• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Психологічні аспекти маніпулювання

Предмет:Психология
Тип:Курсовая
Объем, листов:45
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:або, від, його, маніпулювання, впливу, людей, щоб, але, бути, людини, може, тільки, він, цьому, тому
Процент оригинальности:
79 %
Цена:500 руб.
Содержание:

Вступ

I розділ. Теоретичні аспекти маніпулювання

1. 1 Поняття маніпулювання.

1. 2 Думки вчених з приводу маніпулювання.

1. 3 Види маніпуляції.

Висновки за першим розділом.

II розділ. Методи боротьби з маніпулюванням.

2. 1 Основні методи протидії маніпуляціям.

2. 2 Застосування маніпуляцій у повсякденному житті.

Висновки за другим розділом

Загальні висновки

Список використаної літератури

Вступление:

Актуальність теми. Психологічні аспекти маніпулювання складають соціальні та психологічні складові. Соціальна обумовленість пов'язана зі змінами, що відбуваються в суспільному житті під впливом науково-технічного прогресу. Сформовані механізми сучасної суспільної пам'яті і побудоване на їхній основі інформаційне середовище створюють умови для маніпулювання усіма формами і рівнями суспільної свідомості, із застосуванням різних видів, способів і методів впливу на почуття і волю людини з метою керування її психікою і соціальною поведінкою. Маніпулювання свідомістю стає системним явищем, що охоплює всі сфери життя і виявляється в різноманітних формах. Система маніпулювання свідомістю робить значний вплив, що може привести до виникнення перекрученого бачення світу і, як наслідок, до непередбачених дій людей, що є загрозою для суспільної безпеки і самозбереження суспільства в цілому. Усе це з необхідністю вимагає не тільки теоретичних узагальнень у спеціальних науках, але і соціально-психологічного осмислення.

Проблема маніпулювання свідомістю викликала значний інтерес вже у другій половині XX сторіччя,а саме : В. Винниченко, Г. Флоровський, Кара-Мурза та інші. В основному в рамках психології, політології, соціології. Теоретично осмислювалися окремі моменти, пов'язані з маніпулюванням свідомістю, такі як використання пропаганди, елементів ідеологічного протиборства, досліджувалися механізми формування суспільної думки, способи і форми передачі маніпулятивної інформації, реакції окремих груп населення на ті чи інші види маніпуляції, особливості інформаційної і психологічної війни, технології маніпулювання і функціонування засобів масової інформації (ЗМІ). Фактично, накопичений визначений теоретичний і емпіричний матеріал у спеціально-наукових дослідженнях. Але у сучасній науці ще не склалося єдиної загальновизнаної концепції маніпулювання свідомістю. Це вказує на те, що теоретичні дослідження з даної проблеми перебувають у стадії розробки. Однак, інтенсивність маніпулятивних впливів на свідомість наших сучасників зростає все більше, а отже, зростає і актуальність дослідження цієї теми.

Мета роботи: Психологічний аналіз маніпулятивного впливу. Психологічний аналіз маніпулятивної взаємодії. Розгляд підходів до трактування маніпулювання. Розгляд особливостей маніпулятивного впливу.

Відповідно до мети дослідження його предмету та об’єкту були визначені основні завдання:

• визначити систему основних понять, що використовуються у теоретичних дослідженнях маніпулювання, і дати їм узагальнене соціально-філософське визначення;

• провести порівняльний аналіз існуючих підходів до проблеми маніпулювання;

• дослідити особливості маніпулювання в умовах сучасного життя;

• з урахуванням системної методології дати класифікацію видам і способам маніпулювання;

• розкрити характер маніпулювання у владних структурах;

• розглянути соціальні механізми маніпулювання суспільною свідомістю.

Об'єкт дослідження – явище маніпуляції.

Предметом дослідження - методи та прийоми маніпуляції.

Для розв’язання поставлених завдань використані наступні методи:

• Пізнавальні (дослідницькі) методи;

• Методи активного впливу на людей,

• Сугестивний метод,

• Теоретичний.

Заключение:

Людина - істота соціальна. Значить, наша поведінка завжди перебуває під впливом інших людей, і захистити себе від такого впливу досить важко, з урахуванням бурхливого розвитку методів і технологій маніпулювання. У своїй роботі я постаралася простежити історію розвитку маніпуляції як поняття і як соціального явища, виявити основні прийоми психологічного впливу, а також розкрити правила, способи боротьби і захисту від таких впливів. Вивчаючи явище маніпуляції, я прийшла до висновку, що даний процес стає частиною соціальної взаємодії, що передбачає активне використання різноманітних способів та засобів прихованого примусу людей. Особливу увагу в своїй роботі я приділила міжособистісним маніпуляціям, оскільки найбільш сильне зростання маніпулятивних впливів відбувається у сфері міжособистісної взаємодії. Таке зростання маніпулятивних впливів провокується умовами життя і спілкування, безпосереднім соціальним оточенням. Можна виділити наступні причини даного процесу:

Список литературы:

1. Бессонов Б. Н. Идеология духовного подавления. М. , 1971.

2. Верещагин Д. С. Влияние: Система дальнейшего энергоинформационного развития, 3-я ступень. - СПб. : Невский проспект. 1999.

3. Вольгогонов Д. А. Психологическая война. М. , 1983.

4. Гарифуллин Р. . Энциклопедия блефа. - Казань: изд-во Гарифуллина Р. Р. -1995.

5. Дерманова И. Б. , Сидоренко Е. В. Психологический практикум. Межличностные отношения. Методические рекомендации для заочников. СПб. , 1996.

6. Доценко Е. Л. Манипуляция: психологическое определение понятия // Психологический журнал. 1993. № 4. с. 132-138.

7. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. — М. : ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. — 344 с.

8. Доценко Е. Л. Психология манипуляции. - М. : ЧеРо, 1996.

9. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология (Взаимодействие людей в жизни и на сцене) М. : Искусство, 1972.

10. Зенгер Харро фон Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать: знаменитые 36 стратагем за три тысячелетия. - М. : Издательская группа "Прогресс", "Культура", 1995.

11. Зимбардо Ф. , Андерсен С. Понимание контроля сознания: экзотические и обыденные, психологические манипуляции /Волков Е. Н. , Волкова И. Н. // Журнал практического психолога. 2000, № 1-2.

12. Конрад Н. И. Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. - М. -Л. : Искусство, 1950.

13. Мясников В. С. Традиционная китайская дипломатия и реализация Цинской империей стратегических планов в отношении Русского государства в 17в. - М. : Просвещение, 1977.

14. Сагатовский В. Н. Социальное проектирование (к основам теорий) // Прикладная этика и управление нравственным воспитанием. Томск 1980. с. 83-89.

15. Сидоренко Е. В. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию // Журнал практического психолога. 1999. № 4. с. 35-52.

16. Сидоренко Е. В. Опыты реориентационного тренинга. СПб. , 1995.

17. Цветков Э. А. Тайные пружины человеческой психики, или как расширить сферу своего влияния. М. : "Центр – 2000", 1993.

18. Чалдини Р. Психология влияния – СПб: Питер, 2000.

19. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием: Пер. с англ. (Науч. ред. Я. Н. Засурский. М. : Мысль 1980.

20. Шостром Э. Человек – манипулятор: Пер. с англ. Минск: ТПЦ "Полифакт", 1972.

21. http://referatu. net. ua/referats/23/21420/

22. http://as-diplom. com/free-referats/ukrainian-referats/44-psyhology/208-manipulyaciya-obschestvennym-soznaniem. html?start=5

23. http://www. sektam. net/forum/index. php?showtopic=1096

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: