• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Актуальні проблеми перекладу технічних термінів

Предмет:Педагогика
Тип:Курсовая
Объем, листов:20
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:мови, від, слова, часу, його, або, мові, процесі, речення, можна, текстів, тільки, змісту, проблем, тексту
Процент оригинальности:
80 %
Цена:200 руб.
Содержание:

ВСТУП. 3

РОЗДІЛ І Переклад та проблеми перекладу технічної термінології. 5

1. 1Переклад та його види. 5

1. 2 Технічні тексти та проблеми перекладу термінології в них. 6

Висновки до розділу І . 11

РОЗДІЛ ІІ Проблеми перекладу частин мови. 12

2. 1 Вживання та переклад дієприкметників. 12

2. 2Вживання та переклад прийменників. 14

Висновки до розділу ІІ. 17

Висновки. 18

Список використаної літератури. 20

Вступление:

Актуальність цієї роботи полягає в необхідності вивчення актуальних проблем перекладу технічних текстів та термінів. Це пов’язано з розвитком міжнародних відносин та зокрема у галузі науки та техніки,що призводить до необхідності перекладу технічної термінології.

Зміст основних термінів:

Переклад-це точне відтворення оригіналу засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту та стиля.

Термін-це слово або усталене словосполучення, що чітко й однозначно позначає наукове чи спеціальне поняття. Він не називає поняття а навпаки, поняття приписується терміну, додається до нього.

Термінологія-це така підмножина термінів, яка відображає поняття, що утворилися й функціонують у кожній галузі стихійно.

Омоніми-це слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення.

Ступінь вивчення теми: є глибоким . Цю тему розглядали Я. І. Рецкер, В. І. Карабан, О. Білоус, Ф. А. Циткина та інші.

Предмет дослідження: проблеми, що виникають при перекладі технічної термінології.

Об’єкт дослідження: Переклад у технічних текстах.

Мета роботи: Встановити основні фактори якими пов’язані проблеми перекладу технічних термінів.

Завдання: Визначити актуальні проблеми перекладу та їх зв’язок з частинами мови.

Методи дослідження:

- досліджування літератури

- узагальнення

- синтезування

- аналіз

- порівняльний аналіз.

Теоретичне та практичне значення роботи: полягае в тому, що на основі розробленого матеріалу можна укласти практичні посібники, теоретичні поради, словники, довідкову літературу.

Джерельна база: носіями фактичного матеріалу, який прослужив базою для виконання мого курсового проекту Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури; Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика; Вакуленко М. О. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінографії.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Заключение:

1. Тема проблем перекладу технічних термінів дуже актуальна, так як дозволяє виявити усі проблеми, з якими найчастіше зіштовхуються у процесі перекладу технічних термінів. Знання цієї теми дозволить не робити помилок при перекладі технічних термінів з іншої мови,а проаналізувавши цю тему можна зробити висновки на які « підводні камені » можна наштовхнутися.

2. Переклад – це відтворення оригіналу засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту та стиля. Розрізняють декілька типів перекладу, і в залежності від того що потребується від перекладача необхідно дотримуватись якогось з його типів.

3. Найбільш типовим лексичним признаком науково-технічних текстів є насиченість тексту спеціальними термінами, термінологічними словосполученнями. Також науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем, який відрізняє їх від інших типів текстів. При перекладі таких текстів ця особливість створює додаткові труднощі та проблеми.

Для якісного перекладу необхідно володіти термінологією, тієї галузі, в якій здійснюється переклад, та знання мов, з якої та на яку перекладають.

Також перекладач повинен враховувати: необхідність надавання перекладу адекватного змісту, та відповідність його літературній мові;

уникання паронімії та омонімії;та багато інших факторів.

4. Серед усіх частин мови найбільші проблеми при перекладі виникають з дієприкметниками, дієприслівниками та прийменниками, так як дієслівні форми важко впізнати, та легко спутати з іншими частинами мови(прикметниками, дієсловами) . Дієприкметники можуть творитись за допомогою суфіксів, або взагалі не мати відповідника в українській мові, і тоді вони перекладаються як підрядне речення, прикметник, а російські пасивні дієприкметники теперішнього часу при перекладі на українську мову замінюються на описові конструкції або дієприкметники минулого часу.

З прийменниками теж не все так просто, як на перший погляд. У більшості випадків вживаються за звичаєм, але є й винятки такі як чергування прийменників, та ін. У кожного прийменника є своя галузь застосування, та вживаються лише зі словами у певному відмінку.

5. На мою думку необхідно надавати всім новим термінам, які приходять до нашої мови адекватного перекладу, або взагалі не шукати якогось схожого відповідника а запозичувати назви та терміни з мов яких вони прийшли до нас.

Список литературы:

1. Вакуленко М. О. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінографії. -Київ, 2009. -69с

2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид. доповнене Х. :Торсінг,2003. -448с.

3. Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич М 66 Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. - К. : Каравела, 2005. - 352 с

4. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: граматичні труднощі, лекс. , термінолог. та жанрово-стиліст. проблеми/ В. І. Карабан. - Вінниця: Нова книга, 2002. - 564 с.

5. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. - М. , "Международные отношения", 1974

6. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. – М. : Воениздат, 1973. – 280 с

7. Щоголева Н. М. , Міщенко Н. М, Феліжанко О. Д. Особливості перекладу українською наукових текстів з інженерії програмування Київ 2008

8. Електронний ресурс http://www. ukrreferat. com/index. php?referat=64061

Бесплатные работы:

Рекомендованные документы: