• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Феномен комунікації у сучасному суспільстві

Предмет:Социология
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:86
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:комунікації, комунікація, соціальних, соціальної, інформації, суспільства, спілкування, соціальна, розвитку, між, процесів, його, інформаційного, людства, коммуникации
Процент оригинальности:
92 %
Цена:2400 руб.
Содержание:

Вступ……………………………………………………………………. стр

Розділ 1. Теоретико - методологічні основи соціальної комунікації……стр

1. 1. Інформаційно – комунікативні процеси у суспільстві…. стр

1. 2. Теорії соціальної комунікації……………………………………. стр

1. 3. Сутність та риси сучасної масово – комунікаційної системи…. стр

Розділ 2. Комунікація у сучасному суспільстві……………стр

2. 1. Інформаційне суспільство у комунікативному вимірі………стр

2. 2. Інтернет як новий засіб соціальних комунікацій сучасності…. стр

2. 3. Вплив Інтернету на сучасну комунікацію у молодіжному середовищі і вторинний соціологічний аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр

Висновки…………………………………………………………………стр

Список літератури……………………………………………………. . стр

Вступление:

Однією з самих поширених характеристик сучасного суспільства є визначення його як суспільства інформаційного. Інформація набуває статусу ресурсу, інформаційно-комунікативні процеси охоплюють всі сфери життєдіяльності суспільства. Все більш справедливим стає твердження, що той, хто володіє інформацією, володіє світом.

На всіх етапах розвитку суспільства для реалізації та утримання влади, політики, ідеології, правлячі кола будь-якої держави чи структури намагалися якомога швидше й ефективніше довести максимум «потрібної» інформації до максимальної частини суспільства.

Комунікація виникла з потреб індивідів у суспільному житті. Це спілкування між людьми, в процесі якого вони обмінюються повідомленнями, думками за допомогою мови чи інших знаків.

Глобалізація сучасних соціальних процесів, що включає все більш зростаючу інформатизацію соціального простору, привела до стійкого підвищення інтересу до масово-комунікативних процесів сучасного суспільства, і, як наслідок, до зростаючої ролі наук, які досліджують масову комунікацію на всіх рівнях її функціонування, в тому числі і на рівні соціально-філософського осмислення.

Поява радіо, телебачення, широке розповсюдження комп'ютерної техніки зробило своєрідну революцію в системі засобів масової інформації. Сьогодні інтернет та інші форми електронної інформації активно вливаються в ринок впливу на масову свідомість.

Подальше поширення електронних засобів зв'язку, розвиток супутникового і кабельного телебачення, відеотехніки узалежнює сучасну людину від комунікативної мережі. Аудіовізуальна та електронна комунікація є сталим фактом життя людини, а абстрактний світ, котрий створюється нею, досить легко засвоюється індивідом, впливаючи на його свідомість.

Проблеми комунікації, в тому числі і такі аспекти в масовій комунікації, як можливості публічного повідомлення і впливу на суспільну свідомість, мають багату філософську, історичну, соціологічну, психологічну і політологічну традицію. З цього приводу висловлювалися вчені різних напрямків і в різні часи, однак роботи, присвячені соціально-філософському аналізу як масової комунікації, так і теорії масової комунікації, не було створено.

Інтерес до соціальних явищ і процесів виник у людства одночасно з появою суспільства. Однак соціологія як наука сформувалася порівняно недавно. Комунікація, що грає одну з найважливіших ролей у соціалізації протягом всієї історії існування людства, стала об'єктом наукового соціологічного інтересу тільки у двадцятому столітті. Джерелами її вивчення послужили різні наукові напрямки психології, лінгвістики, а також ідеї соціального конструктивізму, що розглядають формування соціального знання як частину соціальної діяльності людей. Незважаючи на свою «молодість», соціологія комунікації є одним із самих актуальних науково-дослідних напрямків.

Заключение:

Підсумовуючи огляд сучасних тенденцій вивчення соціальної комунікації та її практичного застосування, маємо відзначити таке: соціальна комунікація є важливою передумовою наукового прогресу та основою динамічного розвитку суспільних відносин. Як свідчать наведені вище дані, сучасні науковці та практики, що працюють у соціокомунікативній сфері, в цілому досить чітко і в більш-менш єдиному руслі визначають функції й основні ознаки цього явища.

Втім на рівні практичного застосування при визначенні профільних аспектів існують певні особливості, які насамперед виникають через різні цільові орієнтири. Це природне явище, яке серйозно не перешкоджає процесу наукового пізнання. Більш проблемним є застосування самого терміна "соціальна комунікація", який досить часто підміняється або ширшим ("комунікація"), або вужчими термінами ("масова комунікація" тощо). Останнє вносить певні непорозуміння і призводить, з одного боку, до не зовсім точного розуміння думок авторів, а з другого боку викликає наукові дискусії, в яких насправді немає потреби.

Парадокс сучасності полягає в тім, що в нову добу людина, з однієї сторони, залежить від технологічного розвитку власного суспільства, а з іншої сторони, вона сама відповідає за своє майбутнє, яке творить своїм інтелектом та здатністю до самовдосконалення. Через це, повторимо, людина стає головним суб’єктом і головним об’єктом Глобального інформаційного Суспільства, його засобом і метою одночасно.

Розглянуто особливості феномену соціальної комунікації як невід’ємного елементу сучасної культури, принципу існування та ідентифікації людини у соціокультурному просторі. Проаналізовано основні проблеми сучасної комунікації, як на особистісному, так і на соціокультурному рівні; визначено основні поняття та принципи, що є важливими для розуміння особливостей комунікативних процесів сучасності. Окреслено модель комунікації як сфери взаємодії особистостей, методу досягнення міжсуб’єктного консенсусу, їх самоідентифікації та як інструменту, який відкриває шляхи вирішення сучасних кризових соціальних проблем культурного буття людини.

Список литературы:

1. Аксьонова В. І. Методологічні засади міжкультурної комунікації в

контексті сучасного інформаційного суспільства.

2. Бабосов Е. М. «Общая социология». - Минск, 2004

3. Бальжирова Т. Ж. Интернет как средство социальной коммуникации в условиях формирующегося в России информационного общества // Улан – Удэ. - 2003. -с. 161

4. Барматова С. Зміна місця та ролі комунікації у сучасному світі /

Світлана Барматова (Матеріали з періодичного видання, журн.

«Соціологія: теорія, методи, маркетинг),- 2009; № 3.

5. Бориснев С. В. Социология коммуникации : учеб. пособ.

для вузов / С. В. Бориснев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

6. Ваганов А. Краткая феноменология Всемирной паутины // Общество и книга: от Гутенберга до Интернета. - М. : Традиция, 2000. - С. 42-53.

7. Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернета / /Гуманитарные исследования в Интернете. М. , 2007.

8. Гаврилюх Н. Р. – асп. Львівський національний університет ім. І. Франка ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

9. Галикасаров В. Понятие коммуникации в философии Карла Ясперса // Философско-психологические проблемы коммуникации. - Фрунзе : Илим, 1971. - С. 65-70.

10. Гільтайчук Ю. В. Вплив мережі інтернет на суспільство [Електронний ресурс] Міжнародний науково – технічний університет ім. . Юрія Бугая . - Режим доступу до статті: www. nauka. zinet/info/9/gyitaychuk. php

11. Горошко О. І. Інформаційно – комунікативне суспільство у гендерному вимирі: Монографія. - Х. : ФЛП Либуркина Л. М. , 2009. -816 с. Русск. Яз.

12. Дубов Д. В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та

національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. - К. : НІСД. - 2010. - 64 с.

13. Дятлов С. А. Принципы информационного общества // Информационное общество. - 2000. - Вып. 2. - С. 78-79.

14. Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : толков. слов. терминов и концепций / Л. М. Землянова. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1999. - С. 91.

15. Зражевська Н. І. Масова комунікація: курс лекцій / Н. І. Зражевська. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - С. 152.

16. Іванов В. Ф. Аспекты массовой коммуникации. - К. : ЦВП. - 2009. - Ч. 1: Информация и коммуникация.

17. Іванов В. Ф. Структура і зміст соціології масової комунікації / Упорядн. В. Ф. . – К. : «Грамота», 2010.

18. Іванов Д. В. Віртуалізація суспільства. - СПб. , 2002.

19. Іщук С. М. , аспірант ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗМІСТ ТА ІГРОВИЙ ХАРАКТЕР Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету

20. Казанская И. К научному пониманию феномена Интернета // Актуальные проблемы социогуманитарного знания: Сб. науч. тр. МПГУ. -М. : Прометей 2007. -с. 143

21. Касьян В. І. Філософія: Відповіді та питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В. І. Касьян. – К. , 2010. – 347 с.

22. Конецкая В. Социология коммуникации : учеб. / В. Конецкая. - М. : Междунар. ун-т Бизнеса и Управления, 1997. - 304 с.

23. Костенко Н. Парадигми та фактичності нових мас-медіа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - №1-2.

24. Костенко Н. Масова комунікація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - №6.

25. Курбан О. В. , Соціальна комунікація в системі сучасного

наукового знання

26. Краснокутська Ю. Internet як засіб комунікації: Теоретико-методологічний аналіз. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – Вип. 7. – 476 с.

27. Лугуценко Т. Б. , Борисенко Г. В. Культура віртуальної комунікації. (бібл. Ім. Вернадського)

28. Лукіна М. М. , Фомічева І. Д. ЗМІ в просторі Інтернету. Серія «Інтернет-журналістика». Вип. 1. – М. , 2005. – С. 61.

29. Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешнее расширение человека / Г. М. Маклюэн. - М. ; Жуковский: КАНОК-Пресс-Ц ; Кучково поле, 2003. - С. 27.

30. Мальковская И. А. Профиль информационно – коммуникативного общества (обзор современных теорий) // Социологические исследования. - 2007. -№2. - с. 3 – 4

31. Марченкова Н. Г. Соціально – педагогічні аспекти профілактики комп'ютерної залежності учнів: навч. посібник. Оренбург, 2009

32. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований - М. , 2002.

33. Осипов Г. В. «Социология. Основы общей теории», под редакцией Г. В. Осипова, «НОРМА»,М. , 2003

34. Пиголенко І. В. Інтернет – технології та їх вплив на зміни цінностних орієнтирів студентів………. . суспільстві // Український соціум. - серія соціологія, політика, економіка, педагогіка. - к. - 2005. - № 5 – 6 (10 - 11). - 66 - 77

35. Почепцов Г. Г. , Ваклер «Коммуникативные технологии двадцатого века». - 2002

36. Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] // [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] / Інститут журналістики : [сайт]/ — Електронні дані. — Київ, 2011. — Режим доступу: сторінка професора Володимира Різуна.

37. Савруцкая Е. П. Феномен коммун в совр общ. Сборник научных трудов «Актуальные проблемы теории коммуникации». СПб. -Изд-во СПбГПУ, 2004. - с. 75-85

38. Скалацький В. М. Автореф. дис. . . канд. філософ. наук: 09. 00. 03 / В. М. Скалацький; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2006. — 17 с. — укp.

39. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособ. - С. Пб. : Михайлов, 2002. - 460 с.

40. Тихонова С. В. Коммуникационная революція сегодня: Информация и сеть// Полис, 2007а, с. 61

41. Тулупов В. В. Комунікація у сучасному світі. Матеріали «Всеросійської науково-практичної конференції «Проблеми масової комунікації» 12 – 14 травня 2010 р. », частина 2. Під заг. ред. проф. В. В. Тулупова, Воронеж. - 2010р.

42. Тулупов В. В. Комунікація у сучасному світі. Матеріали «Всеросійської науково-практичної конференції «Проблеми масової комунікації» 28-30 жовтня 2010 р. », частина 2. Під заг. ред. проф. В. В. Тулупова, Воронеж. - 2010р.

43. Федотова Л. Н. «Социология Массовой Коммуникации» . - Питер, 2004

44. Филатова О. Г. Интернет как масс-медиа // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы теории коммуникации». – 2004

45. Філіппова Л. Я. Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання / Л. Я. Філіппова, О. В. Олійник; Держ. академія керівн. кадрів культури і мистецтв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журнал. - К. , 2008. - №4. - С. 59-63.

46. Філіпова, Л. Я. Інформаційно-комунікативні прояви ресурсного потенціалу Інтернету [Текст] / Л. Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – №2. – С. 44-48.

47. Фомічева І. Д. Социология ЗМІ: Навч. посіб для студентів вузів. - М. : Аспект Прес, 2007. - 335 с.

48. Фролов С. С. «Социология» Гардарики, 2000

49. Хлызова Н. Ю. Средства массовой информации и средства массовой коммуникации как основные понятия медиаобразования // Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: Материалы VII межвузовской конференции студентов и аспирантов (28 февраля - 1 марта 2008 г. ) / Под ред. Л. П. Громовой; сост. О. А. Никитина. – СПб. , 2008. – С. 288-290

50. Холод О. М. Специфіка тлумачення терміна «соціальні комунікації» // Журналістика в піарі та піар у журналістиці / Упорядн. В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – К. : «Грамота», 2010. – С. 278 – 279.

51. Шарков Ф. И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации // Социс. - 2001. - № 8.

52. Шевчук О. Б. , Голобуцкий О. П. E-ukraine Інформаційне Суспільство: буті чи не буті. - Київ: ЗАТ «атлант Ums»,2001. -103 с.

53. Шеремет А. Н. Интернет как средство массовой

коммуникации: социологический анализ : автореф. дисс. к. соц. н. / А. Н.

Шеремет. - Екатеринбург, 2004. - С. 14.

54. Яблоновська Н. В. Термін «Соціальні комунікації», або що є спільного між мережами підземного міського господарства та журналістикою? // Журналістика в піарі та піар у журналістиці / Упорядн. В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – К. : «Грамота», 2010. – С. 185 – 187.

55. Янг К. С. Діагноз – «Інтернет - залежність» // Світ Інтернет. - 2000. № 2.

56. Журнал "Комунікація" №1. 2010

57. «Поняття соціальної комунікації». Інтернет – ресурс www. 5ballov. ru

58. «Історичні етапи розвитку масових комунікацій». Інтернет – ресурс www. 5ballov. ru