• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Літерні слова в синтаксичній системі китайської мови

Предмет:Педагогика
Тип:Курсовая
Объем, листов:23
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:слів, мови, слова, мові, нових, питання, також, речення, языка, було, мову, літерні, або, бути, можуть
Процент оригинальности:
68 %
Цена:200 руб.
Содержание:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЛІТЕРНІ СЛОВА В СИНТАКСИЧНІЙ СИСТЕМІ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

1. 1. Основні етапи розвитку граматичної системи в китайській мові

1. 2 Загальні відомості про синтаксис китайської мови

1. 3 Процес словотвору в китайській мові

1. 4 Види літерних слів в китайській мові

РОЗДІЛ ІІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІТЕРНИХ СЛІВ У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

2. 1 Сучасні проблеми впровадження літерних слів у китайську мову

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Вступление:

Китайське суспільство на сучасному етапі розвитку виступає активним учасником світових, економічних, політичних і культурних процесів. Взаємодія з іноземними кампаніями та організаціями, науково-технічний та культурний обмін зі світом, породжують в Китаї необхідність говорити на іноземних мовах, приймати міжнародні стандарти спілкування та термінологію. Значний вплив на сучасну мову має темп людського життя. Сьогодні темп життя є дуже високим, швидким. Сучасна людина постійно знаходиться серед інформації, яку має швидко сприймати, розуміти, передавати. Щоб це було можливим, у мові з’являються літерні слова, які вже набули популярності в Інтернеті. Назви кампаній, буденні вирази, навіть речення можуть скорочуватися до кількох літер, тим самим дозволяючи людині передавати та обробляти великі обсяги інформації у короткий проміжок часу.

Актуальність роботи полягає в тому, що українське китаєзнавство потребує детальнішого розгляду абревіатур, а саме їх функціонування у китайському реченні, та тексті в цілому. Вибір літерних слів у якості предмета цієї курсової роботи полягає у тому що за останні роки, під час проведення Китаєм політики реформи відкритості, в Китаї активно використовують літерні слова на основі латинської абетки, а також утворюють свої абревіації на базі пхіньїнь. Обидва види літерних слів активно використовуються у сучасній китайській мові, у текстах публіцистичного, офіціально-ділового та науково-технічного характеру. Функціонування у китайській мові літерних слів, їх роль у реченні, є важливим пунктом при перекладі як на китайську мову, так і з китайської мови на українську.

Метою роботи є проаналізувати та дослідити види літерних слів, які існують в китайській мові, а також зробити висновки щодо їх функціонування у синтаксичній системі китайської мови. Визначити які проблеми виникли, або виникають під час впровадження нових літерних слів у китайську мову.

Мета дослідження досягається наступними завданнями:

1. Розглянути синтаксичну систему китайської мови на сучасному етапі її розвитку

2. Визначити які види літерних слів зустрічаються в китайській мові, як функціонують та узгоджуються з іншими членами речення

3. Визначити проблеми використання літерних слів у китайській мові.

4. Визначити труднощі, які виникають при перекладі літерних слів

5. Зробити висновки за даною роботою

Об’єктом дослідження є синтаксична та лексична системи китайської мови.

Предметом дослідження є літерні слова в синтаксичній системі китайської мови. Їх функціонування у наукових та публіцистичних текстах.

Курсова робота складається з: вступу, 2 розділів, висновків, списку використаних джерел із…найменувань. Загальний обсяг…сторінок.

Заключение:

У цій робот ставилося за мету проаналізувати та дослідити види літерних слів, які існують в китайській мові, а також зробити висновки щодо їх функціонування у синтаксичній системі китайської мови. Визначити які проблеми виникли, або виникають під час впровадження нових літерних слів у китайську мову. Згідно з цією метою було проаналізовано наступні аспекти:

1. Було розглянуто сучасну синтаксичну будову китайської мови, проаналізовано основні види речень, які зустрічаються в китайській мові. Разом з цим було розглянуто якими частинами мови можуть виражатися головні та другорядні члени речення, як це впливає на розвиток мови в цілому, та які викликає труднощі при перекладі;

2. Було проаналізовано лексичний аспект мови, а саме словотворення в китайській мові. Було виявлено, що китайська мова знаходиться у постійному розвитку, бо цього вимагає зовнішня та внутрішня політика Китаю. Було виявлено зв'язок між економічним, політичним, та науковим прогресом та прогресом у нових видах словотвору.

3. Згідно з предметом цього дослідження були проаналізовані деякі види літерних слів, які зустрічаються у сучасній китайській мові. Подано їх класифікацію, та відношення до них носіїв китайської мови. Згідно з цим аналізом абревіатури є популярними у деяких окремих колах суспільства. Так найбільшої популярності у використанні вони мають у людей, які пов’язані із наукою, політикою, або економікою. Але тим не менш звичайні Інтернет користувачі теж мають свій список літерних слів, яким регулярно користуються під час спілкування в Інтернет мережі.

4. Під час роботи над цим дослідженням не можливо було не звернути увагу на те, які труднощі виникають під час перекладу того чи іншого літерного слова. Було зазначено, що при перекладі літерних слів, які функціонують поза межами Китаю, труднощів не виникало, бо є вже європейський аналог, який адаптовано під європейські стандарти. Щодо літерних слів, які були створені в китайській мові, та використовуються виключно китайцями, то перекладач має проблему. В нього є вибір, або перекладати кожну частину літерного слова дослівно, перекладати описово, або знайти якийсь еквівалент у мові на яку робиться переклад.

Отже, виходячи з усього сказаного, ми вважаємо що інтеграція літерних елементів в китайську мовну систему розглянута в двох планах: у плані механізмів освоєння запозичених літерних елементів на тому чи іншому рівні китайської мови (фонетичному, лексико-семантичному, граматичному) і в плані особливостей входження в мову власне китайських пхіньїнь-абревіатур.

У роботі показано, що інтеграція в китайську мову великої кількості раніше відчужених літерних елементів впливає на систему самої китайської мови.

У той же час на матеріалах цього дослідження ми прагнули показати взаємодію механізмів запозичення, створення та вживання буквених слів з проявами фундаментальних типологічних рис китайської мови.

Процеси фонетичного освоєння запозичуваної лексики літерного типу носіями китайської мови демонструють панівне становище вимовних норм китайської мови. Разом з тим, враховуючи появу літерної лексики всередині самої китайської мови, можна зробити висновок про розширення фонетичних можливостей, формування нових за структурою складів, викликаному прочитанням букв пхіньїнь-алфавіту по-англійськи і активним використанням іноземних слів у мові китайських носіїв.

Список литературы:

1. . Амирова Т. А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка. — М. , 1985 г.

2. Языковые контакты. -М. , 1972. С. 25-60.

3. . Вайнрайх У. Языковые контакты. — Киев, 1979.

4. . Виноградов В. А. Лингвистика и обучение языку. — М. , 2003 г.

5. Горелов В. И. , Грамматика китайского языка. – М. , «Просвещение» 1982 г. 280с.

6. Горелов В. И. , Лексикология китайского языка. – М. , «Просвещение» 1984 г. 216с.

7. Драгуновы A. A. и E. H. Структура слога в китайском национальном языке//Советское востоковедение М. , 1955.

8. . Драгунов A. A. Грамматическая система современного китайского разговорного языка. Л. , 1962.

9. Завьялова О. И. Китайская иероглифическая письменность на рубеже третьего тысячелетия/ТМатериалы Х-ой Международной конференции «Китайское языкознание: изолирующие языки» -М. , 2002. С. 53-57.

10. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. — М. , 1973.

11. Иванов А. И. , Поливанов Е. Д. Грамматика современного китайского языка. М. , 1930.

12. Иванов В. В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. М. , 1973.

13. Кленин И. Д. Заимствования в современном китайском языке (на материале военной лексики)//Лексические заимствования в языках зарубежного Востока. М. , 1991.

14. Кленин И. Д. Иноязычные заимствования в современном китайском языке//Мир китайского языка. — М. , 1998. № 2.

15. Ошанин И. М. Основные вопросы грамматики китайского языка. — М. , 1949.

16. Панов В. М. Изменение членимости слов//Русский язык и советское общество: словообразование современного русского языка. -М. , 1968.

17. Поливанов Е. Д. Краткая фонетическая характеристика китайского языка. М. , 1927.

18. Попов П. С. Введение в изучение китайского языка. 1908.

19. Семенас А. Л. О синтагматической семантике копулятивного сложения в китайском языке //Исследования по китайскому языку. — М. , 1973. С. 63-78

20. Семенас А. Л. Особенности лексических заимствований в китайском языке//Вопросы языкознания. —М. , 1997. №1. С. 48-57

21. Семенас А. Л. Лексика китайского языка. М. , 2000.

22. Солнцев В. М. Очерки по современному китайскому языку. -М. , 1957.

23. Солнцев В. М. Язык и письмо (предисловие к книге Амировой Т. А. «Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка»), М. , 1985.

24. Солнцев В. М. Введение в теорию изолирующих языков. М. , 1995. 1. Ч. I, П.

25. Солнцева Н. В. Проблемы типологии изолирующих языков. — М. , 1985.

26. Солнцева Н. В. Некоторые проблемы неологизмов/ЯСитайское языкознание. Изолирующие языки. — М. , 2002. С. 231-234.

27. Солнцевы Н. В. и В. М. Теоретическая грамматика современного китайского языка. М. , 1979.

28. Софронов М. В. Китайский язык и китайское общество. М. , 1979.

29. Софронов М. В. Введение в китайский язык. М. , 1996.

30. Сторожук А. Г. Введение в китайскую иероглифику. СПб. , 2005.

31. Хаматова А. А. Словообразование современного китайского языка. -М. , 2003.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: