• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Контроль сформованості граматичних навичок англійської мови учнів початкової школи за допомогою комп'ютерних технологій

Предмет:Педагогика
Тип:Курсовая
Объем, листов:38
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:навчання, мови, школі, початковій, іноземної, граматики, тому, спілкування, учнів, навичок, мовлення, молодших, граматичних, мовою, або
Процент оригинальности:
96 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ . НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

1. 1. Психолого – педагогічні особливості формування граматичних . . навичок у початковій школі 4

1. 2. Методичний аспект навчання граматики англійської мови в . . початковій школі

1. 2. 1 Цілі та зміст навчання граматики в початковій школі 9

1. 2. 2 Методика формування і контролю граматичних навичок у навчанні англійської мови в початковій школі. 13

1. 2. 3 Особливості навчання та контролю граматичних навичок у початковій школі 20

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

2. 1. Роль та місце інформаційних технологій у процесі навчання іноземної . мови 25

2. 2. Аналіз комп'ютерних програм для навчання граматики учнів початкової школи 30

ВИСНОВОК 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

Вступление:

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у початковій школі. Це не тільки сучасні технічні засоби, але й нові форми й методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Використання мультимедійних засобів навчання допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечує індивідуалізацію й диференціацію навчання з урахуванням особливостей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей. Вивчення іноземних мов за допомогою комп'ютерних програм викликає величезний інтерес у учнів. Як показує практика, використання комп’ютерних технологій у початковій школі поки ще обмежене й слабко пов’язане з навчальним процесом. Навчання та контроль знань з іноземної мови школярів за допомогою комп’ютерних засобів перебуває в зародковому стані.

Тому тема курсової роботи "Контроль сформованості граматичних навичок англійської мови учнів початкової школи за допомогою комп'ютерних технологій" є доволі актуальною.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити наступні задачі:

-виявлення психологічних особливостей молодших школярів, які необхідно враховувати в процесі навчання граматики іноземної мови;

-визначити технології навчання граматики у початковій школі, що забезпечують найбільш ефективне навчання граматики;

-аналіз комп'ютерних програм для навчання граматики.

Для рішення поставлених завдань були використані такі підходи й методи дослідження:

-теоретичний аналіз загальнонаукової, педагогічної, психологічної, методологічної літератури по проблемі дослідження;

-аналіз передового досвіду вчителів і провідних методистів;

-аналіз комп'ютерних програм

Курсова робота включає вступ, два розділи, висновки, список використаноі літератури.

У вступі дане обґрунтування актуальності роботи, визначені мета, об'єкт і предмет дослідження, визначаються завдання і методи дослідження, обґрунтовані наукова новизна, теоретична й практична значимість дослідження.

У першому розділі розглядаються вікові психолого-педагогічні особливості молодших школярів, аналізується методичний аспект навчання граматики англійської мови у початковій школі.

У другому розділі визначається роль та місце інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови та аналізуються комп’ютерні програми для навчання граматики.

Заключение:

Дана курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку. У вступі була сформована актуальність теми, визначені об’єкт і предмет дослідження, поставлена мета роботи й відповідно до мети сформовані основні завдання. Також були зазначені основні методи дослідження, які застосовувалися в даній роботі, наукова новизна й практична цінність роботи.

У першому розділі були охарактеризовані психолого-педагогічні особливості молодшого школяра і був встановлен зв’язок формування і контролю граматичних навичок з цими особливостями; розглянутий методичний аспект навчання та контролю граматики англійської мови у початковій школі, передбачений програмою для середніх шкіл та Державним освітнім стандартом для іноземних мов. Особливістю початкового етапу навчання граматики є засвоєння граматичних структур імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.

У другому розділі проаналізовані комп’ютерні програми для навчання граматики у початковій школі, визначено роль та місце інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови

Список литературы:

1. Биболетова М. З. Мультимедийные средства как помощник для средней школы. ИЯШ, №3. 1999.

2. Владимирова Л. П. Интернет на уроках иностранного языка. ИЯШ, №3, 2002. с 33-41.

3. Витлин Ж. А. Современные проблемы обучения грамматике иноязычных языков //Иностранные языки в школе, 2000. - № 5. – С. 22.

4. Гез Н. И. , Ляховицкий М. В. , Миролюбов А. А. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М. : Высшая школа, 1982. – 373 с.

5. Дегтерева Т. А. Как подготовить интересный урок иностранного языка. – М. : ВПШ и АОН, 1963. – 250 с.

6. Державний освітній стандарт з іноземної мови. – К. : Ленвіт,1998.

7. Донцов Д. Английский на компьютере. Изучаем, переводим, говорим. М. , 2007.

8. Завьялова А. Г. Ситуативное обучение Present Continuous на начальном этапе овладения английским языком / ИЯШ. – 1990. - С. 14-17.

9. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М. , 1991. – 219с.

10. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. (в вопросах и ответах). СПБ. , 2001.

11. Карпов А. С. Интернет в подготовке будущих учителей иностранного языка. ИЯШ, №4, 2002. с. 73-78.

12. Костюк Г. С. Вікова психологія. – К. , 1974. – 276с.

13. Куприянова Г. В. Групповая и самостоятельная работа учащихся при освоении грамматики //Иностранные языки в школе, 2001. - № 6.

14. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах // За ред. К. І. Онищенко. – К. , 1999. – 227с.

15. Миньяр-Белоручев Р. К. Примитивная грамматика для изучающих иностранный язык //Иностранные языки в школе, 2000. - № 4.

16. Миролюбова А. А. Вопросы контроля обученности учащихся иностранному языку. – Обнинск: Титул, 1999. – 112 с.

17. Нелунова Е. Д. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранному языку в школе. Якутск, 2006.

18. Немов Р. С. Психология. – Кн. 2. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 516 с.

19. Ніколаєва С. В. Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах. – К: Ленвіт, 1999. – 286с.

20. Ніколаєва С. Ю. , Скляренко Н. К. , Смєлякова Л. П. Сучасна технологія навчання іноземного матеріалу. - К. , 1996 (Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, вип. 2). – С. 17-18.

21. Пахомова Н. Ю. Компьютер в работе педагога М. , 2005, с. 152-159.

22. Пассов Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам. – М. , 1997. – 238с.

23. Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе. – М. , 1988. – 274с.

24. Петрова Л. П. Использование компьютеров на уроках иностранного языка -потребность времени. ИЯШ,№5, 2005

25. Плахотник В. М. , Полонська Т. К. Підручник англійської мови для 1-3 класів. - К. , 1994.

26. Полилова Т. А. Внедрение компьютерных технологий. ИЯШ, №6, 1997. , с 2-7.

27. Потапова Р. К. Новые информационные технологии и филология. СПБ. , 2004.

28. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл Іноземні мови. 2-11 класи / Іноземні мови. - 2005. -№1.

29. Протасеня Е. П. Компьютерное обучение: за и против. ИЯШ, №3, 1997

30. Психологічний словник /За ред. В. І. Войтка . -К. : Вища школа, 1982.

31. Самылина Т. И. , Фомина Н. А. Обучение дошкольников иностранному языку с помощью компьютера. ИЯШ, №4, 2003. с. 52-56.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: