• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Загальні відомості про лісогосподарське підприємство, природні та економічні умови району діяльності

Предмет:Сельское хозяйство
Тип:Курсовая
Объем, листов:42
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:району, лісового, лісгоспу, роботи, господарства, розташування, час, території, мають, умови, лісогосподарського, курсової, лісгосп», територія, «компаніївський
Процент оригинальности:
94 %
Цена:200 руб.
Содержание:

Вступ 5

Розділ 1. Загальні відомості про лісогосподарське підприємство, природні та економічні умови району діяльності. 6

1. 1«Підпорядкування та місцезнаходження підприємства» 6

1. 2«Природні умови розташування підприємства» 6

1. 3 «Економічна характеристика району та підприємства» 8

1. 3. 1. Основні галузі народного господарства в районі розташування лісгоспу 8

1. 3. 2 Обсяги заготівлі деревини та її реалізація 9

1. 3. 3 Характеристика шляхів транспорту 9

1. 3. 4 Лісові такси 10

1. 3. 5 Рівень інтенсивності ведення лісового господарства і виробнича потужність лісгоспу 11

1. 3. 6 Значення лісового господарства в економіці району розташування лісгоспу і охороні довкілля 11

1. 3. 7 Сертифікація лісів 12

Розділ 2. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА 13

Розділ 3. ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ 17

3. 1. Розрахунок витрат праці і заробітної плати 17

3. 2. Розрахунок вартості послуг механізмів і кінного транспорту 28

3. 3. Матеріальні витрати 30

3. 4. Загальновиробничі (цехові) витрати 31

3. 5. Адміністративні витрати 32

3. 6. Зведений кошторис на лісове господарство і мисливство 33

Розділ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИТРАТ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ 37

4. 1. Календарний графік використання робітників 37

Розділ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 40

Розділ 6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 43

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 45

Вступление:

Для закріплення навичок складання розрахунків по плануванню і організації лісогосподарського виробництва, набуття майбутніми техніками лісового господарства комплексного економічного мислення навчальним планом і програмою передбачено виконання курсової роботи. В якості теми курсової роботи рекомендується розрахунок показників виробничо-фінансового плану, так як саме така робота охоплює всі розділи вивченого курсу. Під час складання виробничо-фінансового плану студентами виконуються розрахунки затрат на окремі види робіт, лісоуправління, розраховують джерела покриття витрат на лісогосподарські заходи і утримання апарату управління з врахуванням застосування прогресивних технологій і раціонального використання машин, механізмів, матеріальних і трудових ресурсів.

Невід’ємною частиною процесу планування на лісогосподарському підприємстві є етап визначення витрат трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для виконання попередньо сформованої виробничої програми. Точність цих розрахунків впливає на ефективність прийняття управлінських рішень щодо оптимізації використання виробничих ресурсів та узгодження роботи всіх підрозділів підприємства впродовж планового року.

Дисципліна «Економіка, організація та планування лісового господарства» займає провідне місце в системі економічної підготовки молодших спеціалістів лісового господарства. Дана курсова робота займає в цьому плані провідне місце.

Головна мета курсової роботи – комплексне поєднання лісівничих, технологічних та економічних знань для розробки виробничо-фінансового плану лісогосподарського підприємства.

Всі заходи повинні проектуватись з врахуванням сучасних досягнень науки і практики в лісогосподарській галузі.

Виконання курсової роботи повинно супроводжуватись ґрунтовною пояснюючою запискою, де приводяться обґрунтування, опис процесів виконання та очікувані результати від проведення тих чи інших заходів.

Курсова робота має мету закріпити і систематизувати знання студентів із дисципліни, розвивати у студентів навички самостійної роботи і навчити їх практично застосовувати одержані ними теоретичні знання при вирішенні питань виробничого характеру.

Заключение:

Я зробив висновок про важливість планування як функції управління на підприємствах лісового господарства. За результатами виконаної роботи та узагальнених знань із технологічної та виробничої практики я оцінив ефективність використання наявних економічних ресурсів базового підприємства. При цьому вказав на основі планові показники – обсяги робіт з лісорозведення та лісо поновлення, доглядів за лісом та використанням лісових ресурсів, а також навів інформацію щодо ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових), необхідних для виконання виробничої програми підприємства. Зазначив шляхи ефективного використання ресурсів, а також їх вплив на економічні показники його господарювання: обсяги витрат сировини і матеріалів, оплату праці, собівартість окремих видів продукції, дохід(виручку) від реалізації продукції, прибуток від операційної діяльності, структуру джерел фінансування лісового господарства та пов’язаних з ним послуг, забезпеченість необхідними ресурсами.

Список литературы:

1. Литвиненко О. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування лісового господарства» (навчально-методичний порадник). - 2-е вид. , перероб. та доп. –Лубни, ЛЛТК, 2011. - 45 с.

2. Норми виробітку і норми витрати пального на вирощування садивного матеріалу в лісорозсадниках. -К. , 2007. -80 с.

3. Норми виробітку на виконання лісокультурних, лісозахисних та протипожежних робіт. -К. , 2007. -164 с.

4. Норми виробітку, часу та витрати палива на виконання лісозаготівельних робіт. -К. , 2007. -153 с.

5. Норми виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів. -К. , 2007. -121 с.

6. Организация и планирование лесохозяйственного производства. Учебник для техникумов / В. П. Ливенцев, В. Г. Осьмаков, Н. И. Кожухов и др. –М. : Лесная пром-сть, 1980. -264 с.

7. Планування виробництва в лісовому господарстві: Навч. посіб. / Я. В. Коваль, Т. П. Блажкевич, В. В. Волочков. –Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2011. -504 с.

8. Травкин Н. Н. , Ливенцев В. П. Практикум по экономике, организации и планированию лесохозяйственного производства. -2-е изд. , перераб. и доп. – М. : ВО «Агропромиздат», 1987. – 136 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: