• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:56
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:лінії, виробництва, деталі, розрахунок, обробки, механічної, потокової, экббєлоконь, показників», перевірив, технікоекономічних, виконаластгр, Нестеренко, переваги, потокового
Процент оригинальности:
85 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Вступ

1. Вихідні дані

2. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі

2. 1. Особливості та переваги потокового виробництва

2. 2. Розрахунок такту (?) потокової лінії

2. 3. Розрахунок кількості обладнання, його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу

2. 4. Вибір обладнання

2. 5. Планування потокової лінії

2. 6. Побудова графіка-регламенту роботи потокової лінії

2. 7. Розрахунок заділів на потоковій лінії

2. 7. 1. Технологічний заділ

2. 7. 2. Транспортний заділ

2. 7. 3. Страховий заділ

2. 7. 4. Оборотний між операційний заділ

2. 8. Розрахунок основних і оборотних засобів дільниці

2. 9. Розрахунок амортизаційного фонду дільниці

2. 10. Розрахунок штатів потокової лінії

2. 10. 1. Розрахунок чисельності основних робітників

2. 10. 2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників

2. 10. 3. Розрахунок чисельності службовців

2. 11. Розрахунок фондів заробітної плати

2. 12. Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання

2. 12. 1. Витрати на електричну енергію

2. 12. 2. Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб

2. 12. 3. Витрати на воду для технологічних потреб

2. 12. 4. Витрати на утримання обладнання

2. 12. 5. Витрати на планові ТОіР

2. 12. 6. Вартість допоміжних матеріалів

2. 12. 7. Амортизаційні відрахування

2. 12. 8. Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань

2. 13. Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат

2. 13. 1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом

2. 13. 2. Витрати на електричну енергію для освітлення

2. 13. 3. Витрати на пару для опалення

2. 13. 4. Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв

2. 13. 5. Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв

2. 13. 6. Витрати на охорону праці і техніку безпеки

2. 13. 7. Витрати по винахідництву та раціоналізації

2. 13. 8. Інші витрати

2. 14. Калькулювання собівартості та ціни деталі

3. Розрахунок техніко-економічних показників дільниці (потокової лінії)

Висновки

Список джерел інформації

Вступление:

Потокове виробництво – одна з найбільш ефективних та високоорганізованих форм організації та проведення виробничого процесу на підприємствах. Воно являє собою послідовне виконання необхідних для виготовлення виробу операцій на потоковій лінії.

Потокове виробництво на Україні було деякий час одним з найбільш високорозвинених. Але в нинішніх нестабільних умовах як сам верстатний парк так і способи виробництва починають морально застарівати. Це спричинено нестачею коштів на оновлення обладнання, розривом економічних зв’язків, станом економіки та іншими причинами, пов’язаними із цими.

Ціллю цього проекту є проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників, а з основних завдань можна назвати такі:

• визначення особливостей та переваг потокового виробництва;

• розрахунок кількості обладнання його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу, вибір обладнання;

• планування потокової лінії, побудова графіка-регламенту роботи потокової лінії і розрахунок заділів на потоковій лінії;

• розрахунок основних і оборотних засобів дільниці, а також амортизаційного фонду;

• розрахунок штатів потокової лінії, фондів заробітної плати, а також кошторисів витрат на утримання та експлуатацію обладнання та загальновиробничих витрат;

• калькулювання собівартості та ціни деталі і прибутку;

• розрахунок техніко-економічних показників потокової лінії.

Заключение:

Більша частина кількісних показників уже була розрахована в попередніх розділах проекту. Деякі показники, особливо група якісних показників, вимагає додаткових розрахунків. Так, річну програму в вартісному вираженні визначаємо множенням оптової ціни деталі на річну програму випуску в штуках. Аналогічно річну програму в нормо-годинах визначаємо множенням сумарної трудомісткості виготовлення деталі на річну програму її випуску в штуках.

Продуктивність праці (ПП) по дільниці визначаємо по формулі:

, (3. 1)

де Nрг – річний випуск продукції, грн. ;

ппр – загальна чисельність працюючих на дільниці, чол.

ПП (а) = (52000 * 108,71) / (40 + 12 + 7) = 95812,2 грн. /чел.

ПП (б) = (52000 * 112,49) / (38 + 12 + 7) = 102622,45 грн. /чел.

Випуск продукції з 1 м2 виробничої площі (ВS) в грн. /м2 визначаємо по формулі:

, (3. 2)

де S – загальна площа дільниці, м2.

ВS (а) = (52000 * 108,71) / 268 = 21092,99 грн / м2

ВS (б) = (52000 * 112,49) / 280 = 20891 грн / м2

Випуск продукції з одного робочого місця (Врм) визначається по формулі:

, (3. 3)

де прм – загальна кількість робочих місць, одиниць.

Врм (а) = (52000 * 108,71) / 19 = 297522,1 грн. / роб. місце.

Врм (б) = (52000* 112,49) / 18= 324971,11 грн. / роб. місце.

Фондовіддача (Фв) визначається по формулі:

, (3. 4)

де ВВФ – загальна вартість виробничих фондів, грн.

Фв (а) = (52000 * 108,71) / (2266731,51+ 1133365,) = 1,76 грн. / грн. .

Фв (б) = (52000 * 112,49) / (2654858,95 + 1327429,47) = 1,47 грн. / грн.

Фондомісткість продукції (ФМ) визначається як:

(3. 5)

ФМ (а) = (2266731,51+ 1133365,75 ) / (52000 * 108,71) = 0,60грн. /грн. .

ФМ (б) = (2654858,95 + 1327429,47) / (52000 * 112,49) = 0,68 грн. /грн. .

Фондоозброєність праці (ФОП) визначається по формулі:

(3. 6)

ФОП (а) = (2266731,51+ 1133365,) / 59 = 57628,77 грн. /чол.

ФОП (б) = (2654858,95 + 1327429,47) / 57 = 69864,71 грн. /чол.

Рентабельність виробництва (Р) визначається як:

, (3. 7)

де Пр – сума прибутку, грн.

Ра = (9,94* 52000) / (2266731,51+ 1133365,) * 100 = 15,21 %

Рб = (9,75 * 52000) / (2654858,95 + 1327429,47) * 100 = 12,73 %

Розрахунки приводяться для двох варіантів А і Б.

Всі розраховані техніко-економічні показники потокової лінії зведено у таблицю 3. 1.

Список литературы:

1. М. Е. Егоров. Основы проектирования машиностроительных заводов. – 6-е изд. , испр. и доп. – М. : Высш. школа, 1969 – 464с.

2. С. М. Мерков. Проектирование участка механического цеха.

3. Организация и планирование машиностроительного завода // уч. пособие под ред. И. М. Разумова – 3-е изд. , перер. и доп. – М. : «Машиностроение», 1974 – 597 с.

4. Организация, планирование и управление на приборостроительных предприятиях // уч. пособие под ред. В. А. Мищенко и Н. И. Погорелова – Киев УМК ВО, 1992 – 400 с.

5. Перерва П. Г. , Погорелов Н. И. Маркетинг машиностроительной продукции // уч. пособие под ред. Погорелова Н. И. , Киев, ИСМО МО Украины, 1997 – 176 с.

6. Типовая система технического обслуживания и ремонта металлорежущего оборудования. М. : ЭНИМС, 1987 – 672 с.

7. Економіка та організація праці // уч. посібник за ред. Перерви П. Г. , Погорєлова М. І. , Х. :НТУ «ХПІ», 2006 – 587 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы: