• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Психологічні причини та особливості проявів агресії у підлітковому віці

Предмет:Психология
Тип:Курсовая
Объем, листов:48
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:йог, агресі, себ, діте, ві, аб, ві, вон, можут, це, вон, тако, мож, бул, сво
Процент оригинальности:
87 %
Цена:400 руб.
Содержание:

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні аспекти вивчення особливості агресивної поведінки підлітків. 5

1. 1 Природа агресії, форма її прояву. 5

1. 2. Психологічні особливості прояву агресивної поведінки у підлітків. 7

1. 3. Фактори, які впливають на формування агресивної поведінки у підлітків. 10

1. 3. 1. Вплив сім'ї на формування агресивної поведінки. 11

1. 3. 2. Вплив однолітків на формування агресивної поведінки. 13

1. 3. 3 Моделі агресії в засобах масової інформації. 14

1. 4. Статеві особливості прояву агресивності в поведінці дітей підліткового віку. 19

Розділ ІІ. Виявлення агресивної поведінки та її корекція. 21

2. 1. Теоретичні аспекти корекційної роботи. 21

2. 2. Корекційна програма по зменшенню агресії та підвищення рівня самооцінки. 22

Висновки. 40

Список використаної літератури. 42

Додатки. 44

Вступление:

Сучасний підліток живе в світі, складному за своїм змістом і тенденціям соціалізації. Напружена, нестійка соціальна, економічна, екологічна, ідеологічна обстановка, що склалася в даний час в нашому суспільстві, обумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку і поведінці зростаючих людей.

Однією з головних характеристик підліткового віку є входження в суспільне життя, появою нових обов'язків, активного прагнення до самореалізації, підліток починає показувати успіхи у конкретному виді діяльності, висловлювати думки про майбутню професію. Разом з тим у підлітковому віці відбувається подальший розвиток психічних пізнавальних процесів у дитини і формування його особистості, в результаті чого відбувається зміна інтересів дитини. Вони стають більш диференційованими і стійкими. Навчальні інтереси вже не мають першорядного значення. Дитина починає орієнтуватися на «доросле» життя. Цей процес нерідко виявляється у формі агресивної поведінки.

Актуальність обраної теми: «Особливості агресивної поведінки підлітків» пояснюється тим що на сьогоднішній день необхідність дослідження проблеми агресивної поведінки підлітків визначається реаліями сучасного суспільства, в якому є тенденція накопичувати психологічна напруга і вдавання до антисоціальної поведінки як до одного з можливих способів позбавлення від стану фрустрації і напруги. Здатність же долати стресові ситуації і формування самоконтролю над агресивністю, стримування агресивних актів велику роль грає розвиток психологічних процесів емпатії, ідентифікації та децентралізації, що лежать в основі здатності до розуміння інших людей і до співпереживання їм, що сприяють формуванню уявлення про іншу людину як унікальної цінності.

Мета даного дослідження полягає у виявленні особливостей агресивної поведінки у підлітковому віці.

Об'єктом дослідження: виступає агресивна поведінка.

Завдання:

– розглянути та проаналізувати психолого-педагогічні дослідження зарубіжних і вітчизняних дослідників з проблеми визначення феномену агресії;

– виявити закономірності агресії як риси характеру, як агресивної поведінки;

– визначити сутність становлення і засвоєння агресивної поведінки особистістю в підлітковому віці;

– зробити аналіз результатів проведеного дослідження;

– розробити корекційну програму.

Предметом дослідження: є особливості агресивної поведінки підлітків.

Для досягнення мети роботи необхідно розв'язати наступні завдання:

Методи дослідження.

– робота з літературними джерелами;

– теоретичний аналіз проблеми дослідження;

– бесіда;

– спостереження;

– анкетування.

Теоретична основа курсового дослідження базується на конкретизації та узагальненні проблем агресивних ситуацій і способах їх вирішення.

Практичне значення дослідження полягає в можливому використанні дослідження в діяльності практичного психолога, соціального педагога, вихователя, вчителя та ін.

Заключение:

У підлітковому віці одним з видів поведінки, що відхиляється, є агресивна поведінка, що нерідко приймає ворожу форму (бійки, образи). Для деяких підлітків участь в бійках, твердження себе за допомогою кулаків є сталою лінією поведінки. Ситуація посилюється нестабільністю суспільства, міжособовими і міжгруповими конфліктами. Знижується вік прояву агресивних дій. Все частіше зустрічаються випадки агресивної поведінки у дівчаток.

Неодмінною умовою делінквентного поведінки є надлишок вільного часу, відсутність позитивно формуючих особу захоплень. У багатьох підлітків наголошується неповна сім'я з порушеними функціональними зв'язками. З іншого боку, гіперопіка, також як і бездоглядність, нерідко сприяють делінквентному поведінці. Реакції, викликані надмірним контролем і нудними повчаннями і повчаннями, знаходять свій вираз у вигляді відходів з будинку і бродяження, агресивності.

Виховно-профілактична діяльність не може обмежуватися лише заходами індивідуальної дії і корекції, вживаними безпосередньо до неповнолітнього.

Соціального оздоровлення і соціально-педагогічної корекції вимагає несприятливе середовище, яке викликає соціальну дезадаптацію повнолітнього. Профілактика і попередження девіантної поведінки неповнолітніх стає не тільки соціально значущим, але і психологічно необхідним. Проблема підвищення ефективності ранньої профілактики повинна розв'язуватися в наступних основних напрямах:

? виявлення несприятливих чинників і дій з боку найближчого оточення, які обумовлюють відхилення в розвитку особи неповнолітніх і своєчасна нейтралізація цих несприятливих дій, що дезадаптують;

? сучасна діагностика асоціальних відхилень в поведінці неповнолітніх і здійснення диференційованого підходу у виборі виховно-профілактичних засобів психолого-педагогічної корекції поведінки, що відхиляється.

Звідси виникає необхідність в проведенні системного аналізу індивідних, особових, соціально-психологічних і психолого-педагогічних чинників, обумовлюють соціальні відхилення в поведінці неповнолітніх, з урахуванням яких повинна будуватися і здійснюватися виховно-профілактична робота по попередженню цих відхилень. Раннє виявлення поведінкових проблем у підлітків, системний аналіз характеру їх виникнення і адекватна виховно-коректувальна робота дають шанс запобігти десоциалізацию підліткам. Невчасне виявлення початкових ознак поведінки, що відхиляється, і проблем у вихованні, що перешкоджають розвитку дитини, приводить до швидкого переходу відхилень в хронічні порушення поведінки.

Порівняльний аналіз проявів агресивності показав, що найбільша фізична агресія наголошується у підлітків в сільських сім'ях і сім'ях робочих, а найменша - у дітей з сімей торгових працівників. Непряма агресія переважає у підлітків з сімей керівних працівників і сімей підсобних працівників. Вербальна агресія типова для дітей службовців середньої ланки. Найбільший рівень негативізму виявляється у дітей керівних працівників.

Розгляд прояву різних форм агресивності у хлопчиків і дівчаток на різних стадіях підліткового віку і з різних соціальних груп населення дає необхідну орієнтацію в характері сфер особи дитини того, що розвивається під впливом різного мікросередовища і дозволяє цілеспрямовано будувати виховний процес.

Список литературы:

1. Алексєєва М. Л. Дослідження мотиваційної сфери особистості підлітка. В кн. . : Вивчення особистості підлітка. / М. Л. Алексєєва, М. Т Дригус. -К. : Знання, 1994. - 216с.

2. Введение в психологию /[ Аткинсон Р. Л. , Аткинсон Р. С. , Смит Э. Е. ] /[Пер. с англ. под ред. В. П. Зинченко. ] - М. : Тривола, 1999. - 480с.

3. Бандура А. Подростковая агрессивность. Изучение влияния воспитания в семейных отношениях. / А. Бандура, Р. Уолтерс - М. : Прогресс, 1999. - 218с.

4. Баранова Н. Психокорекція агресивності та конфліктності у підлітків/ Н. Баранова //Психолог. - 2005. - №36. - С. 17-24.

5. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. -СПб/ Берковиц Л. Прайм-Еврознак, . : 2002. -236с.

6. В мире подростка / Под ред. А. А. Бодалева. -М. : Медицина, 1982. -293с.

7. Агресивна поведінка дітей – це крик про допомогу /Л. Гокіна Психолог. -2007. -№13-15. -С. 84-87.

8. Заброцький М. М. Вікова психологія/ М. М. Заброцький:Навч. Посібник. -К. : МАУП, 1998. - 92с.

9. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк Навчальний посібник. -К. : Либідь, 2002. -304с.

10. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. / Е. П Ильин. - СПб. : Питер, 2004. - 701с.

11. Киселева А. В. Некоторые особенности психологической диагностики агрессивного поведения / А. В. Киселева /Психологическая диагностика. - 2005. - №1. - С. 86-92.

12. Кон И. Психология ранней юности. / И. Кон - М. : Просвещение, 1989. -320с.

13. Кон И. Психология старшеклассника. / И. Кон - М. : Просвещение, 1980. - 191с.

14. Кулагіна Л. Моральний вибір підлітка / Шкільний світ. / Л. Кулагіна - 2001. - №5.

15. Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку //Психолог. / А. Левченко - 2003. - №42. - С. 9-16.

16. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. -СПб/ А. Г. Маклаков. :Питер, 2006. -583с.

17. Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. Высш. Учеб. Заведений: В 3-х кн. Кн. 2. / Р. С. Немов - М. : ВЛАДОС, 1999. -608с.

18. Столяренко Л. Д. . Основы психологии. Практикум. [Ред. -сост. ] / Л. Д. Столяренко. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. -704с.

19. Реан А. А. Агрессия и агрессивность личности //Психологический журнал. - 1996. - № 5. - С. 3 -18.

20. Семенюк Л. М. Психологические особенности агресивного поведения подростков и условия его коррекции. / Л. М. Семенюк - М. : Педагогика, 1996. - 86с.

21. Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред. Г. Аракелова. -М: Высшая школа, 1990. - 304с.

22. Що ми знаємо про підлітковий вік //Шкільний світ. - 2002. - №25-28.

23. Реан А. А. Агресія та агресивність особистості / / Психологічний журнал. - 1996. - № 5.

24. Румянцева Т. Г. Поняття агресивності в сучасній зарубіжній психології / / Питання психології. - 1991. - № 1. -

25. Берон Р. Агресія. – СПб / Р. Берон Д. Річардсон. : Пітер, 1997.

26. Фрейд З. Психологія несвідомого: Збірник творів / [Под ред. М. Г. Ярошевського] / З. Фрейд - М. , 1989.

27. Лоренц К. Агресія (так зване «зло») / К. Лоренц - М. , 1994. -269с.

28. Румянцева Т. Г. Поняття агресивності в сучасній зарубіжній психології / / Питання психології. / Т. Г. Румянцева - 1991. - № 1. - С. 51-64.

29. Бандура А. Уолтерс Р. Підліткова агресія. / А. Бандура Р. Уолтерс - М. , 1999.

30. Реан А. А. Агресія та агресивність особистості / А. А. Реан. / Психологічний журнал. - 1

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: