• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Питання про походження і сутність держави і права

Предмет:Политология
Тип:Курсовая
Объем, листов:19
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:держави, виникнення, права, суспільства, держава, теорія, від, тому, між, теорії, інших, розвитку, необхідність, керування, власності
Процент оригинальности:
95 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Вступ. 3

Розділ 1. Основні наукові концепції виникнення держави. 5

1. 1. Загальна характеристика причин виникнення держави. 5

1. 2. Східний шлях виникнення держави. 11

1. 3. Особливості виникнення європейських держав. 14

Розділ 2. Основні наукові концепції виникнення права. 18

2. 1. Причини й умови виникнення права. 18

2. 2. Характеристика наукових концепцій походження права. 25

Висновки. 33

Список літератури

Вступление:

Питання про походження і сутність держави і права займає одне з центральних місць у науці про політичну організацію суспільства. Правильне розуміння того, як, у силу яких причин виникли держава і право, яка їх природа, сутність, призначення, - неодмінна умова вірного вирішення багатьох актуальних питань сучасної політики.

Серед теоретиків держави і права ніколи не було раніше і в даний час немає не тільки єдності, але навіть спільності поглядів у відношенні процесу походження держави і права. При розгляді даного питання ніхто, як правило, не бере під сумнів такі, наприклад, загальновідомі історичні факти, що першими державно-правовими системами в Стародавній Греції, Єгипті, Римі й інших країнах були рабовласницькі держава і право. Ніхто не заперечує того факту, що на території нинішньої України, Росії, Польщі, Німеччини і ряду інших країн першими виникали не рабовласницькі, а феодальні держава і право.

У світі завжди існувало й існує безліч різних теорій, що пояснюють процес виникнення і розвитку держави і права. Це цілком природно і зрозуміло, тому що кожна з них відбиває різні погляди і судження різних груп, шарів, націй і інших соціальних спільнот на даний процес, або - погляди і судження однієї і тієї ж соціальної спільності на різні аспекти даного процесу.

Об’єкт дослідження – держава і право. Предмет дослідження – концепції виникнення держави і права.

Методи дослідження – теоретичний (аналіз і синтез), історичний, порівняльний.

Завданням цієї роботи є вивчення основних наукових концепцій, причин та умов виникнення держави і права.

Актуальність дослідження обумовлюють і сучасні наукові досягнення, які вимагають нових підходів до вивчення соціально-політичних і інших явищ.

В даний час завдяки успіхам археології й етнографії знання про первісне суспільство, етапи і тенденції його розвитку істотно збагатилося.

Якщо в XIX - початку XX століття історичні знання про суспільний розвиток охоплювало період приблизно в 3 тис. років, то тепер історія багатьох регіонів нараховує 10-12 тис. років, існує цілком достовірне знання про цей історичний діапазон у житті людства.

Людство пройшло у своєму розвитку ряд етапів, кожний з який відрізнявся визначеним рівнем і характером суспільних відносин: культурних, економічних, релігійних. Найбільш тривалим етапом у житті людського суспільства були часи, коли не існувало держави і права в сучасному змісті слова. Цей період охоплює перше тисячоріччя від появи людини на землі, до виникнення класових суспільств і держав. У науці за ним закріплена назва первісного чи суспільства общинно-родового ладу.

Сучасна антропологія довела, що людина сучасного, кроманьйонського типу існує близько 40 тис. років. У цей період людський рід робив уже переважно не біологічну, а соціальну еволюцію. Тим часом перші державні утворення з'явилися лише біля п'яти тисяч років тому. Звідси випливає, що десятки тисяч років люди сучасного типу існували не знаючи держави

Метою роботи є вивчення питання про чинники, що зумовили процес формування держави і права, особливості розвитку цього суспільного явища у різних народів (регіонів) Земної кулі, вивчення основних теорій походження держави і права.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку літератури.

Під час дослідження використовувались праці таких відомих теоретиків держави і права, як Ф. Енгельс, О. Ф. Скакун, М. М. Марченко, П. М. Рабинович та ін.

Заключение:

В ідеалі держава повинна служити кожний людині, створювати всі необхідні умови для того, щоб вона могла максимально виявляти і розвивати свої здібності і дарування, тому що людина – вища з усіх світових цінностей. У дійсності відносини між людиною і державою більш складні і суперечливі. Століттями між людиною і державою складалися відносини відчуження і ворожнечі. Для раба і підданого рабовласницька і феодальна держава виступала як далека і ворожа сила. Вони не мали прав, а тільки несли обов'язку перед державою і тому не могли стати особистостями. З початком ери капіталізму, відносини між людиною-громадянином і державою круто міняються. Громадянин стає носієм прав і обов’язків, що додають йому автономний, незалежний від держави статус. На державу ж покладається обов'язок захищати і гарантувати ці права і обов’язки.

На розвиток цивільних прав і обов’язків великий вплив зробила ліберально-демократична доктрина, що акцентувала увагу на особистісному аспекті демократії, на непорушності невідчужуваних прав і воль людини, на обмеженні втручання держави в особисте життя людини, на можливості людини звернутися зі скаргою на державні органи в незалежний суд. Правда, основ ідеалізувати відносини між громадянином і капіталістичною державою не спостерігається. І тут виникали антидемократичні (фашистські й авторитарні) режими, що перетворювали людину в придаток державної машини; не завжди держава захищає людину від убогості, соціальної і національної дискримінації.

Конституція України закріпила такі взаємини людини і держави, що у цілому відповідають сучасному розумінню демократії. У демократичній державі силові органи влади необхідні для того, щоб будь-яка людина була захищеною від сваволі і насильства, відчувала своє достоїнство і виступала, як повноправний партнер держави. Іншими словами, уся міць держави повинна забезпечувати охорону і захист прав особистості.

У Конституції України підкреслюється, що загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори України є складовою частиною її правової системи. А тому державні органи, посадові особи зобов'язані будувати свою діяльність відповідно до них.

Список литературы:

1. Байтин М. Г. Государство и политическая власть. – Изд. Саратовского Университета, 1972.

2. Гегель Г. В. Философия права. – Мысль. – 1990.

3. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М. :1970

4. Основи держави і права: Навч. Посібник / Гусарєв С. Д. , Калюжний Р. А. , Колодій А. М. та ін. ; За ред. Колодія А. М. та Олійника А. Ю. – К. : Либідь, 1997. – 208с.

5. Конституція України. – К:. 1996.

6. Лазарев В. В. Общая теория права и государства. – М. : Юрист, 2000. – 500с.

7. Матузова Н. Теория государства и права. – М. , 1997. Гл. 2

8. История политических и правовых учений. Учебник под ред. Нерсисанца В. С. – М. : юрид. Лит. 1996.

9. Пиголкин А. С. Общая теория права. – 1995.

10. Рабінович П. І. Основи загальної теорії права та держави. – М. ,1994.

11. Скакун О. Ф. Теория правового государства в дореволюционной России // Советское государство и право. №2, – 1990.

12. Шмоткін О. В. Право: єдність сутності і відмінності проявлення. / Правова система України. Теорія і прктика. – К. : 1993.

13. Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государство // Государство и право. – 1993. – № 2 14. Гулиев В. Е. Российское государство. Состояние и тенденции // Политические проблемы теории государства. – М. : ИГПРАН, 1993.

15. Юридична термінологія: Довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковалівський. – К. : Юріком – Інтер, 1998. – 224с.

16. Словник юридичних термінів (російсько-український). – К: Юріком, 1994. –

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: