• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Iгрова діяльність з дітьми раннього дошкільного віку

Предмет:Психология
Тип:Курсовая
Объем, листов:56
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:дитина, дітей, дитини, дітям, діти, дії, можна, гри, від, вона, предметів, вихователь, дій, розвитку, діяльності
Процент оригинальности:
61 %
Цена:500 руб.
Содержание:

Вступ. ……………………………………………………………ст. 3

1. Теоретичні основи існування предметної діяльності в ранньому

віці. ………………………………………………………………ст. 4

1. 1. Особливості психічного розвитку в ранньому дошкільному віці……………………………………………………………. . …ст. 4

1. 2. Предметна діяльність її роль та місце серед інших видів діяльності дитини………………………………………………. . ст. 9

1. 3. Специфіка та класифікація предметних дій у ранньому дошкільному віці, їх призначення і функції. ……………. . . …ст. 14

1. 4. Предметно – ігрова діяльність з дітьми раннього дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі……………………. ст. 20

2. Практична частина. …………………………………………ст. 27

2. 2. Аналіз предметної діяльності дітей раннього віку. …. . …ст. 27

2. 3. Рекомендації для вихователів з організації предметної діяльності дітей раннього дошкільного віку. ………. . …. . ст. 30

2. 4. Рекомендації для батьків з розвитку предметної діяльності дітей раннього дошкільного віку. ………………………. . . ст. 42

Висновки. ………………………………………………. . ……ст. 45

Список використаної літератури. ……………………………. …ст. 47

Додатки. …………………………. . ……………………………. . . ст. 49

Вступление:

Модернізація національної системи дошкільної освіти вимагає визначення чітких наукових засад, що виступають її підґрунтям, урахування сучасних тенденцій розвитку цивілізації, України як молодої демократичної держави. Вихідною тезою оновлення системи дошкільної освіти виступає положення, згідно з яким в основу організації педагогічного процесу має бути покладена психологія розвитку дитини, а центром від рахунку в оновленні змісту, форм і методів виховання і навчання дитини - вчення про цінність і сенс її буття.

Від народження кожній дитині надано можливість з часом "сформуватися" особистістю, навчитися свідомо й відповідально ставитися до життя, реалізувати свій біологічний, психологічний та соціальний потенціали, розвинути своє "Я" не лише завдяки дорослим, а й з допомогою власних зусиль. У своєму біологічному житті дитина існує за природною програмою, у соціальному - за нормами соціальних структур. Щоб перетворитися на особистість, їй належить докласти самостійних зусиль для власного зростання.

На жаль, проблема розвитку особистості в дошкільному віці не була предметом спеціальної уваги традиційної педагогічної науки. Ігнорувалася роль у розвитку дошкільника його власних сутнісних сил, суб'єктної активності, що нівелювало проблему саморозвитку, як таку. Внаслідок цього з переліку основних чинників розвитку дошкільника випадала його власна діяльність.

Метою даної роботи є дослідження предметної діяльності як провідної в ранньому віці та особливостей її розвитку.

Для отримання необхідних результатів на емпіричному та теоретичному рівнях були застосовані такі методи дослідження, як абстрагування, аналіз та синтез, гіпотеза та припущення, історично - порівняльний метод.

Дослідження теми.

Дану тему досліджували такі відомі вчені як Фігуріна Н. Л. , Денисова Н. М. , Щелованова М. Н. , Аксарінова Н. М. , Голубєва Л. Г. , Кістяковський М. 10. , Кривонаа Л. С, Пантюхіна Г. В. , Фрухт Є. Л. , Пилюгіна Є. Г. ,Урунтаєва Г. А. , Матвєєва Л. Г. , Виборщик І. В. , М'якушин Д. Є. , Мухіна В. С. та інші.

Об'єктом дослідження виступає група дітей раннього віку.

Предметом дослідження являється предметна діяльність дітей раннього дошкільного віку.

Написання даної роботи передбачає виконання наступних завдань:

дослідження теоретичних засад існування предметної діяльності в ранньому віці;

аналіз предметної діяльності дітей раннього віку;

дослідження шляхів розвитку предметної діяльності дітей раннього віку.

Методи:

-вивчення відповідної літератури;

-спостереження;

- тестування;

-бесіди.

Структура роботи складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку та списку використаної літератури.

Заключение:

Раннє дитинство (з 1 - до 3 років) - вік бурхливого розвитку рухів дитини, оволодіння багатьма новими діями, зародження і вдосконалення нового вигляду діяльності.

Немовлячий період озброїв дитину вміннями: бачити, слухати, управляти рухами.

Наступні два роки принесуть дитині нові значні досягнення. Основними досягненнями раннього дитинства, що визначають розвиток її психіки, є:

-оволодіння прямою ходою;

-розвиток предметної діяльності;

-оволодіння мовою.

Отже, на етапі раннього дитинства головним у соціальній ситуації розвитку є ситуативно-дійове спілкування дитини з дорослим, провідною стає предметна діяльність. Цей період сприятливий для оволодіння мовою, виникнення символічної гри, здатності до наслідування, розвитку самосвідомості.

Для раннього дитячого віку характерний швидкий темп фізичного і психічного розвитку, обумовлений інтенсивним дозріванням ряду органів і систем (особливо нервової системи).

У ранньому дитячому віці формується і стає такою, що веде - наочна діяльність дитини. На відміну від маніпуляцій з предметами в дитячому віці, діти починають використовувати предмети відповідно до їх функцій (наприклад, ложка для їжі і так далі). Придбаний досвід діти переносять на інші предмети, проводячи таким чином узагальнення.

Діти оволодівають діями, що співвідносять (збирання піраміди і тому подібне) і знаряддєвими (забивання молоточком кілочка в пісок і тому подібне). Характерні елементи мислення в ранньому дитячому віці - встановлення зв'язку між предметами, їх частинами, між знаряддям і об'єктом, орієнтування на "приховані" властивості предметів, узагальнення способів дії. Мислення є наочно-дієвим і безпосередньо пов'язане з практичною діяльністю. З наочною діяльністю зв'язане і вдосконалення сприйняття (форма, величина, колір), пам'яті, мови дитини.

Починає складатися ігрова діяльність, побудована на наслідуванні діям дорослих. Це свідчить про формування у дитини нового типу пізнання, опосередкованого знаковими системами. З формуванням знакової функції свідомості пов'язана поява до кінця 3-го року сюжетно-рольової гри і продуктивної діяльності (малювання, конструювання).

Ранній дитячий вік є сенситивним (особливо чутливим) періодом оволодіння мовою, що істотно перебудовує всю психічну діяльність:

-повнішим і стійкішим стає сприйняття;

- узагальнення, що формується спочатку в практичних діях закріплюється в слові;

-удосконалюється пам'ять.

Наочна діяльність дитини, що виникає на рубежі дитинства і раннього дитинства, полягає в засвоєнні і виконанні наочних дій. Вона має провідне значення для розвитку дитини другого - третього року життя. В ході оволодіння наочними діями дитина оволодіває і тими психічними діями і якостями, які для цього необхідні. Засвоюючи вживання простих знарядь, дитина разом з тим поступово починає засвоювати і загальний принцип, що полягає в тому, що впливати на речі можна не тільки руками, ногами, зубами, але і речами, спеціально для цього створеними.

Цей принцип називається принципом опосередкованої дії: знаряддя - засіб виконання дії. За знаряддями жорстко закріплений спосіб вживання: не тільки що ними слід робити, але і як це робиться. Дорослі добре це знають і, як правило, прагнуть передати дітям. Навчаючи дитину наочним діям, батьки обов'язково повинні показувати не тільки їх результат, але і спосіб виконання, доступний дітям. У ранній період діти засвоюють призначення предметів, способи дій з ними і (у доступних межах) техніку виконання цих дій.

Список литературы:

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», Наук. , керівник О. Л. Кононко К. , «Світич» 2008

2. Програма розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко", Наук. , керівник О. Л. Кононко. - К. , 2004. - 192 с.

3. Психология человека от рождения до смерти / Под. ред. А. А. Леана. - СПб. : Прайм - еврознак, 2002.

4. Крайс Г. Психология развития. : Санкт - Петербург. , Питер. , 2001.

1. Дошкільна педагогічна психологія, за ред. Д. Ф. Ніколаєнко. : К. , "Вища школа", 1987.

2. Костюк Г. С. Вікова психологія. : К. , Рад. школа, 1986.

3. М'ясоїд П. А. Загальна психологія. : К. ,"Вшца школа", 2006.

4. Мухина B. C. Детская психология,: М. , ЭКСМО-Пресс, 2000.

5. Павелків Р. В. , Цигикало О. П. Дитяча психологія. : К. , Академвидав, 2008.

6. Обухова А. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. : М. , Триволо, 1995.

7. Скрипченко О. В. Загальна психологія. : К. , "Либідь", 2005.

8. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. : М. , Академия, 1998.

9. Эльконин Б. Д. Детская психология,: М. , Академия, 2005

10. Гураш Л. Діти раннього віку та гра. ; К. , «Шкільний світ» 2009.

Бесплатные работы: