• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Аналіз тенденції автоматизації машинобудівного виробництва

Предмет:Машиностроение
Тип:Курсовая
Объем, листов:36
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:деталей, складання, деталі, поверхні, ситуацію, ковзання, рис, фаски, виробництва, виробу, приєднуваної, автоматизована, процесу, з’єднання, система
Процент оригинальности:
80 %
Цена:300 руб.
Содержание:

1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

2 ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

3 ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ

Вступление:

Аналіз тенденції автоматизації машинобудівного виробництва показує, шо основним напрямом сучасного виробництва є застосування верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ), завантажувальних, транспортних і складських роботів, керованих від ЕОМ, тобто створення гнучких інтегрованих виробничих систем (ГВС) машино- та приладобудування.

ГВС, згідно термінології ГОСТ 26228-88, представляє сукупність в різних поєднаннях устаткування з ЧПУ, роботизованих технологічних комплектів (РІК), гнучких виробничих модулей (ГВМ), окремих одиниць технологічного устаткування і систем забезпечення їх функціонування в автоматичному режимі протягом заданого інтервалу часу. В ГВС передбачено автоматизоване переналагодження при виготовленні виробів довільної номенклатури у| встановлених межах значень їх характеристик[1 ].

До складу системи забезпечення функціонування ГПС входять автоматизована транспортно-складська система (АТСС), автоматизована система інструментального забезпечення, автоматизована контрольно-вимірювальна система (АКВС), автоматизована система видалення відходів виробництва, автоматизована система технологічної підготовки виробництва (АСТПВ) автоматизована система управління.

Завданням курсового проекту є розрахунок, проектування і компонування РТК складання деталей типу тіл обертання.

Робототехнічний комплекс - сукупність основних технологічних машин промислових роботів, що працюють в єдиному виробничому циклі по обробці (виготовленню) деталей і здатних швидко налагоджуватись на новий вид продукції. В ряді випадків робото технічні комплекси керуються від ЕОМ З'єднання декількох робототехнічних комплексів в складну розвинуту систему з управлінням від автономної чи централізованої ЕОМ призводить до створення роботизованої технологічної лінії. В багатьох випадках в склад таких ліній входять станки з ЧПУ, що позволяе створити автоматичні лінії з зв'язком, які знадобляться для експлуатації в умовах єдиного і малосерійного виробництва. Розробка курсового проекту РТК здійснюється на основі техпроцесу складання і містить три основні етапи:

складання технічного завдання;

підготовка технічної пропозиції;

-розробка ескізного проекту.

Технічне завдання на проектування РТК є вихідним документом дляйогостворення. Технічна пропозиція на створення РТК розробляється за результатами аналізу номенклатури виробів на технологічність відповідно до попередньо прийнятого техпроцесу складання. На цьому етапі виконуються всі роботи з технологічної підготовки виробництва до впровадження промислових роботів, це основна частина курсового проекту. На етапі ескізного проектування слід вибрати автоматизовану-транспортно складську систему, виконати компонування робототехнічного комплексу складання тіл обертання великих розмірів.

Заключение:

Темою даного курсового проекту було “ Проектування РТК складання деталей типу тіл обертання середніх розмірів”. Метою написання курсового проекту з дисципліни «Технічні засоби РТС і експлуатація технічних засобів РТС» було розрахувати, спроектувати і здійснення компонування РТК складання деталей типу ітіл обертання.

В результаті виконання курсового проекту закріплено теоретичні і практичі знання, отриманих при вивченні спеціальної дисципліни.

В даному курсовому проекті було розглянуто такі стадії проектування: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект. Згідно індивідуального завдання були виконані розрахунки та проектування всіх елементів РТК в графічній системі КОМПАС-ЗО VI2. У даному курсовий проекті використано спеціальне програмне забезпечення для вибору типу захоплюючого пристрою.

При виконанні курсового проекту отримано навички використання сучасних електронних джерел інформації; вміння працювати з каталогами та довідковою літературою; визначати найбільш ефективні варіанти технічних рішень, що дало можливість детально ознайомитись з різними типами бункерних живильних пристроїв, захоплюючих пристроїв, промислових роботів та їх елементів.

Виконавши етап проектування можна прийти до висновку, що реально ефективне функціонування ГВС забезпечується тільки при здійсненні системного підходу до використання автоматизованих систем та модулів, оскільки застосування лише окремих компонентів призводить до суттєвого зниження ефективності ГВС. Визначення ефективності інтегрованої виробничої системи не повинно зводитись до простого оцінювання рентабельності з урахуванням традиційних видів витрат, а передбачає врахування довгострокових ефектів. Вона забезпечується не тільки внутрішніми властивостями ГВС, але й оперативністю технологічної підготовки персоналу - зовнішнім відносно неї фактором.

Список литературы:

1. Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник / Л. С. Ямпольський, ГІ. П. Мельничук, Б. Б. Самотокін, М. М. Поліщук, М. М. Ткач, К. Б. Остагіенко, О. І. Лісовиченко. - Житомир: ЖДТУ, 2005 р. , - с. : іл.

2. http://www. bibliotekar. ru/spravochnik-181-3/132. htm

3. Костюк В. И. , Гавриш А. П, Ямпольський Л. С. І Промишленние роботи. - К. : Вища школа, 1985 р. , - с. 254-260.

4. Ямпольський Л. С. та ін. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС: Підручник / Л. С. Ямпольський, М. М. Поліщук, М. М. Ткач. За заг. ред. Л. С. Ямпольського. - К. : Вища шк. , 1992 р. , - 431 с.

5. Роботизированньїе сборочньїе комплекси: Учеб. пособие / А. А. Иванов, В. В. Сафонов. - Н. Новгород, 1995 р. , - 370 с.

6. Зенкин А. С. , Петко И. В. Допуски и посадки в машиностроении. Справочник. - К. : Техника, 1990 р. , - 320 с.

7. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Т. 2 / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. - М. : Машиностроение, 1985 р. , - 496 с.

8. Автоматизация процессов в машиностроении: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. А. П. Белоусова. - М. : Виша шк. , 1973 р. , - 456 с.

9. Промьішленная робототехника / Под ред. Л. С. Ямпольського. - К. : Техника, 1984 р. , - 264 с. , ил.

10. Ю. Козьірев Ю. Г. Промьішленньїе роботи: Справочник. - М. : Машиностроение, 1988 р. , - 392 с.

11. П. Современньїе промьішленньїе роботи: Каталог / Под ред. Ю. Г. Козьірева, Я. А. Шифрина. - М. : Машиностроение, 1989 р. , - 152 с. , ил.

12. Основи робототехники / Под ред. К. Д. Никитенка. - Томск: МГП Расков, 1993 р. ,-475 с.

13. Егоров В. А. и др. Транспортіїо-накоиитсльньїе системьі для ГГІС / - Л. : Машиностроение, 1989 р. , - 293 с. , ил.

14. Н. Промьшіленньїе робогьі в машиностроении: Альбом схем и чертежей: Учеб. Пособие для гехнических вузов / Ю. М. Соломенцев, К. П. Жуков, Ю. А. Павлов и др. ; Под общ. ред. Ю. А. Соломенцева. - М. : Машиностроение, 1986 р. , - 140 с. , ил.

15. Трухин В. В. Расчет и вьібор оборудования АТСС для складирования и транспортирования деталей в кассетах / - Кемерово: ГУ КузГТУ, 2003 р.

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: