• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Формування всебічно розвиненої особистості молодшого школяра засобами художньо-естетичного виховання

Предмет:Педагогика
Тип:Курсовая
Объем, листов:40
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:виховання, естетичного, мистецтва, дітей, його, естетичне, особистості, школярів, естетичних, формування, дитини, розвитку, людини, розвиток, природи
Процент оригинальности:
96 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП.

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи формування всебічно розвиненої особистості молодшого школяра.

1. 1. Психолого-педагогічна сутність естетичного виховання .

1. 2. Особливості естетичного виховання в молодшому шкільному

віці.

1. 3. Шляхи і засоби естетичного виховання молодших школярів.

РОЗДІЛ ІІ. Використання комплексу засобів мистецтва у естетичному вихованні молодших школярів. Проведення експерименту з дослідження естетичного досвіду у дітей молодшого шкільного віку.

2. 1. Суть проведення експерименту для дослідження естетичного досвіду у дітей молодшого віку.

2. 2. Результати експериментальної діяльності з дослідження естетичного досвіду у дітей молодшого шкільного віку.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Додатки.

Вступление:

В останні роки зросла увага до проблем теорії та практики естетичного виховання як найважливішого засобу формування духовно-практичного відношення до дійсності, засобу морального і розумового виховання, тобто як до засобу формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості. На думку багатьох дослідників, педагогів, психологів (А. С. Макаренко, Б. М. Неменский, В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський) формувати особистість і естетичну культуру потрібно в найбільш сприятливому для цього - шкільному віці. Почуття краси природи, оточуючих людей, речей створює у дитини особливі емоційно-психічні стани, збуджує безпосередній інтерес до життя, загострює допитливість, розвиває мислення, пам'ять, волю та інші психічні процеси. Навчити бачити прекрасне навколо себе, в навколишній дійсності покликана система естетичного виховання. Для того, щоб ця система впливала на дитину найбільш ефективно і досягала поставленої мети, Б. М. Неменский виділив таку її особливість: «Система естетичного виховання повинна бути, перш за все, єдиної, яка об'єднує всі предмети, всі позакласні заняття, все суспільне життя школяра, де кожен предмет, кожен вид заняття має свою чітку задачу в справі формування естетичної культури та особистості школяра» . Але у будь- якої системи є стрижень, основа, на яку вона спирається. Такою основою в системі естетичного виховання ми можемо вважати мистецтво: музику, архітектуру, скульптуру, живопис, танець, кіно, театр і інші види художньої творчості. Про це говорили у своїх працях ще Платон і Гегель. На підставі їхніх поглядів стало аксіомою, що мистецтво є головним змістом естетики як науки, і що краса є основне естетичне явище. Мистецтво містить в собі великий потенціал для розвитку особистості. Таким чином, можна зробити висновок, що формувати в дітях естетичне ставлення до дійсності найбільш ефективно можна в загальноосвітній школі.

В даний час у громадському та культурному житті суспільства дуже сильно вплив масової культури, отже, у свідомості людей стираються межі між масовим мистецтвом і мистецтвом сьогоденням. Людям стає все важче орієнтуватися у швидко змінюють один одного культурних явищах, дуже складно серед усього розмаїття, яке пропонує сучасна масова споживацька культура виділити головне, ключове. Особливо важко це вдається в шкільному віці. У цій ситуації необхідно допомагати учням сформувати правильне уявлення про навколишній світ про культурне життя сучасної епохи, розкрити в цьому своєму багатстві систему вічних цінностей і традицій. У той же час необхідно розуміти, що цінність, до яких би загальнолюдським коріння вона не сходила, прищепити не вдається, її можна тільки прожити. Таке проживання, зокрема забезпечувало і досі забезпечує мистецтво, що розкриває за своєю суттю вихідну гуманітарну цінність - зв'язок людини з людиною. Актуальність даної теми підкреслюється тим, що багато змінилися обставини в житті суспільства, зокрема, в соціально-економічному плані, викликають необхідність переглядати старі і виробляти нові культурологічні, засновані на ставленні Людина-Людина, принципи і підходи до естетичного виховання.

Зважаючи на актуальність проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: «Формування всебічно розвиненої особистості молодшого школяра засобами художньо-естетичного виховання».

Предмет дослідження – особливості використання засобів естетичного виховання молодших школярів.

Об’єкт дослідження: естетичне виховання в школі.

Мета дослідження: дослідити засоби художньо-естетичного виховання. Проведення експериментуи здослідження естетичного досвіду у дітей молодшого шкільного віку.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

1. Визначити психолого-педагогічну сутність естетичного виховання.

2. З’ясувати особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці.

3. Використання засобів естетичного виховання молодших школярів.

4. Проведення експерименту з дослідження естетичного досвіду у дітей молодшого шкільного віку.

Методи дослідження:

Курсова робота виконана на основі загальних принципів- системності, об’єктивності, логічної послідовності. З метою об’єктивного осмислення теми застосовувались порівняльний та описовий методи пізнання , теоретичний аналіз наукових літературних джерел, узагальнення, бесіда, спостереження, анкетування.

Структура дослідження: Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, додатків.

У висновках в узагальненому вигляді підводяться підсумки роботи.

Робота носить дослідницький характер.

Заключение:

Естетичне виховання неможливо ні уявити собі, ні зрозуміти без «бачення», «слухання», «нюху», «дотику» . Специфікою естетичного виховання є вплив і сприйняття індивідуальних, конкретних, об'єктивних явищ, окремих предметів та притаманних їм естетичних властивостей. Важливим завданням естетичного виховання є розвиток творчих інтересів і здібностей в учнів у тій чи іншій галузі мистецтва.

Проблема естетичного виховання досить повно розроблена у вітчизняній і зарубіжній літературі. Це дозволило нам провести ретельний аналіз літератури з цієї проблеми і зробити такі висновки. Естетичне виховання справді має важливе місце у всій системі навчально-виховного процесу, бо за ним стоїть не тільки розвиток естетичних якостей людини, але й особистості в цілому: її сутнісних сил, духовних потреб, моральних ідеалів, особистих і суспільних уявлень, світогляду.

Всі ці якості в людині розвиваються під впливом різних факторів. Виховне значення має і природа, і праця, і навколишня дійсність: побут, сім'я, міжособистісні відносини, - все, що може бути прекрасним. Як основний носій прекрасного, мистецтво також є засобом естетичного виховання.

Вплив естетичних явищ життя і мистецтва на особистість може проходити як цілеспрямовано, так і спонтанно. У цьому процесі величезну роль відіграє школа. У навчальному плані закріплено такі предмети як образотворче мистецтво, музика, література, основою яких є мистецтво. Крім того, позакласна робота по естетичному вихованню може служити гарним доповненням у вирішенні даної проблеми. Це не випадково. Аналізуючи літературу, ми зробили висновок, що мистецтво є основним засобом естетичного виховання. Дослідження показало, що і пізнавальний інтерес до мистецтва у молодших школярів досить великий, а наявність інтересу - це перше з умов успішного виховання. Крім того, матеріал з мистецтва володіє великим емоційним потенціалом, будь то музичний твір, літературний чи художній. Саме сила емоційного впливу є шляхом проникнення в дитячу свідомість і засобом формування естетичних якостей особистості.

Таким чином, наша гіпотеза, заявлена на початку роботи, підтвердилася. Дійсно, засоби мистецтва, що використовуються в навчально-виховному процесі, є ефективним засобом естетичного виховання молодших школярів. Досвідчені педагоги, знаючи це, здатні за допомогою мистецтва виховати справжні естетичні якості особистості: смак, здатність оцінювати, розуміти і творити прекрасне. Однак, на практиці ми зіткнулися з тим, що вчителі мало користуються мистецтвом з метою естетичного розвитку дитини, приділяючи більше часу і розвитку практичних навичок. Це неприпустимо, тому що без орієнтації на справжні духовні і художні цінності, естетичне виховання і розвиток особистості буде неповноцінним. На наш погляд, реалізуючи повноцінне естетичне виховання дитини в молодшому шкільному віці, вчитель забезпечує в майбутньому становлення такої особистості, яка буде поєднувати в собі духовне багатство, справжні естетичні якості, моральну чистоту і високий інтелектуальний потенціал.

Задача кожного вчителя – розкрити для школярів в своїй області знання естетичної картини світу і сформувати у кожного дієве гуманістичне етично – естетичне відношення до природи. Рішення цієї задачі передбачає систему прийомів, форм, методів організації виховної дії:

1. систематичний обіг в змісті занять до розкриття естетичних властивостей і естетичного вигляду матеріальних природних явищ, що вивчаються (як вчителем, так і учнями);

2. розширення форм і методів активізації на уроці естетичних оцінок і проявів відносин об'єктів, що вивчається до естетичних властивостей;

3. узагальнюючі заняття, бесіди, лекції, а так само самостійні роботи учнів молодших класів, присвячені сумісному розбору індивідуального відношення, оцінок, думок про естетичні властивості даної сторони дійсності (в завершальному розділі учбової теми) і естетиці її наукового відображення;

4. проведення спільно з викладачами інших дисциплін природничо – наукового, а так само і художньо – гуманітарного циклу уроків, лекцій, конференцій;

5. проведення заходів, що виявляють результати розвитку відношення до природи: конкурсів творів, творчих робіт, зборів, конференцій, класних журналів на всіх ступенях шкільного навчання, проведення диспутів в старших класах і тому подібне;

6. поєднання урочних і позаурочних видів роботи по естетичному освоєнню природи;

7. розвиток і пропаганда самими школярами ідеї захисту природи, її краси і відновлення завданого їй збитку в місцевих умовах, підготовка текстів і щитів, що містять вислови великих людей про природу, проведення ранків, вечорів і т. д. ;

8. включення всіх школярів в суспільно – корисну і трудову діяльність.

Естетично-виразний ідеал взаємостосунків природи і людини спостерігається у вдосконаленні природи, допомагаючи повніше розкривати її життєві сили. Є такий простий, відомий всім вираз «Квітучий край». Так називають землі, де знання, досвід людей, їх прихильність, їх любов до природи справді творять чудеса. Природа не може захищати себе від варварського, корисливого, байдуже – пасивного відношення до неї, від ворожих її дій людини і втручання в хід природних процесів, що викликають загибель багатьох рослин і тварин. В етичному суспільстві сформульований закон про охорону природи, який повинен виконуватися кожним громадянином країни. До його виконання підростаюче покоління готується всім змістом і формами нашого життя, особливо умовами єдиного навчально-виховного процесу школи. Повноцінний ефект буде досягнутий, коли естетична свідомість і поведінка стане складовою частиною загальної культури молодої людини. Перед педагогами, вихователями стоять актуальні завдання вдосконалення форм навчальної та позанавчальної діяльності школярів, направлені на формування культури відносин до природи відповідно до вимог нашого суспільства. Цілісний, всебічний розвиток особистості школяра на всіх вікових етапах включає, зокрема, формування гармонійних взаємостосунків з навколишнім середовищем, правильних ціннісних орієнтацій по відношенню до природи, а також високої активності в поведінці, суспільно корисній праці, творчості. Все це має важливе суспільне значення як в майбутній професійній діяльності випускників школи.

Проблема формування естетичного відношення до природи – лише одна із сторін комплексного виховання культури підростаючого покоління. Але в її рішенні стикаються такі істотні напрями виховної роботи, як формування науково – матеріалістичного світогляду в учбовому процесі, освоєння скарбів національної і світової культури, збагнення багатств рідної природи, оволодіння шляхами їх примноження, творче перетворення природного середовища, природних матеріалів, художньо – естетична діяльність, внесення посильної трудової участі в збереження і підтримку природного середовища. Спільність позицій авторів монографій базується на визнанні необхідної і актуальної задачі – розвивати як важливу якість особистості сучасного школяра естетичне відношення до природи у дітей всіх вікових періодів, в різних формах педагогічно доцільними засобами.

Необхідно поєднувати можливості дії природного змісту учбово – пізнавального процесу і освоєння естетичних властивостей пізнавального матеріалу, естетичну спрямованість сприйняття і освоєння мистецтва, що відображає красу і характерність природних явищ, а так само пізнання людських ідеалів взаємостосунків з природою, значення багатоманітного духовно – практичного заломлення власних реальних контактів з природою і отриманих вражень в подальших заняттях дітей, в їх творчості. Все це – база формування культури відносин до природи як суспільної цінності.

Педагогічно доцільне поєднання естетичної освіти і виховання з впливом мистецтва. Вихованням естетичного бачення природи, творчого відношення до неї будитиме у школярів відчуття відповідальності за збереження кожного її об'єкту і явища як неповторної цінності і тим самим сприятиме збереженню природного середовища.

Етико – естетичне забарвлення мотивів відносин до природи підвищує цінність навколишнього середовища для особистості, тим самим створюючи міцні основи зміцнення дбайливого, гуманного ставлення до живої природи, до всіх природних елементів. Необхідно розвивати відчуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, уміння розуміти і цінувати витвори мистецтва, красу і багатство рідної природи. При цьому естетичне виховання розглядається як найважливіший чинник формування особистості школяра.

Широкі перспективи відкриваються перед педагогами в творчих пошуках шляхів і форм виховання багатогранного відповідального відношення до природи.

Естетичне виховання – важлива частина становлення особистості, розвитку дитини. Розуміння прекрасного, насолода мистецтвом (як предметами, так і процесом творіння) – без цього неможливо уявити собі всебічно розвинену особистість, виховання якої – мета педагогічного процесу.

На всіх етапах свого розвитку дитина осягає навколишній світ і з погляду його краси, естетики. Дуже багато що залежить від того, наскільки на цьому шляху подадуть йому підтримку дорослі.

Учбово-виховні програми дошкільних і шкільних загальноосвітніх установ відводять значне місце предметам, у складі яких дітям пропонується зануритися в світ мистецтва, як споглядаючи, вслухаючись в твори майстрів, так і створюючи самостійно свої творіння.

Винятково важливою і необхідною, як у сфері освіти, так і в сімейному вихованні, є задача навчити школярів вірно оцінювати предмети мистецтва з погляду їх естетичної і культурної цінності.

Список литературы:

1. Аболина Т. Г. , Митропольская Н. Е. Эстетическое воспитание в школе. – К. : Высшая школа, 1987. – 252 с.

2. Артемова Е. С. , Чинаева О. П. Некоторые теоретические и практические проблемы эстетического воспитания // Вопросы философии. - 1987. - № 4 – С. 63 – 67.

3. Бекетова Ю. В. Музично-естетичне виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, чл. - кор. В. І. Лозової. – Х. : ХДПУ, 1999. – Вип. 10. – ч. 2. – С. 39 – 43.

4. Березівська Л. Українські традиції як культурологічні засади спадщини В. О. Сухомлинського // Початкова школа. - 2006. - № 12 . – С. 5 – 8.

5. Блонский П. П. Курс педагогики. – М. : Задруга, 1918. – 202 с.

6. Буров А. И. Предмет и содержание эстетического воспитания, его соотношение с другими видами воспитания. – М. : Просвещение, 1971 . – 134

7. Веркалець М. М. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка. – К. : Товариство “Знання” УРСР, 1990. – 48 с.

8. Верховинець В. Весняночка: Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів. – 3-е вид. – К. : Музична Україна, 1969. – Вип. 1. – 124

9. Витковская Н. С. , Щербо А. Б. , Джола Д. Н. Формирование эстетической культуры младших школьников. – К. : Радянська школа, 1980. – 151 с.

10. Гіптерс З. Мистецтво як засіб художньо-естетичного виховання // Рідна школа. - 2001. - № 9. - С. 60 – 63.

11. Горобець Н. Формування естетичних почуттів у молодших школярів засобами мистецтва // Рідна школа. - 1999. - № 11. – С. 46 – 49.

12. Грищенко Т. Традиції гімназійного музично-естетичного виховання і сучасна освіта // Рідна школа. - 2001. - № 1. – С. 34 – 35.

13. Зязюн І. А. Родчанін Є. Г. Морально-естетичні погляди В. О. Сухомлинського . – К. : Товариство “Знання” УРСР, 1980. – 48 с.

14. Кабалевский Д. Б. Эстетическая культура и школа // Советская педагогіка. - 1970. - № 1. – С. 24 – 25.

15. Кирило Стеценко: Спогади, листи, матеріали / Упор. Є. Федотов. – К. : Музична Україна, 1981. – 480 с.

16. Лобар О. О. , Стельмахович М. Г. , Федоренко Д. Т. Історія української школи і педагогіки: навчальний посібник. – К. : Знання, 2006. –447 с.

17. Лозова В. І. , Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2 – е вид. , випр. і доп. – Харків: “ОВС”, 2002. – 400 с .

18. Макаренко А. С. Методика виховної роботи. – К. : Знання, 1990. – 353 с.

19. Мир детства: Младший Школьник / Под ред. . А. Г. Хрипковой; Отв. ред. В. В. Давидов. – 2-е изд. , доп. – М. : Педагогика, 1988. – 272 с.

20. Печерська Е. Інтегрований вплив музики і природи на естетичне виховання // Початкова школа. - 2002. - № 7. - С. 29 – 32.

21. Разумный В. А. Система образования на рубеже третьего тысячелетия. Опыт философии и педагогики. – М. :Педагогика, 1996. – 280 с.

22. Рева В. Естетичне виховання школярів у процесі сприйняття музики // Мистецтво та освіта. - 1999. - № 1 – С. 4 – 8.

23. Рогожкин В. Т. О классификации методов нравственного воспитания // Советская педагогика. - 1971. - № 10. – С. 92 – 95.

24. Рудічева Н. Питання музично – естетичного виховання молоді у спадщині вітчизняних педагогів // Засоби навчання та науково – дослідницькі роботи: Збірник наукових праць – Х. : ХНПУ, 2005. – Вип. 23. – С. 116 – 124.

25. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори. – К. : Освіта, 1996. – 303с.

26. Савченко О. Школа культури – діалог з В. О. Сухомлинським // Початкова школа. - 2006. - № 12. – С. 1 – 5.

27. Сирітка Г. Виховання естетичних поглядів молодших школярів // Початкова освіта. - 2002. - № 13 – С. 8.

28. Стеценко К. Г. Луна: Збірник пісень для сім’ї і школи. – К. , 1907. – 93 с.

29. Сухомлинский В. О. Вибрані твори в 5-ти томах. – К. : Радянська школа, 1977.

30. Чуриліна Л. М. Морально-естетичне виховання підлітків засобами шкільного театру ляльок: Дис. . . канд. пед. наук. – К. , 1995. – 250 с.

31. Шацкий С. Т. Работа для будущего. Документальное повествование/ Сост. В. И. Малинин, Ф. А. Фрадкин. – М. : Просвещение, 1989. – 400 с.

32. Шиманська І. Ф. Леся Українка про освіту та виховання. – К. : Радянська школа, 1973. – 112с.

33. Шмит Ф. И. Искусство как предмет обучения // Путь просвещения. – 1923. - № 1. – С. 1 – 63.

34. Эстетика / Под. ред. А. А. Радугина. – М. : Просвещение,1998. – 400 с.

35. Эстетическое воспитание в начальной школе / Под ред В. Н. Шацкой. - М. : Издательство АПН РСФСР, 1959. – 246 с.

36. Эстетическое воспитание детей . – Свердловск, 1975. – 150 с.

37. Эстетическое воспитание школьной молодежи / Под ред. Б. Т. Лихачова. – М. : Высшая школа, 1981. – 178 с.

38. Юник Д. Оволодіння музичним матеріалом в процесі інструментальної підготовки школярів // Рідна школа. – 2006. - № 3. - С. 55 – 57.

39. Яновська Н. Мистецтво навчання або навчання через мистецтво // Початкова школа. - 2005. - № 9. - С. 47 – 49.

Бесплатные работы:

Готовые работы: