• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Психологічна підготовка працівника правоохоронних органів

Предмет:Психология
Тип:Курсовая
Объем, листов:36
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:діяльності, від, руху, юридичної, органів, діяльність, тому, злочинністю, дій, працівників, дорожнього, осіб, правоохоронних, психологічні, поведінки
Процент оригинальности:
92 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Стор.

Вступ 2

РОЗДІЛ 1. Загальні основи психологічної характеристики професійно-юридичної діяльності 4

РОЗДІЛ 2. Психологія розшукової діяльності

2. 1. Загальна характеристика розшукової діяльності 11

2. 2. Психологічні вимоги до професійних якостей оперативних працівників 12

РОЗДІЛ 3. Психологічні аспекти боротьби з економічною злочинністю

3. 1. Проблема боротьби з економічною злочинністю 17

3. 2. Психологічні аспекти розкриття економічних злочинів 19

РОЗДІЛ 4. Психологія забезпечення безпеки дорожнього руху

4. 1. Психологічні фактори в дорожньому русі 25

4. 2. Психологічні особливості професійної діяльності працівників дорожньо-патрульної служби 28

Висновок 32

Список використаної літератури 34

Вступление:

Психологічна підготовка працівника правоохоронних органів повинна розглядатися не як бажаний додаток до його професійних якостей, а як обов’язкова складова частина професіоналізму. Без сумніву можна стверджувати: без хорошої психологічної підготовки прокурору і судді, слідчому та інспектору, адвокату і захиснику важко добитися великих успіхів у своїй роботі.

У зв’язку з цим слід мати на увазі три основні групи професійно-психологічної підготовки юридичних кадрів.

Перша група - це професійно-психологічні вміння. Частина дій і прийомів роботи юриста мають переважно психологічну спрямованість і зміст. Для їх успішного виконання психологічні рекомендації мають першорядне значення. Вищий ступінь оволодіння ними і характеризує професійно-психологічні вміння. До найважливіших з них відносяться:

- вміння враховувати і створювати психологічні умови для ефективного вирішення поставленого юридичного завдання. Кожен життєвий випадок, кожна службова ситуація, які стають предметом правового розгляду існують при цілком певних умовах. У комплексі цих умов суттєве місце належить психологічним умовам: об’єктним (відповідність дій юриста психології тієї особи, з якою він має справу і яка виступає об’єктом його сприйняття вивчення, взаємодії і впливу), установчим (відповідність дій юриста особливостям обстановки, взаємостосунків і т. п. ), суб’єктним (відповідність дій юриста процесу реалізації поставленої цілі та його власної підготовленості, стану, установкам);

- вміння професійно користуватися основними психологічними засобами. Всяка дія, прийом впроваджуються в життя за допомогою певних засобів. В тому числі і психологічних. До них можна віднести і рольову поведінку працівника правоохоронних органів. Справжня майстерність у використанні мови і немовних засобів спілкування, рольової поведінки в юридичній діяльності вимагає знання теоретичних основ спілкування і хорошої практики;

- вміння користуватися особливими психологічними прийомами юридичної роботи: складання психологічно портрету людини чи іншої групи, заяв і повідомлень свідків, потерпілих та інших осіб, встановлення психологічного контакту зі співрозмовником і діагностика брехні приховуваних обставин та ін. [1, с. 38].

Друга група професійно-психологічної підготовленості юриста – професійно розвинуті психологічні якості. Встановлено, що професійно розвинутими у юриста повинні бути сприйняття, увага, пам’ять, уявлення, мислення. Відсутність чи недостатній розвиток цих якостей стримує оволодіння професійними навиками і вміннями, точність дій;

Третя група – професійно-психологічна стійкість. Зв’язок її з загальною психологічною стійкістю особистості безсумнівний, але в той же час це стійкість до специфічних факторів правоохоронної діяльності. Вона передбачає: відсутність психологічних реакцій негативного типу в екстремальних умовах чи при дії стрес-факторів; вміння виявляти розумну настороженість і увагу до ризику, небезпеки, несподіваності, стійкість до психологічного тиску з боку третіх осіб, які намагаються впливати на суворо законне ведення юридичних справ; вміння керувати собою в психологічно напружених, конфліктних ситуаціях та ін. [4, с. 45] Така структура психологічної підготовленості працівників правоохоронних органів має в своїй основі головну особливість їх діяльності - це робота з людьми, серед людей.

Діяльність працівників правоохоронних органів завжди ставила великі вимоги до їх особистих якостей і професійної майстерності. Тому метою курсової роботи є визначення основних психологічних особливостей професійно-юридичних дій працівників правоохоронних органів.

Заключение:

Проблема професійної підготовки сучасних фахівців в умовах ринкової економіки є ключовою й основоположною для вчених різних наукових напрямків. Особливо нагально ця проблема постає при підготовці сучасних юристів, працівників правоохоронних органів, адже від прийнятих правових законів і норм залежить ефективність функціонування всіх систем країни. Правознавець лише тоді зможе ефективно виконувати службові завдання, коли буде всебічно обізнаний із психологією власної діяльності й психологією іншої людини. Саме тому знання із психології особистості й діяльності є вельми важливими в юриспруденції. Йдеться, зокрема, про вивчення людини, її особистісних якостей, можливостей та властивостей [19, с. 38]. Нове бачення юридичної діяльності, новий підхід до юриспруденції чимраз більше базуються на визнанні пріоритету особистості в цьому процесі, знанні типологічних особливостей нервової системи людини, ролі емоцій, мови, пам'яті, мислення, інтуїції у виконанні визначених завдань. Така постановка питання нині складає культуру юридичної праці. В наш час юристу необхідні наукові знання про психологічні особливості свого „Я". Водночас йому слід враховувати психологію тих осіб, з якими доводиться співпрацювати - представників інших правоохоронних органів, керівників, колег тощо. Отже, важливість психологічної науки в юридичній діяльності очевидна. Вона покликана давати інформацію, що допомагає пізнати внутрішні властивості й можливості кожної людини, спосіб її мислення, зовнішні стимулятори поведінки. Вона також пропонує розглядати людину як особистість, що соціалізується, набуває певних рис, ознак і досвіду в конкретному соціумі [17].

Багатоаспектний характер роботи працівників правоохоронних органів передбачає глибокі знання структури особистості, елементами якої є: загальнолюдські властивості (відчуття, сприймання, уявлення, мислення, пам'ять, воля, емоції); індивідуально-неповторні риси (темперамент, поєднання ролей, самосвідомість); соціально-специфічні риси (соціальні установки, ролі, ціннісні орієнтації). Вона розглядається як багаторівнева система, що об'єднує в собі психофізіологічний, психологічний і соціально-психологічний рівні. Юридична діяльність передбачає оцінку людьми один одного за рівнем інтелекту, який утворюється системою пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, мова, увага, уява), за індивідуально-психологічними властивостями (темперамент, характер, спрямованість тощо)[22, c. 147-148].

Таким чином, розглянувши психологічні аспекти діяльності працівників окремих провохоронних органів можна зробити висновок про необхідність суттєвих змін у професійній підготовці фахівців. .

Психологічна підготовка сприятиме ефективному застосуванню спеціалістамиюристом своїх професійних знань, навичок і вмінь у соціально-значущій діяльності задля розвитку правової держави та ствердження демократичних основ суспільства.

Список литературы:

1. Бандурка А. М. , Бочарова С. П, Землянская Е. В. Юридическая психология: Учебник. / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. - 640 с.

2. Бобечко Н. Основи загальної та юридичної психології [Бобечко Н. , Бойко В, Жолнович І. , Когутич І. ; за ред. В. Т. Нора] // Курс лекцій. - К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 224 c.

3. Бочелюк, В. Й. Юридична психологія : навчальний посібник для ВНЗ / В. Й. Бочелюк. – К. : ЦУЛ, 2010. – 336 с.

4. Васильев В. Л. Юридическая психологии / В. Л. Васильев – 3-е изд. - СПб: Издательство «Питер», 2000. – 624 с.

5. Горбань О. Злочини у сфері економіки // Юридичний вісник України. — 2007. — 28 квітня — 4 травня

6. Гуцалова К. Кримінологічне визначення поняття та ознак економічної злочинності: проблемні питання//Юридичний журналю – 2009. - №4. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://justinian. com. ua/article. php?id=1488

7. Дурдинець В. В. Боротьба зі злочинністю має бути всеохоплюючою й ефективною// Право України. - 2008. - № 1. С. 27-30.

8. Зелинский А. Ф. Криминальная психология: Науч. -практ. изд. — К. , 1999. – 347 с.

9. Значення професійно-психологічної підготовки у формуванні професійно-важливих якостей працівників дорожньо-патрульної служби ДАІ при забезпеченні безпеки громадян. // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Зб. Матеріалів наук. -практ. конф. , Київ, 16-17 трав. 2001 р. – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, - 2001. – С. 183-189.

10. Кобець О. В. Професіографічний аналіз діяльності суб’єктів правозастосовної діяльності / О. В. Кобець // Проблеми освіти: Наук. -медод. зб. К. : Наук. -метод. центр вищої освіти - 2010. -Вип. 38. С. 280-286.

11. Кондрюкова В. В. Методика професійно-психологічної підготовки інспекторів дорожньо-патрульної служби ДАІ України. // Актуальні проблеми психології. Том. 1. : Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2005. – Ч. 7. – С. 73-78.

12. Кондрюкова В. В. Психологічний аналіз професійної діяльності працівника дорожньо-патрульної служби ДАІ. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / За ред. Максименка С. Д. – К. , 2002. - Т. 4, ч. 3. – С. 69-74.

13. Кондрюкова В. В. Психологічні аспекти взаємостосунків інспектора ДАІ з учасниками дорожнього руху. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К. : Вид-во НАВСУ, - 2001. - № 5. - С. 203-207.

14. Коновалова В. Юридична психологія: академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Віолета Коновалова, Валерій Шепітько, Нац. юрид. ак-мія України ім. Ярослава Мудрого. - К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2004. - 421 с.

15. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. – 1996, № 30.

16. Кравченко Ю. Ф. Роль органів внутрішніх справ України у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки. // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 грудня 2008 р. – Х. : 1999. – С. 39.

17. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личности / А. Н. Леонтьев – М. : Политиздат, 1975. - 304 с.

18. Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілактика. – К. : 1997. – С. 86

19. Медвєдєв В. С Проблеми профессiйноi дефомацii спiвробiтникiв органiв внутрiшнiх справ ( теоретичнi та прикладнi аспекти ) / В. С. Медвєдєв – . К. : НАВС Украiни 2006. - 192с.

20. Міленін О. Л. Соціологічні методи у вивченні правосвідомості учасників дорожнього руху //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 14. – С. 164-169.

21. Міленін О. Л. Міжнародно-правове співробітництво України і Європейського Союзу в сфері безпеки автомобільно-дорожнього руху //Вісник Університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 13. – С. 137-142.

22. Орбан-Лембрик Л. Юридична психологія: навчальний посібник / Лідія Орбан-Лембрик, Віктор Кощинець. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 447с.

23. Сабуров А. Юридична психологія : навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / Анатолій Сабуров,. - К. : ТП Пресс, 2003. - 207 с.

24. Степенов О. В. Вплив психофізіологічних якостей водія на безпеку дорожнього руху // Механіка та машинобудування. - 2010. - № 1. – С. 13-15.

25. Титаренко О. О. Проблеми боротьби з економічними злочинами у промисловості (кримінологічний аспект): дис. канд. юрид. наук: 12. 00. 08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. , 2009.

26. Україна в цифрах 2010 р. [статистичний збірник / за ред. О. П. Осауленка]. – Київ, 2011. - 252 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: ukrstat. gov. ua/druk/katalog/kat_u/publ1_u. htm

27. Юридична психологія: навчальний посібник / В. В. Бедь ; Нац. академія внутрішніх справ України . - К. : Каравела ; Львів : Новий Світ-2000, 2002. - 375 с.

28. Юридична психологія: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв та ін. ; За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. - 352 с.

29. Юридична психологія: підручник для студ. вуз. / Нац. акад. внутр. справ України [Ред. Я. Ю. Кондратьєв]. - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2000. - 351 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: