• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Особливості та проблеми реформування аграрних відносин в Україні

Предмет:Политология
Тип:Курсовая
Объем, листов:44
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:відносин, виробництва, україни, розвитку, аграрних, власності, підприємств, господарства, формування, від, продукції, господарювання, землі, аграрної, забезпечення
Процент оригинальности:
69 %
Цена:400 руб.
Содержание:

Вступ

Розділ 1

Зміст аграрних відносин в системі виробничих відносин

1. 1 Механізм використання економічних відносин в аграрному секторі

1. 2 Фактори, які визначають та забезпечують функціонування аграрних відносин

Розділ 2

Особливості та проблеми реформування аграрних відносин та аграрної політики в Україні

2. 1 Рівень розвитку аграрних відносин в умовах ринкової економіки

2. 2 Основні фактори, що забезпечують розвиток аграрних відносин в умовах ринкової економіки

2. 3 Результати впливу методів реформування в Україні

Розділ 3

Шляхи підвищення ефективності аграрної політики в Україні

3. 1 Особливості та проблеми реформування аграрних відносин в Україні

3. 2 Основні заходи по забезпеченню удосконалення аграрної політики в Україні

3. 3 Результати та перспективи розвитку аграрних відносин в Україні

Висновки

Список літератури

Вступление:

Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо збіднів, стрімко зросли ціни на продовольство — такі явища викликають у населення України велику стурбованість і загострюють соціальну напруженість.

Творча і трудова активність людини визначаються не тільки суспільними свободами та правовою захищеністю, а й якістю життя, основним показником якого виступає здоров’я окремої людини і всього суспільства. А залежить здоров’я від стану охорони здоров’я та якості продуктів харчування, стануприродного середовища, комфортності житла і робочого місця, організації відпочинку та рівня соціального забезпечення. В усіх сферах господарської діяльності має діяти принцип: не може бути економічним те, що завдає шкоди людині. Тому господарникам необхідно брати до уваги не тільки традиційний економічний ефект, а й шкоду, завдану природі та здоров’ю людини.

В аграрному секторі виникають складні виробничі відносини, певна система земельних відносин власності у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її розподілу, обміну та використання. Звідси випливає основна мета моєї курсової роботи - з’ясувати особливості сільськогосподарського виробництва, його роль у соціально-економічному процесі, розкрити основні тенденції та перспективи різних форм господарювання у сільському господарстві за умов формування соціально-орієнтованої ринкової економіки України.

Заключение:

Перехід України до ринкових відносин вимагає в аграрно-промисловому комплексі розробки нових підходів до стратегії аграрної політики, спрямованої на формування продовольчої безпеки країни, пріоритетність розвитку сільського господарства, докорінну перебудову економічних,соціальних та правових відносин в аграрній сфері, свободу підприємництва таконкуренції.

Одним з основних резервів росту ефективності сільськогосподарськоговиробництва є раціональне використання головного засобу виробництва - землі. Тому капітальні вкладення в сільське господарство в першу чергуповинні бути використані на заходи щодо збереження земель, підвищенняродючості грунтів, що обумовить зростання продуктивності землеробства і,зокрема, створення стійкої кормової бази тваринництва.

Перехід аграрного сектора до ринкових відносин породив принципово новіформи господарювання. Не так давно пріоритет надавався державній власності,другорядна роль відводилась кооперативній, приватна власність

заперечувалась повністю. Однією з вирішальних передумов переходу до ринку єприватизація власності, що має вплинути на розвиток виробництва.

Ряд законодавчих і нормативних актів, що прийняті останнім часом, сприяютьрозвитку на селі нових форм господарювання, і кожна з них у процесі конкурентної боротьби може довести свої переваги.

Список литературы:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради україни 28 червня 1996 року. -К. : «Феміна», 1996. -64 с.

2. Земельний кодекс України. //ВВР – 1993. -№ 10- с. 79.

3. Баланюк І. Ф «Аграрні відносини: соціально-економічна суть і місце в системі суспільних відносин» Економіка АПК 2008 №8 с. 68-72

4. Худавердієва В. А. Сучасні тенденції фінансово-економічного розвитку агропромислового виробництва // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2008. – № 3 . - С. 123-129.

5. Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – 2009. – Випуск 62. – С. 9–18.

6. Коваль О. Б. Аграрна реформа, її успіхи і прорахунки // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2001. - № 8. – С. 437-443

7. Малик М. основні напрями пеформування відносин власності в колгоспах України. //ЕУ . -2007. -№ 12. -с. 53-58

8. Мочерний С. В. , Єрохін С. А. , Каніщенко Л. О. , та ін. За редакцією С. В Мочерного. Основи економічної теорії. -К: «Академія», 2007 –с. 261-272

9. Оніщенко Д. , Юрчишин В. Про форми власності в аграрній сфері України. -2009 № 3. - с. 13-23

10. Особливості формування ринкових відносин в агропромисловому виробництві регіону // Аграрна політика в умовах ринкової трансформації економіки агропромислового комплексу: Кол. монографія За заг. ред. П. С. Березівського. – Львів: Львів. держ. аграр. ун-т, 2006. – С. 268-274.

11. Плющ І. С «Напрямки розвитку аграрної політики в Україні» Економіка АПК 2007 №4 с. 3-6

12. Титарчук І. М. Фінансова підтримка аграрного сектору в умовах приєднання України до Світової організації торгівлі // Науковий вісник НАУ. -2007. - Вип. 66. - С. 195-197

13. Шурик М. В. Оптимізація землеволодіння та землекористування як напрям відтворення земельних ресурсів макрорегіонів//Регіональна економіка . -2007. -№ 1. -с. 161-168

14. Юрчишин В. в . «Селянське питання в сучасних аграрних відносинах» «Вісник аграрної науки» 2009 № 8 с. 60-63

15. Янушевич В. М . , Шовкун І. А. Стан перспективи розвитку малого підприємництва в аграрному секторы України. //Реформування економіки України. -К: 200 –с. 82-88

Рекомендованные документы: