстві: навч. Посібник. - М. : ТК Велбі, 2006. - 248 с. ;

8. Журнал: Бухгалтерський облік й оподатковування - січень 2007 р. ;

9. Інструкція з бухгалтерського обліку, Затверджена наказом Мінфіну РФ від 10. 02. 2006 р. № 25н;

10. Каверіна О. Д. Управлінський облік. М. : «Фінанси та статистика», 2006;

11. Карпова Т. П. Управлінський облік: Підручник для вузів. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 350 С. ;

12. Кондраков Н. П. Бухгалтерський облік: Підручник. - Москва: ИНФРА - Москва, 2007. - 592 с. ;

13. Кондратова Н. Г. Основи управлінського обліку. М. : «Фінанси і статистика». ;

14. Рей Вондер Віл. Управлінський облік. М. : «ИНФРА-М», 2006. ;

15. Система ГАРАНТ. ЕНЦИКЛОПЕДІЇ Російського Законодавства:

весняна версія DVD 2008 р. ;

16. Філіпенко Л. М. Бухгалтерський облік. Видання 3-тє, перероблене і доповнене. У 3-х частинах. Частина 1: Практ. посібник. - Мінськ: Вид. О. Ф. Філіпенко, 2005. - 180 с. ;

17. Фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. В. Г. Гетьмана. - М. : Фінанси і статистика, 2006. - 816 с. ;

18. Шишкін О. К. , Мікрюков В. А. Облік, аналіз, аудит на підприємстві. М. : «Аудііт, ЮНИТИ», 2005. З 240-302. ;

19. Економіка підприємства: навч. під ред. проф. О. І. Волкова. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 416 с. ;

20. Каморджанова М. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник 2-ге вид. - СПб. : Пітер, 2006. - 480 с.

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: