• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Вплив психологічної адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ на формування сприятливого психологічного клімату

Предмет:Психология
Тип:Курсовая
Объем, листов:27
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:адаптації, від, студентів, особистості, психологічного, мпз, формування, діяльності, навчання, життя, адаптація, групи, сприятливого, методики, може
Процент оригинальности:
80 %
Цена:300 руб.
Содержание:

ВСТУП………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . ……………3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ……………. . ………………. . …. . . 5

1. 1 Початковий період. Психологічна адаптація…………. .

1. 2 Формування сприятливого психологічного клімату…….

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ…………

ВИСНОВКИ…………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………. . …. .

ДОДАТКИ……………………………………

Вступление:

Об’єкт дослідження: психологічна адаптація людей як певна складова процесу формування сприятливого психологічного клімату, що виражена підчас навчання.

Предмет: першокурсники, особливості їхньої психологічної адаптації.

Мета даного дослідження: теоретично обґрунтувати сутність і зміст психологічної адаптації як процесу, проаналізувати основні причини погіршення адаптації студентської молоді, систематизувати основні форми роботи та методи психологічної допомоги, які сприяють забезпеченню швидшого її перебігу у студентів. Мета зумовила виконання відповідних завдань:

1) виконати теоретичний аналіз досліджуваної проблеми на матеріалі науково психологічної літератури;

2) експериментально перевиріти психологічні умови основних явищ і процесів досліджуваної теми.

Гіпотезою курсової роботи є припущення про те, що психологічна адаптація до умов навчання у ВНЗ у першокурсників може впливати на зниження чи підвищення шіидкості формування спиятливого психологічного клімату, що тим самим може покращити чи погіршити сам процес навчання.

Актуальність: сучасні наукові уявлення про процес адаптації свідчать про тісний психосоматичний зв'язок стану людини з безліччю як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Зростання кількості негативних факторів призводить до погіршення формування сприятливого психологічного клімату, що викликає занепокоєння викладачів, психологів.

Заключение:

Результати дослідження дозволяють реально оцінити ситуацію, психолого-педагогічну ситуацію адаптації та формування сприятливого психологічного клімату в студентському соціумі.

Процес адаптації особистості в умовах студентського середовища може здійснюватися більш ефективно, якщо:

1. в процесі гармонізації відносин та педагогічної підтримки враховується специфіка студентського середовища і особливості багаторівневої системи навчання, досягається її орієнтація на особистісно-орієнтований підхід в освіті;

2. чітко визначаються суб'єкти особистісно-середовищного взаємодії в процесі соціальної адаптації, їх функції та завдання;

3. в даному процесі забезпечується інтеграція соціально-педагогічних дій управлінських структур ВНЗ, студентської спільноти та інших соціально - значущих підрозділів.

Процес адаптації особистості в достатній мірі ще не досліджений. Але це важливо зробити саме зараз, коли студентський соціум схильний безлічі різних впливів ззовні, життєвим негараздам і віковим катаклізмів. Саме це дасть змогу прискорити процес формування сприятливого психологічного клімату. Серед численних факторів, що негативно впливають на духовну сферу молоді, особливо виділяються:

1. відчуження особистості від суспільства, від національних і культурних традицій;

2. недостатня затребуваність суспільством одержуваних знань і професійної майстерності;

3. знизився статус освіти та інтелектуальної діяльності в суспільстві;

4. руйнування колишніх ідеалів, соціальна апатія, потворні форми ініціативи;

5. падіння моральності серед дорослих та молоді;

6. зміна ціннісних орієнтацій у бік обмежених духовних запитів, прагнень до користолюбства та інші.

Допомогти вирішити психологічні труднощі і проблеми у цьому соціальному просторі. Сприяти гармонізації відносин всередині студентського товариства і його зовнішнім контактам. Формувати етику відносин, з якої починається включеність у соціальні зв'язки в будь-якому новому оточенні. Без вирішення цих та інших проблем неможливо забезпечити престиж студентської молоді в духовному і інтелектуальному розвитку. На це і повинна бути спрямована діяльність всіх механізмів психологічноїї адаптації.

На практиці це означає виховувати у молоді спрямованість до творчого початку в будь-якій справі і будь-якої професії, акцентуючи увагу не тільки на матеріальній зацікавленості, а й на духовному втіленні своїх інтересів і потреб.

Список литературы:

1. Єршова Н. О. Творча активність педагогічної діяльності молодих учителів як фактор професійної адаптації: Дис. . . . Канд. психол. наук. М. , 1997. 204с.

2. Березін Ф. Б. Психічна і психофізіологічна адаптація людини. - П, 1998.

3. Битянова Н. Г. Психологія особистісного зростання. - М. , 1999.

4. Грановська Р. М. Елементи практичної психології. - СПб, 1998.

5. Казначеєв В. П. Сучасні проблеми адаптації. М. , 2000.

6. Китаїв - Пергаменщик Л. А. Самопоміч у кризових ситуаціях. Психологічний практикум. - М. , 2001.

7. Пергаменщик Л. А. Психологічні механізми адаптації учнів до нових умов життя і діяльності. - М. , 2000.

8. Практична психологія \ За ред. Кондратьєвої С. В. - Гродно, 2002.

9. Рудестам К. Групова психотерапія. - М. , 2000.

10. Сельє Г. Стрес без дистресу. - М. , 1998.

11. Смик Л. А. Психологія стресу. - М. , 2003.

12. Лупьян Л. П. Бар'єри спілкування, конфлікти, стрес. - М. , 1999.

13. Барлас Т. В. Особливості соціально-психологічної адаптації при психосоматичних і невротичних порушеннях / / Психол. журнал. - 1999. - № 6. - С. 116-120.

14. Гапонова С. А. Особливості адаптації студентів вузів у процесі навчання / / Психол. журнал. - 1999. - Т. 15, № 3. - С. 131-135.

15. Єршова Н. Г. Методичні аспекти психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу в період адаптації студентів до навчання у вищій школі / / Теорія і практика фізичної культури. - 2000. - № 5. - С. 14-17.

16. Заваденко М. М. та ін Шкільна дезадаптація: психоневрологічне і нейропсихологическое дослідження / / Питання психології. - 1999. - № 4. - С. 21.

17. Литвинова Н. А. , Березіна М. Г. , Прохорова А. Адаптація студентів молодших курсів в залежності від рівня функціональної рухливості нервових процесів і функціональної асиметрії мозку / / М. - 1999. - № 3. - С. 53-57.

18. Зотова О. І. , Кряжева І. К. Деякі аспекти соціально-психологічної адаптації особистості / / Психологічні механізми регуляції соціальної поведінки. - М. , 2001. - С. 220.

19. Березін Ф. Б. Психічна і психофізіологічна адаптація людини. - П. , 2004. - 270 с.

19. Айдаралиев А. А. , Максимов А. Л. Адаптациячеловекакзкстремальньїм условиям(опьітпрогнозирования). ~Л>,1988.

20. Гавенко В. Л. , Бачериков Н. Е. Ранняядиагностикаипрофилактика психическихрасстройствприразвитиигипертоническойболезни, церебрально-сосудистойнедостаточностиулицмолодоговозраста. -X. , 1992.

21. Пейсахов Н. М. Психологическаяслужбаввузе/Вестниквьісшейшкольї. Казан. ун-т. -1985. -С. 36-54.

22. Польшин А. К. , Жарова Л. В. Психологическиеособенностиадаптации студентовкобучениюввузе/ВестникХарьковскогонац. ун-та,серия «Психология». -2000. -№483. -С 141-145

23. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров 'я /Навч. посібник М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, А. Ф. Косенко, Т. І. Кочергіна. Заг. редакція М. С. Корольчука. - К. : Фірма «ІНКОС», 2002. - 272 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы: