• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Формування творчого мислення у студентів на заняттях

Предмет:Психология
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:85
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:від, творчої, його, або, творчих, процес, бути, роботи, може, творче, має, вони, завдань, було, між
Процент оригинальности:
75 %
Цена:2000 руб.
Содержание:

ВСТУП. 3

РОЗДІЛ 1. Психолого-педагогічні аспекти формування творчого мислення. .

7

1. 1. Психолого-педагогічна проблеми творчого мислення. 7

1. 2. Характеристика вікових особливостей студентів. 19

1. 3. Особливості формування творчого мислення студентів. 23

РОЗДІЛ 2. Розробка методики формування творчого мислення у студентів на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі».

27

2. 1. Аналіз властивостей творчої особистості. 27

2. 2. Методи формування творчого мислення студентів на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі».

33

2. 3. Розробка та впровадження методик формування творчого мислення студентів .

46

РОЗДІЛ 3. Планування та проведення педагогічного експерименту. 49

3. 1. Основні напрями експериментальної діагностики формування творчого мислення студентів.

49

3. 2. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики формування творчого мислення при викладанні дисципліни «Трактори та автомобілі» в умовах вищого навчального закладу.

53

ВИСНОВКИ. 64

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . 68

ДОДАТКИ. 74

Додаток А. Завдання на виконання випускної роботи. 74

Додаток Б. Методика діагностики обдарованості . 76

Додаток В. Діагностика невербальної креативності. 78

Додаток Г. Дослідження крутного моменту під час робочого такту двигуна внутрішнього згоряння .

79

Додаток Д. Методичні рекомендації до проведення лабораторного заняття.

84

Вступление:

Актуальність дослідження. В умовах відродження і розбудови системи освіти України, як зазначається в Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), проблема формування творчого мислення та інтелектуальних можливостей майбутнього покоління надзвичайно актуальна. Розвиток науки і культури в нових умовах ставить нагальне завдання – формування творчого потенціалу нашого суспільства. У зв’язку з цим підвищується соціальна відповідальність вищої школи і перш за все викладача. Адже лише творча високоінтелектуальна особистість викладача може сформувати свідомих громадян, майстрів своєї справи, освічену, творчу особистість Української держави.

При всій важливості, організації творчої діяльності студентів в нашій вищій школі приділяється не достатньо уваги. Звичайно студенти пишуть реферати, курсові, дипломні роботи, але цього явно не достатньо. На превеликий жаль досягнення психології творчості вкрай повільно входять в навчально-педагогічну практику сучасної вищої школи.

Питанням організації процесу навчання з метою набуття студентами досвіду творчої діяльності присвячені роботи І. Я. Лернера, В. І. Арістова, В. Ф. Паламарчук, М. М. Скаткіна та інших.

Прийоми експериментально-дослідницької, творчої діяльності аналізуються Г. С. Альтшуллером, Г. Я. Бушем, В. О. Моляко, В. І. Смагіним.

Структура процесу творчої пізнавальної активності та її рівні охарактеризовані у працях Ф. Я. Байкова, І. О. Редьковця та ін.

Психологічні основи проблеми формування творчого мислення, творчої активності людини досліджені у працях М. Вертгеймера, Л. С. Виготського, В. В. Давидова, Є. В. Заїки, Д. Б. Ельконіна, В. В. Рибалки, тощо.

Вченими було встановлено, що дослідження творчого мислення - досить складна проблема, передбачає вирішення найважливіших методологічних питань природи творчості, джерел розвитку творчого мислення, співвідношення у цьому процесі біологічного і соціального, об'єктивного і суб'єктивного, індивідуального і суспільного тощо. Складність проблеми полягає в тому, що внутрішня сутність явища недоступна безпосередньому дослідженню. Не зважаючи на ці складності психологічною наукою розроблено ряд систем формування творчої діяльності людини "ТРИЗ", "КАРУС" та ін. На думку вчених, якщо взяти одну з цих систем і спробувати навчити їй студентів, то можливо вже завтра ми отримаємо більшу кількість творчих людей в вищій школі, а післязавтра – в загальноосвітній.

Методологічним, філософським та соціальним проблемам творчої діяльності присвячені дослідження В. С. Біблера, В. Н. Пушкіна, Б. М. Кедрова.

Соціальне замовлення суспільства щодо розвитку молоді, розглянуті П. Р. Атутовим, В. М. Мадзігоном, С. Я. Батишевим.

Дослідження закордонних психологів і педагогів: Дж. Гілфорда, Е. П. Торранса, Л. Термена, Р. Стернберга, та вітчизняних: В. Л. Данилової, П. Я. Гальперіна, Д. Б. Богоявленскої, Я. А. Пономарьова, В. Н. Пушкіна, у галузі творчого мислення теоретично обґрунтовані, однак робота над поліпшенням цієї властивості продовжує розвиватися. Велика увага науковців приділяється виявленню механізмів творчої діяльності та творчого мислення під час організації навчальної діяльності студентів.

Зазначена актуальність та недостатня вирішеність проблеми зумовили відбір теми дослідження у такій редакції: «Формування творчого мислення студентів на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі» (2 та 3 модулі)»».

Мета дослідження: Розробити методику формування творчого мислення студентів на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі»

Об'єкт дослідження: процес формування творчого мислення студентів на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі».

Предмет дослідження: методика формування творчого мислення у студентів на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі».

Завдання:

1. Виконати аналіз психолого-педагогічної літератури з метою визначення сучасного стану вирішення проблеми, що розглядається.

2. Розглянути сучасні технології формування творчого мислення з метою виконання їх аналізу та узагальнення основних положень.

3. Розробити методику формування творчого мислення студентів на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі» у 2 та 3 модулях на базі факультету технологій та сфери обслуговування.

4. Експериментально перевірити ефективність запропонованої методики формування творчого мислення студентів на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі».

Методи дослідження: теоретичні методи, методи педагогічного дослідження, аналітичний метод.

Апробація матеріалів дослідження відбувалося на таких конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми фахової підготовки спеціалістів з напряму «Професійна освіта» (м. Херсон, ІТФ, ХДУ, 25-26 листопада 2010 р. ), Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи» (м. Херсон, ФТСО, ХДУ, 24-25 листопада 2011 р. ), Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектна та конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх фахівців інженерного та педагогічного напрямків» (м. Херсон, ІТФ, ХДУ, 17-18 березня 2011 р. ); Матеріали дисертаційного дослідження відображені у публікаціях матеріалів конференцій та подані до друку у збірці «Магістерські студії».

Актуальність теми, мета роботи, завдання, її предмет та об'єкт визначили структуру випускної роботи яка включає в себе: вступ, основну частину що має три розділи, висновки, список використаних джерел і додатки.

Заключение:

Динамізм, притаманний сучасному розвиткові цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі - все це зумовлює необхідність перетворення освітньої системи.

Національна державна програма "Освіта" (Україна XXI століття) передбачає відродження національної освіти, спрямування її на формування творчої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини, надання можливостей кожному громадянину України постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати професійний рівень.

В умовах радикальних реформ освіти на перший план виступає формування не тільки традиційних знань, умінь і навичок, але і формування творчого мислення. Тому при написанні випускної роботи на базі виконанні поставлених завдань було зроблено низку висновків.

1. Було виконано аналіз психолого-педагогічної літератури, що дало можливість визначити сучасний стан вирішення проблеми формування творчого мислення у студентів. Зокрема було виявлено умови його формування, основними серед яких є: єдність процесуального та особистісного підходів, тому що інтелектуальний розвиток студента тісно пов'язаний з його життєвими планами і досвідом; студент досягає високої ефективності розвиваючого навчання, якщо він володіє методикою цілеспрямованого створення пізнавальних протиріч; для ефективного вирішення пізнавальних завдань високого рівня складності студент повинен послідовно та свідомо опановувати системою прийомів розумової діяльності; результатом навчання має бути розвинена здатність творчо підходити не лише до вирішення теоретичних проблем, але і завдань практичного спрямування.

2. Розглянули сучасні технології формування творчого мислення з метою виконання їх аналізу та узагальнення основних положень. Зокрема було виявлено, що ці питання розглядалися багатьма психологами, педагогами, методистами, які описують умови, засоби, етапи формування творчого мислення.

3. Розробили методику формування творчого мислення студентів на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі» на базі факультету технологій та сфери обслуговування. В основу цієї методики було покладено такі положення: однією з форм управління інтелектуальним розвитком та формування творчого мислення є створення в процесі навчання проблемних ситуацій; процес становлення гнучкого мислення повинен йти у міру переходу від вирішення проблемних завдань під керівництвом викладача до самостійного пошуку суперечливих сторін явищ, знаходження проблемних ситуацій та їх вирішення; управління даним процесом з боку викладача доцільно здійснювати шляхом демонстрації образів, акцентування уваги на рефлексивної сфері мислення, аналізу вдалих і невдалих ходів вирішення завдань, створення атмосфери, що стимулює творчість; управління інтелектуальним розвитком та формуванням творчого мислення слід здійснювати і через сферу постійного підвищення рівня пізнавальної труднощі розв'язуваних завдань, узагальнення досліджуваного матеріалу і закріплення його в пам'яті студентів на рівні законів, принципів, функціональних систем; однією з умов оптимізації управління розвитком інтелектуальних якостей та формування творчого мислення повинен бути активний обмін інформацією між викладачем і студентом, надання йому можливості проявити себе в ролі дослідника при вирішенні навчальних, науково-дослідних і професійних завдань.

4. Здійснена експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики формування творчого мислення студентів першого курсу на заняттях з предмету «Трактори та автомобілі». Було виділено мотиваційний, опорний та комунікативний компоненти, які характеризують наступні показники: мотиваційно-творча активність і спрямованість особистості, інтуїтивні та інтелектуально-логічні здібності, комунікативно-творчі здібності. На формування означених показників спрямовувались такі методики: «Не може бути», «Перевтілення», «Античас», «Групова картина», «Діалог», «Що було б, якби». Вид методики обирався з урахуванням теми, змісту виду заняття. Було описано високий, середній, та низький рівні розвитку творчого мислення студентів на основі обраних критеріїв та показників. З метою діагностики цих рівнів використовували такі методики: «Самооцінка творчого потенціалу», «Діагностика рівня творчого потенціалу», «Виявлення соціальної креативності особистості».

5. На етапі констатуючого експерименту були проведені діагностичні методики з даною групою. Необхідно зазначити що початковий рівень творчого потенціалу та сформованості творчого мислення у студентів факультету технологій та сфери обслуговування у більшості випадків на низькому та середньому рівні, з метою покращення цих показників було проведено формуючий експеримент.

6. Формуючий експеримент був проведений в умовах, спеціально змодельованих колективних занять, що також входило в задачі даного етапу експериментальної роботи. На протязі формуючого експерименту були помітні позитивні зміни показників творчого потенціалу у студентів. Наприклад, у групі після проведення формуючого експерименту на 11% зросла кількість студентів яких самооцінка творчого потенціалу має високий рівень, та на 11% відсотки зменшилося кількість студентів низького рівня. Підвищився рівень творчого потенціалу у високому рівні на 22% відсотки, відповідно на 22% зменшилася кількість студентів низького рівня. Підвищилася соціальна креативність особистості у високому рівні на 11%, середньому рівні на 12%, та кількість студентів яка знаходилась на низькому рівні зменшилася на 23%.

7. Виконане експериментальне дослідження має виражену загальну практичну спрямованість. Розроблені в методиці викладання предмету принципи формування творчого мислення можуть бути використані в масовій практиці роботи зі студентами інших факультетів з 1 по 4 курс. Дана методика не являє собою єдиний закінчений варіант, вона може бути розширеною. Таким чином, отримані дані є основою для подальших досліджень по даній проблемі, у тому числі переконують, що застосування цілеспрямованих творчо-розвиваючих занять реально впливають на підвищення креативності у студентів. Підвищення творчого потенціалу у студентів повинно носити не вузько функціональний, а загальний, індивідуально-орієнтований характер.

Список литературы:

1. Адлер А. Понять природу человека. СПб. : Академический проект, 1997. – 125 с.

2. Айзенк Г. Ю. Перевірте свої інтелектуальні здібності. - Рига, 1992. – 98 с.

3. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. - М. , 1979 – 240 с.

4. Бердяев Н. А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. - М. : Фолио-Аст, 2002. – 187 с.

5. Биков В. В. Методи науки. - М. : Знание, 1974. – 145 с.

6. Богоявленская Д. Б. Вчера и сегодня психологии творчества // Творчество в искусстве - искусство творчества / Под ред. Л. Дорфмана и др. - М. : Смысл, 2000. – с. 35-42

7. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М. : ИЦ «Академия», 2002. – 245 с.

8. Борисенко Н. М. Психолого-педагогічні засади розвитку творчої індивідуальності майбутнього фахівця-педагога: Дисс. . . . канд. пед. наук. - Ставрополь, 1998. – 208 с.

9. Брайан Клег, Пл Бич. Интенсивный курс по развитию творческого мышления, – М: 2004. – 143 с.

10. Бубнов С. С. Методики диагностики ценностных ориентаций личности, М: 1995. – 246 с.

11. Вайцвайг П. Десять заповідей творчої особистості. Пер. з англ. - М. : Прогрес, 1990. – 187 с.

12. Виготський Л. С. Педагогічна психологія. - М. : Педагогіка, 1991. – 480 с.

13. Виготський Л. С. Вибрані психологічні дослідження. – М. , 1956. – 227 с.

14. Волков И. П. Учим творчеству. М. : Педагогика, 1982. – 126 с.

15. Выготский Л. С. Собр. соч. в 6 т. Т. 3. – М. , 1983. – 453 с.

16. Гершензон М. Творческое самосознание. Философские рассуждения о творческом самосознании человека. , Л: 1999. – 356 с.

17. Глотова Г. А. Творчо обдарована особистість, проблеми і метод дослідження. Уч. сел. - К. : УрГУ, 1992. – 128 с.

18. Дружинин В. Н. , Шадриков В. В. Развитие и диагностика способностей, – М: 1991. – 155 с.

19. Жаріков Є. С. , Золотов А. Б. Як наблизити годину відкриттів: Введення в психологію наукової праці. - Кишинів, 1990. – 324 с.

20. Калмикова З. И. Продуктивне мислення як основа навченості. - М. : Педагогіка, 1981. – 200 с.

21. Клименко В. В. Психология творчества. – Киев, 2006. – 305 с.

22. Коршунов О. М. Творчість і соціальне пізнання. - М: МДУ, 1981. – 220 с.

23. Крисько В. Г. Психологія і педагогіка в схемах і таблицях. - М. : АСТ, 2000. – 110 с.

24. Кудрявцев Т. В. Психологія технічного мислення (процеси і способи вирішення технічних завдань). - М. : педагогіка, 1975. – 303 с.

25. Леонтьев Д. А. Пути развития творчества: личность как определяющий фактор// Воображение и творчество в образовании и профессиональной деятельности. Материалы чтений памяти Л. С. Выготского: Четвертая Международная конференция. М. : РГГУ, 2004. – с. 214-223.

26. Леонтьєв А. Н. Проблеми розвитку психіки. - М. : Изд-во МГУ, 1981. – 584 с.

27. Лернер І. Я. Проблемне навчання. - М. : Знание, 1974. – 94 с.

28. Логіка / Под ред. Д. П. Горського, П. В. Таванця. - М. : Держ. Вид-во політлітератури, 1956. – 280 с.

29. Логічний словник: ДЕФОРТ / Под ред. А. А. Івіна и др. - М. : Думка, 1994. - С. 148 - 149.

30. Ломбразо Ц. Гениальность и помешательство, – СПб: 1992. – 135 с. ;

31. Лудченко А. А. Основы научных исследований: учебное пособие для студентов . -[2-е изд. стер. ] / А. А. Лудченко. - К. : Знання, 2001. – 113 с.

32. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М. : Смысл, 1999. – 180 с.

33. Матейко О. Умови творчої праці. - М. : Світ, 1970. – 340 с.

34. Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество. - М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 720 с. (Серия «Психологи Отечества»).

35. Матюшкін А. М. Проблемні ситуації в мисленні та навчанні. - М. : Педагогіка, 1972. – 270 с.

36. Методики социально-психологических исследований личности и малых групп/ Сб. науных трудов под ред. А. Л. Журавлева, Е. В. Журавлевой, - М: 1995. – 180 с.

37. Николаенко Н. Н. Психология творчества, – С-П: 2007. – 164 с.

38. Овдій В. М. , Браїло М. В. Вплив конструктивних параметрів КШМ на потужність та економічність поршневих двигунів / Проблеми фахової підготовки спеціалістів з напряму „Професійна освіта” // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: Айлант, 2010. – с. 97 – 100.

39. Овдій В. М. , Браїло М. В. Кінетика крутного моменту в чотирьохтактному двигуні / Теорія і практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: Айлант, 2011. – с. 108 – 111.

40. Овдій В. М. , Браїло М. В. , Заруцький Ю. О. Кінетика крутного моменту в поршневому двигуні внутрішнього згоряння / Проектна та конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх фахівців інженерного та педагогічного напрямів // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: Айлант, 2011. – с. 123 – 127.

41. Пігров К. С. Творчість і сучасність. - Л. : Знання, 1982. – 75 с.

42. Поздняков В. Л. Розвиток індивідуальності. - Челябінськ: ЧГПІ, 1986. – 88 с.

43. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. М. , 1976. – 280 с.

44. Пономарьов Я. А. Психологія творчості. - М. : Наука, 1976. - 302 с.

45. Практична психологія. Под ред. проф. С. В. Кондратьевой. – М. 1997. – 203 с.

46. Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 – 2005 роки. (10 лютого 2001) [WWW документ]. URL http: //www rada. gov. ua/laws/search.

47. Психологическая диагностика. Учебное пособие. / Под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. - М. , 2000. – 232 с. ;

48. Психологія мислення: Зб. пер. з нім. і англ. - М. : Прогрес, 1965. – 532 с.

49. Реан А. А. , Бордовская Н. В. , Розум С. І. Психологія і педагогіка. - СПб. : Пітер, 2000. – 320 с.

50. Рогов Е. И. Психология человека, - М. : 1999. – 290 с.

51. Рошка А. Творче мислення. Шляхи його визначення та розвитку. - М. : Наука, 1971. – 240 с.

52. Рубінштейн С. Л. Про мисленні і шляхи його дослідження. - М. : Изд-во АН СРСР, 1958. – 556 с.

53. Серебрянніков В. В. , Ясюк М. І. Ініціатива і творчість у військовій справі. - М. , 1976. – 127 с.

54. Сластёнин В. А. Педагогика: Учеб. пособие. М. , 1997. – 355 с.

55. Слєпкань З. І. Психолого-педагогічні основи навчання математики. -Л. : Радянська школа, 1983. – 192с.

56. Смирнов С. Д. Педагогіка і психологія вищої освіти: від діяльності до особистості. - М. : Аспект Пресс, 1995. – 384 с.

57. Солсо Р. Л. "Что такое творчество?, - СПб: 2002 – 75 с.

58. Социальная психология личности. Уч. пособие/ под ред. В. А. Лабунской, - М. , 2000. – 212 с.

59. Стефановская Т. А. Технология обучения педагогике в ВУЗе. М. , 2000. – 220 с.

60. Столяренко Л. Д. Основы психологии, - Ростов-на-Дону, 1997. – 163 с.

61. Тест креативності Торранса (скорочений адаптований варіант) / / Столяренко Л. Д. Основи психології. Практикум. - М. , 2005. - С. 153 - 170.

62. Трик Х. Е. Основные направления экспериментального изучения творчества. «Assesment in the study of creativity. - In: Advances in Psychological assessment». Calif. ,1968 – 270 с.

63. Трофимов Ю. Л. , Рибалка В. В. , Гончарук П. А. та ін. Психологія: підручник. – К. : Либідь, 1999. – 558 с.

64. Федорец Г. Ф. Межпредметные святи в процес се обучения: учебное пособие. Л. : 1983. – 88 с.

65. Фридман Л. М. , Кулагина И. Ю. Психологический справочник вчителя. - М. : Просвещение, 1991. – 288 с.

66. Цибулю О. М. Мислення і творчість. - М. : Политиздат. , 1976. – 144 с.

67. Шадриков В. Д. Здібності людини. - М. : Інститут практичної психології, Воронеж: ППО МОДЕК, 1997. – 288 с.

68. Шумилін А. Т. Проблеми теорії творчості: Моногр. - М. : Вищ. шк. , 1989. – 143 с.

69. Яковлева Е. Л. Психология развития творческого потенциала личности. - М. : 1997 – 130 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы: