• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Страхування майна

Предмет:Право
Тип:Курсовая
Объем, листов:41
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:страхування, договору, або, страхового, від, страхових, україни, страхувальника, договором, страхової, випадку, може, страховик, договір, бути
Процент оригинальности:
93 %
Цена:100 руб.
Содержание:

ВСТУП. 5

Розділ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. 7

Розділ 2. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 10

2. 1. Сторони договору страхування. 14

2. 2. Предмет договору. 15

2. 3. Зміст і форма договору. 19

Розділ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН . 23

3. 1. Права та обов'язки страховика. 23

3. 2. Права та обов'язки страхувальника. 27

Розділ 4. ПРИПИНЕННЯ ТА НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 30

ВИСНОВКИ. 33

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 35

ДОДАТОК А. 36

ДОДАТОК Б. 38

Вступление:

В наш час страхова справа в Україні розвивається дуже швидкими темпами. Введення обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності вдихнуло життя в багато існуючих компаній і залучило на ринок страхових послуг безліч нових страхових компаній. Традиційно виділяються три напрями страхування: страхування майна, особисте і страхування відповідальності. Страхування є особливою послугою, це товар, який можна купити або продати. У цивільному обороті, заснованому на ринкових стосунках, страхування займає особливе місце. Зменшуючи можливі майнові втрати учасників, цей інститут служить важливою правовою гарантією охорони їх інтересів. Сучасні законодавчі системи відносять до об'єктів гражданських прав і нематеріальні блага - життя, здоров'я, честь і ін. Відповідно і страховий захист поширився на інтереси, пов'язані з цими благами. Розвиток суспільства та конкуренція на ринку страхування призвели до створення якісно нових страхових продуктів, що, в свою чергу, спричинило на практиці розробку нових договорів страхування та необхідність їх врегулювання на законодавчому рівні. Економічно розвинуте суспільство не може існувати без страхування, яке є невід'ємною частиною суспільних відносин, гарантом благополуччя і стабільного розвитку. Можна із впевненістю припустити, що однією із умов формування людського суспільства була потреба в безпеці, заснованої на інстинкті самозбереження. Відносини, що виникають між особами, зацікавленими у страхуванні свого життя, майна, відповідальності та інших майнових інтересів, що не суперечать чинному законодавству України (страхувальниками), з однієї сторони, та особами, які здійснюють страхування (страховиками), з іншої, опосередковуються договором страхування.

Страхування виконує ряд функцій: а) компенсаційну, оскільки страхові фонди використовуються насамперед для відшкодування страхувальникам заподіяних збитків; б) превентивну, бо з цих фондів фінансуються профілактичні заходи по відверненню шкідливого впливу стихійних сил природи та Інших негативних наслідків; в) функцію сприяння розвиткові економіки, тому що частина прибутку страхових організацій перераховується у доход державного бюджету.

Таким чином, цей договір є правовим засобом, який опосередковує процес надання страхової послуги страховиком страхувальникові.

Актуальність даного дослідження, підтверджує зростаюча роль страхування в нашій країні. З кожним роком збільшується кількість договорів особистого і майнового страхування, що укладаються.

Об'єктом дослідження є безпосередньо правові відносини щодо страхування.

Предметом дослідження є система нормативних актів України що регулюють відносини страхування, а також теоретичний розгляд всіх особливостей притаманних даному договору.

Метою написання даної курсової роботи є дослідження правової природи договору страхування, його місця в системі цивільно-правових договорів. Завдання роботи наступні:

1. Охарактеризувати підстави виникнення і припинення договору;

2. Досліджувати підстави недійсності договору страхування;

3. Розглянути умови договору страхування;

4. Проаналізувати права і обовязки сторін;

5. Вивчити правила страхування.

Методи дослідження: діалектичний, логіко-історичний, системний, порівняльний.

Структура роботи:

Курсова робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. Список використаних джерел включає 16 найменувань. Робота виконана на 42 сторінок друкованого тексту.

Заключение:

В якості висновку мені б хотілося сподіватися, що відносини які я досліджував в своїй роботі і взагалі всі інші правовідносини які закріплені ЦК України й надалі розвивалися в нашій державі і мали чітке регулювання з боку законодавства, не було колізій норм, прогалин та інших проблем. Виходячи з цієї роботи можна сказати що договір страхування є самостійним цивільно-правовим договором, який поєднує, як загальні ознаки, властиві будь-якому цивільно-правовому договору про надання послуг, так і особливі (публічність; договір на користь третьої особи; договір приєднання). Закондавством України щодо даного виду договору врегульовані всі найбільш важливі питання щодо процедури укладення договору,істотних умов, сторін правовідносин, їх прав і обов'язків, припинення договору та відповідальності сторін та інше. Але це лише тимчасово, бо все тече і змінюється, і невідомо що нас чекає завтра. Дійсно, якщо поглянути на ситуацію щодо страхування в 90-х роках і в наш час, то дуже багато змінилося. Не так давно ввели страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, а завтра можуть ввести обовязкове медичне страхування для всіх громадян України. Тобто держава повинна завжди приймаючи те чи інше рішення одразу ж чітко регламентувати його законодавчими актами.

Одже, зі своєї роботи я можу зробити такі висновки:

- Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. та Цивільний Кодекс України майже самостійно регламентують страхові правовідносини. Так, існують і інші нормативно-правові акти, але вони на мою думку є більш спеціальними, тобто для окреми відносин у сфері страхування.

- На даному етапі в Україні переважає добровільне страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Звісно, поряд із цивільно-правовими нормами інституту страхування існує інститут державного соціального страхування і його роль дуже велика. Головна відмінність між ними полягає в тому, що при державному соціальному страхуванні за робітників, службовців, членів кооперативних та інших організацій внески до фонду соціального страхування, якими відають профспілки, вносять підприємства або кооперативи без будь-яких відрахувань з їхньої заробітної плати, тоді як страхування за нормами цивільного законодавства засноване, як правило, на майновій участі у створенні страхових фондів самих громадян.

При проведнні дослідення були використані такі наукові методи, як порівняльний синтези та аналізи, метод узагальнення та інші. Також при написанні роботи були використані різноманітні нормативно-правові акти та спеціалізовані видання, посібники.

Список литературы:

1. Цивільний Кодекс України/ із змінами в редакції від 21. 02. 2012

2. Закон України «Про страхування»/із змінами в редакції від 09. 11. 2011

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. — 3-є вид. , перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол. ), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — Т. II. — 1088 с.

4. Залетов А. Н. Страхование в Украине – К. 2002 г.

5. Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. Посіб. / М. І. Панченко — К. : Знання, 2005. — 583 с.

6. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов?язання/ Бичкова С. С. , Бірюков І. А. , Бобрик В. І. та ін. ; За заг. ред. С. С. Бичкової: Навчальний посібник. - К. : КНТ, 2006. - 498 c.

7. Цивільне право і процес. Заіка Ю. О. Українське цивільне право. Навч. посіб. — К. Істина, 2005.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17. 08. 1998 р. № 1280 "Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків"/ редакція від 10. 05. 2011

9. Цивільне право України Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. Ц58

авт. кол. ), Баранова Л. М. , Жилінкова I. В. та ін. ; За заг. ред. В. I. Бори-сової,

I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К. : Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. 552с.

10. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені наказом Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 р. №98/343.

11. Закон України "Про господарські товариства"/із змінами в редакції від 7 липня 2011 року

12. Брагинський М. И. , Витрянський В. В. Договірне право. Загальні положення. – М. : Статут, 2001. – С. 171.

13. Основи римського цивільного права / Під ред. А. А. Підопригори. – К. : «Вентурі», 1994. – 287 с.

14. Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"/ редакція від 02. 12. 2010р.

15. Господарський кодекс України/ в редакції від 19. 01. 2012р.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17. 08. 1998 р. № 1280 "Про

впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків"/

редакція від 10. 05. 2011