• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Правове регулювання сурогатного материнства

Предмет:Право
Тип:Курсовая
Объем, листов:35
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:материнства, дитини, сурогатного, україни, матері, договору, має, матір’ю, сурогатною, від, подружжя, народження, застосування, права
Процент оригинальности:
85 %
Цена:300 руб.
Содержание:

Вступ

Розділ 1. Історія розвитку сурогатного материнства.

Розділ 2. Загальна характеристика сурогатного материнства

2. 1 Поняття сурогатного материнства

2. 2 Предмет та сторони у сурогатному материнстві.

2. 3 Законодавче врегулювання сурогатного материнства.

3. Сурогатне материнства в зарубіжних країнах.

Російська Федерація

Республіка Казахстан

Киргизька республіка

Республіка Білорусь

Сполучені Штати Америки

Інші країни

Розділ 4. Проблема правового регулювання сурогатного материнства в Україні.

Додаток

Висновки

Список використаних джерел:

Вступление:

Актуальність данної теми полягає в тому, що правове забезпечення сургатного материнства є одним із недостатньо урегульованіших й найскладніших, питань у галузі сіменого права України. Проблема данного дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення піднятих питань. Вперше питання про сурогане материнство виникло у 1987році.

Актуальність справжньої роботи обумовлена, з одної сторони, великим інтересом до теми "Сурогатне материнство" в сучасному світі, з іншої сторони, її недостатній розробці. Розгляд питань повязаних з данною темою носить як теоретичну, так і практичну значимість.

Висока значимість і недостатня практична розробленість проблеми сурогатного материнства визначають безсумнівну новизну данного дослідження. Подальша увага до питання про проблему недостатнього регламентування сурогатного материнства необхідна в цілях більш глибокого та обумовленого рішення частих актуальних питань данного дослідження.

Об'єкт: Правовідносини які стосуються сурогатного материнства.

Предмет: Особливості законодавчого врегулювання з приводу сурогатного материнства.

Мета: Познайомитися з законодавчим врегулюванням сурогатного материнства,визначити недоліки врегулювання.

Завдання:

1. Визначити історію походження сурогатного материнства

2. Дати загальну характеристику сурогатному материнству

3. Розглянути законодавчо найнеурегульованіші питання срогатного материнства

4. Розглянути як саме сурогатне материнство використовується в інших країнах.

Метод: Для лослідження цієї роботи я використовувала такі методи:

Діалектичний — розгляд всіх державно-правових явищ в русі, в органічному зв'язку з розвитком економічних, соціальних, культурних та інших процесів, що відбувалися в суспільстві з найдавніших часів до сьогодення.

Хронологічний — вивчення фактів, подій і явищ у суворо визначеній хронологічній послідовності.

Порівняльно-історичний метод — орієнтує дослідника на вивчення конкретних державно-правових явищ шляхом зіставлення їх окремих якостей та рис з показниками інших однотипних і одночасних явищ, або зіставлення явищ різних тимчасових етапах їх розвитку.

Структура курсової роботи: Робота складається зі вступу, трьох розділів, трьох підрозділів, висновку та списку використаної літератури.

Заключение:

Ставлення до сурогатной материнства може бути неоднозначним. З одного боку - позитивним. У разі якщо медично доведено, що жінка не може мати дітей або просто не може виносити дитину.

Якщо сурогатна мати народжує для подружжя дитину, то це подружжя має надію створити повноцінну сім'ю, з власною дитиною, адже сурогатна мати це тільки як сприятлива середа для розвитку плода.

Подружжя може відчути себе повноцінними батьками. Знати то що дитина генетично подібний ім.

Негативно - сурогатне материнство можеть стати суто комерційною діяльністю для сурогатної матері (жінка може виношувати дитину тільки заради грошей, і відноситися до цього недбало), так і для 3-х осіб (можуть створюватися комерційні підприємства для пошуку та надання послуг сурогатної матері).

Сурогатна мати може зви кнутися з тим, що вона виношує дитини, у ній прокинутися материнські почуття, і вона не знахочет віддавати дитину батькам.

Моє особисте ставлення до сургатному материнства таке, що воно має право на існування тільки якщо дотримуватися деяких умов. Такими умовами є:

- це не буде суто комерційної діяльністю;

- регулюватися сурогатне материнство повинно тільки за допомогою законів, які максимально врегулюють сурогатне материнство з правової сторони;

- жінка може стати сурогатной матір'ю тільки якщо у неї є свої діти.

Щоб виокремитися в самостійний інститут галузі сімейного права, сурогатному материнству потрібне належне законодавче врегулювання. Водночас, зважаючи на складне поєднання медичних, етичних та правових аспектів, розробка відповідного нормативно-правового акта вимагає від законодавця виваженого підходу. Сподіваємося, що такий документ збалансує інтереси сурогатної матері, генетичних батьків та дитини. Крім того, доцільно встановити належну відповідальність для осіб, які використовуватимуть програму сурогатного материнства з метою збагачення, перетворюючи народження дітей на бізнес.

Список литературы:

1. Про схвалення Концепції Державної програми “Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квіт. 2006 р. № 244-р // Офіційний вісник України. — 2006. — 17 трав. , № 18. — С 67. Ст. 1352.

2. Драгонец Я. Современная медицина и право / Я. Драгонец, П. Ходерка. — М. , 1994.

3. Рубанов А. А. Генетика и правовые вопросы материнства в законодательной и судебной практике стран Запада / А. А. Рубанов. — М. , 1988.

4. Антокольская М. В. Семейное право / М. В. Антокольская. — М. , 1996.

5. Франчук С. Юридичні та етичні аспекти репродуктивної медицини // Юридична газета. — 2007. — 13 груд.

6. Міхеєва К. Правові аспекти визначення соціального материнства та батьківства // Юридична газета. — 2003. — 25 листоп.

7. Михальчук О. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні

8. Ватрас В. А. Суб'єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С 72-75.

9. Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів СРСР у питаннях, що стосуються жінок, сім'ї і дитинства : Закон СРСР від 22. 05. 1990 № 1501-1 // Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. — 1990. — 6 черв. , № 23. — С 576. — Ст. 422.

10. Кодекс про шлюб та сім'ю України від 20. 06. 1969 № 2006-VII (у редакції від 1992 р. ) // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1969. — 27 черв. , № 26. — Ст. 204.

11. Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19 листоп. 1992 р. № 2801-ХП, остання ред. від 1 січ. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. —Ст. 19.

12. Сімейний кодекс України : наук. -практ. комент. / за ред. І. В. Жилінкової. — X. : Ксилон, 2008. — 855 с

13. Інструкція про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій : наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 груд. 2008 р. № 771, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 берез. 2009 p. № 263/16279 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 24. — Ст. 153.

14. Антокольская М. В. Семейное право : учебник / М. В. Антокольская. — [Изд. 2-е, перераб. и доп. ]. — М. , 2000. — 178 с.

15. Андреева В. Дитина “на замовлення”. Сотні українських пар щорічно стають батьками завдяки новим репродуктивним технологіям

16. Москалюк В. Ю. Право на материнство (батьківство) за Сімейним кодексом України // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України : зб. наук. пр. за матеріалами “круглого столу”. Київ, 25 трав. 2006 р. — X. , 2007.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: