• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Конституція України як нормативно-правовий акт

Предмет:Право
Тип:Курсовая
Объем, листов:34
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:конституції, україни, конституція, держави, права, влади, конституційного, норм, людини, має, прав, верховної, прийняття, також, державної
Процент оригинальности:
97 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Вступ…………………………………………………………………………………. 3

1. Історія виникнення поняття «Конституції»……………………………………. . 6

2. Загальна характеристика Конституції………………. . ………………………. . . 10

2. 1. Поняття Конституції України……………. . . …………………. . . …. . ……10

2. 2. Значення Конституції України…………. . . ……………. . . ………. . . ……. . 13

3. Юридичні властивості Конституції України……………………. ……. . . ……. . 15

3. 1. Особлива юридична сила………………………………………. ………. . . 17

3. 2 . Особливий порядок прийняття і внесення змін до Конституції України……………………………………………………………………………. . . 18

3. 3. Пряма дія норм Конституції України…………………. ………………. . . 23

4. Реалізація Конституції України……………………………………………. . . . . . . 24

5. Функції Конституції України……………………………………………………30

5. 1. Установча функція……………………………. …………………………30

5. 2. Організаційна функція……………………………. ……………………. . . 31

5. 3. Зовнішньополітична функція………………………. ……………………31

Висновок……………………………………………………………………………33

Список використаних джерел…. …………………………………………………. 35

Вступление:

Слово "конституція " у сучасну мову прийшло з латинської — constitutio, що буквально можна перекласти як "устрій, установлення, утвердження". У Стародавньому Римі конституціями називали окремі акти, що їх видавали імператори. Сучасне розуміння слова "конституція" (конституція держави) бере свій початок із періоду зміни в Європі феодального ладу на буржуазний (XVII — XVIII ст. ) і кінцево викристалізовується на початок XX ст. уже як сутність основного закону держави.

Першими (писаними) конституціями довгий час вважали Конституцію США 1787 р. , Конституції Франції та Польщі 1791 р. До останніх сьогодні, безперечно, можна віднести і Конституцію Пилипа Орлика 1710р. Наука конституційного права знає різні підходи (погляди представників різних правових шкіл) щодо визначення поняття конституції. Одним із найуніфікованіших вважають визначення, за яким "Конституція — це Основний Закон держави, що об'єднує у собі групу норм із вищою юридичною силою, які закріплюють основи державного ладу, права, свободи та обов'язки особи і громадянина, систему та принципи організації державної влади, територіальної організації держави тощо".

Отже, конституція — це закон, який встановлює форму держави, систему державних органів, визначає порядок їх формування та діяльності, основні права та обов'язки громадян. Інакше кажучи, конституція встановлює і закріплює устрій держави, саме за це її називають основним законом.

Актуальність теми. У демократичному суспільстві Конституція має особливе значення, яке ще більше зростає в перехідні періоди, коли мова йде про конкретні як у політичній, так і економічній системі суспільства. З моменту проголошення незалежності в Україні відбувається процес розширення обсягу конституційно-правового регулювання, змінюється зміст норм та інститутів конституційного права, з являються нові. Це призводить до утворення більш складної системи джерел цієї галузі права порівняно з тією, яка існувала в радянський період. Найбільш істотні зміни в ній відбувалися з прийняттям Конституції України 1996 року.

На сьогодні існує чимало досліджень вітчизняних вчених, які тим чи іншим чином торкаються проблеми сутності конституції, проте методологічні і теоретичні проблеми Конституції України як основного джерела конституційного права досліджені не повною мірою. Переважна більшість праць з цієї теми була опублікована ще в радянський період.

Чинну Конституцію України було прийнято парламентом - Верховною Радою України. Голосування було проведено 28 червня 1996 р. о 9 годині 33 хвилини. В голосуванні взяло участь 387 народних депутатів України («за» - 338, «проти» - 18, «утрималось» - 5, «не голосувало»-26). Конституція України 1996 року за своєю структурою складається з преамбули та п'ятнадцяти розділів. За період становлення і розвитку незалежної України не достатньо освітлена тема реалізації Конституції України, її теоретичне осмислення і практична дія. В процесі виникають питання вирішення яких вдосконалюють та підштовхують на пошук нових шляхів забезпечення реалізації Конституції України. На сучасному етапі потрібно цілісне теоретичне осмислення, оскільки не вироблено комплексного погляду і ще потрібен аналіз різних поглядів.

Мета і завдання курсової це вивчення понять і значень Конституції України та реалізації основних форм, а також у здійсненні комплексного всебічного дослідження Конституції України як основного джерела конституційного права України, розв’язанні теоретичних проблем, що пов’язані з правовою природою, поняттям, властивостями Конституції України як джерела конституційного права України.

Досягнення мети шляхом виконання наступних завдань:

- обґрунтувати специфіку Конституції України як нормативно-правового акта;

- визначити поняття Конституції України та її значення;

- визначити й охарактеризувати формально-юридичні властивості Конституції України як основного джерела конституційного права України;

- виявити специфіку прямої дії норм Конституції України;

- проаналізувати зміст і структуру Конституції України;

- дослідити основні функції Конституції України;

- проаналізувати та визначити поняття і зміст основних форм реалізації Конституції України.

Об’єктом дослідження є Конституція України як нормативно-правовий акт.

Предметом дослідження є поняття, правова природа, юридичні властивості Конституції України як основного джерела конституційного права України, її місце і роль у системі джерел конституційного права України.

Заключение:

Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року, являє собою Основний Закон нашої держави, що створює підґрунтя для подальшого розвитку правотворчого процесу в нашій країні. Поява Конституції стала одним з етапів процесу державотворення, продовживши конституційні традиції, що мають витоки ще в конституції П. Орлика.

Конституція України містить 15 розділів, 161 статтю. Вона проголошує Україну суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, в якій найвищою соціальною цінністю визнається людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, а носієм суверенітету і єдиним джерелом влади – народ. Конституція визнає принципи поділу влади і верховенства права.

Конституція України визнає рівноправ’я різних форм власності, зокрема, приватної. Захист суверенітету та безпеки України Конституція покладає на її Збройні Сили.

Юридичне оформлення Основного Закону в Україні стало своєрідним поштовхом до активізації процесу подальшої розбудови правової держави.

Зміст конституції – це сукупність конституційно-правових норм, принципів, що регулюють суспільні відносини, які визначають організацію державної влади, її взаємовідносини з суспільством, людиною і громадянином.

По формі конституція – завжди документ держави, тобто це правовий акт, основний закон держави, що приймається парламентом, спеціальною конституційною асамблеєю, безпосередньо голосуванням народу, що має, відповідно, державно-обов’язкову, вищу силу; тобто конституція стоїть на першому місці в законодавстві держави та містить вихідні начала національної системи права. А по суті та змісту конституція – звичайно, документ і суспільства, і держави. Інакше кажучи, конституція – політичний документ. Головні питання її змісту – про владу, форму власності, стан особистості, устрої держави.

З урахуванням вище сказаного можна охарактеризувати основні функції конституцій загалом. При цьому слід враховувати, що функції конституції – різні прояви її призначення. Вони відображають роль основного закону в політиці, житті суспільства та громадян, реалізації завдань держави. Будь-якій конституції – незалежно від соціальної системи – властиві слідуючі функції:

- установча,

- організаторська,

- зовнішньополітична,

- ідеологічна,

- юридична.

Список литературы:

1. Конституційне право України : Академічний курс: У 2 т. : Підручник/ Відп. ред. Віктор Погорілко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : ТОВ "Вид. "Юридична думка". – 2006. - Т. 1. - 2006. - 543 с.

2. Савчук П. Основи правознавства: Посібник для абітурієнтів/ Петро Савчук, Юлія Самойленко,; Ред. В Дмитренко, . - К. : А. С. К. , 2000. - 206 с.

3. Синенко В. Конституційне право України: Хрестоматія/ Василь Олександрович Синенко,; Василь Синенко; Кіровоград. Держ. техн. ун-т. - Кіровоград, 2000. - 104 с.

4. Фрицький О. Конституційне право України: Підручник/ О. Ф. Фрицький,; М-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2002 2003. - 535 с.

5. Шмеріга В. І. Конституційне право України: Інтерактивний курс/ В. І. Шмеріга, Н. М. Крестовська. - Харків: Одіссей, 2004. - 238 с.

6. Конституційне право України: Навч. посібник для юридичн. спец. вузів/ НАН України; Інт держави і права ім. В. М. Корецького; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. акад. внутрішніх справ України; Авт. В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фріцький, О. В. Городецький та ін. ; За ред. В. Ф. Погорілка. - 4-е вид. . - К. : Наук. думка, 2003. - 731 с.

7. Кравченко В. Конституційне право України: Навчальний посібник/ Віктор Кравченко,. - 4-е вид. , випр. та доп. . - К. : Атіка, 2006. - 567 с.

8. Лисенков С. Основи правознавства/ Сергій Лисенков,. - К. : Либідь, 2000. - 391 с.

9. Логвінова М. Основи правознавства: Навчальний посібник/ Марія Логвінова, Віталій Кафарський,; Ред. В. П. Нагребельний; Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В. С. Стефаника. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 566 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы: