• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Науково-технічний прогрес

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:30
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:роботи, розрахунок, часу, обладнання, виробництва, фонду, техніки, розрахунків, нових, виконання, організаційноекономічних, кількості, процес, робочих, таблиці
Процент оригинальности:
90 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Вступ………………………………………………………………. ……. . . . . . . . . . . . . . . 7

1 Організація виробництва……………………………………………………. .

1. 1 Вихідні дані для виконання організаційно-економічних розрахунків….

1. 2 Розрахунок фонду часу роботи обладнання……………. . ………………. . .

1. 3 Розрахунок фонду часу роботи робочого………. . …………………………

1. 4 Визначення річного приведеного випуску деталей…. . …………………. . .

1. 5 Розрахунок кількості деталей в партії…………………………………….

1. 6 Розрахунок потрібної кількості обладнання дільниці та його завантаження…………………………………………………………………………

1. 7 Розрахунок кількості працюючих на дільниці……………………………

1. 8 Організація допоміжного виробництва, робочих місць та обслуговуючого господарства………………. . …………………………………………………….

1. 9 Організація охорони праці, навколишнього середовища, виробничої санітарії, пожежної безпеки…………………………………………………………

2 Розрахунок витрат на виробництво…………………………………………. .

2. 1 Розрахунок вартості основних матеріалів……. . ………………………. …. .

2. 2 Розрахунок фонду заробітної плати основних виробничих робочих та відрахувань у соціальний фонд……………. . ………………………………………

2. 3 Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання………. .

2. 4 Розрахунок цехових витрат……. . ………………………………………….

2. 5 Калькуляція цехової собівартості………………………. . ……………….

3 Техніко – економічні показники роботи дільниці………………………….

3. 1 Техніко – економічні показники роботи дільниці……………………. …

4 Творча частина……………………………………………………………….

Список джерел інформації…………. ………………………………………….

Вступление:

Науково-технічний прогрес (НТП) у буквальному розумінні означає безперервний взаємозумовлений процес розвитку науки і техніки; у ширшому суттєво-змістовому значенні – це постійний процес створення нових і вдосконалення існуючих технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.

НТП можна тлумачити також як процес нагромадження та практичної реалізації нових наукових і технічних знань, цілісно циклічну систему „наука-техніка-виробництво”, що охоплює кілька стадій: фундаментальні теоретичні дослідження розробки; освоєння технічних нововведень; нарощування виробництва нової техніки до потрібного обсягу, її застосування (експлуатація) протягом певного часу; технічно-економічне, екологічне й соціальне старіння виробів, їхня постійна заміна новими, ефективнішими зразками.

НТП властиві еволюційні (пов’язані з накопиченням кількісних змін) та революційні (зумовлені стрибкоподібними якісними змінами) форми вдосконалення технологічних методів і засобів виробництва, кінцевої продукції. До еволюційних форм НТП відносять поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів виробів чи технології їхнього виготовлення, приладів або створення нових моделей машин, обладнання, приладів і матеріалів у межах того самого покоління техніки, а до революційних – зміну поколінь техніки й кінцевої продукції, виникнення принципово нових науково-технічних ідей, загально-технічні (науково-технічні) революції, у процесі яких здійснюється масовий перехід до нових поколінь техніки в провідних галузях виробництва.

Науково-технічна революція (НТР) відбиває докорінну якісну трансформацію суспільного розвитку на засаді новітніх наукових відкриттів (винаходів), що справляють революціонізуючий вплив на зміну знарядь і предметів праці, технологій, організацій та управління виробництвом, характер трудової діяльності людей.

Науково-технічний прогрес, що завжди здійснюється у взаємопов’язаних еволюційних і революційних його формах, є домінантою розвитку продуктивних сил, невпинного підвищення ефективності виробництва. Він безпосередньо впливає передовсім на формування й дотримання високого рівня техніко-технологічної бази виробництва, забезпечуючи неухильне зростання продуктивності суспільної праці.

Технологія стає завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва. Якщо раніше її вважали забезпечувальною підсистемою виробництва, то зараз вона набула самостійного значення, перетворившись на авангардний напрям НТП.

Метою курсової роботи є виконання розрахунків, повязаних з плануванням роботи дільниці механічної обробки деталі, а саме: розрахунок фондів часу роботи обладнання і робочих, приведеного випуску та оптимальної партії деталей, кількості обладнання і виробничих робочих, розрахунок цехової собівартості.

Загальна мета курсової роботи – закріпити навчальний матеріал, набути практичні навички самостйної роботи виконання організаційно-економічних розрахунків, систематизувати знання, розвити здібності до аналітичної, виконавчо-технічної роботи.

Заключение:

На ефективну роботу підприємства впливає багато факторів. Серед них слід виділити такі, як: оснащення робочих місць засобами та предметами праці, їх розміщення, організацію обслуговування робочих місць, забезпечення дільниці матеріалами інструментом, транспортними засобами, заходи по забезпеченню якості роботи, організацію технічного обслуговування та ремонту обладнання, організацію техніки безпеки, впровадження наукової організації праці.

Список литературы:

1. Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающего оборудования . Машиностроение. 1988. -670с.

2. Нефедов Н. А. "Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах",- М. , Высшая школа, 1986,- 239 с.

3. Экономика предприятия: Учебник для вузов/В. Я. Горфинкель, Е. М. Купряков, В. П. Прасолова и др. ; Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Е. М. Купрякова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367с.

4. Петрович Й. М. , Захарчин Г. М. Організація виробництва: Підручник. Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 400с.

5. Организация производства. Учебник для ВУЗов/В. Л. Дикань, А. Г. Дейнека, Д. И. Ковалёв, В. В. Компаниец, И. М. Писаревский, И. В. Чернобровка. – Харьков:ООО «Олант», 2002. – 288с.

6. Мельничук В. Г. Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. /В. Г. Мельничук, Г. О. Ковальчук. – 2-ге вид. , переробл. і допов. – К. : Навч. книга, 2004. – 368 с.

7. Організація виробництва: Навч. посіб. /В. О. Онищенко, О. В. Редкін, А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. – К. : Лібра, 2003. – 336с.

8. Плоткін Я. Д. , Янушкевич О. К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання. – Львів: Світ,1996 – 352с.

9. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ,2001. – 528с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: