• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Творчість та емоції

Предмет:Психология
Тип:Курсовая
Объем, листов:32
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:емоцій, або, здивування, творчості, він, від, емоції, цікавість, його, може, людини, радість, діяльності, інтерес, але
Процент оригинальности:
84 %
Цена:300 руб.
Содержание:

ВСТУП………………………………………………………………………. . . 1

РОЗДІЛ 1. Значення емоцій у процесі творчості.

1. 1. Роль емоцій у творчості………………………………………………2

1. 2. Інтелектуальні емоції в процесі творчості. ………………………. . . 6

1. 3. Емоційна сфера творчої особистості. ……………………………. . . 14

РОЗДІЛ 2. Емоційні стани, що виникають в процесі творчості.

2. 1. Творче піднесення і натхнення……………………………………. . 17

2. 2. Задоволення і радість від процесу і результату творчості………. . 18

2. 3. Фрустраційні емоції та їх роль у творчості ………………………. 20

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………27

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ……………………………………. . . 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………. . 29

Вступление:

Значення творчості в житті людини дуже велике. Так як часом вона необхідна людині як повітря чи їжа, тобто те, без чого вона не може жити. Але що ж таке творчість взагалі?

Творчість – це діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей ( нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).

Тобто творчість – це не те інше як творіння, творіння чогось нового, невіданого раніше. До творчості здатна кожна людина, але не кожна відкриває для себе цю творчість.

Дана тема курсової роботи є дуже актуальною, тому що творча особистість в більшості випадків – це не схожа на інших людина, вона живе ніби в окремому світі, вона по іншому переживає свої почуття та емоції, і по іншому трактує їх.

Відомі художники писали свої найкращі картини будучи в крайньо піднесеному емоційному стані, або стані, близькому до апатії. Це свідчить, що творчість та емоції – це невід’ємні складові одного процесу.

Мета курсової роботи: дослідити та визначити зв'язок творчості та емоційної сфери особистості, та їх взаємний вплив.

Завдання курсової роботи: Розглянути роль інтелектуальних, фрустраційних емоцій в процесі творчості. Висвітлити емоційні стани, що виникають в процесі творчості.

Об’єкт: емоційна сфера людини.

Предмет: зв'язок емоцій та почуттів з творчою діяльністю людини.

Заключение:

В ході курсової роботи вдалося виконати поставлені завдання, а саме розглянути роль інтелектуальних та фрустраційних емоцій в процесі творчості людини. Висвітлити емоційні стани, що виникають в процесі творчості.

Результати роботи дозволили зробити каті висновки: емоції і почуття є невід’ємною складовою творчої діяльності людини. Вони можуть створювати сприятливі умови для продуктивної творчої діяльності, і в свою чергу творча діяльність, і результат від неї також може формувати настрої, емоційні стани тощо.

Важливо те, що для продуктивної творчої діяльності не обов’язково творча особистість повинна переживати позитивні емоції чи почуття, вона повинна переживати висові ступені емоцій та почуттів в цілому. Позитивних чи негативних – це не має значення. Відмінність лише буде в результаті творчості, тобто який характер буде мати продукт творчої діяльності.

Список литературы:

1. Василюк Ф. Е. Психология переживания. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. -200 с.

2. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А. В. Петровского. - Москва: Издательский центр «Академия», 1996. - 496 с.

3. Галин A. JI. Психологические особенности творческого поведения. М. , 1996

4. Гамезо М. В. , Петрова Е. П. , Орлова JI. М. Возрастная и педагогическая психология: Учебн. пособие для студентов всех спещальностейпед. вузов. - М. : Пед. общество России, 2005. - 512 с.

5. Ганецинский В. И. Пропедевтический курс общей психологии: учебное пособие. - СПб. : Из-во С. -Петерб. , 1997. - 200 с.

6. Гозман JI. Я. Психология эмоциональных отношений. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987.

7. Додонов Б. И. Эмоции как ценность. - М. : Пемтиздат, 1978. - 272 с.

8. Дружинин В. Н. Психология общих способностей - СПб. : «Питер», 1999. -368 с.

9. Изард К. Е. Психология эмоций. СПб. ,1999. - 464 с.

10. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. - СПб. : Питер, 2005 -412 е. : ил.

11. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. - СПб: Питер, 2009.

12. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001. - 752 е. : ил.

13. Крупник Е. П. Экспериментальное изучение взаимосвязей художественного и общего развития личности// Психол. журн. - 1991. - Т. 12, № 1.

14. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. М. , 1971 .

29

15. Либин А. В. Дифференциальная психология. - М. : Смысл, 1999.

16. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. : в 3 кн. - 4-е изд. - М. : Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. - Кн. 1: Общие основы психологии. -688 с.

17. Психология эмоций. Тексты/ Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 288 с.

18. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. - М. , 1979.

19. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб. : Питер, 2000.

20. Степанов С. О натурах творческих// Шк. психолог. - 2001. - № 46.

21. Фолкэн Ч. Т. Психология - это просто. - М. , 1997

22. Ярошевский М. Г. Проблемы научного творчества в современной психологии. - М. , Наука, 1971.

Бесплатные работы: