• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики

Предмет:Педагогика
Тип:Билеты к экзаменам
Объем, листов:114
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:мови, вчителя, учнів, освіти, також, школи, слів, або, знань, знання, лексики, слова, бути, процес
Процент оригинальности:
71 %
Цена:500 руб.
Содержание:

Список умовних скорочень………………………………………………4

Вступ…………………………………………………………………………5

Розділ 1. Теоретичні основи формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови

початкової школи з лексики……………………………………………. . 9

1. 1. Поняття методичної компетентності вчителя…………………. . 9

1. 2. Психолого-педагогічна компетентність майбутнього

вчителя…………………………………………………………………18

1. 2. 1. Загальна характеристика психолого-фізіологічного

розвитку молодшого школяра як компонент психолого-

педагогічної компетентності майбутнього вчителя…………. . . 24

1. 2. 2. Характеристика розвитку основних

пізнавальних психічних процесів дітей молодшого

шкільного віку, які повинен брати до уваги вчитель

початкової школи………………………………………………. . . 20

1. 3. Формування методичної компетентності майбутнього

вчителя англійської мови початкової школи з лексики……………. 29

1. 3. 1. Поняття лексичної компетенції…………………………. . 30

1. 3. 2. Формування лексичних навичок англійської мови……. . 34

1. 3. 3. Питання відбору лексичного матеріалу…………………41

1. 3. 4. Труднощі, що виникають при вивченні лексики

англійської мови…………………………………………………45

Розділ 2. Особливості формування методичної

компетентності майбутнього вчителя англійської мови

початкової школи з лексики у вищому навчальному закладі……. . 52

2. 1. Проблема формування методичної компетентності

майбутнього вчителя англійської мови початкової школи

з лексики в умовах переходу до Болонського процесу……………52

2. 2. Дослідження досягнень зарубіжних науковців у

галузі формування методичної компетентності майбутнього

вчителя англійської мови з лексики………………………………61

Розділ 3. Методика професійного засвоєння шкільного

курсу англійської мови з теми "Формування лексичних

навичок" в умовах кредитно-модульної системи……. ……………70

3. 1. Особливості змісту лекційного модулю з теми

"Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя

англійської мови початкової школи з лексики . . …………………. 71

3. 2. Структура та зміст практичного модуля з теми

"Формування лексичної компетентності"…………………………86

3. 3. Методичне забезпечення модуля самостійної роботи………. 90

3. 4. Підсумкова тека з теми. Результати апробації………………. 95

Висновки…………………………………………………………………101

Список використаної літератури……………………………………. . 104

Додатки…………………………………………………………………. . 111

Додаток А. Види вправ для кожного з етапів засвоєння

лексичних одиниць…………………………………………………. 111

Додаток Б. Ігри………………………………………………………114

Вступление:

В умовах сучасного стану економічного розвитку держави вища школа України перебуває в процесі глибинних змін, зумовлених її євроінтреграцією та приєднанням до Болонського процесу. Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. У кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища. Важливим чинником розвитку вищої освіти стало приєднання України до Болонського процесу, основна мета якого – створення Європейського простору вищої освіти. Для цього необхідно провести модернізацію вищої освіти. Стратегічними завданнями реформування системи вищої освіти в Україні є трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. Основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Вищезазначені процеси зумовлюють актуальність досліджень у галузі процесу викладання у вищих навчальних закладах та формування компетентності майбутніх фахівців, зокрема і методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики.

Вихідні положення Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір ґрунтується на засадах Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», Державної програми «Вчитель» та інших нормативних актів.

У даній галузі працювали такі педагоги як І. Л. Бім, Н. Д. Галицька, Ю. І. Псова, психологи Б. В. Беляев, Б. А. Бенедиктов, А. А. Леонтьев; такі методисти як О. Б. Бігич, С. Ю. Ніколаєва, С. В. Роман, О. О. Коломінова, И. Я. Зимня, Н. Ф. Бориско; такі лінгвісти як В. Я. Плоткин, І. В. Корунець, Henry Sweet, David Crystal, R. Quirk та інші.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на сьогоднішній день, по-перше, наявна проблема недостатньої розробленості методичної системи викладання фахових дисциплін для майбутніх вчителів англійської мови початкової школи; по-друге, постає необхідність забезпечення майбутній вчителів англійської мови початкової школи належним рівнем підготовки з фахових дисциплін, таких як, зокрема, практика писемного та усного мовлення, шкільний курс англійської мови, лексикології.

Мета випускної роботи – окреслити, науково обґрунтувати та експериментально апробувати систему формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики в умовах кредитно-модельного навчання. Для вирішення даної мети нами були поставлені такі завдання:

1) опрацювати наукову, науково-методичну літературу з даної теми;

2) теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики;

3) вивчити стан сформованості теоретичних і практичних засад формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики на спеціальності "Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова" на факультеті дошкільної та початкової освіти;

4) провести дослідження досягнень закордонних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики;

5) розробити та апробувати змістовий модуль з теми "Формування лексичних навичок".

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі на факультеті дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету.

Предмет дослідження – система формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики.

Методи дослідження. У нашому дослідженні були використані такі теоретичні методи як критичний аналіз, узагальнення, порівняння на основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з метою побудови методичної системи формування професійної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики. У ході проведеної дослідницької роботи було використано такі емпіричні методи як вивчення нормативної літератури, спостереження за навчальними заняттями, апробація змістового модуля, проведення тестування з метою перевірки ефективності окресленої системи в змістовному модулі.

Наукова новизна полягає у всебічному розгляді поняття методичної компетентності з лексики і в обґрунтуванні його ключової ролі в становленні готовності майбутнього вчителя англійської мови до здійснення особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що розроблені нами лекційний, практичний та самостійний модулі, а також підсумкова тека можуть бути використані під час організації та проведення навчально-виховного процесу на ФДПО для спеціальності "Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова".

Апробація. Результати дослідження відображені у статті " Формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики" у збірнику "Магістерські наукові студії". Змістовий модуль пройшов апробацію на базі ФДПО Херсонського державного університету у 421 групі в січні 2012.

Структура роботи передбачає наявність таких розділів: вступ, основна частина, висновки, список літературних джерел, додатки (7 рисунків).

Заключение:

Херсонський державний університет є одним з європейських ВНЗ, які приєдналися до Болонського процесу. Це зумовило ряд змін як кількісного, так і якісного характеру у навчально-виховному процесі. Головним удосконаленням, на нашу думку, став перехід до кредитно-модульної системи навчання. Дана робота мала на меті дослідити процес професійної підготовки майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі на факультеті дошкільної та початкової освіти ХДУ, зокрема систему формування методичної компетентності з лексики. У ході проведення наукового дослідження ми дійшли наступних висновків.

Опрацювання наукової, науково-методичної літератури показало, що поняття "компетентність" є комплексним і до кінця не визначеним. Виділяють такі компоненти методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: психологічні, професійно значимі особистісні якості; інтелектуально-педагогічна компетентність; комунікативна компетентність; інформаційна компетентність. На нашу думку, найбільш доцільним визначенням поняття "методична компетентність вчителя ІМ початкової школи" є наступне: сукупність його методичних знань, навичок і вмінь та індивідуальних, суб'єктних й особистісних якостей, яка функціонує як здатність проектувати, адаптувати, організовувати, вмотивовувати, досліджувати і контролювати навчальний, пізнавальний, виховний і розвиваючий аспекти іншомовної освіти молодших школярів у класній та позакласній роботі з іноземної мови через і під час спілкування з учнями. Найбільш важливими компонентами методичної компетентності ми вважаємо психолого-педагогічну компетентність, знання методики формування лексичних навичок, знання особливостей організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.

Ознайомившись із досягненнями закордонних науковців у галузі формування методичної компетентності, ми дійшли висновку, що методи навчання ІМ за кордоном можна поділити на дві великі групи. До першої належать методи, орієнтовані на групову роботу, які переважно прийшли до Європи із США, наприклад: "Natural Approach", "Community Language Learning", "Counseling Learning", "Total Physical Response", "Silent Way", нейролінгвістичне програмування NLP (Neurolinguistic Programming). До другої групи належать європейські методи, такі як сугестопедія, драма-педагогіка, TANDEM-метод, навчання через навчання LDL (Lernen-durch-Lehren Methode), тематико-орієнтоване навчання TZL (Themenzentrierte Interaktion), Freire-педагогіка. Вони відрізняються від комунікативного методу навчання, який є основним у вітчизняній методиці викладання ІМ, тим, що роль вчителя у навчальному процесі відходить на другий план, він виступає організатором та спостерігачем (нарпиклад, метод Silent Way); діяльність вчителя можуть виконувати самі учні (наприклад, TANDEM-метод); провідне місце відводиться невербальній комунікації (наприклад, сугестопедичні методи); розуміння ІМ передує говорінню (наприклад, Total Physical Response). Закордонній методиці викладання ІМ характерне надання великого значення застосуванню аудіовізуальних та інших технічних засобів, що удосконалюють процес оволодіння мовою, але при цьому зменшується роль живого спілкування, що не може не відобразитись на мовленні учнів та здатності вступати у безпосередню комунікацію. Однак сучасні тенденції зумовлюють активне застосування закордонних методів навчання або принаймні їх елементів, досягаючи при цьому більш ефективних умов формування в учнів комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації.

Розглядаючи питання педагогічних умов формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики, необхідно охарактеризувати детальніше поняття методичної компетентності. Вона складається з наступних компонентів: психолого-педагогічного, комунікативного, інтелектуально-педагогічного та інформаційного. Майбутньому вчителю необхідно не лише дати знання, уміння та навички з фахових дисциплін, але й сформувати такі складові особистості як мотиваційну, етичну, соціальну й поведінкову, розвивати професійно-педагогічну спрямованість, критичне мислення й особистісні якості. За умов кредитно-модульної системи ці завдання реалізуються під час проведення усіх форм організації навчально-виховного процесу.

Нами був розроблений та апробований на базі ФДПО у 421 групі змістовий модуль з теми "Формування лексичних навичок". Проведене практичне заняття показало високий рівень підготовки студентів Результати тестового контролю продемонстрували досить високий показник абсолютної успішності (80 %). Це свідчить про те, що розроблений нами змістовий модуль формування професійної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики в умовах кредитно-модульного навчання є ефективним і може бути використаний на базі ФДПО для студентів спеціальності "Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова".

Список литературы:

1. Бабенко Т. В. Навчання англійської мови в початковій школі [Текст] / Т. В. Бабенко. – Львів: НЛУ ім. І. Франка, 2002. – 222 с.

2. Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам [Текст] / Б. В. Беляев. – М. : Просвещение, 1965. – 227 с.

3. Бенедиктов Б. А. Психология овладения иностанным языком[Текст] / Б. А. Бенедиктов. – Минск: Высшая школа, 1974. – 335 с.

4. Бєляєв Ю. І. , Мішуков О. В. Навчальний процес у ХДУ[Текст] /: Хрестоматія. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007, - 256 с.

5. Бим И. Л. , Садомонова Л. В. Некоторые актуальные проблемы организации обучения иностранным языкам[Текст] / // Иностранные языки в школе. – 1998. - № 6. – С. 4-5.

6. Бігич О. Б. Чинні вітчизняні навчально-методичні комплекси та навчальні посібники з англійської мови для початкової школи [Текст] / // Іноземні мови. – 2007. - №3. – С. 44-48.

7. Бігич О. Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи[Текст] /: Навч. посібник. – К. : Ленвіт, 2006. – 200с.

8. Богоявленский Д. Н. Формировании приемов умственной работы учащихся как путь развития мышления [Текст] / // Вопросы психологии. – 1962. - № 4. – С. 74-82.

9. Болонський процес: Документи / Укладачі: З. І. Тимошенко, А. М. Греков, Ю. А. Гапон, Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 169 с.

10. Болюбаш Я. Я. Державна програма "Вчитель" – поступ назустріч учителю [Текст] / Я. Я. Болюбаш // Освіта Укараїни. – 2005. - № 17. – С. 6-15.

11. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти [Текст] /Я. Я. Болюбаш. — К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64с.

12. Бориско Н. Ф. О компетенции владения иностранным язиком [Текст] / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2010. - №1. – С. 8-15.

13. Боровко З. И. Некоторые проблемы потенциального словаря при аудировании [Текст] / И. З. Боровко. // Иностранные языки в школе. – 1972. - № 6. – С. 47-48.

14. Бурлаков М. О. Зорова наочність як засіб семантизації іншомовної лексики [Текст] / О. М. Бурлаков // Іноземні мови. – 2005. - № 1. – С. 20-21

15. Венгер Л. А. Восприятие и обучение [Текст] / А. Л. Венгер. – М. : Просвещение, 1969. – 365с.

16. Ветохов А. М. Причины забывания лексико-грамматического материала в средних и старших класах [Текст] / А. М. Ветохов // Іноземні мови. – 2000. - №3. – С. 9-10.

17. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури [Текст] /С. С. Вітвицька – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316с.

18. Гальскова Н. Д. Современная методика обучени иностранному языку: Пособие для учителя [Текст] /Н. Д. Гальскова. – М. : АРКТИ, 2000. – 164 с.

19. Гапонова С. В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем [Текст] /С. В. Гапонова // Іноземні мови. – 1998. - №1. – С. 24-31

20. Голубєва Є. А. Индивидуальные особенности памяти человека: Психофизиологическое исследование [Текст] / Є. А. Голубєва. – М. : Педагогика, 1980. – 152с.

21. Губенко О. В. Розвиток здатності до розуміння та засвоєння навчальної іноформації [Текст] / О. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. - № 2. – С. 47-50.

22. Данилевська-Бабій Г. Я. Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання іноземної мови [Текст] / Я. Г. Данилевська-Бабій // Іноземні мови. – 2001. - №1. – С. 15-16.

23. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.

24. Державна програма «Вчитель» // Освіта України. – 2002. – № 27. – С. 2–7.

25. Димитриевская Е. И. О некоторых типичных ошибках учащихся в английской речи [Текст] / Е. И. Димитриевская // Иностранные языки в школе. – 1997. - № 6. – С. 58-59.

26. Добрышин Н. Ф. Внимание и память. – М. : Знание, 1958. – 32 с.

27. Еловская С. Об обучении иноязычной лексике [Текст] /С. Еловская // Высшее образование в России. – 2004. - № 3. – С. 112-116.

28. Заброцький М. М. Основи вікової психології [Текст] / М. М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 112 с.

29. Зимняя И. Я. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном зыке [Текст] / И. Я. Зимняя. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.

30. Зубенко Т. В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової школи [Текст] /Т. В. Зубенко – Миколаїв, 2009. – 118 с.

31. Казачінер О. С. Роль наочності у навчанні англійської мови молодших школярів [Текст] / О. С. Казачінер // Англійська мова та література. – 2004. - № 13. – С. 2-6.

32. Казачінер О. С. Диференційований підхід у навчанні англійської мови дітей з різним рівнем психічного розвитку [Текст] / О. С. Казачінер // Англійська мова та література. – 2005. - № 17. – С. 2-4.

33. Капліна О. Ф. Вивчаємо нові слова із задоволенням // Англійська мова в початковій школі [Текст] /О. Ф. Капліна. – 2011. - № 3. – С. 12-14.

34. Каримов З. Ш. Интеграция в образовании и формирование профессиональной компетентности учителя [Текст] / З. Ш. Каримов // Вестник ОГУ. – 2005. – №2. – С. 116-119.

35. Китайгородская Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам [Текст] /. – М. : Изд. МГУ, 1986. – 100 с.

36. Коваленко-Будянська О. В. Засоби навчання англійської мови на молодшому етапі [Текст] / О. В. Коваленко-Будянська // Англійська мова та література. – 2005. - № 7. – С. 8-10.

37. Козимирська Т. І. Основні напрями реформи мовної освіти у ВНЗ України [Текст] / Т. І. Козимирська // Іноземні мови. – 2007. - № 2. – С. 3-7.

38. Коломінова О. О. Формування англомовної компетенції у молодших школярів[Текст] / О. О. Коломінова // Іноземні мови. – 2005. - № 2. – С. 48-51.

39. Коломінова О. О. Формування англомовної лексичної компетенції у молодших школярів [Текст] / О. О. Коломінова // Іноземні мови. – 2005. - №2. – С. 48-50.

40. Коптелова И. Е. Игры со словами [Текст] / И. Е. Коптелова // Иностранные языки в школе. – 2003. - № 1. – С. 54-56.

41. Кочеткова С. Гра як метод навчання англійської мови [Текст] / С. Кочеткова // Початкова освіта. – 2004. - № 48. – С. 13-16.

42. Кошманова Т. Педагогічні ситуації як метод підготовки майбутніх учителів США [Текст] / Т. Кошманова // Рідна школа. – 2000. - № 2. – С. 37-39.

43. Кривобокова И. Я. , Лоторева Т. В. Некоторые приемы работы над лексикой [Текст] / И. Я. Кривобокова // Иностранные языки в кшоле . – 2000. - № 2. – С. 53.

44. Кувшинов В. И. О работе с лексикой на уроках английского язика [Текст] / И. В. Кувшинов // Иностранные языки в школе. – 1995. – № 5. – С. 20-24.

45. Леонтьев А. А. Основы теории речевой деятельности [Текст] /А. А. Леонтьев. – М. : Наука, 1974. – 318 с.

46. Литвиненко Т. В. Оптимізація навчання англійської мови молодших школярів [Текст] / Т. В. Литвиненко // Англійська мова та література. – 2003. - № 16. – С. 42-43.

47. Литвинов П. П. Как быстро выучить много английских слов [Текст] / П. П. Литвинов. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 114 с.

48. Маслыко Е. А. , Бабинская П. К. и др. Настольная книга преподавателя иностранного язика [Текст] / Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская: Справочное пособие. – Минск: Высшая школа, 2000. – 522 с.

49. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной школе: Учебное пособие для студентов пед. колледжей / Под ред. В. М. Филотова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 416 с.

50. Миролюбов А. А. Некоторые приемы работы на уроках английского языка в начальной школе [Текст] / А. А. Миролюбов // Иностранные языки в школе. – 2003. - №3. – С. 41-43.

51. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков; відп. ред. М. Ф. Степко. – К. : Вища школа, 2004. – 24с.

52. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови [Текст] / М. І. Мостовий. – Харків: Основа, 1993. – 256 с.

53. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті [Текст] // Освіта України. – 2001 - № 18. – С. 2- 15.

54. Ніколаєва С. Ю. , Шеретюк О. М. Процеси вивчення та викладання іноземної мови [Текст] / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2000. – №. 3. – С. 50-55.

55. Ніколаєва С. Ю. та ін. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах [Текст] / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 1999. – 313с.

56. Онаць О. Практика формування професійної компетентності молодого вчителя [Текст] /О. Онаць // Шлях освіти. – 2005. - № 3. – С. 34-39.

57. Опенько М. Методи професійної підготовки з іноземної мови в Німеччині [Текст] / М. Опенько // Рідна школа. – 2006. - № 4. – С. 76-79.

58. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр. ) [Текст] / За ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль, 2004. – 146 с.

59. Основы методики преподавания иностранного языка [Текст] / Под ред. Бухбиндера В. А. – К. : Вища школа, 1986. – 334 с.

60. Пассов Е. И. Основы методики обучения иностранным язикам [Текст] / Е. И. Пассов. – М. : Русский язык. – 1977. – 148с.

61. Петровский А. В. Возрастная и педагогическая психология [Текст] /А. В. Петровский. – М. : Просвещение, 1979. – 271 с.

62. Плоткин В. Я. Строй английского язика [Текст] / В. Я. Плоткин: Учеб. Пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М. : Высшая школа, 1989. – 239 с.

63. Прадівлянний М. Г. Викладання фахово спрямованої іноземної мови на основі компетентнісного підходу [Текст] / М. Г. Прадівлянний // Іноземні мови. – 2006. – № 7. – С. 15-16.

64. Програми з англійської мови для університетів та інститутів (річний курс навчання) [Текст] : Проект / Колектив авторів: Ніколаєва С. Ю. , Соловей М. І. , Головач Ю. В. та інші. – К. : Державний лінгвістичний інститут іноземної мови, 2005. – 115 с.

65. Рогова Г. В. , Верещагина И. Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учебных заведениях [Текст] / Г. В. Рогова: Пособие для учителей и студентов пед. вузов. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2000. – 232 с.

66. Роман С. В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник [Текст] /С. В. Роман. – К. : Ленвіт, 2005. – 208 с.

67. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь [Текст] / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. - № 3. – С. 3-7.

68. Словник іншомовних слів [Текст] / Під ред. Менельчука О. С. – К. : Гол. Редакція УРЕ, 1975. – 775 с.

69. Сучасна технологія навчання іншомовному матеріалу в середніх навчальних закладах [Текст] / Ніколаєва С. Ю. , Скляренко Н. К. , Смєлякова Н. П. та ін. – К. : Ленвіт, 1996. – 96 с.

70. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування [Текст] / Гринюк Г. А. , Метьолкіна О. Б. , Ніколаєва С. Ю. та ін. – К. : Ленвіт, 1997. – 37 с.

71. Турищева Л. В. Психологічні причини можливих труднощів у молодших школярів при вивченні англійської мови [Текст] / Л. В. Турищева // Англійська мова в початковій школі. – 2005. - № 3. – С. 2-3.

72. Філатова В. А. Ігри на уроках англійської мови у молодшій школі // Англійська мова в початкових класах [Текст] / В. А. Філатова. – 2004. - № 1. – С. 13-15.

73. Хоменко Л. Я. Нові методи навчання на заході [Текст] / Л. Я. Хоменко // Іноземні мови. – 1998. - №1. – С. 32-33.

74. David Crystal. Who cares about English usage? [Text] / David Crystal // Хрестоматия по английской филологии: Учебное пособие / Александрова О. В. – М. : Высшая школа, 1991. – С. 176-178.

75. Henry Sweet. The practical study of languages [Text] / Henry Sweet // Хрестоматия по английской филологии: Учебное пособие / Александрова О. В. – М. : Высшая школа, 2003. – С. 25-45.

76. Ilko V. Korunets. Contrastive typology of the English and Ukrainian languages [Text] / Ilko V. Korunets. – Kyiv: Lybid, 1995. – 239 p.

77. Quirk R. , Greenbaum S. , Leech G. , Svartvik J. A comprehensive grammar of the English language [Text] / Quirk R. , Greenbaum S. , Leech G. , Svartvik J // Хрестоматия по английской филологии: Учебное пособие / Александрова О. В. – М. : Высшая школа, 1991. – С. 217-225.

78. Sidney Greenbaum. Good English [Text] / Sidney Greenbaum // Хрестоматия по английской филологии: Учебное пособие / Александрова О. В. – М. : Высшая школа, 1991. – С. 178-192.

79. Strevens P. D. New orientations in the teaching of English [Text] / P. D. Strevens // Хрестоматия по английской филологии: Учебное пособие / Александрова О. В. – М. : Высшая школа, 1991. – С. 240-249.

80. Strevens P. D. The study of the present-day English language: a triple bond between disciplines. An inaugural lecture [Text] / P. D. Strevens // Хрестоматия по английской филологии: Учебное пособие / Александрова О. В. – М. : Высшая школа, 1991. – С. 225-240.

81. Susan Halliwell. Teaching English in the Primary Classroom [Text] / Susan Halliwell . – New York: Longman, 2005. – 169 p.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: