• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Забезпечення виробництва продукції

Предмет:Маркетинг
Тип:Курсовая
Объем, листов:48
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:виробництва, зернових, культур, продукції, зернобобових, виробництво, стов, „хлібороб, галузей, роботи, аналізу, роздІл, дослідження, аналіз, споживання
Процент оригинальности:
81 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП . 3

РОЗДІЛ 1. Науково-теоретичні основи теми дослідження . 6

1. 1. Економічна суть процесу виробництва продукції зернових і зернобобових культур . 6

1. 2. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва продукції зернових і зернобобових культур . 9

1. 3. Методика аналізу виробництва продукції зернових і зернобобових культур . 16

РОЗДІЛ 2. Аналіз сучасного стану та динаміки виробництва продукції зернових і зернобобових культур на ТОВ „Хлібороб” 18

2. 1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ „Хлібороб” . 18

2. 2. Аналіз посівних площ та урожайності зернових і зернобобових культур . 27

2. 3. Аналіз виробництва продукції зернових і зернобобових культур за обсягом, асортиментом та якістю 31

РОЗДІЛ 3. Основні напрями нарощування обсягу виробництва продукції зернових і зернобобових культур з урахуванням асортименту та якості 38

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47

ДОДАТКИ

Вступление:

Забезпечення виробництва продукції, необхідної для задоволення потреб населення та держави, є метою діяльності будь-якого підприємства. Виробництво є головною ланкою суспільного розвитку і базується на споживчих потребах людини. Виробництво – це цілеспрямоване перетворення вихідної сировини і матеріалів у готовий продукт із визначеними властивостями, який придатний для споживання або подальшої переробки. У результаті виробництва праця матеріалізується у вигляді конкретного продукту (продукції, виробу, послуг); при цьому людина взаємодіє з певними засобами виробництва та створює продукт праці – конкретні матеріальні блага, необхідні для нормального існування суспільства.

Нині надзвичайно актуальним в Україні є розвиток сільського господарства як вирішальної передумови функціонування основних галузей економіки. Основна частина фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господарства, тому аграрне виробництво – життєво необхідна галузь і головна умова існування суспільства.

Одним з вирішальних завдань виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства є виробництво продукції рослинництва, і зокрема – зернових та зернобобових культур. Дана продукція є сировиною для галузей харчової промисловості (зокрема – для хлібопекарської, крупомельної, кондитерської галузей, виробництва олії). Крім того, продукція зернових культур може займати значну частку в структурі експорту. Тому надзвичайно важливо досліджувати проблеми розвитку галузі, виробництва зернових та зернобобових культур, своєчасно виявляти негативні тенденції та вживати всіх можливих наслідків щодо їй усунення та підвищення обсягів виробництва.

Дана курсова робота має на меті дослідження особливостей виробництва зернових та зернобобових культур на підприємстві СТОВ „Хлібороб” Андрушівського району Житомирської області, виявлення факторів, що впливають на обсяг виробництва, а також окреслення основних чинників його підвищення.

Предметом курсової роботи є виробництво продукції зернових та зернобобових культур на підприємстві СТОВ „Хлібороб”.

Об’єктом дослідження в даній роботі є СТОВ „Хлібороб", що знаходиться за адресою: с. Степок Житомирська область Андрушівський район.

При написанні роботи використовувались такі основні методи: монографічний, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, графічний, табличний, індексний, діалектичний, статистичного спостереження, порівняння, абсолютних і відносних величин, рядів динаміки, аналізу, економіко-математичний.

Основними завданнями даної роботи є:

? визначення суті виробництва зернових та зернобобових культур та характеристика основний його показників;

? виявлення особливостей розвитку досліджуваного підприємства та його економічного потенціалу за останні три роки;

? аналіз виконання плану валових зборів продукції в розрізі окремих культур та їх груп;

? дослідження виконання плану за розміром посівних площ та їх структурою;

? аналіз досягнутого рівня урожайності зернових та зернобобових культур, відповідності його плановому показнику, дотримання комплексу агротехнічних заходів, що забезпечує запланований рівень урожайності; виявлення факторів, що зумовили зміни в прийнятому комплексі агротехнічних заходів та як це позначилося на врожайності;

? визначення факторів, що вплинули на відхилення фактичного валового збору культур від планового, та які втрати чи додаткову корисність від цього має господарство;

? порівняння показників передових господарств з середніми показниками підприємства СТОВ „Хлібороб”.

? пошук недоліків у роботі та аналіз їх причин; аналіз заходів, яких ужито для того, щоб усунути ці причини і ліквідувати недоліки;

Для написання роботи були використані: річний звіт підприємства СТОВ „Хлібороб” , зокрема - баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), спеціалізовані форми бухгалтерської звітності підприємства (форми № 6-АПК, № 9-АПК), статистична звітність, дані бухгалтерського та оперативно-технічного обліку, виробничий план з рослинництва, а також довідковий матеріал у вигляді основної літератури – спеціальних підручників, та допоміжної, представленої статтями з періодичних видань та наукових праць економістів та науковців України .

Заключение:

Виходячи з проведених досліджень особливостей підприємства та виробництва ним продукції зернових і зернобобових культур, можна зробити таке узагальнення.

СТОВ „Хлібороб” – досить потужне і прибуткове сільськогосподарське підприємство. Воно має молочно-зерновий рівень спеціалізації, допоміжними галузями, що сприяють розвитку головних, є картоплярство та м’ясне скотарство. Метою діяльності підприємства є виробництво сільськогосподарської продукції, її переробка та реалізація, інші види господарської діяльності для отримання прибутку та задоволення потреб його засновників. Аналіз показників балансу підприємства свідчить, що його діяльність забезпечена власними фінансовими ресурсами. Крім того, можна побачити, що підприємство має низький рівень покриття зобов’язань активами, термін перетворення яких на гроші відповідає терміну погашення заборгованості.

Виходячи з результатів аналізу виробництва продукції зернових та зернобобових культур, можна дійти висновку, що протягом аналізованого періоду урожайність культур, а, отже, і обсяги виробництва, значно збільшились. Причинами цього можна вважати введення нових, більш урожайних сортів культур, які найбільш придатні для вирощування в даному районі; обґрунтоване використання підприємством органічних і мінеральних добрив. Важливе значення у підвищені врожайності мала система продуманих агротехнічних заходів, використання добрих попередників, вчасне проведення польових робіт і використання засобів захисту рослин – застосування цих заходів дозволило значно зменшити втрати врожаю і, таким чином, підвищити валові збори культур.

Можна побачити, що майже по всіх зернових та зернобобових культурах плани валового збору було виконано (і навіть перевиконано). Виконано плани виробництва продукції також за її асортиментом. Проте по гороху та вівсу можна спостерігати недовиконання планів валового збору, що пояснюється, в основному, зниженням посівних площ по даним культурам внаслідок зниження попиту на них та скорочення державних замовлень.

Як показав аналіз, резервами підвищення валового збору гороху є розширення площі його посіву (використання цього резерву буде доцільним і для вівса).

У цілому для зернових культур збільшення обсягів виробництва продукції можна досягти шляхом підвищення середньої урожайності, а також більш ефективного використання наявних земельних площ: введення в господарський оборот земельних угідь, що перебувають поза господарським оборотом; перетворення екстенсивних угідь в інтенсивні, щоб з одиниці площі мати максимальну кількість продукції; поліпшення сільськогосподарських угідь та вдосконалення структури посівних площ тощо.

На мою думку, значну увагу господарству слід приділити зміцненню матеріально-технічної бази підприємства, забезпеченню належної технічної оснащеності виробництва. СТОВ „Хлібороб” повинно контролювати наявність та стан обладнання, комбайнів, самохідних машин та механізмів (сівалок, ґрунтообробних машин, машин для внесення добрив тощо), проводити їх своєчасний ремонт, а по можливості здійснити придбання нових зразків техніки. Це дозволить досягти економію сировини, матеріалів, палива. Краще використання основних фондів у поєднанні з дотриманням науково обґрунтованих заходів агротехніки забезпечить зростання продуктивності праці, а також підвищення виробництва валової продукції. Бажаним є придбання нової сучасної техніки, проте в сучасних умовах це досить складно через нестачу коштів у підприємства. Таким чином, господарству слід більш ефективно використовувати наявний у нього капітал, підвищувати віддачу від його використання.

Ще одним аспектом підвищення обсягів виробництва продукції є також ефективне використання робочої сили. Потрібно прагнути до підвищення продуктивності праці за допомогою таких заходів, як застосування раціональної організації праці та виробничих процесів; впровадження нових технологій та способів здійснення робіт, а також обґрунтованої спеціалізації та співвідношення між основними та додатковими галузями.

Я також вважаю, що значний вплив на обсяг виробництва продукції зернових та зернобобових культур здійснює їх якість. Саме тому для підприємства важливо підвищувати цей показник за допомогою технічних, організаційних, економічних та соціальних факторів, а саме: використання у виробництві досягнень науки та техніки, запровадження новітньої технології вирощування культур тощо.

Слід зазначити, що нарощування обсягу виробництва підприємство має підвищувати рівень свого прибутку, здійснювати управління витратами, знижувати собівартість виробленої продукції.

Зокрема, цього можна досягнути за рахунок більш ефективного використання техніки, земельних ресурсів, а також робочої сили. Потрібно також прагнути до підвищення продуктивності праці, використовуючи для цього всі можливі заходи, а також приділяти увагу діловим якостям працівників, їх кваліфікації. Ще одним важливим аспектом є забезпечення своєчасного одержання достовірних і точних даних про результати господарської діяльності підприємства.

Таким чином, підприємство СТОВ „Хлібороб” моє значний потенціал для нарощування обсягу виробництва продукції зернових та зернобобових культур, що стане можливим завдяки врахуванню ним у своїй діяльності усіх перерахованих факторів і прийняття відповідних управлінських рішень.

Список литературы:

1. Долинський В. П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. / К. : Вища школа, 1999 – 164 с.

2. Гроші та кредит: практикум/ І. М. Михайлівська, Л. К. Ларіонова. – Львів. Новий світ – 2000, 2008. – 312с.

3. Зимин Н. Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. Для студентов вузов – М. : Колос С, 2004 – 225 С.

4. Іващенко В. І. , Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності /Навч. посібник для студ. економ. спец. – Київ: Нічлава, 2001. – 204 с.

5. Ковальчук О. Д. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з курсу „Аналіз господарської та комерційної діяльності” для студентів економічних спеціальностей – Житомир: ДАУ, 2003. – 40 с.

6. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие для студентов специальности «Экономика и упр. на предприятии»/Москва Инфра – М. : форум, 2004. – 224 с.

7. Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалт. учет, анализ и аудит» - М. : Проспект Велби, 2004 – 288 с.

8. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз підприємств: Навч. посібник – 2-ге вид. – К: Знання, 2001. – 378 с.

9. Лавренова Г. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельости предприятия : учеб. пособие/ - Воронеж: Воронеж гос. техн. ун-т, 2003. – 248 с.

10. Макарьева В. И. Аналіз финансово-хозяйственной деятельности организаций. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 188 с.

11. Манойлова Л. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия: учеб. Пособие для директоров коммер. Предприятий – СПб. : Изд. дом СПбМАПО, 2005. – 320 С.

12. Маркарьян Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 312 с.

13. Микитюк В. М. , Паламарчук Т. М. , Ковальчук О. Д. Методичні розробки для практичних занять та індивід. роботи з курсу „Аналіз господарської та комерційної діяльності” для студ. екон. спец. – Житомир: ДАУ, 2002. – 100 с.

14. Національна економіка: підручник / А. В. Круш – К. : Каравела, 2008. – 416 с.

15. Платова С. Ю. Аналіз и диагнотсика финансово-хозяйственной деятельностип редприятия: Учеб. пособие/ М-во образовиния Рос. Федерации. – М. : Рос. заоч. ин-т текстил. и лег. пром-сти, 2003. 198 с.

16. Рогалев Н. Д. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. пособие по курсу «Анализ фин. -хоз. Деятельности» для студентов, обучающихся по направлению «Экономика и упр. на предприятии»/ Моск. енергет. ин-т. – М. : изд-во МЭИ, 2004. – 314 с.

17. Руденко Л. В. , Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. /Укоопспілка; Навчально-методичний центр „Укоопосвіта”. – К. , 2000. – 422 с.

18. Руденко Л. В. , Подольська В. О. , Ярін О. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / Укоопспілка; Навчально-методичний центр „Укоопосвіта”. – К. , 2000. – 422 с.

19. Руденко Л. В. та ін. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. – К. : Укоопспілка, 2000. – 422 с.

20. Савицкая Г. В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия : учебник. – М. : Инфра-М, 2005. – 318 с.

21. Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности : крат. курс для вузов. – М. : Инфра-М, 2005. – 248 с.

22. Савчук В. К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К. : Урожай, 1995. – 328 с.

23. Тарасов А. С. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие: для слушателей системы аграр. доп. проф. образования. / Рост. ин-т переподгот. кадров агробизнеса. – Новочеркасск: ТЕМП, 2004. – 242 с.

24. Тринько Р. І. , Яцків М. І. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – Львів: Вища школа, 1987. – 215 с.

25. Фінанси: навч. пос. / В. С. Загорський (і др. ). – 2 – ге вид. , стереот. К. : Знання, 2008. – 247 с.

26. Черната Т. М. Комплексна оцінка та аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08. 06. /Національна металургійна академія України. – Д. , 2004. – 20 с.

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: