• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Облік товарних операцій в системі менеджменту підприємства

Предмет:Менеджмент
Тип:Курсовая
Объем, листов:64
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:товарів, обліку, товарних, операцій, товари, підприємства, україни, облік, торгівлі, цін, націнки, ціни, реалізації, діяльності, торгової
Процент оригинальности:
91 %
Цена:300 руб.
Содержание:

Вступ…………………………………………………………………………………. 3

1. Економічна сутність товарних операцій підприємств торгівлі ………………

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд cпеціальної літератури …………. …………………………………………………………. .

3. Коротка організаційно-економічна характеристика ПП«Вінко»…. ……….

4. Організація обліку товарних операцій ПП «Вінко»

4. 1Документальне оформлення товарних операцій………………………….

4. 2Оцінка товарів……………………………………………………………….

5. Фінансовий облік товарних операцій ПП «Вінко»…. …………………. ……

6. Відображення у звітності ПП «Вінко» товарних операцій ……………………………. . ………………………………………………………. . . .

7. Облік товарних операцій в системі управління ПП «Вінко». . . ……………………………………………………………………….

Висновки тапропозиції………………………………………………………. …….

Список використаних джерел

Додатки

Вступление:

Розвиток виробництва, зокрема легкої та харчової промисловості, поява вітчизняних товаровиробників, підвищення інвестиційної привабливості внутрішнього ринку України для іноземних інвесторів, зростання попиту населення – усе це позитивно впливає на розвиток роздрібної торгівлі, що в свою чергу призводить до зміни системи обліку товарів, стосовно їх надходження та реалізації.

Необхідність створення об’єктивного та ефективного обліку товарно-матеріальних цінностей роздрібно-торгівельного підприємства вимагає чіткого функціонування відповідних підрозділів обліку. Це дає можливість об’єктивно створити фінансову звітність підприємства.

Основною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі є їх операційна діяльність, яка полягає у закупівлі та продажу товарів з метою отримання прибутку.

Виходячи з цього облік товарних операцій є найважливішою ланкою фінансово-господарського обліку торгівельного підприємства. За допомогою ефективного обліку можна отримати достовірну та об’єктивну інформацію про фінансовий результат від операційної діяльності.

Метою дослідження обліку товарних операцій підприємства торгівлі є об’єктивна оцінка питань стосовно бухгалтерського обліку товарних операцій, розробка пропозицій щодо обліку товарних операцій.

Об’єктом дослідження обліку товарних операцій торговельного підприємства є: товари, запаси, тара, а також реєстри аналітичного та синтетичного обліку, фінансова звітність ПП «Вінко».

Предметом дослідження є сукупність фінансово – господарських відносин, які виникають при здійснення операцій з закупівлі та реалізації товарів та формуванні фінансового результату від операційної діяльності.

Головними завданнями дослідження є:

•дослідити значення та місце товарів у фінансово-господарській діяльності торговельного підприємства;

•проаналізувати нормативно-правову базу, яка регламентує облік товарних операцій підприємств торгівлі;

•здійснити огляд спеціальної літератури щодо обліку товарних операцій;

•розкрити питання оцінки та документування товарних операцій в обліку;

•здійснити аналіз обліку товарообороту торговельного підприємства;

•дослідити здійснення обліку товарів в системі управління підприємством.

Інформаційною та теоретичною базою курсової роботи є законодавчо-нормативні акти Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України; спеціалізована література, проблемні статті з питань обліку товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі.

Методологічною основою є традиційні методи бухгалтерського обліку та економічного аналізу.

Заключение:

В умовах ринкової економіки плановий обсяг товарообороту формується на рівні самого підприємства. Його обсяг визначається, виходячи з необхідного обсягу прибутку та ринкової позиції підприємства. Розроблений таким чином план товарообороту є основним регулюючим фактором формування ресурсного потенціалу підприємства. Обсяг та структура товарообороту визначає вимоги щодо обсягу, складу та ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підприємства.

Аналіз товарообороту та контроль за досягненням розроблених планів виступають не тільки в якості інструмента оцінювання діяльності персоналу підприємства, насамперед – для прийняття необхідних заходів з коригування товарної стратегії підприємства, його асортиментної, цінової, маркетингової політики, політики закупівлі.

Проведений нормативно-правовий аналіз дозволяє зробити висновки, що існує багато невирішених питань щодо економічного визначення товарних операцій як в законодавстві, так і в спеціальній літературі, що є вкрай негативним для функціонування підприємства, його прибутковості й фінансового росту.

На нашу думку, для вирішення цієї проблеми, необхідне подальше реформування бухгалтерського обліку в Україні, а також заохочення спеціалістів до розробки нових методик обліку, які б відповідали міжнародним стандартам.

Питання організації та здійснення обліку товарів і тари ґрунтовно регламентовані вітчизняним законодавством та детально висвітлені у спеціальній літературі, суворе додержання вимог нормативно – правових актів та рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є запорукою успіху суб’єктів цієї діяльності та досягнення кінцевої її мети – одержання прибутку.

Аналіз ефективності використання ресурсів ПП „Вінко” свідчить про погіршення ефективності їх використання.

Для більш ефективного використання ресурсів, дане підприємство повинно вжити наступні заходи:

?реконструювати або модернізувати діючі відділу збуту;

?впровадити нові технології руху товарів, прогресивні методи продажу товарів, нові види товарних послуг покупцям.

При надходженні та вибутті товарів існує велика кількість первинних документів. Тому правильне і своєчасне заповнення яких є запорукою достовірності аналітичного та синтетичного обліку товарів. Доречно зауважити, що одним з найважливіших документів, який складає матеріально-відповідальна особа, є товарний звіт. До товарного звіту додаються всі первинні документи, на підставі яких було отримано і відпущено товар.

Фінансовий облік товарних операцій ПП «Вінко» здійснюється відповідно до П(с)БО 9 „Запаси”, в якому детально визначається первісна вартість придбаних товарів. Для відображення операцій з надходження та реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємства роздрібної торгівлі найчастіше використовують рахунок 28 „Товари”. Тара найчастіше обліковується на субрахунку 284 „Тара і тарні матеріали”.

На сьогоднішній день передбачена кількість рахунків стосовно обліку товарів і тари відповідає сучасним вимогам діяльності торгівельного підприємства.

При веденні управлінського обліку для удосконалення процесу управління товарними потоками гуртового підприємства доцільно використовувати методику управлінського обліку товарних запасів, яка передбачає визначення таких основних параметрів, як рівень мінімального запасу, оптимальну величину партії закупівлі, рівень максимального запасу, цикл замовлення, та ґрунтується на АВС- та XYZ-аналізі, аналізі складських і фінансових можливостей підприємства, аналізі витрат, проектуванні рішень щодо оптимізації товарних запасів і вибору доцільної системи управління запасами.

Список литературы:

1. Конституція України: від 28. 06. 96 р. (із мінами і доповненнями)

2. Господарський Кодекс України: від 21. 06. 01 р. (із мінами і доповненнями)

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 01. 06. 99 р. № 996-XIV. (із мінами і доповненнями)

4. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4. 01. 90р. № 509-7. (із мінами і доповненнями)

5. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06. 07. 95 № 265/95 –ВР. (із мінами і доповненнями)

6. Про захист прав споживачів: Закон України від 12. 05. 91 № 1023 – 12 (із мінами і доповненнями)

7. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1. 06. 00 №1775-3 (із мінами і доповненнями)

8. Про підприємства в Україні: Закон України від 27. 04. 91 №887-12 (із мінами і доповненнями).

9. Про податок на додану вартість: Закон України від 03. 04. 03 р. № 889 (із мінами і доповненнями).

10. Порядок заняття торгівельною діяльністю і правила торгівельного обслуговування населення: постанова КМУ від 08. 02. 95 № 108 (із мінами і доповненнями).

11. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями: постанова КМУ від 30. 07. 96 №854 (із мінами і доповненнями).

12. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів та розрахунків: наказ Міністерства фінансів України від 11. 08. 94 №69 (із мінами і доповненнями).

13. Про затвердження типових форм первинного обліку: наказ Міністерства статистики України від 29. 12. 95 р. № 352 (із мінами і доповненнями).

14. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 №291 (із мінами і доповненнями).

15. П(с)БО 9 „Запаси”: наказ Міністерства фінансів України від 20. 10. 99 №246.

16. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами: наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24. 07. 02 (із мінами і доповненнями).

17. Бутинець Ф. Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії: Монографія. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 324 с.

18. Бутинец Ф. Ф. Бухгалтерский учет, анализ и контроль: Монография. – Ж. :ЖДТУ, 2007. - 448 с.

19. Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры: Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской научной бухгалтерской школы: Монография / [Ф. Ф. Бутынец и др. ]; под общ. ред. Ф. Ф. Бутынца. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – 484 с.

20. Кузнєцова С. А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: Монографія. – Мелітополь: ТДАУ, 2007. – 297с.

21. Мазараки А. А. Торговля. Деньги. Менталитет: Монография. - К. : Книга, 2006. - 632 с.

22. Мазаракі А. А. Управління стратегічним розвитком регіону з використанням інформаційно-аналітичних систем: Монографія. – К. : КНТЕУ, 2006. – 248 с.

23. Мазаракі А. А. , Нападовська Л. В. , Добія М. , Сандер Ш. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Монографія. – К. :КНТЕУ, 2008. – с. 735

24. Малюга Н. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 388 с.

25. Марочкіна А. М. Бухгалтерський облік за Національними Стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Харків: Торсінг, 2004 р.

26. Бутинець Ф. Ф. Войналович О. П. , Томашевська І. Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів/ За ред. д. е. н. , проф. , Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

27. Бутинець Ф. Ф. та інш. Економічний аналіз / Підручник. – Житомир, 2002. – с. 600

28. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832 с.

29. В. Костюченко, В. Легка, В. Пархоменко, С. Прилипко. Регулювання у сфері бухгалтрського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / За наук. ред. к. е. н. С. Голова. – К. : Вид-во та поліграф. центр«Три крапки», 2005. – 584 с.

30. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 408 с.

31. Сопко В. В. , Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К. : КНЕУ, 2002. -258 с.

32. Бутко А. Д. , Заремба О. О. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. – К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2008. – 323 с.

33. В. В. Сопко, В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, О. М. Брадул. Організація і методика проведення аудиту: Навч. -практ. пос. – К. : «Професіонал», 2006. – 576 с.

34. Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навч. пос. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. –Житомир:ПП«Рута», 2003. –476 с.

35. Митрофанов Г. В. , Кравченко Г. О. , Барабаш Н. С. , Большакова О. І. , Кириченко І. Г. Фінансовий аналіз: Навч. пос. – К. : КНЕУ,2002. – 301 с.

36. Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства. Навч посіб. / За заг. ред. Л. В. Нападовської. - К. : Київ. Нац. торг. -екон. у-т, 2006. - 378 с.

37. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Збірник наукових праць. Випуск 1 / Держ. ком. статистики України. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол. : I. I. Пилипенко(голов. ред. ) та ін. - К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». - 2008-133 с.

38. Бутинець Ф. Ф. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності: сутність та шляхи досягнення// Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2007. - №2 (40). – с. 108-117

39. Голов С. В. Концепція подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Зб. наук. праць «Фінанси, облік і аудит». - Спецвипуск. - К. , 2006. - с. 113

40. Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку реалізації товарів // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - №1. – с. 27-31

41. Руденко О. В. Управлінська спрямованість облікової політики// Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. - №4 (20). - с. 98-101

42. Уманців Г. В. Облік в системі мікро- та макроекономічного управління // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - №4. – с. 17-24.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: