• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Сьогоденний стан суспільної моралі

Предмет:Педагогика
Тип:Курсовая
Объем, листов:67
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:групи, роботи, групи, дітьми, ризику, ризику», дітей, соціальнопедагогічної, дослідження, діти, працівників, соціальних, проблему, такі, поведінки
Процент оригинальности:
98 %
Цена:200 руб.
Содержание:

ВСТУП. 3

РОЗДІЛ 1. ГРУПИ РИЗИКУ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН. 6

1. 1 Діти групи ризику як соціально-педагогічна проблема. 6

1. 2 Психолого-педагогічна характеристика дітей «групи ризику»10

1. 3 Характеристика причин появи дітей «групи ризику». 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ . 23

2. 1 Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику». 23

2. 2 Авторська система соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику». 35

2. 3 Аналіз результатів соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику». 47

ВИСНОВКИ. 51

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 54

ДОДАТКИ. 57

Додаток А. Анкета визначення узагальненого показника соціального благополуччя дитини. 57

Додаток Б. Тест Басса – Даркі. 60

Додаток В. Моя Декларація. 62

Додаток Д. Відповіді на найбільш поширені запитання про шкідливість тютюнопаління. 64

Вступление:

Сьогоденний стан суспільної моралі як один із чинників поведінки людини характеризується тим, що в роки вияву негативних явищ в економіці, поглиблення розшарування суспільства на багатих та бідних, значною мірою втрачено важелі формування світогляду молодого покоління. Все більшого поширення набуває в дитячому середовищі саморуйнувальна поведінка, що зумовлює розвиток злочинності, проституції, наркоманії, алкоголізму та інших негативних явищ.

Поняття діти «групи ризику» набуло в останні роки масового характеру і поставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, медиків, працівників правоохоронних органів.

Діти «групи ризику» - одна із проблем усієї сучасної освітньої системи країни, а відтак увага до них повинна стати турботою держави. Проте шкільні вчителі найчастіше бувають не в змозі допомогти таким дітям, не спроможні проводити належну соціально-педагогічну діяльність у цьому напрямі. У таких випадках школа вдається до допомоги працівників соціальної сфери – соціальних педагогів та соціальних працівників. Завданням яких є ефективне подолання дезадаптації дітей «групи ризику», попередження девіантної поведінки.

На загальнотеоретичному рівні проблему дітей групи ризику вивчали вітчизняні та зарубіжні дослідники. Наприклад, Павленок П. Д. та Овчарова Р. В досліджували основні групи факторів ризику, котрі створюють ймовірну небезпеку для дитини. Слід підкреслити, що такі вчені, як Бехтерєв В. М. ,Каптерєв П. Ф. К. Лебединська, М. Райська, М. Раттер, Л. Славіна, у своїх роботах значну увагу приділили «важким дітям» та причинам їх появи.

Проблему виявлення соціально-педагогічних умов ефективної роботи з дітьми „групи ризику” досліджували такі вчені, як Лихтарніков А. Л. , Куган Б. А. , Овчарова P. B. та ін.

Ураховуючи актуальність проблеми дослідження, її недостатнє опрацювання та соціальну значущість, темою дипломної роботи було обрано «Сучасні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику».

Об’єкт дослідження – діти «групи ризику» як соціальне явище.

Предмет дослідження – система соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику».

Мета дослідження полягає в теоретичному аналізі та експериментальній перевірці технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику».

Відповідно до означеної мети були висунуті такі завдання дослідження:

? розглянути дітей «групи ризику» як соціально-педагогічну проблему;

? дати психолого-педагогічну характеристику дітям «групи ризику»;

? охарактеризувати причини появи дітей «групи ризику»;

? визначити сутність соціально-педагогічної діагностики поведінки дітей «групи ризику»;

? розробити авторську систему соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику» та проаналізувати результати соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику».

Для виявлення поставлених у дослідженні завдань використовувався комплекс взаємопов’язаних теоретичних і емпіричних методів дослідження:

? теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння та узагальнення) використовувалися з метою вивчення соціологічної, соціально-педагогічної, психологічної літератури і визначення концептуальних засад дослідження;

? емпіричні методи ( бесіда, пряме і непряме спостереження, анкетування) застосовувалися з метою вивчення ступеня приналежності підлітків до «групи ризику».

Практичне значення полягає в розробці авторської системи соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику», матеріали роботи, зокрема соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику» стане в пригоді студентам факультету психології, історії та соціології в навчальній діяльності, а також під час проходження виробничих практик.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження доповідалися на засіданні кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки ( протокол № 4 від 5. 11. 2011, протокол № 7 від 5. 03. 2012), а також опубліковані у вигляді статті «Причини появи дітей «групи ризику»» у підсумковій збірці наукових робіт студентів та магістрантів факультету психології, історії та соціології «Сучасні соціально-педагогічні процеси в Україні: тенденції, реалії, перспективи» (ПОЧУЄМО, ЗРОЗУМІЄМО, ДОПОМОЖЕМО), Випуск 4, Частина II Херсон, 2012, -С. 112 -214.

Структура дипломної роботи визначена її змістом і складається зі вступу, двох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел ( 4 найменувань ) та додатків. Загальний обсяг 65 сторінок, з них основного тексту – 53.

Заключение:

На підставі проведеної соціально-педагогічної роботи з даної проблеми можна зробити наступні висновки.

У сучасному суспільстві до дітей «групи ризику» відносять дітей з неблагополучних сімей, які залишилися без піклування батьків, дітей з проблемами в розвитку, дітей з виявами соціальної та психолого-педагогічної дезадаптації, а також дітей-сирот, котрі опинилися в дитячому будинку, притулку, школі-інтернаті та інших установах допомоги дітям. Однією з ознак, що характеризує дітей даної групи, є наявність у дітей або підлітків відхилень від норми поведінки.

Під дітьми «групи ризику» зазвичай розуміються школярі, порушення поведінки яких нелегко піддається виправленню. Вони особливо потребують індивідуального підходу з боку вихователів і вчителів. Це не погані, безнадійно зіпсовані школярі, а діти, які потребують особливої уваги та участі навколишніх. Діти «групи ризику» проживають зовсім інший шлях розвитку, ніж діти з благополучних сімей, вони переносять безліч травмувальних ситуацій, стресів, насильство і т. д. Усе пережите дітьми в будь-якому віці не проходить безслідно, а залишає свій слід на психічному розвитку дитини.

Підлітковий вік з його бурхливими нейроендокринними зрушеннями віддавна вважається фактором, що сприяє злоякісному розвитку девіантної поведінки. Це один з кризових етапів у процесі становлення особистості людини. Підлітковому віку характерне відчуття дорослості, емансипація від дорослих, нове ставлення до навчання та ін. . Підліток - прагне до «норми», - щоб у нього було «все як у всіх» і «як у інших». Але для цього віку характерна, як раз диспропорція, тобто відсутність «норм».

В сучасних умовах відхилення поведінки дітей пояснюється багатьма причинами: спадковість (психофізична, соціальна, соціокультурна), психолого-педагогічний фактор (дефекти сімейного і шкільного виховання), соціальний фактор (соціальні й соціально-економічні умови функціонування суспільства), соціальна діяльність власне індивіда, тобто активно-вибіркове ставлення до норм і цінностей свого оточення, особистості ціннісні орієнтації і здатність до саморегуляції своєї поведінки. Також ученими було доведено, що основними причинами появи дітей «групи ризику» є не тільки несприятливі умови життя і виховання, а й власне державний устрій, який провокує подібні явища.

У процесі соціально-педагогічної роботи ми продіагностували дану категорію дітей за допомогою діагностичного комплексу, до якого увійшли дві методики: анкета «Визначення узагальненого показника соціального благополуччя дитини» та тест-опитувальник Басса-Даркі (в нашій модифікації).

Проведена нами соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику» виявила те, що у зв’язку з соціальними, економічними, побутовими та ін. причинами, поведінка таких дітей супроводжується неадекватною самооцінкою (занижена або, найчастіше, завищена). Підліткам характерна емоційна напруженість, тривожність та неадекватний рівень домагань, що не відповідає їхнім можливостям. Тобто ми вивчили особливості дітей «групи ризику» та соціальний статус їх сімей. Також ми вивчили ступінь вираженості агресивних реакцій у дітей середнього шкільного віку та оцінили відповідний рівень фізичної, опосередкованої і вербальної агресії школярів.

Було розроблено авторську систему соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику»,що передбачала два етапи: консультативний та профілактичний.

У якості форми проведення нашого консультативного дослідження було обрано тренінг «Чи потрібна агресія».

У процесі консультування відбулася не тільки передача додаткової інформації, що допомогла дітям «групи ризику» по-новому побачити проблему, яка їх хвилює, а й надали підтримку клієнтам. На практиці виявилося, що підлітки потребували саме морально-психологічної допомоги для втілення знань, які вже мали, у практичну дію.

З метою проведення соціально-педагогічної профілактики нами було розроблено та проведено такі профілактичних заходи: акція «Цигарка на цукерку», антинаркотична акція «Твій вибір», практикум для підлітків «групи ризику» «Я влаштовуюсь на роботу» та тиждень «На відмінно».

У процесі профілактики ми створили виховне середовище, яке стало для дітей та підлітків середовищем з високою референтною значущістю; спрямували свою діяльність як на виховний мікрсоціум дитини (батьки, однолітки), змінюючи їх ставлення, вплив на дитину, так і вплинули на уявлення дитини про довколишніх і стосунки з ними.

Для виявлення ефективності проведеної нами соціально-педагогічної роботи з підлітками «групи ризику» була повторно застосована підібрана методика - опитувальник Басса-Даркі, а також бесіда з учнями.

Повторне дослідження показало, діти навчилися усвідомлювати і долати негативні ознаки своєї вдачі, набувати і розвивати позитивні, порівнюючи свої прагнення з можливостями їх досягнення, адекватно сприймати себе за допомогою позитивного і негативного образного зв'язку, адекватно оцінювати свій емоційний стан і стан навколишніх, і відповідно до цього здійснювати самоконтроль своєї поведінки.

Але найбільшим нашим досягненням було зменшення кількості дітей «групи ризику» до 21 учня. Для порівняння, за той самий час, котрий ми витратили на соціально-педагогічну роботу в ЗОШ №4, наша контрольна група загальноосвітньої школи №41, у кількості 20 підлітків «групи ризику» не зазнала значних змін.

Список литературы:

1. Александрова Т. Формування правової компетентності як превентивний напрям соціально-педагогічної роботи з підлітками// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 225. Педагогіка та психологія. -Чернівці: Рута, 2005. – С. 3-6.

2. Бовть О. Б. Причини і форми агресивної поведінки дітей. // Практична Соціальна робота та соціальна робота. - 2000. - № 5. -; С. 14-15.

3. Введення в соціальну роботу. Навчальний посібник / За ред. Семігеної Т. В. , Гричи І. М. – К. ,2001с. -210с. 4

4. Вступ до соціальної роботи. Навчальний посібник / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича – К. ,2005. – 304с.

5. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. -К. : “Либідь”, 1997. - 560с.

6. Докторович М. О. Соціально педагогічна робота з дітьми з неповних сімей : Навчально – методичний посібник – К. : Ленвіт, 2010. – 152с.

7. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навчальний посібник для ВНЗ. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2008. - 240 с.

8. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. Пособие для студ. ВНЗ. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 288с

9. Исаев Д. Н. Психопрофилактика в практике работы педиатра. - Л. , 1984.

10. Капська А. Й. Соціальна робота : деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчальний методичний посібник. – К. : УДЦССМ,2001. – 220с.

11. Кащенко В. П. Асоціальна поведінка школяра // питання психології - 2003 . - № 5. С. 43.

12. Куган Б. А. Социально-трудовая адаптация детей группы социального риска. - Курган; Челябинск, 1995. – 156с.

13. Кузнецова Л. П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. - 92 с.

14. Лихтарников, А. Л. Диагностика и психотерапия детей «группы риска». / А. Л. Лихтарников. – СПб, 1998. – 193 с.

15. Любарська О. М. Основи соціалізації особистості: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. - 212с.

16. Матеріали методологічного семінару АПН України. 16 грудня 2004 року. – С. 3-17

17. Овчарова Р. В. Практическая педагогия в начальной школе. - М. : ТЦ «Сфера», 1996. - 240 с.

18. Основы социальной работи: Учебник / Отв. ред П. Д. Павленок. – М. : Инфра, 1999. – 368с.

19. Особенности работы с детьми и молодежью «группы риска». (Пособие для специалистов образовательных учреждений). Под научной редакцией С. А. Лисицына, С. В. Тарасова. СПб. , Издательство ЛОИРО, 2006 г. – 228 с.

20. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии: Учебник для студ. высш. и сред. Учеб. заведений /Под ред. С. А. Смирнова. _ М. , 1999.

21. Психологічний словник /за ред. В. І. Войтка, К. , 1982 ;

22. Психолого - педагогічні підходи в роботі з важкими учнями: Методичний матеріал для педагогів ПТУ / В. Г. Сенько. Мінськ, 1995. С. 4 М. , 1999. С. 219.

23. Социальная работа. Российский энциклопедический словарь. - М. : Союз,1997. - 358 с.

24. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Зверева. О. В. Безпалько. С. Я. Харченко та ін. ; За заг. ред. : І. Д. Звєрєвої. Г. М. Лактіонової. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 256 с.

25. Соціологія молоді. / Ю. Г. Волков, В. І. Добреньков, Ф. Г. Кадар і ін-Ростов - на Дону, 2002. С. 480.

26. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. – М. : ИНФРА, 2001. – 300с.

27. Фельдштейн Д. И. Педагогия становления личности. - М. , 1994.

28. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К. Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.

29. Ениколопов С. Н. , Ерофеева Л. В. , Соковня И. и др. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков. - М. : Просвещение, 2002.

30. Теория и практика социальной работы: Методические материалы / Отв. ред. Попов А. М. , Холостова Е. И. - М. : Ин-т соц. работы, 1997. - 113 с.

31. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. - СПб. ,2002. - 688 с.

32. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособиедля вузов. - М. , 2001. - 160 с.

33. Лютий В. П. Соціальна робота з групами девіантної поведінки: Навч. посібник. - К, 2000. - 51 с.

34. Олиференко Л. Я. и др. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений /Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева. - М. , 2002. - 256 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: